เว็บไซต์แห่งนี้จัดทำขึ้นมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดเผยพระธรรมวินัย ไม่ได้มุ่งหมายทำการค้าแต่อย่างใด โดยนำหัวข้อธรรมที่ทางคณะวัดสามแยกได้จัดทำขึ้นมาดำเนินการ และหากมีรูปภาพหรือข้อความส่วนใดที่ละเมิดลิขสิทธิ์ กรุณาแจ้งที่ facebook:tripitaka91 เพื่อจะดำเนินการลบข้อมูลออกจากเว็บไซต์ต่อไป
กำลังใช้งานอยู่ : 1 คน
 
 
ค้นหาหัวข้อธรรม ::     
หรือ ค้นหาข้อมูลจากพระไตรปิฎก ::     
     

รวมหัวข้อธรรมสำคัญ 91เล่ม - 1. รวมชุดข้อมูล และหัวข้อพระไตรปิฎก

ลำดับหัวข้อธรรม
รายละเอียด
เปิดอ่านพระไตรปิฏก
เล่ม/หน้า/บรรทัด (เล่มสีน้ำเงิน)
เปิดอ่าน
เล่ม/หน้า/บรรทัด (เล่มสีแดง)
1ความหมายของคำว่า สรณคมน์ (อ.ภยเภรวสูตร) 17/326/1917/326/19เปิดอ่าน
[HTML]
17/264/14
2ความหมายของ พุทธ - ธรรม - สงฆ์ (อ.ภยเภรวสูตร) 17/327/317/327/3เปิดอ่าน
[HTML]
17/264/24
3ประเภทแห่งการถึงสรณะ (อ.ภยเภรวสูตร) 17/327/1817/327/18เปิดอ่าน
[HTML]
17/265/14
4การถึงสรณะมี 4 อย่าง (อ.ภยเภรวสูตร) 17/328/817/328/8เปิดอ่าน
[HTML]
17/265/25
5เหตุที่ไม่ทำให้สรณะขาด (อ.ภยเภรวสูตร) 17/331/1317/331/13เปิดอ่าน
[HTML]
17/268/7
6การหมดสภาพของสรณะมี 2 อย่าง (อ.ภยเภรวสูตร) 17/334/617/334/6เปิดอ่าน
[HTML]
17/270/6
7เพราะเหตุไร ? การถึงสรณะจึงเศร้าหมอง (อ.ภยเภรวสูตร) 17/334/117/334/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/270/7
8อุบาสก คือ ใคร ? (อ.ภยเภรวสูตร) 17/335/317/335/3เปิดอ่าน
[HTML]
17/270/18
9อุบาสกนั้นมีศีลเป็นอย่างไร ? (อ.ภยเภรวสูตร) 17/335/1117/335/11เปิดอ่าน
[HTML]
17/271/6
10อาชีพของอุบาสก (อ.ภยเภรวสูตร) 17/335/1717/335/17เปิดอ่าน
[HTML]
17/271/11
11ความวิบัติ / คุณสมบัติ ของอุบาสก (อ.ภยเภรวสูตร) 17/336/117/336/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/271/17
12อุบาสกจัณฑาล (จัณฑาลสูตร) 36/373/236/373/2เปิดอ่าน
[HTML]
36/368/3
13ที่พึ่ง ที่ระลึกอันเกษม (เรื่องปุโรหิตชื่อ อัคคิทัต) 42/346/1342/346/13เปิดอ่าน
[HTML]
42/294/10
14ตัวอย่างของผู้ถึงสรณะ ถึงสรณะตอนใกล้ตายพร้อมกับได้บรรลุโสดาบัน. (ปฐมสรกานิสูตร) 31/334/331/334/3เปิดอ่าน
[HTML]
31/334/14
15การถึงสรณะของพระเจ้าอชาตศัตรู (อ.สามัญญผลสูตร) 11/493/511/493/5เปิดอ่าน
[HTML]
11/417/6
16การถึงสรณะของ การณปาลีพราหมณ์ (การณปาลีสูตร) 36/423/1836/423/18เปิดอ่าน
[HTML]
36/416/17
17ผลของการถึงสรณะ (อ.สรณคมนิยเถราปทาน) 71/388/771/388/7เปิดอ่าน
[HTML]
71/361/11
18สาวกของพระพุทธเจ้าควรคิดแบบ พระเจ้ามหานามศากยะ (โคธาสูตร) 31/332/731/332/7เปิดอ่าน
[HTML]
31/332/9
19พึ่งพุทธ – ธรรม – สงฆ์ อย่างถูกต้องเจริญแน่ (สักกสูตร) 29/119/429/119/4เปิดอ่าน
[HTML]
29/117/17
20ชะตากรรมในโลกหน้า ของผู้ไม่มีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง (อ.จุลลสีหนาทสูตร) 18/28/2118/28/21เปิดอ่าน
[HTML]
18/27/5
21การเลื่อมใสในพระรัตนตรัยอันเลิศ ที่ไม่ใช่พุทธรูป และวัตถุทั้งหลาย (ปสาทสูตร) 45/556/545/556/5เปิดอ่าน
[HTML]
45/536/5
22วัตถุทั้งหลาย พระพุทธเจ้าไม่ให้เอาเป็นที่พึ่ง (อ.อัตตทีปสูตร) 27/90/427/90/4เปิดอ่าน
[HTML]
27/93/4
23ข้ออุปมาคำว่า พระรัตนตรัย (พรรณนาพระสรณตรัย) 39/19/639/19/6เปิดอ่าน
[HTML]
39/19/2
24ออกจากการเซ่นสรวงที่ผิด สู่การบูชาที่ถูกต้อง (อ.พรหมเทวสูตร) 25/137/525/137/5เปิดอ่าน
[HTML]
25/118/18
25ออกจากการบูชาที่ผิด สู่การบูชาที่ถูกต้อง (เรื่องพราหมณ์ผู้เป็นลุงฯ) 41/451/2041/451/20เปิดอ่าน
[HTML]
41/373/11
26ออกจากการบูชาที่ผิด สู่การบูชาที่ถูกต้อง (อ.ยัญญสูตร) 24/445/1924/445/19เปิดอ่าน
[HTML]
24/355/1
27ออกจากการบูชาที่ผิด สู่การบูชาที่ถูกต้อง (จุนทสูตร) 38/428/1838/428/18เปิดอ่าน
[HTML]
38/432/17
28ยึดติดในบุคคล...พาให้เสื่อม (ปุคคลปสาทสูตร) 36/501/1736/501/17เปิดอ่าน
[HTML]
36/495/12
29การถือประมาณของบุคคล (รูปสูตร) 35/210/435/210/4เปิดอ่าน
[HTML]
35/218/3
31พึ่งพระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์ ยอดเยี่ยมกว่า (ปุโรหิตชื่ออัคคิทัต) 42/345/2142/345/21เปิดอ่าน
[HTML]
42/294/5
32วิธีถึงพระพุทธ-ธรรม-สงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง (อ.สามัญญผลสูตร) 11/485/311/485/3เปิดอ่าน
[HTML]
11/410/11
33วิธีถึงพระพุทธ-ธรรม-สงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง (อ.ภยเภรวสูตร) 17/328/817/328/8เปิดอ่าน
[HTML]
17/265/25
34วิธีถึงพระพุทธ-ธรรม-สงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง (พรรณาพระสรณตรัย) 39/11/1139/11/11เปิดอ่าน
[HTML]
39/11/14
35ชาวพุทธที่ไตรสรณะแตก (ขาด) ย่อมเศร้าหมอง (อ.สามัญญผลสูตร) 11/489/1311/489/13เปิดอ่าน
[HTML]
11/415/1
36ชาวพุทธที่ไตรสรณะขาด (อ.ภยเภรวสูตร) 17/334/617/334/6เปิดอ่าน
[HTML]
17/271/23
37ชาวพุทธที่ไตรสรณะขาด (พรรณาพระสรณตรัย) 39/12/1139/12/11เปิดอ่าน
[HTML]
39/12/11
38ผลของการถึงไตรสรณะที่เป็นโลกิยะ (อ.สามัญญผลสูตร) 11/488/211/488/2เปิดอ่าน
[HTML]
11/413/14
39สามัญญผล 4 เป็นผลของการถึงไตรสรณะที่เป็นโลกุตตระ (อ.ภยเภรวสูตร) 17/332/417/332/4เปิดอ่าน
[HTML]
17/269/12
40ตัวอย่างของผู้ถึงไตรสรณะ (อ.สามัญญผลสูตร) 11/493/511/493/5เปิดอ่าน
[HTML]
11/417/6
41ตัวอย่างของผู้ถึงไตรสรณะ (การณปาลีสูตร) 36/423/1836/423/18เปิดอ่าน
[HTML]
36/416/17
42คุณสมบัติของชาวพุทธ (อ.สามัญญผลสูตร) 11/490/611/490/6เปิดอ่าน
[HTML]
11/415/1
43คุณสมบัติของชาวพุทธ (อ.ภยเภรวสูตร) 17/335/117/335/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/270/18
44ถึงสรณะแล้วไม่ตกต่ำ (อ.ฉัตตมาณวกวิมาน) 48/451/748/451/7เปิดอ่าน
[HTML]
48/416/18
45ถึงสรณะแล้วไม่ตกต่ำ (อ.จัณฑาลิวิมาน) 48/181/1148/181/11เปิดอ่าน
[HTML]
48/164/10
46อานิสงส์ของการถึงไตรสรณะ (ตีณิสรณคมนิยเถราปทาน) 71/388/771/388/7เปิดอ่าน
[HTML]
71/91/11
47ผลของการถึงสรณะที่ 1 (อ.สรณคมนิยเถราปทาน) 71/388/771/388/7เปิดอ่าน
[HTML]
71/361/11
48ครอบครัวตัวอย่างของชาวพุทธ (ธัมมิกอุบาสก) 40/175/740/175/7เปิดอ่าน
[HTML]
40/131/5
49ทิฏฐุชุกรรมได้แก่โลกียสรณคมน์ หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 (อ.สามัญญผลสูตร) 11/484/2011/484/20เปิดอ่าน
[HTML]
11/409/5
50สรณะ ได้แก่ (สัมมาทิฏฐิที่มีศรัทธาในพระรัตนตรัย) ท่านเรียกว่า ทิฏฐุชุกรรม (การทำความเห็นให้ตรง) ซึ่งอยู่ในบุญกิริยาวัตถุ 10 (อ.ภยเภรวสูตร) 17/328/417/328/4เปิดอ่าน
[HTML]
17/265/21
51บุญกิริยา วัตถุ 10 ประเภท (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/427/1575/427/15เปิดอ่าน
[HTML]
75/403/2
52เมื่อบุคคลทำความเห็นให้ตรง ชื่อว่า บุญกิริยา (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/430/1975/430/19เปิดอ่าน
[HTML]
75/405/20
53ผู้ไม่ได้ทำบุญญาธิการไว้ ย่อมเหมาะในการถึงสรณคมน์เท่านั้น. (อ.พหุการสูตร) 34/80/934/80/9เปิดอ่าน
[HTML]
34/81/21
54บุญกิริยาวัตถุ 10 ประการ (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/427/1575/427/15เปิดอ่าน
[HTML]
75/403/2
55ทาน 2 ประเภท : อามิส / ธรรม (พราหมณสูตร) 45/634/1045/634/10เปิดอ่าน
[HTML]
45/610/6
56ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวง (เรื่องท้าวสักกะ) 43/325/543/325/5เปิดอ่าน
[HTML]
43/249/3
57พระพุทธเจ้าสรรเสริญบุคคลที่เลือกให้ทาน (อังกุรเทพบุตร) 43/334/1843/334/18เปิดอ่าน
[HTML]
43/256/8
58ทำบุญกับพระทุศีลไม่มีบุญให้อุทิศ (อ.ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/409/1923/409/19เปิดอ่าน
[HTML]
23/387/2
59ทำบุญกับพระทุศีล โยมมีนรกรอ (อ.วสภเถรคาถา) 51/47/851/47/8เปิดอ่าน
[HTML]
51/46/8
60ของที่ไม่ควรนำไปถวายพระ (วัตถุอนามาส) (เตรสกัณฑวัณวรรณนา) 3/173/173/173/17เปิดอ่าน
[HTML]
3/165/1
61ไม่จำเป็นต้องถวายของใส่มือพระ (อ.มหาปทานสูตร) 13/159/2213/159/22เปิดอ่าน
[HTML]
13/156/7
62ความปรารถนาของผู้มีศีลย่อมสำเร็จ ในเหตุเกิดแห่งทาน 8 ประการ (ทานูปปัตติสูตร) 37/481/237/481/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/398/10
63ควรทำบุญอุทิศให้เทวดาในที่อยู่อาศัย (สุนีธ-วัสสการพราหมณ์) 7/118/137/118/13เปิดอ่าน
[HTML]
7/113/2
64เมื่อให้ส่วนบุญ...ได้บุญมากขึ้น (อ.สูตรที่ 5) 32/310/432/310/4เปิดอ่าน
[HTML]
32/260/26
65ให้อาหารปลา...แล้วอุทิศบุญได้ (มัจฉทานชาดก) 58/304/858/304/8เปิดอ่าน
[HTML]
58/224/6
66ทิ้งของโสโครกก็ยังได้บุญ (ชัปปสูตร) 34/228/1634/228/16เปิดอ่าน
[HTML]
34/236/23
67ยินดีในบุญของผู้อื่นได้บุญมาก (อ.วิหารวิมาน) 48/360/1048/360/10เปิดอ่าน
[HTML]
48/333/3
68ยินดีในบุญผู้อื่น...ช่วยให้รอดตาย (อ.สีลานิสังสชาดก) 57/221/1457/221/14เปิดอ่าน
