พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน) พร้อมหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎก 
ศึกษาพระไตรปิฎก จากหัวข้อธรรม พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน)

พระไตรปิฎก และอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม
หนังสือแนะนำ (E-book)


ระบบงาน/แอปพลิเคชัน


 Tripitaka91 Application
 • ระบบงานแก้ไขคำที่น่าจะผิดภาษาไทยในพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม (เล่มสีน้ำเงิน)

       สืบเนื่องจากมาจากพระไตรปิฎก ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน) มีคำที่น่าจะพิมพ์ผิด (พิมพ์ตก, พิมพ์หล่น) ที่เป็นคำภาษาไทย เป็นจำนวนมาก เช่น คำว่า กลางคือ คำที่ถูก กลางคืน จึงได้รวมกลุ่มขึ้นเพื่อดำเนินการแก้ไขคำที่น่าจะพิมพ์ผิด (พิมพ์ตก, พิมพ์หล่น) เฉพาะคำที่เป็นภาษาไทย โดยสามารถร่วมอ่าน และแจ้งคำที่น่าจะพิมพ์ผิด (พิมพ์ตก, พิมพ์หล่น) และคำที่ถูกได้ที่
  คลิกที่นี้เพื่อสมัครสมาชิกและแจ้งผลการตรวจสอบคำที่น่าจะผิด และคำที่น่าจะถูกภาษาไทย
  หรือ เข้าร่วมกลุ่มทาง Facebook เพื่อสนทนาและรับข่าวสาร ได้ที่
  Facebook Tripitaka91
  [พระพุทธศาสนาอาจตั้งอยู่ได้ ๕,๐๐๐ ปี]
       ก็ในเวลาจบการร้อยกรองพระพุทธพจน์นั้น มหาปฐพีเหมือนเกิด ความปราโมทย์ให้สาธุการอยู่ว่า พระมหากัสสปเถระ ทำพระศาสนาของ พระทศพลนี้ให้สามารถเป็นไปได้ตลอดกาลประมาณ ๕,๐๐๐ พระวรรษา ดังนี้ ก็หวั่นไหวเอนเอียง สะเทือนสะท้านเป็นอเนกประการ จนถึงน้ำรองแผ่นดิน เป็นที่สุด และอัศจรรย์ทั้งหลายเป็นอันมากก็ได้ปรากฏมีแล้ว ด้วยประการฉะนี้.
       สังคีติใดในโลก ท่านเรียกว่า ปัญจสตาสังคีติ เพราะ พระธรรมสังคาหกเถระ ๕๐๐ รูปทำ, และ เรียกว่า เถริกาสังคีติ เพราะพระเถระ ทั้งหลายนั่นแลทำแล้ว
  เล่ม 1 หน้า 59 บรรทัด 17
 • ดาวน์โหลดไฟล์ ePub สำหรับเครื่องอ่าน E-book

       พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน) พร้อมสารบัญหัวข้อธรรมในแต่ละเล่ม ในรูปแบบ E-book สำหรับเครื่องอ่าน kindle, sony, kobo และเครื่องอ่านแทบเลตต่าง ๆ iPad & iPhone & Android
  คลิกที่นี้เพื่อดูดาวน์โหลด...
 • App iOS

      APP Tripitaka91 สำหรับ iPhone, iPad สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี้ -> iTunes App Store
  หรือเข้า AppStore แล้วพิมพ์คำค้นหาคำว่า tripitaka 91
       เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 ที่พัฒนาโดยทีมงาน Tripitaka91.com ซึ่งพัฒนาต่อจากเวอร์ชั่นเดิมที่พัฒนาโดย บริษัท Devsenses Co., LTD. โดยเพิ่มความสามารถของแอพ ให้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม e-Book ทั่วไป เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ ฯลฯ
 • APP ANDROID

      APP Tripitaka91 สำหรับเครื่อง Android สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้แล้ว คลิกที่นี้ -> Google Play Store
  หรือเข้า PlayStore แล้วพิมพ์คำค้นหาคำว่า tripitaka91 เลือกเป็นเวอร์ชั่น 2.1+
       เวอร์ชั่นนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.1+ ที่พัฒนาโดยทีมงาน Tripitaka91.com ซึ่งพัฒนาต่อจากเวอร์ชั่นเดิมที่พัฒนาโดย บริษัท Devsenses Co., LTD. โดยเพิ่มความสามารถของแอพ ให้มีลักษณะคล้ายกับโปรแกรม e-Book ทั่วไป เพื่อความสะดวกในการอ่าน ค้นหา บันทึก จดจำ ฯลฯ
       สำหรับวิธีการเข้าใช้งาน สามารถดูได้ที่ YouTube ดังนี้
   อธิบายการเข้าใช้งานแอพ Tripitaka91 V2.1+
   แนะนำการใช้เครื่องมือ ในการใช้งาน App Tripitaka91 V2.1+
   แนะนำเครื่องมือ App Tripitaka91 V2.1+ (ต่อ)
  หรือจะเลือกดาวน์โหลดไฟล์ apk [คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ apk]
 • APP WINDOWS