[HTML]
57/166/2
69ยินดีในบุญผู้อื่น...ช่วยให้พ้นภัย (อ.สังขชาดก) 59/813/659/813/6เปิดอ่าน
[HTML]
59/560/3
70ทานของไม่ดี...มีผลน้อย (ปายาสิราชัญญสูตร) 14/400/414/400/4เปิดอ่าน
[HTML]
14/385/21
71ทานของไม่ดี...แต่มีผลมาก (เวลามสูตร) 37/777/737/777/7เปิดอ่าน
[HTML]
37/638/11
72การให้วิหาร ชื่อว่าให้ทุกอย่าง (อ.รัตนจังกมนกัณฑ์) 73/58/1973/58/19เปิดอ่าน
[HTML]
73/48/9
73การทำบุญอุทิศให้เปรตญาติ ของพระเจ้าพิมพิสาร ไม่มีการกรวดน้ำ. (อ.ติโรกุฑฑสูตร) 39/284/839/284/8เปิดอ่าน
[HTML]
39/275/25
74ทำบุญแล้ววิมานในสวรรค์ปรากฏทันที (นายนันทิยะ) 42/420/1142/420/11เปิดอ่าน
[HTML]
42/356/8
75พลี 5 อย่าง (อาทิตยสูตร) 36/94/536/94/5เปิดอ่าน
[HTML]
36/93/1
76การให้ทานที่ไม่เกิดบุญ แต่ชาวโลกเข้าใจว่าได้บุญ (เอกุตตริกะ) 10/490/110/490/1เปิดอ่าน
[HTML]
10/445/3
77การให้ทาน 7 อย่างที่หวังผลต่างกัน (ทานสูตร) 37/139/1637/139/16เปิดอ่าน
[HTML]
37/113/11
78ความแตกต่างของผลทาน (ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/393/823/393/8เปิดอ่าน
[HTML]
23/371/18
79ผู้ให้ทานย่อมเกิดบุญใน 3 วาระ (ทานสูตร) 36/628/1836/628/18เปิดอ่าน
[HTML]
36/617/14
80บุญเป็นทุกข์พิเศษ (อ.ปฏิจจสมุปปาทวิภังคนิเทศ) 77/474/777/474/7เปิดอ่าน
[HTML]
77/422/3
81พระพุทธเจ้าตรัสให้นายทุคตรับทรัพย์แล้วให้ส่วนบุญแก่เจ้าของทรัพย์. (อ.กุณฑกปูวชาดก) 56/419/2056/419/20เปิดอ่าน
[HTML]
56/310/14
82พระราชา คหบดีทั้งหลาย ต่างส่งทรัพย์ไปให้หญิงชรา ผู้ถวายอาหารแก่พระสารี-บุตรอยู่ที่บ้านของตน (อ.กุณฑกกุจฉิสินธวชาดก) 58/31/1558/31/15เปิดอ่าน
[HTML]
58/25/9
83โจรไม่สามารถลักเอาบุญของผู้ใดไปได้ (ชราสูตร) 24/270/1324/270/13เปิดอ่าน
[HTML]
24/197/13
84บุญที่ให้ผลในชาติปัจจุบัน (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/436/575/436/5เปิดอ่าน
[HTML]
75/410/7
85บุญที่เกิดขึ้นได้ทุกเวลา (วนโรปสูตร) 24/255/924/255/9เปิดอ่าน
[HTML]
24/185/17
86บุญที่เกิดขึ้นทุกย่างก้าว (เรื่องนางปติปูชิกา) 41/44/741/44/7เปิดอ่าน
[HTML]
41/35/19
87ทำบุญให้เทวดาบริเวณที่อาศัยอยู่ (เภสัชชขันธกะ) 7/118/157/118/15เปิดอ่าน
[HTML]
7/113/2
88ให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วทันที (อ.ติโรกุฑฑสูตร) 39/284/839/284/8เปิดอ่าน
[HTML]
39/275/25
89พึงอุทิศบุญให้แก่สัตว์ทั้งปวง (เรื่องท้าวสักกเทวราช) 43/328/643/328/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/251/9
90เมื่อให้ส่วนบุญ...ได้บุญมากขึ้น (อ.สูตรที่ ๕) 32/310/432/310/4เปิดอ่าน
[HTML]
32/260/25
91ให้อาหารปลาแล้วอุทิศบุญ (มัจฉทานชาดก) 58/304/758/304/7เปิดอ่าน
[HTML]
58/224/6
92ทิ้งของโสโครกก็ได้บุญ (ชัปปสูตร) 34/228/1634/228/16เปิดอ่าน
[HTML]
34/236/23
93ทำบุญแล้ววิมานในสวรรค์ปรากฏทันที (นายนันทิยะ) 42/420/1142/420/11เปิดอ่าน
[HTML]
42/356/8
94อภิมหาทาน (1) (อ.กูฏทันตสูตร) 12/88/1912/88/19เปิดอ่าน
[HTML]
12/82/19
95อภิมหาทาน (2) (ปุญญาภิสันทสูตร) 37/492/1337/492/13เปิดอ่าน
[HTML]
37/408/20
96บุญที่เกิดจากความเลื่อมใสใน พุทธ ธรรม สงฆ์ (เวลามสูตร) 37/778/1137/778/11เปิดอ่าน
[HTML]
37/639/24
97ฆ่าสัตว์ทำบุญ...ได้บาป (ชีวกสูตร) 20/103/620/103/6เปิดอ่าน
[HTML]
20/98/21
98ผู้ให้ทาน/แล้วเกิดเสียใจจะได้ผลเช่นไร(เรื่องเศรษฐีผู้ไม่มีบุตร) (ตัณหาวรรควรรณนา) 43/331/1043/331/10เปิดอ่าน
[HTML]
43/254/3
99ทานของไม่ดี แต่มีผลมาก (เวลามสูตร) 37/777/737/777/7เปิดอ่าน
[HTML]
37/638/11
100ทานของโดยไม่เคารพมีผลน้อย (ปายาสิราชัญญสูตร) 14/400/414/400/4เปิดอ่าน
[HTML]
14/385/21
101ความแตกต่างของผลทาน (ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/394/123/394/1เปิดอ่าน
[HTML]
23/371/18
102จิตขณะให้ทานมีผลต่างกัน (ทานสูตร) 37/139/1737/139/17เปิดอ่าน
[HTML]
37/113/11
103ผลแห่งทานที่พึงเห็นเอง (สีหสูตร) 36/78/736/78/7เปิดอ่าน
[HTML]
36/78/9
104บริบูรณ์แห่งทาน (อ.มาฆสูตรที่ ๕) 47/467/2047/467/20เปิดอ่าน
[HTML]
47/378/20
105วิธีฝากทรัพย์ที่ปลอดภัย (นิธิกัณฑ์) 39/302/1639/302/16เปิดอ่าน
[HTML]
39/293/3
106ไม่จำเป็นต้องถวายใส่มือพระ (อ.มหาปทานสูตร) 13/159/2213/159/22เปิดอ่าน
[HTML]
13/156/5
107ไม่จำเป็นต้องถวายใส่มือพระ (ปทุมปุปผิยเถราปทาน) 71/325/271/325/2เปิดอ่าน
[HTML]
71/303/2
108ไม่จำเป็นต้องถวายใส่มือพระ (อ.ชัมพุคามิกปุตตเถรคาถา) 50/183/1150/183/11เปิดอ่าน
[HTML]
50/180/4
109ไม่จำเป็นต้องถวายของใส่มือพระ (อ.สุมนสูตร) 36/64/936/64/9เปิดอ่าน
[HTML]
36/64/19
110มฆมาณพสงเคราะห์สังคม(ได้เป็นท้าวสักกะ) (อ.สักกปัญหสูตร) 14/162/1514/162/15เปิดอ่าน
[HTML]
14/159/6
111ค้าขายแล้วขาดทุน (วณิชชสูตร) 35/238/1635/238/16เปิดอ่าน
[HTML]
35/244/12
112ปีศาจที่หากินของโสโครก (อ.ปุนัพพสุสูตร) 25/407/1925/407/19เปิดอ่าน
[HTML]
25/368/12
113ธรรมทานยอดเยี่ยมที่สุด (เรื่องท้าวสักกเทวราช) 43/325/1343/325/13เปิดอ่าน
[HTML]
43/249/7
114ยินดีในทานผู้อื่น ได้บุญมาก (อ.วิหารวิมาน) 48/360/1048/360/10เปิดอ่าน
[HTML]
48/333/3
115ยินดีในบุญผู้อื่น ช่วยให้รอดตาย (อ.สีลานิสังสชาดก) 57/221/1457/221/14เปิดอ่าน
[HTML]
57/165/26
116ยินดีในบุญผู้อื่น ช่วยให้พ้นภัย (อ.สังขชาดก) 59/813/659/813/6เปิดอ่าน
[HTML]
59/560/3
117ยินดีในบาปผู้อื่น ได้บาปมาก (อ.พุทธาปทาน) 70/231/970/231/9เปิดอ่าน
[HTML]
70/205/20
118ให้ทานโดยไม่เอื้อเฟื้อ / จะได้ผลอย่างที่ให้ (อ.อุจฉุเปตวัตถุ) 49/540/1449/540/14เปิดอ่าน
[HTML]
49/417/1
119เศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วเกิดเป็นหมา (อ.สุภสูตร) 12/223/1412/223/14เปิดอ่าน
[HTML]
12/210/18
120เศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วเกิดเป็นคนพิการ (อานนทเศรษฐี) 41/183/1541/183/15เปิดอ่าน
[HTML]
41/152/12
121เศรษฐีขี้เหนียวกลับใจ (โกสิยเศรษฐี) 41/54/1741/54/17เปิดอ่าน
[HTML]
41/44/18
122ตระหนี่ธรรมต้องตกนรก (อธิบายสัญโญชนโคจฉกะ) 76/431/776/431/7เปิดอ่าน
[HTML]
76/395/5
123หวงความรู้มีผลให้เป็นใบ้ (อ.คุหัฏฐกสุตตนิทเทส) 65/275/1465/275/14เปิดอ่าน
[HTML]
65/224/3
124อานิสงส์ของศีล (อ.ปุตตสูตร) 45/456/945/456/9เปิดอ่าน
[HTML]
45/440/23
125อานิสงส์ของการเรียนพระวินัย (อ.วิเลขนสิกขาบทที่ ๒) 4/747/154/747/15เปิดอ่าน
[HTML]
4/744/13
126อานิสงส์ของผู้มีศีลเป็นที่รัก (เจตนาสูตร) 38/506/1838/506/18เปิดอ่าน
[HTML]
38/507/16
127ความแตกต่างในโทษของการประพฤติผิด ศีล 5 (อ.สิกขาปทวิภังค์) 78/508/178/508/1เปิดอ่าน
[HTML]
78/447/19
128ว่าด้วยการขาด และการสมาทาน ศีล 5 (อ.สิกขาปทวิภังค์) 78/512/678/512/6เปิดอ่าน
[HTML]
78/451/19
129วิธีการรักษาศีล 8 (อุโบสถสูตร) 34/382/1034/382/10เปิดอ่าน
[HTML]
34/388/13
130สิกขาบทของสามเณรมี 10 ประการ (มหาขันธกะ) 6/284/86/284/8เปิดอ่าน
[HTML]
6/173/18
131องค์ประกอบที่ทำให้ละเมิดศีล (พรรณนาสิกขาบท ๑๐) 39/36/439/36/4เปิดอ่าน
[HTML]
39/35/15
132ฆ่าสัตว์มาตลอด 50 ปี ตอนใกล้ตายตั้งใจจะสมาทานศีล แต่ได้เพียงสรณะก็สิ้นใจไปเกิดในสวรรค์ชั้นจาตุม (อ.นิทานสูตร) 34/128/934/128/9เปิดอ่าน
[HTML]
34/132/3
133รักษาศีลไม่ถึงครึ่งวัน...ตายไปสวรรค์ (อ.ฉัตตมาณวกวิมาน) 48/451/748/451/7เปิดอ่าน
[HTML]
48/416/18
134พึ่งศีลดีกว่าพึ่งเทวดา (อ.สัพภิสูตร) 24/154/324/154/3เปิดอ่าน
[HTML]
24/113/14
135มีทุกข์เพราะไม่มีศีล (ราชสูตร) 36/377/1636/377/16เปิดอ่าน
[HTML]
36/372/11
136กลิ่นศีล (เรื่องปัญหาของพระอานนทเถระ) 41/118/841/118/8เปิดอ่าน
[HTML]
41/97/3
137ผู้มีศีลพึงหวังได้ (อากังเขยยสูตร) 17/398/1217/398/12เปิดอ่าน
[HTML]
17/319/1
138ประทุษร้ายผู้มีศีลย่อมวิบัติ (อ.ภรุราชชาดก) 57/334/857/334/8เปิดอ่าน
[HTML]
57/254/14
139ผลอย่างเบาที่สุดของมนุษย์ผู้ผิด ศีล 5 (สัพพลหุสสูตร) 37/495/437/495/4เปิดอ่าน
[HTML]
37/411/1
140สาเหตุที่ทำให้นรกแน่น (อ.มหาโควินทสูตร) 14/41/1714/41/17เปิดอ่าน
[HTML]
14/39/22
141การรักษาตน (1) (ปิยสูตร) 24/426/924/426/9เปิดอ่าน
[HTML]
24/337/3
142การรักษาตน (2) (อัตตรักขิตสูตร) 24/429/1624/429/16เปิดอ่าน
[HTML]
24/339/11
143ต้อนรับภิกษุทรงศีลแล้วเกิดบุญ (กุลสูตร) 36/440/336/440/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/432/11
144เหตุที่ถูกใส่ความและถูกโกง (สัพพลหุสสูตร) 37/495/1737/495/17เปิดอ่าน
[HTML]
37/411/15
145ปรารถนาให้ลูกดีมาเกิด (อ.กุสชาดก) 62/211/162/211/1เปิดอ่าน
[HTML]
62/194/14
146พรรณนาสิกขาบท 10 และ สิกขาบท 5 (พรรณนาสิกขาบทที่ ๑๐) 39/22/139/22/1เปิดอ่าน
[HTML]
39/22/1
147กุลบุตรจะเรียนกรรมฐาน ต้องบำเพ็ญศีลให้บริสุทธิ์ก่อน (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/350/42/350/4เปิดอ่าน
[HTML]
2/333/9
148ตัดกังวลก่อนเรียนกรรมฐาน (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/351/12/351/1เปิดอ่าน
[HTML]
2/334/3
149ศีลไม่บริสุทธิ์กรรมฐานย่อมไม่เจริญ (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/763/61/763/6เปิดอ่าน
[HTML]
1/737/9
150ภิกษุควรทำศีลให้บริสุทธิ์และทำความเห็นให้ตรงก่อน จึงเริ่มทำกรรมฐาน (ภิกขุสูตร) 30/379/1930/379/19เปิดอ่าน
[HTML]
30/367/5
151ศีลไม่บริสุทธิ์ไปทำกรรมฐาน...มีสิทธิ์เป็นบ้า (อ.พรหมชาลสูตร) 11/104/1311/104/13เปิดอ่าน
[HTML]
11/90/6
152ผู้ทำพอประมาณใน ศีล สมาธิ ปัญญา ล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้าง แสดงอาบัติบ้าง...ก็อาจบรรลุธรรมได้ (ทุติยเสขสูตร) 34/454/1434/454/14เปิดอ่าน
[HTML]
34/466/7
153ผู้มีศีล พึงหวังการหลุดพ้นได้ (อากังเขยยสูตร) 17/398/1117/398/11เปิดอ่าน
[HTML]
17/319/3
154ข้อปฏิบัติเพื่อถึงความสิ้นอาสวะ (สัพพาสวสังวรสูตร) 17/138/317/138/3เปิดอ่าน
[HTML]
17/113/1
155การทำกรรมฐาน หากภิกษุทำถูกต้อง สายญาติตั้งแต่ลูกศิษย์ จนถึงพรหมโลกย่อมทำถูกต้องด้วย (อ.ญาตกสูตร) 34/24/1234/24/12เปิดอ่าน
[HTML]
34/24/19
156ไม่ควรมีข้ออ้างในการทำความเพียร (อารัพภวัตถุสูตร) 37/665/237/665/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/544/6
157พระพุทธองค์ทรงให้กรรมฐานแก่ผู้มีจริตต่างๆ (อ.ทสุตตรสูตร) 16/456/1816/456/18เปิดอ่าน
[HTML]
16/442/20
158กรรมฐานที่เหมาะกับบุคคลผู้มีจริตต่างๆ (อ.มหาสมัยสูตร) 14/100/714/100/7เปิดอ่าน
[HTML]
14/96/1
159อาสวะที่ละได้ด้วยอำนาจ อุเทศ เป็นต้น (อ.สัพพาสวสังวรสูตร) 17/160/317/160/3เปิดอ่าน
[HTML]
17/131/22
160ผู้ไม่ได้ทำบุญญาธิการไว้ ย่อมเหมาะในการถึงสรณคมน์เท่านั้น. (อ.พหุการสูตร) 34/80/934/80/9เปิดอ่าน
[HTML]
34/81/21
161มูลเหตุอุปสมบทด้วยญัตติจตุตถกรรม (มหาขันธกะ) 6/166/16/166/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/96/2
162องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด (มหาขันธกะ) 6/198/16/198/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/124/1
163องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด (มหาขันธกะ) 6/198/16/198/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/124/1
164อันตรายิกธรรมกถา โรค ๕ ชนิด (มหาขันธกะ) 6/239/16/239/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/146/1
165บุคคลไม่ควรให้อุปสมบท ๒๐ จำพวก (มหาขันธกะ) 6/335/16/335/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/185/1
166บุคคลไม่ควรให้บวช ๓๒ จำพวก (มหาขันธกะ) 6/338/176/338/17เปิดอ่าน
[HTML]
6/187/20
167พระพุทธเจ้าตรัสการบวช ขั้นแรกให้ปลงผมและหนวด (มหาขันธกะ) 6/74/126/74/12เปิดอ่าน
[HTML]
6/40/25
168เรื่องไม่ต้องโกนคิ้ว (มหาขันธกวรรณนา)วรรณนา) 6/346/86/346/8เปิดอ่าน
[HTML]
6/330/3
169- บวชเป็นบรรพชิต...ไม่เห็นกล่าวว่าให้โกนคิ้ว (สามัญญผลสูตร) 11/307/311/307/3เปิดอ่าน
[HTML]
11/260/21
170พระโพธิสัตว์ตอนออกบวช ก็ไม่ได้โกนคิ้ว (สารีปุตตสุตตนิทเทส) 66/545/966/545/9เปิดอ่าน
[HTML]
66/509/23
171พระพุทธเจ้าทั้งหลายในอดีต ก็ไม่โกนคิ้ว (มหาปทานสูตร) 13/32/2213/32/22เปิดอ่าน
[HTML]
13/30/13
172วิธีการให้นิสัย (มหาขันธกะ) 6/351/16/351/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/189/8
173ภิกษุอยู่วัดป่าไม่ต้องถือนิสัย (มหาขันธกะ) 6/353/16/353/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/191/9
174นับอายุ ๒๐ ปี ทั้งอยู่ในครรภ์ (มหาขันธกะ) 6/354/136/354/13เปิดอ่าน
[HTML]
6/193/1
175พระพุทธานุญาตให้บอกอกรณียกิจ (มหาขันธกะ) 6/362/116/362/11เปิดอ่าน
[HTML]
6/200/15
176เรื่องภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกเสีย เป็นต้น (มหาขันธกะ) 6/364/66/364/6เปิดอ่าน
[HTML]
6/202/12
177พระกรรมวาจาจารย์สวดประกาศรูปเดียวก็ได้ (อ.มหาขันธกะ) 6/374/66/374/6เปิดอ่าน
[HTML]
6/336/7
178ทรงพุทธานุญาตพิเศษให้อุปสมบทด้วยคณะสงฆ์ มีวินัยธรเป็นที่ ๕ ได้ทั่วปัจจันต-ชนบท (จัมเปยยขันธกะ) 7/37/167/37/16เปิดอ่าน
[HTML]
7/35/19
179สงฆ์ ๕ ประเภทผู้พร้อมเพรียงกัน จึงจะทำกรรมโดยธรรมได้ (จัมเปยยขันธกะ) 7/389/97/389/9เปิดอ่าน
[HTML]
7/372/19
180กรรมที่สงฆ์ปัญจวรรคทำ แล้วกรรมนั้นใช้ไม่ได้ (จัมเปยยขันธกะ) 7/390/207/390/20เปิดอ่าน
[HTML]
7/374/7
181การขับออก ๒ อย่างที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม (จัมเปยยขันธกะ) 7/395/167/395/16เปิดอ่าน
[HTML]
7/378/3
182การรับเข้าหมู่ ๒ อย่างที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม (จัมเปยยขันธกะ) 7/396/127/396/12เปิดอ่าน
[HTML]
7/378/20
183เรื่องพระราหุลกุมารทรงผนวชเป็นสามเณร (มหาขันธกะ) 6/280/26/280/2เปิดอ่าน
[HTML]
6/170/1
184เรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้ฉลาดมีสามเณรมากรูปได้ (มหาขันธกะ) 6/283/186/283/18เปิดอ่าน
[HTML]
6/173/7
185สิกขาบทของสามเณร (มหาขันธกะ) 6/284/86/284/8เปิดอ่าน
[HTML]
6/173/18
186เรื่องลงทัณฑกรรมแก่สามเณร (มหาขันธกะ) 6/299/16/299/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/174/18
187เรื่องกักกันสามเณรต้องขออนุญาตก่อน (มหาขันธกะ) 6/300/166/300/16เปิดอ่าน
[HTML]
6/176/13
188องค์แห่งนาสนะ ๑๐ ของสามเณร (มหาขันธกะ) 6/301/126/301/12เปิดอ่าน
[HTML]
6/177/8
189เรื่องการถือนิสัย (มหาขันธกะ) 6/268/76/268/7เปิดอ่าน
[HTML]
6/159/23
190เมื่ออาจารย์บอกให้ศึกษาสิกขาบท ต้องศึกษา ถ้าไม่ศึกษาต้องอาบัติปาจิตตีย์ . (สหธรรมิกวรรค สิกขาบทที่๑) 4/740/104/740/10เปิดอ่าน
[HTML]
4/737/10
191บวชในสถานที่อันไม่สมควร ก็เป็นผู้เหินห่างจากคุณธรรม (อ.ปฐมทารุขันธสูตร) 28/416/1628/416/16เปิดอ่าน
[HTML]
28/404/10
192ถ้าอุปัชฌาย์, อาจารย์จะพาให้เสื่อม รู้ตอนไหนไปตอนนั้น (เสวนาสูตร) 37/725/1837/725/18เปิดอ่าน
[HTML]
37/596/4
193อุปสมบทถูกต้องหรือไม่: วัตถุวิบัติ…บริษัทวิบัติ (ปริวารปัญจวรรค) อุปสมบทถูกต้องหรือไม่: วัตถุวิบัติ…บริษัทวิบัติ (ปริวารปัญจวรรค) 10 / 964 10/964/110/964/1เปิดอ่าน
[HTML]
10/880/5
194ภิกษุบอกคืนสิกขาโดยกล่าวเล่น สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/424/211/424/21เปิดอ่าน
[HTML]
1/397/7
195ภิกษุไม่ประสงค์จะประกาศแต่เปล่งเสียงให้ได้ยิน สิกขาย่อมไม่เป็นอันบอกคืน . (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/425/21/425/2เปิดอ่าน
[HTML]
1/397/20
196การบอกลาสิกขาย่อมถึงที่สุดก็ต่อเมื่อภิกษุผู้ลั่นวาจาอันสัมปยุตด้วยจิตต่อมนุษย์(ผู้เข้าใจความหมาย) เท่านั้น (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/788/181/788/18เปิดอ่าน
[HTML]
1/760/14
197อาการของภิกษุผู้อยากจะสึก (ปฐมปาราชิกกัณฑ์) 1/402/21/402/2เปิดอ่าน
[HTML]
1/377/1
198โจรชิงผ้า (อ.จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖) 3/808/173/808/17เปิดอ่าน
[HTML]
3/762/10
199ภิกษุผู้ถูกโจรชิงจีวรจะนุ่งผ้าอย่างอื่นปิดกายมา ก็ไม่เป็นอาบัติ. (อ.จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๖) 3/809/143/809/14เปิดอ่าน
[HTML]
3/763/5
200ภิกษุไม่ได้ต้องปาราชิก แต่เข้าใจว่าต้องปาราชิก แล้วไปทำผิดวินัย ย่อมมีโทษ . (ทุติยปาราชิกกัณฑ์) 2/75/142/75/14เปิดอ่าน
[HTML]
2/74/17
201ต้นเหตุอุปัชฌายวัตร (มหาขันธกะ) 6/136/16/136/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/77/15
202ทรงอนุญาตอุปัชฌาย์ (มหาขันธกะ) 6/138/46/138/4เปิดอ่าน
[HTML]
6/79/18
203วิธีถืออุปัชฌาย์ (มหาขันธกะ) 6/138/176/138/17เปิดอ่าน
[HTML]
6/80/9
204อุปัชฌายวัตร (มหาขันธกะ) 6/139/76/139/7เปิดอ่าน
[HTML]
6/81/1
205สัทธิวิหาริกวัตร (มหาขันธกะ) 6/154/16/154/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/86/1
206การประณามและการให้ขอขมา ต่ออุปัชฌาย์ (มหาขันธกะ) 6/160/16/160/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/90/19
207องค์แห่งการประณาม (มหาขันธกะ) 6/162/56/162/5เปิดอ่าน
[HTML]
6/93/7
208พระอุปเสนวังคันตบุตร อุปสมบทสัทธิวิหาริก (มหาขันธกะ) 6/174/166/174/16เปิดอ่าน
[HTML]
6/102/8
209ภิกษุมีพรรษา ๑๐ แต่เป็นผู้เขลาไม่ควรให้อุปสมบท (มหาขันธกะ) 6/178/116/178/11เปิดอ่าน
[HTML]
6/105/3
210องค์ ๕ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด (มหาขันธกะ) 6/198/16/198/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/124/1
211องค์ ๖ แห่งภิกษุผู้ให้อุปสมบท ๑๖ หมวด (มหาขันธกะ) 6/206/126/206/12เปิดอ่าน
[HTML]
6/132/7