       โปรแกรมหัวข้อธรรมพร้อมพระไตรปิฎก สำหรับติดตั้งบน Windows XP, Vista, 7 สำหรับ Windows 8 ติดตั้งได้เฉพาะรุ่น 32 Bit โดยให้ติดตั้งในหมวดหน้าจอ Windows ปกติ
  (เวอร์ชั่นปรับปรุง เพิ่มรายละเอียด สำหรับผู้ใช้งานหน้าจอที่กว้าง แล้วแสดงหนังสือพระไตรปิฎกไม่ครบ วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 22.30 น.)
  คลิกเพื่อดาวน์โหลด
  วิธีติดตั้งและใช้งานโปรแกรม
  วิธีแก้ไขตัวหนังสือแสดงเป็นเครื่องหมาย ? ใน Windows 7 (ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโปรแกรมใหม่ เพื่อให้ใช้งานได้กับ windows 8 64bit และ windows 10)
 • YouTube

เกี่ยวกับเว็บไซต์ Tripitaka91.com


     เมื่อประมาณ ปี พ.ศ. 2555 ทีมงาน tripitaka91.com ได้ดำเนินการขออนุญาตกับทางวัดสามแยก เพื่อนำหัวข้อธรรม ที่สรุปและรวบรวมโดยคณะวัดสามแยก นำโดยอดีตพระอาจารย์เกษม อาจิณฺณสีโล ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาพระไตรปิฎก โดยให้คณะลูกศิษย์ (พระสงฆ์และฆราวาสขณะนั้น) อ่านพระไตรปิฎก พร้อมทั้งย่อสาระสำคัญในแต่ละเล่ม เพื่อสรุปเป็นหัวข้อธรรมให้ง่ายต่อการศึกษา และตกลงกันว่าจะใช้พระไตรปิฎก ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย ชุด 91 เล่ม พร้อมอรรถกถาแปล เป็นฉบับอ้างอิงสำหรับการดำเนินการ ในช่วงแรกของการจัดทำหัวข้อธรรม ได้จัดทำในรูปแบบหนังสือเป็นเล่มเพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ที่ต้องการศึกษา โดยมีการจัดเรียงหัวข้อธรรมเป็นหมวดหมู่ไว้อย่างชัดเจน และต่อมาทางทีมงาน tripitaka91.com จึงนำหัวข้อธรรมดังกล่าวมาจัดทำเพื่อแสดงผลในรูปแบบของ Application ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น App บน iOS, Android, Windows และเว็บไซต์
     สำหรับพระไตรปิฎกนั้น สรุปโดยย่อ คือ เป็นการจัดรวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้า ออกเป็นหมวดหมู่ และซักซ้อมทบทวนกันจนลงตัว ในระยะแรก พระไตรปิฎกถ่ายทอดต่อกันมาโดยการท่องจำปากเปล่า จนกระทั่งราว พ.ศ. 460 จึงมีการจารึกลงเป็นลายลักษณ์อักษร กล่าวได้ว่าพระพุทธศาสนาสืบทอดมาพร้อมกับพระไตรปิฎก จากสมัยพุทธกาลจนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า 2,500 ปี พระไตรปิฎกบาลีของพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาท เป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นบันทึกคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เก่าแก่ที่สุด ดั้งเดิมที่สุด สมบูรณ์ที่สุด และถูกต้องแม่นยำที่สุด ที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน

ข้อมูลอ้างอิงเว็บไซต์
พระไตรปิฎก-> อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ชุด 91 เล่ม ฉบับ มหามกุฏราชวิทยาลัย (เล่มสีน้ำเงิน)
สำหรับฐานข้อมูลพระไตรปิฎกได้มาจากโปรแกรม E-Tipitaka เว็บไซต์ http://etipitaka.com/ ซึ่งอนุญาตแจกจ่ายได้ ฟรี ภายใต้สัญญา Apache License, Version 2.0
หัวข้อธรรม -> เป็นหัวข้อธรรมที่รวบรวมโดยคณะวัดสามแยก http://www.samyaek.com
พจนานุกรม ฉบับประมวลศัพท์ -> รวบรวมโดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ฐานข้อมูลได้มาจาก เว็บไซต์ http://www.mahamodo.com/downloads/programsdetail.aspx?id=999995
พจนานุกรม ไทย-บาลี -> ฐานข้อมูลได้มาจากโปรแกรม E-Tipitaka เว็บไซต์ http://etipitaka.com/ ซึ่งอนุญาตแจกจ่ายได้ ฟรี ภายใต้สัญญา Apache License, Version 2.0
คำที่น่าจะพิมพ์ผิด (พิมพ์ตก, พิมพ์หล่น) -> ดำเนินการตรวจสอบและแจ้งโดยกลุ่ม ตรวจสอบคำที่น่่าจะผิด (พิมพ์ตก, พิมพ์หล่น) และแจ้งคำที่ถูก เฉพาะคำที่เป็นภาษาไทย Facebook Tripitaka91 และขณะนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขไฟล์ต้นฉบับแต่อย่างใด

หมายเหตุ :
     เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยพระธรรมวินัย ไม่ได้มุ่งหมายทำการค้าแต่อย่างใด โดยนำหัวข้อธรรมที่ทางคณะวัดสามแยกได้จัดทำขึ้นมาดำเนินการ และหากมีรูปภาพหรือข้อความส่วนใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งที่ อีเมล์ chanturbo@hotmail.com เพื่อจะดำเนินการลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ต่อไป