212ไม่ควรถือตามอุปัชฌาย์ทุกอย่าง (สัตตสติกขันธกะ) 9/543/19/543/1เปิดอ่าน
[HTML]
9/531/5
213อุปัชฌาย์โง่เขลา ถ้าลาสามครั้งไม่อนุญาต ครั้งที่สี่ไปได้โดยไม่ต้องอาบัติ. (อ.มหาขันธกะ) 6/153/106/153/10เปิดอ่าน
[HTML]
6/259/7
214มูลเหตุที่ทรงอนุญาตอาจารย์ (มหาขันธกะ) 6/178/156/178/15เปิดอ่าน
[HTML]
6/105/17
215มูลเหตุอันเตวาสิกวัตร (วัตตขันธกะ) 9/375/59/375/5เปิดอ่าน
[HTML]
9/369/3
216วิธีถือนิสัยอาจารย์ (มหาขันธกะ) 6/180/56/180/5เปิดอ่าน
[HTML]
6/107/1
217ว่าด้วยการประณามและวิธีการประณาม ของอาจารย์ (มหาขันธกะ) 6/191/106/191/10เปิดอ่าน
[HTML]
6/117/6
218องค์แห่งการประณาม ๕ (มหาขันธกะ) 6/193/36/193/3เปิดอ่าน
[HTML]
6/119/8
219การให้ถือนิสัย (มหาขันธกะ) 6/195/156/195/15เปิดอ่าน
[HTML]
6/122/1
220นิสัยระงับจากอุปัชฌาย์และอาจารย์ (มหาขันธกะ) 6/197/16/197/1เปิดอ่าน
[HTML]
6/123/3
221ธรรมของเจ้าอาวาสที่ควรยกย่องและที่ไม่ควรยกย่อง (อาวาสิกสูตร) 36/485/336/485/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/478/4
222ธรรมของเจ้าอาวาสที่ควรสรรเสริญของเพื่อนพรหมจรรย์ (ปิยสูตร) 36/486/836/486/8เปิดอ่าน
[HTML]
36/479/10
223เจ้าอาวาสที่ทำให้อารามงดงาม (โสภณสูตร) 36/487/1136/487/11เปิดอ่าน
[HTML]
36/480/12
224เจ้าอาวาสผู้มีอุปการะมากแก่อาวาส (พหุปการสูตร) 36/488/836/488/8เปิดอ่าน
[HTML]
36/481/10
225การอนุเคราะห์ของเจ้าอาวาส (อนุกัมปกสูตร) 36/489/736/489/7เปิดอ่าน
[HTML]
36/482/12
226ธรรมที่ทำให้เจ้าอาวาสเลวและดี (ยถาภตอวัณณสูตร) 36/490/936/490/9เปิดอ่าน
[HTML]
36/483/16
227ธรรมที่ทำให้เจ้าอาวาสตกต่ำและไม่ตกต่ำ (ปฐมยถาภตมัจเฉรสูตร) 36/492/1436/492/14เปิดอ่าน
[HTML]
36/486/6
228ความหมายของคำว่า สังฆปริณายก (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/351/813/351/8เปิดอ่าน
[HTML]
13/342/24
229ไม่ชื่อว่าเถระ เพราะเหตุสักว่านั่งบนอาสนะพระเถระ (เรื่องพระลกุณฏกภัททิยเถระ) 43/76/1643/76/16เปิดอ่าน
[HTML]
43/59/17
230ภิกษุมากพรรษา แต่โง่เขลา จะถือนิสัย กับ ผู้ฉลาดมีพรรษาอ่อนกว่าก็ได้. (อ.มหาขันธกะ) 6/279/76/279/7เปิดอ่าน
[HTML]
6/291/10
231บุคคลที่ภิกษุไม่ควรไหว้อีก 25 จำพวก (อุปาลิปัญจกะ) 10/857/1810/857/18เปิดอ่าน
[HTML]
10/784/10
232บุคคลที่ภิกษุควรไหว้อีก 5 จำพวก (อุปาลิปัญจกะ) 10/860/110/860/1เปิดอ่าน
[HTML]
10/786/2
233ภิกษุผู้เห็นแก่ลาภสักการะ ชาวโลกย่อมติเตียน ถึงอุปัชฌาย์ และ อาจารย์ด้วย . (อ.ธรรมทายาทสูตร) 17/221/117/221/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/182/11
234เปรตกินขี้เปรต (คูถขาทิกเปตวัตถุที่ ๑) 49/559/249/559/2เปิดอ่าน
[HTML]
49/430/14
235ทำบุญกับพระทุศีลโยมไปนรก (อ.วสภเถรคาถา) 51/47/651/47/6เปิดอ่าน
[HTML]
51/46/16
236ห้ามคบหาภิกษุทุศีล (มหาขันธกะ) 6/351/66/351/6เปิดอ่าน
[HTML]
6/149/10
237ภิกษุประกอบมิจฉาชีพลวงโลก จัดเป็นมิจฉาชีพขั้นสุดยอด (จตุตถปาราชิกวรรณนา) 2/616/162/616/16เปิดอ่าน
[HTML]
2/601/3
238กินเหล็กร้อนๆดีกว่ากินข้าวโยม (อัคคิขันธูปมสูตร) 37/264/1437/264/14เปิดอ่าน
[HTML]
37/217/13
239พระธรรมิกะถูกโยมขับไล่ถึง ๗ วัด (ธรรมิกสูตร) 36/695/1436/695/14เปิดอ่าน
[HTML]
36/679/3
240ชาวเมืองโกสัมพีลงโทษพระ (โกสัมพิขันธกะ) 7/480/87/480/8เปิดอ่าน
[HTML]
7/457/19
241พระเจ้าปเสนทิโกศล จะไม่ให้ภิกษุชาวโกสัมพีเข้าเมือง (เรื่องภิกษุชาวเมืองโกสัมพี) 40/90/1940/90/19เปิดอ่าน
[HTML]
40/68/1
242พระที่ทำให้เทวดา และมนุษย์เดือดร้อน (เถรสูตร) 36/210/336/210/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/208/3
243ไม่ควรคบภิกษุทุศีล ถ้าภิกษุนั้นไม่ยอมแก้ไข (อ.โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘) 3/954/23/954/2เปิดอ่าน
[HTML]
3/900/5
244ผู้คบหา ทำตาม ภิกษุทุศีล ย่อมประสบทุกข์ตลอดกาลนาน (นวสูตร) 34/489/834/489/8เปิดอ่าน
[HTML]
34/507/10
245ภิกษุสันดานกา 10 ประการ (กากสูตร) 38/250/938/250/9เปิดอ่าน
[HTML]
38/251/4
246แสดงอาบัติไม่ผ่าน หากไม่เลิกทำผิด (เอกุตตริกวัณณนา) 10/521/110/521/1เปิดอ่าน
[HTML]
10/473/23
247พระทุศีลถึงแม้จะยืนยันว่าเป็นพระ ก็ไม่เป็นความจริง (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/768/221/768/22เปิดอ่าน
[HTML]
1/742/3
248ควรกลัวอาบัติทุพภาษิต เหมือนอาบัติปาราชิก (อ.เมฆิยสูตร) 44/396/544/396/5เปิดอ่าน
[HTML]
44/362/9
249ภิกษุไม่ควรขอจนน่าเกลียด (สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๖) 3/354/173/354/17เปิดอ่าน
[HTML]
3/339/3
250บุคคลผู้ทุศีล ย่อมได้รับความร้อนใจ (อุปนิสาสูตร) 38/8/1838/8/18เปิดอ่าน
[HTML]
38/9/4
251บุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ ไม่ต้องทำเจตนาว่า ขอความไม่เดือดร้อนจงเกิดขึ้นแก่เรา . (เจตนาสูตร) 38/4/1338/4/13เปิดอ่าน
[HTML]
38/5/4
252ภิกษุผู้อยู่ป่า แต่มีความปรารถนาลามกย่อมต้อง อาบัติทุกกฏ (จตุตถปาราชิกวรรณนา) 2/643/62/643/6เปิดอ่าน
[HTML]
2/625/7
253ไม่พึง ฟัง ตอบ ถาม แก่ภิกษุทุศีล และไม่พึงไปตามที่นัดหมาย (เอกุตตริกวัณณา) 10/539/910/539/9เปิดอ่าน
[HTML]
10/490/7
254ภิกษุผู้มีธรรมเป็นเกาะ เป็นสรณะ ใคร่ในการศึกษาจะเป็นผู้เจริญสุดยอด ในกาลข้างหน้า (มหาปรินิพพานสูตร) 13/275/1013/275/10เปิดอ่าน
[HTML]
13/265/10
255ผู้เรียนแล้วไม่ทำตามพุทธพจน์ ชื่อว่า ไม่รู้เนื้อความภาษิตของพระพุทธเจ้า . (อ.เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร) 22/288/1522/288/15เปิดอ่าน
[HTML]
22/269/4
256ผู้เรียนธรรมวินัย มีหลักการบ่นเพ้อ ว่าเป็นอานิสงส์ ย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์ แก่โมฆ-บุรุษเหล่านั้นสิ้นกาลนาน (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/51/181/51/18เปิดอ่าน
[HTML]
1/49/17
257พระพุทธองค์ไม่สรรเสริญ ภิกษุผู้ไม่ศึกษา และผู้ไม่ส่งเสริมการศึกษาพระธรรมวินัย . (ปังกธาสูตร) 34/470/1734/470/17เปิดอ่าน
[HTML]
34/484/26
258ภิกษุผู้มากด้วยความปราโมทย์ เลื่อมใสในพุทธศาสนา จะพึงบรรลุบทอันสงบ . (อ.ประวัติพระวักกลิเถระ) 32/391/1632/391/16เปิดอ่าน
[HTML]
32/329/4
259กีดกันอาวาสแก่ภิกษุทุศีล ไม่ชื่อว่า ตระหนี่อาวาส (อ.คุหัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๒) 65/273/1165/273/11เปิดอ่าน
[HTML]
65/222/7
260ปาริสุทธิศีล 4 (อ.อากังเขยยสูตร) 17/410/517/410/5เปิดอ่าน
[HTML]
17/329/10
261ผู้หวงความรู้ มีผลทำให้เป็นใบ้ (อ.คุหัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๒) 65/275/1665/275/16เปิดอ่าน
[HTML]
65/224/4
262ผู้ไม่ควรเป็นพยาน ในคุณวิเศษ (สักขิสูตร) 36/793/136/793/1เปิดอ่าน
[HTML]
36/771/1
263บรรพชิตผู้มีศีลเป็นบ่อเกิดของบุญมาก 3 สถานะ (ศีลสูตร) 34/203/334/203/3เปิดอ่าน
[HTML]
34/208/6
264ภิกษุผู้ต้องอาบัติย่อมปรารถนาว่า ขอภิกษุอื่นจงอย่ารู้เรา (อนังคณสูตร) 17/344/717/344/7เปิดอ่าน
[HTML]
17/279/2
265ภิกษุแสดงความไม่เอื้อเฟื้อเมื่ออนุปสัมบันกล่าวตักเตือนในวินัยต้องอาบัติทุกกฏ . (สุราปานวรรค สิกขาบทที่ ๔) 4/648/14/648/1เปิดอ่าน
[HTML]
4/649/19
266ภิกษุเล่าเรียนพุทธพจน์ เพราะเหตุแห่งลาภ เปรียบเหมือนงูพิษ (อ.อลคัททูปมสูตร) 18/305/1618/305/16เปิดอ่าน
[HTML]
18/289/2
267โรคของบรรพชิต 4 อย่าง ...ภิกษุกล่าวธรรมเพื่อให้เขานับถือ (โรคสูตร) 35/373/735/373/7เปิดอ่าน
[HTML]
35/390/12
268ภิกษุผู้ขอมากเกินไป ย่อมไม่เป็นที่เคารพ สรรเสริญ ในสกุล (กุลุปกสูตร) 36/250/836/250/8เปิดอ่าน
[HTML]
36/248/8
269พระธรรมกถึกแสดงธรรม เพื่อหวังลาภสักการะ ธรรมเทศนานั้นชื่อว่า ไม่บริสุทธิ์ . (อ.เวนาคสูตร) 34/313/534/313/5เปิดอ่าน
[HTML]
34/318/8
270ทานให้พระที่คิดไม่ดี ย่อมมีผลน้อย (กุสินารสูตร) 34/545/1834/545/18เปิดอ่าน
[HTML]
34/568/8
271พระพุทธองค์สั่งให้กำจัด สมณะหยากเยื่อ ขับไล่สมณะขยะ (อ.ทุติยทสพลสูตร) 26/115/2026/115/20เปิดอ่าน
[HTML]
26/107/13
272ภิกษุทุศีลไม่ชื่อว่าเป็นบุตรของพระตถาคต (อ.เสลสูตร) 21/300/721/300/7เปิดอ่าน
[HTML]
21/284/19
273ผู้ไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษ / ไม่ยอมให้อภัย...ชื่อว่าคนพาล (พาลวรรรคที่ ๓) 33/345/433/345/4เปิดอ่าน
[HTML]
33/305/4
274ความเป็นผู้ทุศีลทุกอย่าง ชื่อว่า ศีลวิบัติ (อ.สังคีติสูตร) 16/285/1116/285/11เปิดอ่าน
[HTML]
16/273/6
275ภิกษุไม่รักษาศีลอันเป็นประธาน เปรียบเหมือนคนหัวขาด ไม่สามารถจะรักษามือและเท้าไว้ได้ (อ.ปาฏิโมกขสูตร) 30/491/1930/491/19เปิดอ่าน
[HTML]
30/474/11
276ภิกษุชั่วพึ่งพิงผู้มีอำนาจ เป็นผู้ประกอบด้วยโทษ ย่อมมีบาปมาก (มหาโจรสูตร) 34/211/134/211/1เปิดอ่าน
[HTML]
34/216/16
277ภิกษุติดลาภสักการะ เหมือนแมลงวันกินขี้เต็มท้อง (เอฬกสูตร) 26/645/1426/645/14เปิดอ่าน
[HTML]
26/594/8
278ภิกษุผู้ปกปิดโทษ เปรียบเหมือนหลุมขี้ที่หมักหมมอยู่นานปี ย่อมล้างออกได้ยาก . (อ.กปิลสูตร) 47/220/447/220/4เปิดอ่าน
[HTML]
47/177/13
279ภิกษุผู้ทุศีล มีความประพฤติไม่สะอาด ย่อมเป็นเสี้ยนหนามของชาวบ้าน. (ฉัปปาณสูตร) 28/497/828/497/8เปิดอ่าน
[HTML]
28/471/14
280การคบภิกษุทุศีล เปรียบเหมือนจับงูที่เปื้อนขี้ แม้ไม่เอาเยี่ยงอย่างก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้มีมิตรชั่ว (ชิคุจฉิตัพพสูตร) 34/87/1934/87/19เปิดอ่าน
[HTML]
34/90/8
281ชนเหล่าใดคบหาสมาคม/ทำตาม ภิกษุทุศีล ข้อนั้นย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์แก่ชนเหล่านั้นตลอดกาลนาน (นวสูตร) 34/489/534/489/5เปิดอ่าน
[HTML]
34/507/3
282สมัยที่ภิกษุเลวทรามมีกำลัง ภิกษุผู้มีศีลย่อมเป็นผู้นิ่งเงียบในท่ามกลางสงฆ์หรือไปอยู่ชนบท ข้อนี้ย่อมเป็นไปเพื่อทุกข์ แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย . (สมจิตตวรรค สูตรที่ ๘) 33/395/333/395/3เปิดอ่าน
[HTML]
33/353/9
283ภิกษุทุศีลกินก้อนเหล็กร้อนๆ ยังดีกว่ากินข้าวชาวบ้าน (ชีวิตสูตร) 45/573/1445/573/14เปิดอ่าน
[HTML]
45/552/22
284พระพุทธองค์ตรัสว่า ในอนาคตกาล ภิกษุชั่วจะแสดงธรรมแลกเงิน (อ.มหาสุบินชาดก) 56/230/556/230/5เปิดอ่าน
[HTML]
56/171/10
285ภิกษุผู้ลามกปล่อยจิตให้สนุกสนาน แต่นั้นเมื่อตายไปเธอย่อมไหม้อยู่ในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่ง (อ.ภิกขุสูตร) 26/722/726/722/7เปิดอ่าน
[HTML]
26/678/16
286ภิกษุบริโภคอาหารที่เกิดขึ้นโดยไม่ชอบธรรม จะต้องไปเกิดในอบาย หลายแสน-ชาติ (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/451/1713/451/17เปิดอ่าน
[HTML]
13/447/10
287ภิกษุทุศีล ชื่อว่า ผู้ไร้ความหวัง ไม่อาจพ้นทุกข์ได้ (ภิกขุสูตร) 34/30/134/30/1เปิดอ่าน
[HTML]
34/30/4
288การรับเงิน-ทอง เป็นความเศร้าหมองของสมณะ (อุปกิเลสสูตร) 35/175/335/175/3เปิดอ่าน
[HTML]
35/178/21
289ภิกษุชั่วอยู่ป่าเทวดาก็รังเกียจ (อ.จุลลหัตถิปโทปมสูตร) 18/511/1018/511/10เปิดอ่าน
[HTML]
18/498/9
290ภิกษุพาล...ย่อมพาโยมลงนรก (อ.มงคลสูตร) 39/173/1339/173/13เปิดอ่าน
[HTML]
39/169/8
291โทษของภิกษุ ผู้กล่าวธรรมด้วยเสียงขับที่ยาว 5 ประการ (คีตสูตร) 36/458/336/458/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/451/4
292พระที่ทำให้เทวดาและมนุษย์เดือดร้อน (เถรสูตร) 36/210/336/210/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/208/3
293ธุระในศาสนามี 2 คือคันถธุระและวิปัสสนาธุระ (เรื่องพระจักขุปาลเถระ) 40/15/240/15/2เปิดอ่าน
[HTML]
40/11/16
294เห็นพระพุทธพจน์ไม่สำคัญ (อาณีสูตร) 26/738/126/738/1เปิดอ่าน
[HTML]
26/694/14
295เรื่องคัมภีร์โลกายตะ (ขุททกวัตถุขันธกะ) 9/65/109/65/10เปิดอ่าน
[HTML]
9/69/9
296เรื่องเรียนติรัจฉานวิชา (ขุททกวัตถุขันธกะ) 9/66/69/66/6เปิดอ่าน
[HTML]
9/70/5
297ความหมายของติรัจฉานวิชา (อ.ตุวฏกสุตตนิทเทสที่ ๑๔) 66/411/1266/411/12เปิดอ่าน
[HTML]
66/382/3
298การกล่าวติรัจฉานกถาในมัชฌิมศีล (สามัญญผลสูตร) 11/314/311/314/3เปิดอ่าน
[HTML]
11/267/5
299อะไรบ้างเป็นติรัจฉานวิชา (สามัญญผลสูตร) 11/315/1311/315/13เปิดอ่าน
[HTML]
11/268/11
300เรื่องติรัจฉานกถาพระพุทธเจ้าติเตียน (โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑) 4/357/184/357/18เปิดอ่าน
[HTML]
4/371/15
301ติรัจฉานกถา... (ปฐมวัตถุกถาสูตร) 38/216/138/216/1เปิดอ่าน
[HTML]
38/217/4
302การประพฤติอนาจาร (สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓) 3/608/123/608/12เปิดอ่าน
[HTML]
3/575/16
303ผู้ติการเรียนปริยัติ ชื่อว่ามหาโจร (อ.ขุททกวัตถุวิภังค์) 78/881/978/881/9เปิดอ่าน
[HTML]
78/784/23
304การละศาสดาต้น ถือศาสดาหลัง ย่อมพ้นกิเลสไม่ได้ (สุทธัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๔) 65/502/1965/502/19เปิดอ่าน
[HTML]
65/405/24
305พระไตรปิฎกผู้มีปัญญาน้อย หยั่งรู้ได้ยาก (อ.พรหมชาลสูตร) 11/101/311/101/3เปิดอ่าน
[HTML]
11/87/8
306พระพุทธเจ้าสรรเสริญการอยู่ป่า (ยสสูตร) 37/683/1937/683/19เปิดอ่าน
[HTML]
37/560/18
307ขายธรรมกิน (อ.มหาสุบินชาดก) 56/230/456/230/4เปิดอ่าน
[HTML]
56/171/10
308เรียนธรรม – วินัยไว้ไม่ตายเปล่า (โสตานุคตสูตร) 35/470/635/470/6เปิดอ่าน
[HTML]
35/490/4
309เรียนธรรม – วินัยไว้ไม่ตายเปล่า (ปังกธาสูตร) 34/471/334/471/3เปิดอ่าน
[HTML]
34/483/3
310เล่นเลียนเสียงกลอง (อ.ตุวฏกสุตตนิทเทส) 66/425/2066/425/20เปิดอ่าน
[HTML]
66/395/26
311สวดพระปริตรเพื่อลาภย่อมไม่สำเร็จประโยชน์ (อ.อาฏานาฏิยสูตร) 16/153/1716/153/17เปิดอ่าน
[HTML]
16/137/24
312การสวดพระปริตรให้เกิดประสิทธิภาพ (อายุวัฒนกุมาร) 41/461/841/461/8เปิดอ่าน
[HTML]
41/381/1
313บอกกรรมฐานผิดเป็นบ้าได้ (อ.ญาตกสูตร) 34/23/534/23/5เปิดอ่าน
[HTML]
34/23/6
314ความเห็นผิดทำให้พลาดสวรรค์ – มรรค – ผล (มิจฉัตตสูตร) 38/339/1438/339/14เปิดอ่าน
[HTML]
38/340/1
315สำคัญว่าได้บรรลุ (อ.สูตรที่ ๖) 32/69/832/69/8เปิดอ่าน
[HTML]
32/57/8
316ระเบียบของผู้อยู่ป่าช้า (จุลกาลและมหากาล) 40/96/740/96/7เปิดอ่าน
[HTML]
40/72/15
317พระโพธิสัตว์ลองเป็นชีเปลือย (อ.โลมหังสชาดก) 56/345/556/345/5เปิดอ่าน
[HTML]
56/256/13
318โยมประกาศความไม่เลื่อมใสกับพระ (อัปปสาทสูตร) 37/687/137/687/1เปิดอ่าน
[HTML]
37/563/12
319ภิกษุชั่ว...ทำให้มนุษย์และเทวดาเดือดร้อน (สูตรที่ ๘) 33/395/833/395/8เปิดอ่าน
[HTML]
33/353/14
320ให้ทานแก่นักบวชผู้ไม่มีศีล....ไม่ได้บุญ (จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ) 49/223/1249/223/12เปิดอ่าน
[HTML]
49/174/5
321ที่รองรับผู้ทุศีล – มีศีล (พาลวรรคสูตรที่ ๗) 33/351/833/351/8เปิดอ่าน
[HTML]
33/312/13
322ทำบุญกับพระทุศีล...ไม่ได้บุญ (อ.ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/409/2123/409/21เปิดอ่าน
[HTML]
23/387/2
323ภิกษุชั่ว...พาโยมลงนรก (อ.มงคลสูตร) 39/173/1339/173/13เปิดอ่าน
[HTML]
39/169/8
324ภิกษุชั่ว...ไม่ต้องเกรงใจ (อ.ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/408/1023/408/10เปิดอ่าน
[HTML]
23/385/9
325วิธีที่โยมลงโทษพระชั่ว (โกสัมพิขันธกะ) 7/480/77/480/7เปิดอ่าน
[HTML]
7/457/19
326คบภิกษุพาล...ไปนรก (อ.เภทสูตร) 45/128/2245/128/22เปิดอ่าน
[HTML]
45/125/7
327ภิกษุแสวงหาเงิน – ทองมิใช่เชื้อสายพระศากยะ (สัตตสติกขันธกะ) 9/536/19/536/1เปิดอ่าน
[HTML]
9/524/19
328จงให้ศีล..แก่ผู้ที่พอใจจะรักษา (อ.การันทิยชาดก) 58/751/1258/751/12เปิดอ่าน
[HTML]
58/549/20
329วัฏฏะวนวุ่นวาย (สัตตสูตร) 27/428/1227/428/12เปิดอ่าน
[HTML]
27/411/13
330เห็นพระพุทธพจน์ไม่สำคัญ (อาณีสูตร) 26/738/126/738/1เปิดอ่าน
[HTML]
26/694/9
331เปรตกินขี้เปรต (คูถขาทิกเปตวัตถุ) 49/559/249/559/2เปิดอ่าน
[HTML]
49/430/12
332ผู้ที่มีบุญคุณกับพระมาก (อ.พหุการสูตร) 45/679/145/679/1เปิดอ่าน
[HTML]
45/653/12
333พระอรหันต์เล็งญาณ (อ.มหาสมัยสูตร) 14/104/714/104/7เปิดอ่าน
[HTML]
14/99/23
334พระอรหันต์อดอยาก (อ.โลสกชาดก) 56/7/356/7/3เปิดอ่าน
[HTML]
56/6/6
335พระอรหันต์ที่ศึกษาน้อยทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง...บาปมาก (อ.สังคีติสูตร) 16/302/516/302/5เปิดอ่าน
[HTML]
16/288/4
336โยมที่ปฏิบัติผิดต่อสงฆ์...บาปมาก (อ.ปฐมอัคคิสูตร) 37/112/637/112/6เปิดอ่าน
[HTML]
37/91/13
337แม้พระอรหันต์ก็ควรเรียนปริยัติ (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/52/151/52/15เปิดอ่าน
[HTML]
1/50/11
338พระอรหันต์ก็ต้องอาบัติ (อ.ทุติยเสขสูตร) 34/457/134/457/1เปิดอ่าน
[HTML]
34/469/1
339ห้ามปลุกเสกเลขยันต์ (สามัญญผลสูตร) 11/315/2011/315/20เปิดอ่าน
[HTML]
11/268/14
340พระอรหันต์ความเห็นขัดแย้งกัน (มหาจุนทสูตร) 36/672/636/672/6เปิดอ่าน
[HTML]
36/656/14
341เมื่อเห็นพระทำผิด..โยมก็เตือนได้ (อนิยตกัณฑ์) 3/663/13/663/1เปิดอ่าน
[HTML]
3/625/5
342รูปเหมือนพระพุทธเจ้า....ไม่มี (อรรถกถาสูตรที่ ๕) 32/214/832/214/8เปิดอ่าน
[HTML]
32/181/18
343ตัวแทนพระศาสดา (มหาปรินิพพานสูตร) 13/320/2013/320/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/313/6
344ที่พึ่งของเหล่าภิกษุ (มหาปรินิพพานสูตร) 13/274/1813/274/18เปิดอ่าน
[HTML]
13/264/20
345พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นของกลาง (อ.มหาปทานสูตร) 13/156/2013/156/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/153/4
346พระธาตุเป็นของกลาง (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/462/1513/462/15เปิดอ่าน
[HTML]
13/458/11
347การตอบปัญหา 4 แบบ (ปัญหาสูตร ) 35/159/335/159/3เปิดอ่าน
[HTML]
35/161/3
348การถามปัญหา 5 แบบ (ปัญหา - ปุจฉาสูตร) 36/347/1236/347/12เปิดอ่าน
[HTML]
36/343/4
349เบียดเบียนพระศาสดา (มหาปรินิพพานสูตร) 13/264/2313/264/23เปิดอ่าน
[HTML]
13/255/12
350ห้ามคบหาภิกษุทุศีล (มหาขันธกะ) 6/351/106/351/10เปิดอ่าน
[HTML]
6/189/8
351ไม่ควรแบ่งลาภให้ภิกษุทุศีล (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/360/2013/360/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/352/10
352สาราณียธรรม 6 ประการ (ปฐมสาราณียสูตร) 36/535/336/535/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/528/4
353ศีลมีที่สุดและไม่มีที่สุด (สีลมยญาณนิทเทส) 68/542/468/542/4เปิดอ่าน
[HTML]
68/376/5
354ต้องกล่าวธรรม – วินัยด้วยภาษาที่เข้าใจ (อรณวิภังคสูตร) 23/329/1923/329/19เปิดอ่าน
[HTML]
23/308/22
355สนับสนุนผู้ทุศีล...ย่อมถึงความพินาศ (อ.สัญชีวชาดก) 56/613/656/613/6เปิดอ่าน
[HTML]
56/455/24
356ภิกษุทุศีล...คือเสนียด...คือโจร (เวรัญชกัณฑวรรณนา) 1/361/11/361/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/338/14
357คบผู้ทุศีลเหมือนจับงูพิษเปื้อนขี้ (อ.ชิคุจฉิตัพพสูตร) 34/89/1734/89/17เปิดอ่าน
[HTML]
34/92/14
358ผู้ตำหนิการเรียนปริยัติคือผู้ทำลายศาสนา (อ.ปาปิจฉัตตานิทเทส) 78/881/1578/881/15เปิดอ่าน
[HTML]
78/784/23
359ความกังวล 10 อย่าง (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/351/12/351/1เปิดอ่าน
[HTML]
2/334/3
360การเลือกที่อยู่ (วนปัตถสูตร) 18/186/1118/186/11เปิดอ่าน
[HTML]
18/177/11
361ธรรมของภิกษุใหม่ 5 อย่าง (อันธกวินทสูตร) 36/253/1636/253/16เปิดอ่าน
[HTML]
36/252/3
362อาวาสที่ควรเว้น 18 อย่าง (พรรณนาทวัตติงสาการ) 39/51/839/51/8เปิดอ่าน
[HTML]
39/50/8
363การแสวงหาที่ไม่สมควร 21 อย่าง (อ.เมตตสูตร) 39/336/1839/336/18เปิดอ่าน
[HTML]
39/326/6
364ศีลไม่บริสุทธิ์ กรรมฐานไม่เจริญ (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/763/61/763/6เปิดอ่าน
[HTML]
1/737/9
365ความเห็นผิด ที่ขัดมรรคผล (1) (อลคัททูปมสูตร) 18/279/118/279/1เปิดอ่าน
[HTML]
18/263/3
366ความเห็นผิด ที่ขัดมรรคผล (2) (มหาตัณหาสังขยสูตร) 19/168/419/168/4เปิดอ่าน
[HTML]
19/172/3
367ตะปูตรึงใจ 5 ประการ (เจโตขีลสูตร) 18/170/118/170/1เปิดอ่าน
[HTML]
18/163/3
368ปฏิปักษ์ต่อความยินดีในที่สงัด (กัณฏกสูตร) 38/230/138/230/1เปิดอ่าน
[HTML]
38/231/14
369พรหมจรรย์เศร้าหมอง (เมถุนสูตร) 37/130/137/130/1เปิดอ่าน
[HTML]
37/106/3
370ธรรมที่ควรเสพและไม่ควรเสพ (เสวิตัพพาเสวิตัพพสูตร) 22/247/222/247/2เปิดอ่าน
[HTML]
22/236/12
371เรื่องบั่นทอนปัญญา (ติรัจฉานกถา) (อุทุมพริกสูตร) 15/58/1515/58/15เปิดอ่าน
[HTML]
15/57/17
372ภัย 4 อย่าง (จาตุมสูตร) 20/381/620/381/6เปิดอ่าน
[HTML]
20/361/21
373อันตรายที่เกิดเพราะลาภสักการะ (ลาภสักการสังยุต) 26/639/426/639/4เปิดอ่าน
[HTML]
26/587/10
374เหตุอาฆาตและการแก้ (อาฆาตวัตถุสูตร) 38/252/138/252/1เปิดอ่าน
[HTML]
38/253/3
375คุณวิเศษไม่เกิดแก่ผู้เพ่งโทษผู้อื่น (พระอุชฌาณสัญญีเถระ) 43/60/643/60/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/46/16
376พระพุทธเจ้าทรงปวารณาตัว (ปวารณาสูตร) 25/325/925/325/9เปิดอ่าน
[HTML]
25/290/16
377การศึกษาตามลำดับ (คณกโมคคัลลานสูตร) 22/143/222/143/2เปิดอ่าน
[HTML]
22/137/4
378บัณฑิตพึงประกาศความต่างแห่งปริยัติ 3 ทั้งหมด (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/51/51/51/5เปิดอ่าน
[HTML]
1/49/8
379อานิสงส์การเรียนวินัย (วิเลขนสิกขาบทที่ ๒) 4/747/154/747/15เปิดอ่าน
[HTML]
4/744/20
380เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม (มหาปรินิพพานสูตร) 13/239/913/239/9เปิดอ่าน
[HTML]
13/231/22
381วิธีตรวจสอบ ธรรม - วินัย (1) (มหาปรินิพพานสูตร) 13/293/513/293/5เปิดอ่าน
[HTML]
13/285/14
382วิธีตรวจสอบ ธรรม - วินัย (2) (วีมังสกสูตร) 19/389/119/389/1เปิดอ่าน
[HTML]
19/381/3
383เหตุให้เสื่อมและเจริญ (มหาโคปาลสูตร) 19/52/719/52/7เปิดอ่าน
[HTML]
19/53/15
384แบบแผนคำสอน (สุคตสูตร) 35/380/1535/380/15เปิดอ่าน
[HTML]
35/397/18
385เรื่องตระกูลที่ควรเข้า (กุลสูตร) 37/768/237/768/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/631/3
386การเข้าไปสู่สกุล (กุลูปกสูตร) 26/559/526/559/5เปิดอ่าน
[HTML]
26/516/3
387การกำจัดความชั่ว (อุรคสูตร) 46/1/746/1/7เปิดอ่าน
[HTML]
46/1/7
388วิธีฟังธรรม (ปุณณิยสูตร) 37/671/537/671/5เปิดอ่าน
[HTML]
37/550/5
389การคว่ำบาตร (เรื่องเจ้าวัฑฒลิจฉวี) 9/38/39/38/3เปิดอ่าน
[HTML]
9/40/18
390ภิกษุขยะและภิกษุใสสะอาด (สูตรที่ ๕) 33/406/233/406/2เปิดอ่าน
[HTML]
33/365/3
391สมณะขี้แกลบ (กรัณฑวสูตร) 37/326/737/326/7เปิดอ่าน
[HTML]
37/272/7
392ผู้อยู่อย่างเศร้าหมอง (ราสิยสูตร) 29/228/1029/228/10เปิดอ่าน
[HTML]
29/213/20
393เหตุเพื่อปัญญางอกงาม (ปัญญาสูตร) 37/298/237/298/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/247/13
394กินเหล็กร้อนๆดีกว่ากินข้าวโยม (อัคคิขันธูปมสูตร) 37/264/1837/264/18เปิดอ่าน
[HTML]
37/214/13
395ธรรมที่เป็นเหตุให้เสื่อมและเจริญ (ปริหานสูตร) 37/660/237/660/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/541/3
396การสมานฉันท์ภิกษุที่แตกกัน (กินติสูตร) 22/65/222/65/2เปิดอ่าน
[HTML]
22/62/22
397มารยาทในที่ประชุม (สิปปสูตร) 44/353/1644/353/16เปิดอ่าน
[HTML]
44/322/3
398กถาวัตถุ 10 (อ.ทุติยเสขสูตร) 45/124/245/124/2เปิดอ่าน
[HTML]
45/121/7
399ธรรมที่พึงพิจารณาเนืองๆ (อภิณหปัจจเวกขณธรรมสูตร) 38/157/1038/157/10เปิดอ่าน
[HTML]
38/156/4
400วิธีปฏิบัติตัวของภิกษุ (วุฏฐิสูตร) 37/738/337/738/3เปิดอ่าน
[HTML]
37/607/4
401ความสันโดษ (อ.สังคีติสูตร) 16/329/1516/329/15เปิดอ่าน
[HTML]
16/313/5
402ข้อปฏิบัติเพื่อความสิ้นอาสวะ (สัพพาสวสังวรสูตร) 17/138/717/138/7เปิดอ่าน
[HTML]
17/113/11
403ผู้มีศีลพึงหวังได้ (อากังเขยยสูตร) 17/398-40617/398-406เปิดอ่าน
[HTML]
17/319-326
404สัลเลขะธรรมเครื่องขัดเกลา (สัลเลขสูตร) 17/469/117/469/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/383/1
405วิธีแยกวิตก (เทวธาวิตักกสูตร) 18/215/818/215/8เปิดอ่าน
[HTML]
18/205/9
406การละวิตก (วิตักกสัณฐานสูตร) 18/234/618/234/6เปิดอ่าน
[HTML]
18/224/9
407ฉันหนเดียว (ภัททาลิสูตร) 20/321/1020/321/10เปิดอ่าน
[HTML]
20/305/8
408หมอนท่อนไม้ (กลิงครสูตร) 26/741/1926/741/19เปิดอ่าน
[HTML]
26/698/3
409ภิกษุเปรียบด้วยนักรบ (ปฐมโยธาชีวสูตร) 36/173/336/173/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/169/5
410วิธีแก้ความง่วง (โมคคัลลานสูตร) 37/183/1537/183/15เปิดอ่าน
[HTML]
37/150/4
411ทำความเพียรไม่มีข้ออ้าง (อารัพภวัตถุสูตร) 37/665/237/665/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/542/6
412ธรรมที่จักให้เจริญในธรรมวินัย (อานันทสูตร) 38/256/838/256/8เปิดอ่าน
[HTML]
38/257/7
413อานิสงส์ของผู้มีศีล (เจตนาสูตร) 38/506/1838/506/18เปิดอ่าน
[HTML]
38/507/16
414โทษของกาม (มหาทุกขักขันธสูตร) 18/115/2118/115/21เปิดอ่าน
[HTML]
18/110/20
415กลิ่นศีล (อารัญญกสูตร) 25/484/725/484/7เปิดอ่าน
[HTML]
25/438/3
416เหตุแห่งพระสัทธรรมเลือนหาย (สัทธรรมปฏิรูปกสูตร) 26/630/1726/630/17เปิดอ่าน
[HTML]
26/580/3
417อันตรธาน 5 อย่างในศาสนา (อ.วรรคที่ ๑๐) 32/167/132/167/1เปิดอ่าน
[HTML]
32/143/20
418องค์แห่งมหาโจร 5 ประการ (โจรสูตร) 36/235/1336/235/13เปิดอ่าน
[HTML]
36/233/12
419มหาโจร 5 (อ.อัคคิภารทวาชสูตร) 46/344/1646/344/16เปิดอ่าน
[HTML]
46/286/2
420ความอัศจรรย์ในพระธรรมวินัย 8 ประการ (ปหาราทสูตร) 37/402/637/402/6เปิดอ่าน
[HTML]
37/333/16
421พระขอขมาโยม (พระสุธรรมเถระ) 41/248/1141/248/11เปิดอ่าน
[HTML]
41/203/2
422สมณะ 4 จำพวก (จุนทสูตร) 46/293/246/293/2เปิดอ่าน
[HTML]
46/242/5
423เจ้าอาวาส ต้องรู้ (อาวาสิกสูตร) 36/485/336/485/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/478/3
424พุทธทำนาย 16 ข้อ (มหาสุบินชาดก) 56/220/856/220/8เปิดอ่าน
[HTML]
56/160/11
425ภัยในอนาคต 5 ประการ (ตติยอนาคตสูตร) 36/193/1336/193/13เปิดอ่าน
[HTML]
36/191/3
426ภัยในอนาคต (ปุสสเถรคาถา) 53/202/1753/202/17เปิดอ่าน
[HTML]
53/193/4
427มายาหญิง (กุณาลชาดก) 62/576/1262/576/12เปิดอ่าน
[HTML]
62/470/3
428สาวกทั้งหลาย ย่อมไม่ล่วงละเมิดสิกขาบทของพระพุทธเจ้าแม้เพราะเหตุแห่งชีวิต . (พรรณนารัตนสูตร) 39/262/139/262/1เปิดอ่าน
[HTML]
39/254/15
429พระพุทธเจ้าบอกพระอรหันต์ ให้แสดงธรรม เพื่อปิดประตูนรกให้แก่ชาวโลก . (อ.รัตนจังกมนกัณฑ์) 73/52/673/52/6เปิดอ่าน
[HTML]
73/43/23
430พระอรหันต์ที่มีนิสัยพูดไม่เพราะ (พระปิลินทวัจฉเถระ) 43/491/643/491/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/375/17
431พระอรหันต์ผู้เลิศในการอยู่ปราศจากกิเลส (พระสุภูติ) 32/356/632/356/6เปิดอ่าน
[HTML]
32/300/15
432พระอรหันต์เล็งญาณ (มหาสมัยสูตร) 14/104/714/104/7เปิดอ่าน
[HTML]
14/99/22
433พระอรหันต์อดอยาก (โลสกชาดก) 56/7/356/7/3เปิดอ่าน
[HTML]
56/6/6
434พระอรหันต์มีความเห็นขัดแย้งกัน (มหาจุนทสูตร) 36/672/136/672/1เปิดอ่าน
[HTML]
36/656/16
435พระอรหันตสาวกก็มีความสงสัย (อ.กิงสุโกปมชาดก) 57/514/1457/514/14เปิดอ่าน
[HTML]
57/395/15
436พระอรหันตสาวกที่ ไม่มีฤทธิ์...ก็มี (สุสิมสูตร) 26/368/1126/368/11เปิดอ่าน
[HTML]
26/336/3
437พระอรหันต์ที่สามารถสอนผู้อื่นได้ แต่ไม่อยากสอนพระพุทธเจ้าทรงตำหนิ (จาตุมสูตร) 20/380/1120/380/11เปิดอ่าน
[HTML]
20/361/4
438พระอรหันต์ที่สอนผู้อื่นไม่ได้...ก็มี (นิสันติสูตร) 35/273/535/273/5เปิดอ่าน
[HTML]
35/281/8
439พระอรหันต์ สั่งสอนผิดพลาด...ก็มี (อ.การันทิยชาดก) 58/751/1258/751/12เปิดอ่าน
[HTML]
58/549/20
440พระสารีบุตร ยอมรับการตักเตือน จากสามเณร (อ.สุสิมสูตร) 24/396/124/396/1เปิดอ่าน
[HTML]
24/308/2
441แม้พระอรหันต์ ก็ควรเรียนปริยัติ (พาหิรนิทาน) 1/52/151/52/15เปิดอ่าน
[HTML]
1/50/11
442พระอรหันต์ที่ศึกษาน้อยทำให้ผู้เกี่ยวข้อง...บาปมาก (อ.สังคีติสูตร) 16/302/516/302/5เปิดอ่าน
[HTML]
16/288/4
443พระอรหันต์ก็ต้องอาบัติ (ทุติยเสขสูตร) 34/457/134/457/1เปิดอ่าน
[HTML]
34/469/1
444พระอรหันต์ไม่เคารพในอุโบสถแล้วจะให้ใครเคารพ (อุโบสถขันธกะ) 6/385/116/385/11เปิดอ่าน
[HTML]
6/346/24
445พระอรหันต์ก็มีทุกข์ทางกาย (อังคุลิมาลสูตร) 21/150/621/150/6เปิดอ่าน
[HTML]
21/143/21
446พระอรหันต์ย่อมได้รับผลกรรมที่จะไปหมกไหม้ในนรกเฉพาะในชาติปัจจุบันนี้เท่านั้น (อังคุลิมาลสูตร) 21/150/1221/150/12เปิดอ่าน
[HTML]
21/144/3
447พระอรหันต์ถูกตีจนเป็นปมทั่วสรีระ แต่ท่านก็ไม่โกรธเลย (เรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง) 43/481/143/481/1เปิดอ่าน
[HTML]
43/369/9
448พระอรหันต์ย่อมเสวยอารมณ์ ทั้งที่พึงใจ และ ไม่พึงใจ ยังเสวยสุขและทุกข์อยู่ . (ธาตุสูตร) 45/304/545/304/5เปิดอ่าน
[HTML]
45/294/7
449พระอรหันต์ – พระเสขะ – ปุถุชน มีความเสมอกันด้านอารมณ์ (อ.มูลปริยยายสูตร) 17/94/817/94/8เปิดอ่าน
[HTML]
17/79/3
450พระอรหันต์ จะทำความเพียรหรือไม่ทำก็ได้ (อ.ทามลิสูตร) 24/329/324/329/3เปิดอ่าน
[HTML]
24/249/3
451แม้พระอรหันต์ ก็ไม่พึงเข้าไปในสถานที่อันไม่สมควร เพราะผู้อื่นจะระแวง ว่าเป็นบาปภิกษุ (สังกิตสูตร) 36/234/1136/234/11เปิดอ่าน
[HTML]
36/232/11
452ลาภสักการะก็ยังทำลายพระอรหันต์ (ภิกขุสูตร) 26/670/1426/670/14เปิดอ่าน
[HTML]
26/620/8
453พระพุทธเจ้าบอกวิธีสอบสวนผู้อ้างว่าเป็นพระอรหันต์ (ฉวิโสธนสูตร) 22/213/322/213/3เปิดอ่าน
[HTML]
22/202/1
454กรรมที่พระอรหันต์ทำ ไม่เป็นกุศล และอกุศล ไม่มีวิบากเป็นเพียงกิริยา (อ.ภูมิชสูตร) 26/146/226/146/2เปิดอ่าน
[HTML]
26/134/11
455โยมผู้บรรลุอรหันต์แล้ว ย่อมบวชหรือปรินิพพานในวันนั้น . (อ.เตวิชชวัจฉสูตร,อ.มหาปนาทชาดก) 20/445/2120/445/21เปิดอ่าน
[HTML]
20/422/14
456- โยมผู้บรรลุอรหันต์แล้ว ย่อมบวชหรือปรินิพพานในวันนั้น. (อ.มหาปนาทชาดก) 58/117/1158/117/11เปิดอ่าน
[HTML]
58/89/11
457พระอรหันต์ไม่ใช่ฐานะที่จะสึก (สัชฌสูตร) 37/734/537/734/5เปิดอ่าน
[HTML]
37/603/2
458พระอรหันต์ยังไม่ว่างไปจากโลก (มหาปรินิพพานสูตร) 13/318/1713/318/17เปิดอ่าน
[HTML]
13/310/20
459ศีลของปุถุชน ย่อมขาดด้วยเหตุ 5 ประการ (อ.มิคสาลาสูตรที่ ๕) 38/242/1538/242/15เปิดอ่าน
[HTML]
38/244/3
460พ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก (อ.พรหมสูตร) 45/671/1745/671/17เปิดอ่าน
[HTML]
45/646/16
461โทษของผู้สั่งใช้พระอรหันต์ (อ.ทาสกเถรคาถา) 50/143/1550/143/15เปิดอ่าน
[HTML]
50/140/7
462นิพพานปลอม (ขุททกวัตถุวิภังค์) 78/817/478/817/4เปิดอ่าน
[HTML]
78/730/8
463นิพพานไม่ใช่จะมากำหนดเอาว่าเป็นสีเขียว-สีแดง (อ.จุลลเวทัลลสูตร) 19/354/419/354/4เปิดอ่าน
[HTML]
19/352/2
464ผู้บรรลุคุณวิเศษ ต้องเคยสร้างบารมีมา (อ.มหาปทานสูตร) 13/145/913/145/9เปิดอ่าน
[HTML]
13/141/20
465ผู้นิพพานแล้วไม่มีใครเห็นได้ ไม่มีแม้ภาษาที่จะพูดถึง (อุปสีวมาณวกปัญหานิทเทส) 67/200/967/200/9เปิดอ่าน
[HTML]
67/187/10
466ไม่มีผู้ใดสามารถบันดาลด้วยฤทธิ์ให้จิตหลุดพ้นได้ (อัจจายิกสูตร) 34/474/1334/474/13เปิดอ่าน
[HTML]
34/489/1
467ภิกษุยังไม่บรรลุอรหันต์ แม้เป็นพระอนาคามีแล้วก็ไม่ควรวางใจ (เรื่องภิกษุมากรูป) 43/92/443/92/4เปิดอ่าน
[HTML]
43/70/17
468หลงว่าตนบรรลุธรรมอยู่นานถึง 60 ปี (อ.สัลเลขสูตร) 17/494/1317/494/13เปิดอ่าน
[HTML]
17/403/11
469แม้มีฤทธิ์ก็เสื่อมได้ เพราะความประมาท (อ.มหาสกุลุทายิสูตร) 20/590/920/590/9เปิดอ่าน
[HTML]
20/563/5
470อารมณ์ใดไม่เป็นที่สบายแก่ปุถุชน อารมณ์นั้นก็ไม่เป็นที่สบายแม้แก่พระอรหันต์ . (อ.สุนักขัตตสูตร) 22/122/1922/122/19เปิดอ่าน
[HTML]
22/116/22
471นิพพานไม่มีใจ (อ.มหาเวทัลลสูตร) 19/321/2319/321/23เปิดอ่าน
[HTML]
19/321/17
472อยู่กับพระอรหันต์แต่ก็ไม่รู้จักพระอรหันต์ (อ.มูลปริยายสูตร) 17/57/617/57/6เปิดอ่าน
[HTML]
17/48/19
473พระเถระ 3 รูป อยู่ด้วยกันต่างคนต่างระวังความคิดอกุศล ผู้เป็นเถระคิดเฉพาะอยู่ในขันธ์ 5 (อ.สักกปัญหสูตร) 14/201/1814/201/18เปิดอ่าน
[HTML]
14/195/4
474พระติสสเถระ ถูกเมียน้องชายจ้างโจรมาฆ่า ท่านทุบขาทั้ง 2 ข้างของตนแล้วเจริญวิปัสสนา บรรลุอรหันต์ (อ.สังคีติสูตร) 14/267/1114/267/11เปิดอ่าน
[HTML]
14/254/1
475-พระติสสเถระเรื่องเดียวกัน.(( (อ.สติปัฏฐานสูตร) 17/647/317/647/3เปิดอ่าน
[HTML]
17/535/17
476พระบรรลุอรหันต์คาปากเสือ (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 14/268/914/268/9เปิดอ่าน
[HTML]
14/254/18
477(เรื่องเดียวกัน).((. . (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 17/648/417/648/4เปิดอ่าน
[HTML]
17/536/14
478พระปีติมัลละ ถูกนายพรานพุ่งหอกใส่ เพราะคิดว่าเป็นเนื้อ ท่านเอาหญ้าอุดเลือดไว้เจริญวิปัสสนา บรรลุอรหันต์ (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 14/269/1714/269/17เปิดอ่าน
[HTML]
14/255/19
479(เรื่องเดียวกัน).. (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 17/649/1217/649/12เปิดอ่าน
[HTML]
17/537/16
480พระเถระกลั้นเวทนาจนไส้แตก เป็นสมสีสี ปรินิพพาน (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 14/311/414/311/4เปิดอ่าน
[HTML]
14/294/2
481(เรื่องเดียวกัน). (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 17/730/717/730/7เปิดอ่าน
[HTML]
17/606/21
482(เรื่องเดียวกัน).. (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 78/114/1278/114/12เปิดอ่าน
[HTML]
78/91/1
483พระมหามิตตเถระ อยู่ถ้ำกสกะ ได้ยินว่าโยมให้ของดีๆ แก่ท่าน ส่วนโยมกินของไม่ดี จึงสลดใจ เข้าถ้ำ บำเพ็ญได้บรรลุอรหันต์ก่อนเที่ยง (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 14/338/1514/338/15เปิดอ่าน
[HTML]
14/321/10
484(เรื่องเดียวกัน).. (อ.มหาสติปัฏฐานสูตร) 17/767/117/767/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/639/21
485(เรื่องเดียวกัน).. (อ.อาหารสูตร) 30/285/1230/285/12เปิดอ่าน
[HTML]
30/277/4
486(เรื่องเดียวกัน).. (อ.อปรอัจฉราสังฆาตวรรค) 33/247/1933/247/19เปิดอ่าน
[HTML]
33/215/11
487(เรื่องเดียวกัน).. (อ.สติปัฏฐานวิภังค์) 78/139/2078/139/20เปิดอ่าน
[HTML]
78/114/20
488ภิกษุณีสาวยืนมองนายประตู ถูกไฟราคะเผายืนตาย (อ.สังคีติสูตร) 16/304/1616/304/16เปิดอ่าน
[HTML]
16/290/12
489(เรื่องเดียวกัน). (อ.ขุททกวัตถุวิภังค์) 78/928/378/928/3เปิดอ่าน
[HTML]
78/827/20
490พระบังสกูลเถระ ได้ผล 3 ในที่พบผ้าห่อขี้ ต่อมาได้บรรลุอรหันต์ (อ.สังคีติสูตร) 16/332/1816/332/18เปิดอ่าน
[HTML]
16/315/9
491(เรื่องเดียวกัน). (อ.อริยวังสสูตร) 35/92/2035/92/20เปิดอ่าน
[HTML]
35/97/24
492เดินตามพระอริยะก็ไม่รู้ว่าท่านเป็นอริยะ (อ.มูลปริยายสูตร) 17/57/517/57/5เปิดอ่าน
[HTML]
17/48/11
493(เรื่องเดียวกัน). (อ.นกุลปิตุสูตร) 27/12/1027/12/10เปิดอ่าน
[HTML]
27/11/19
494(เรื่องเดียวกัน). . (อ.นิกเขปกัณฑ์) 76/363/1576/363/15เปิดอ่าน
[HTML]
76/333/13
495พระมหาติสสคุตตะ เห็นรูปที่เป็นข้าศึกขณะบิณฑบาต จึงไปเรียนอสุภกรรมฐานในสำนักพระมหาสังฆรักขิตเถระ ตัดราคะด้วยอนาคามีมรรค (อ.สัพพาสวสังวรสูตร) 17/161/117/161/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/132/17
496พระโลมสนาค นั่งอยู่กลางแจ้งพิจารณาโลกันตริยนรก (อ.สัพพาสวสังวรสูตร) 17/183/717/183/7เปิดอ่าน
[HTML]
17/152/2
497พระปธานิยะ ถูกงูกัดขณะที่นั่งฟังอริยวังสสูตร จึงพิจารณาถึงศีลของตนพร้อมกับการเกิดปีติ พิษงูได้แล่นเข้าแผ่นดินไป ท่านได้บรรลุอรหันต์ (อ.สัพพาสวสังวรสูตร) 17/184/617/184/6เปิดอ่าน
[HTML]
17/152/23
498พระทีฆภาณกเถระ ถูกด่าตลอดทางก็ไม่โต้ตอบ ท่านอยู่แต่กับกรรมฐานของตนเอง (อ.สัพพาสวสังวรสูตร) 17/184/1617/184/16เปิดอ่าน
[HTML]
17/153/7
499พระปธานิยะ อีกองค์หนึ่งอดกลั้นเวทนาจากลมในท้อง ท่านข่มเวทนาเจริญวิปัส-สนา ได้เป็นพระอนาคามีแล้วปรินิพพาน (อ.สัพพาสวสังวรสูตร)อ 17/185/2017/185/20เปิดอ่าน
[HTML]
17/154/5
500ทมิฬ ชื่อ ฑีฆทันตะ เกิดใกล้อุสสุทนรก นึกถึงบุญที่ตนเคยบูชาเจดีย์จึงได้ไปสวรรค์ (อ.เทวทูตสูตร) 23/205/623/205/6เปิดอ่าน
[HTML]
23/191/6
501อำมาตย์คนหนึ่งเคยให้บุญแก่พญายม เมื่อเขาตายแล้วระลึกถึงบุญไม่ได้ พญายมจึงช่วยเตือนให้ (อ.เทวทูตสูตร) 23/205/1623/205/16เปิดอ่าน
[HTML]
23/191/17
502สามเณรผู้มีฤทธิ์ติดใจเสียงร้องเพลงของลูกสาวช่างหูก (อ.มหาสกุลุทายิสูตร) 20/585/2020/585/20เปิดอ่าน
[HTML]
20/558/23
503(เรื่องเดียวกัน). . (อ.สัมมัปปธานวิภังค์) 78/179/1178/179/11เปิดอ่าน
[HTML]
78/148/19
504คนหาฟืนผู้เคยบวชจนมีฤทธิ์ บอกพวกพระ- เณรว่าอย่าประมาทเหมือนตน พระ 30 รูป สลดใจได้บรรลุอรหันต์ (อ.มหาสกุลุทายิสูตร) 20/590/320/590/3เปิดอ่าน
[HTML]
20/562/24
505(เรื่องเดียวกัน). . (อ.สัมมัปปธานวิภังค์) 78/185/378/185/3เปิดอ่าน
[HTML]
78/153/17
506ภิกษุหนุ่มกำลังเหาะไป ได้ยินเสียงเพลงของลูกสาวช่างทองที่กำลังอาบน้ำอยู่ จึงเสื่อมจากฌาน (อ.รถวินีตสูตร) 18/369/1218/369/12เปิดอ่าน
[HTML]
18/354/9
507(เรื่องเดียวกัน).. (อ.พุทธวรรคที่ ๑ ปัจเจกพุทธาปทาน) 70/298/1070/298/10เปิดอ่าน
[HTML]
70/268/9
508ภิกษุหนุ่มไปเรียนอุทเทส มีผู้หญิงหลงรักท่านจนอดข้าวตาย... ท่านได้เห็นผ้าที่นางเคยนุ่ง ถูกไฟราคะเผาตาย (อ.รถวินีตสูตร) 18/369/2118/369/21เปิดอ่าน
[HTML]
18/354/19
509(เรื่องเดียวกัน).. (อ.ขัคควิสาณสูตร) 46/139/946/139/9เปิดอ่าน
[HTML]
46/113/9
510สามเณรีให้ที่รองบาตรแก่สามเณรรูปหนึ่ง ได้พบกันอีกครั้งตอนอายุ 60 ปี ต้องปาราชิกทั้งคู่ (อ.รถวินีตสูตร) 18/371/418/371/4เปิดอ่าน
[HTML]
18/355/24
511(เรื่องเดียวกัน).. (อ.ขัคควิสาณสูตร) 46/140/1246/140/12เปิดอ่าน
[HTML]
46/114/5
512(เรื่องเดียวกัน).. (อ.พุทธวรรคที่ ๑ ปัจเจกพุทธปทาน) 70/299/770/299/7เปิดอ่าน
[HTML]
70/299/3
513พระเถระ 2 พี่น้อง องค์พี่ปกปิดการถือเอกาสนิกังคธุดงค์ รับท่อนอ้อยจากพระ-น้องชายมาฉันแล้วสมาทานใหม่ (อ.รถวินีตสูตร) 18/364/2118/364/21เปิดอ่าน
[HTML]
18/349/20
514พระมัชฌันติกะ ผู้มีจีวรเศร้าหมอง ดำดินไปรับอาหารในงานฉลองวิหารของพระเจ้าธรรมาโศกราช (อ.รถวินีตสูตร) . 18/363/1518/363/15เปิดอ่าน
[HTML]
18/348/15
515ติสสสามเณรอยากจะสึก อุปัชฌาย์จึงให้สร้างที่อาศัยในถ้ำ เสร็จแล้วให้อยู่นั้นก่อนสามเณรสามเณรเจริญวิปัสสนาบรรลุอรหันต์ นิพพานในถ้ำนั้นเอง (อ.วิตักกสัณฐานสูตรสูตร) 18/247/918/247/9เปิดอ่าน
[HTML]
18/235/4
516พระปิงคลพุทธรักขิต บ้านอุตตระ ศรีลังกา ใน 700 ตระกูลท่านเข้าสมาบัติทุกประตูบ้าน (อ.อรณวิภังคสูตร) 23/333/923/333/9เปิดอ่าน
[HTML]
23/312/8
517หญิงฆ่าผัว ๆนั้นเกิดเป็น งู หมา วัว ลูก แล้วบวชพร้อมกับผู้เป็นตา ได้บรรลุ-อรหันต์ทั้งคู่ (อ.ติตถิยสูตร) 34/372/1334/372/13เปิดอ่าน
[HTML]
34/377/2
518นายพรานบ้านวัฒมานะ ให้ทานแก่พระทุศีล เปรตไม่ได้บุญ (อ.ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/409/1923/409/19เปิดอ่าน
[HTML]
23/387/3
519พระมาไลยเทพเถระในเกาะลังกา เทศน์ฉฉักกสูตรในที่ 60 แห่ง มีพระบรรลุอรหันต์แห่งละ 60 รูป พระจุลลนาค เทศน์ที่วัดอัมพิลกฬกวิหารมีภิกษุ 1,000 รูปได้บรรลุอรหันต์ (อ.ฉฉักกสูตร) 23/499/323/499/3เปิดอ่าน
[HTML]
23/469/16
520ภิกษุหนุ่มกล่าวใส่ร้ายพระอรหันต์ซึ่งนั่งฉันข้าวยาคูกลางทาง (เวรัญชกัณฑวรรณนาสูตร) 1/299/11/299/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/280/16
521ภิกษุหนุ่มและสามเณรไปหาไม้สีฟัน สามเณรเห็นอสุภได้บรรลุอนาคามี แล้วบอกให้พระไปดูพระก็ได้บรรลุอนาคามีเช่นกัน (อ.สามัญญผลสูตร) 11/418/1311/418/13เปิดอ่าน
[HTML]
11/355/21
522(เรื่องเดียวกัน).. (อ.สติปัฏฐานสูตร) 17/691/1117/691/11เปิดอ่าน
[HTML]
17/573/2
523(เรื่องเดียวกัน). (อ.สติสูตร) 30/358/830/358/8เปิดอ่าน
[HTML]
30/348/4
524(เรื่องเดียวกัน).. (อ.ฌานวิภังค์) 78/387/1578/387/15เปิดอ่าน
[HTML]
78/325/25
525พระมหาปุสสเทวเถระ บำเพ็ญคตปัญจาคตวัตร ในพรรษาที่ 20ได้บรรลุอรหันต์ท้าวสักกะ ท้าวมหาพรหมมาบำรุง เทวดาใช้นิ้วมือแทนเทียนที่ทางจงกรม .. (อ.สามัญญผลสูตร) 11/423/1611/423/16เปิดอ่าน
[HTML]
11/359/26
526(เรื่องเดียวกัน).. (อ.สติปัฏฐานสูตร) 17/697/417/697/4เปิดอ่าน
[HTML]
17/578/2
527(เรื่องเดียวกัน).. (อ.สติสูตร) 30/362/1330/362/13เปิดอ่าน
[HTML]
30/352/1
528(เรื่องเดียวกัน).. (อ.ขัคควิสาณสูตร) 46/118/1646/118/16เปิดอ่าน
[HTML]
46/95/11
529(เรื่องเดียวกัน).. (พรรณนาปัจเจกพุทธาปทาน) 70/277/1470/277/14เปิดอ่าน
[HTML]
70/250/16
530ยังมีพระ 50 รูปและพระมหานาค บำเพ็ญแบบเดียวกันได้บรรลุอรหันต์ . (อ.สติสูตร) 30/363/330/363/3เปิดอ่าน
[HTML]
30/352/16
531(เรื่องเดียวกัน). (อ.ขัคควิสาณสูตร) 46/119/846/119/8เปิดอ่าน
[HTML]
46/95/26
532(เรื่องเดียวกัน). (พรรณนาปัจเจกพุทธาปทาน) 70/278/670/278/6เปิดอ่าน
[HTML]
70/251/1
533พระติสสะบำเพ็ญสาราณียธรรมเต็ม 12 ปี ได้ถวายบิณฑบาตแก่พระเถระ 50 รูปและได้รับผ้าของพระราชา (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/361/2013/361/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/353/7
534(เรื่องเดียวกัน).. (อ.โกสัมพิยสูตร) 19/429/2319/429/23เปิดอ่าน
[HTML]
19/419/16
535(เรื่องเดียวกัน).. (อ.ปฐมสาราณียสูตร) 36/540/1836/540/18เปิดอ่าน
[HTML]
36/533/10
536เทวดาบำรุงภิกษุ 12 รูป ภิกษุณีอีก 12 รูป อยู่ถึง 7 ปี (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/363/1913/363/19เปิดอ่าน
[HTML]
13/355/3
537(เรื่องเดียวกัน).. (อ.โกสัมพิยสูตร) 19/432/319/432/3เปิดอ่าน
[HTML]
19/421/14
538(เรื่องเดียวกัน).. (อ.ปฐมสาราณียสูตร) 36/542/2236/542/22เปิดอ่าน
[HTML]
36/353/12
539พระหนุ่มท่องมหาสมัยสูตร เทวดาแสดงนิ้วทอง (อ.มหาสมัยสูตร) 14/118/114/118/1เปิดอ่าน
[HTML]
14/114/15
540ปีศาจฝุ่น (อ.จูฬสกุลุทายิสูตร) 20/637/120/637/1เปิดอ่าน
[HTML]
20/607/14
541พระมหาสิวะ สอนลูกศิษย์จนสำเร็จอรหันต์ 30,000องค์ ส่วนท่านเองหลีกไปบำเพ็ญอยู่ 30 ปีจึงสำเร็จอรหันต์ ลูกศิษย์และท้าวสักกะมาล้างเท้าให้ . (อ.สักกปัญหสูตร) 14/187/1214/187/12เปิดอ่าน
[HTML]
14/182/4
542พระเถระนั่งอยู่ในบ้าน ภิกษุรูปหนึ่งมาเห็นเหมือนท่านนั่งเตียงเดียวกันกับลูกสาวอำมาตย์ (อ.วีมังสกสูตร) 19/402/2119/402/21เปิดอ่าน
[HTML]
19/395/5
543พระมิลกเถระ เคยเป็นนายพรานท่านกลัวนรกมาก เวลาทำความเพียรได้เอาฟางชุบน้ำวางบนหัวได้เดินจงกรม บรรลุผลที่ 3 (อ.อุทานสูตร) 27/117/1527/117/15เปิดอ่าน
[HTML]
27/121/6
544พระอรหันต์ 2 พี่น้อง ชื่อ พระมหานาค พระจุฬนาค อยู่บนเขา 30 ปี ได้ไปเยี่ยมแม่แต่ไม่บอกว่าตนเป็นลูก แม่ท่านก็จำไม่ได้ (อโนตตปิสูตร) 26/544/1726/544/17เปิดอ่าน
[HTML]
26/503/20
545พระโสณเถระ ให้พ่อบวชตอนแก่ พอใกล้ตายจัดให้บูชาพระพุทธเจ้าด้วยจิตเลื่อมใส เทวโลกจึงปรากฏ (อ.วรรคที่ ๒) 33/170/833/170/8เปิดอ่าน
[HTML]
33/147/8
546(เรื่องเดียวกัน).. (อ.ญาณวิภังค์) 78/707/2178/707/21เปิดอ่าน
[HTML]
78/631/20
547คนขายฟืนนำเงินจากการจำนองลูกสาว ไปซื้อวัวนมมา เพื่อรีดนมมาปรุงอาหารถวายพระ (อ.อปรอัจฉราสังฆาตวรรค) 33/249/1333/249/13เปิดอ่าน
[HTML]
33/216/22
548พระทัตตาภยะ ป่วยเป็นโรคชนิดหนึ่ง จึงให้พระติสสะผู้เป็นน้องชายบอกกรรมฐาน น้องชายท่านบอกให้กำหนดกวฬิงการาหาร ท่านพิจารณาแล้วได้บรรลุอรหันต์ก่อนที่น้องชายท่านจะออกพ้นวิหาร (อ.ญาตกสูตร) 34/23/2034/23/20เปิดอ่าน
[HTML]
34/24/2
549อุบาสกผู้หนึ่งสาธยายอาการ 32 อยู่ 30 ปียังไม่เห็นผล จึงดูหมิ่นศาสนา เมื่อตายไปเกิดจระเข้ใหญ่ (อ.นิทานสูตร) 34/129/234/129/2เปิดอ่าน
[HTML]
34/132/18
550นายประตูหาปลาเลี้ยงชีพอยู่ 50 ปี ก่อนตายกำลังจะรับศีลแต่ได้แค่สรณะก็ตายก่อนได้ไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นจาตุมมหาราชิกา (อ.นิทานสูตร) 34/129/1934/129/19เปิดอ่าน
[HTML]
34/133/8
551พระเจ้าสัทธาติสสะ จะได้เป็นพระอัครสาวกที่ 2 ของพระศรีอริยเมตไตร, พระอรหันต์ 2 องค์ปรินิพพาน ร่างกายถูกใส่ไว้ในกูฏาคารเดียวกัน กูฏาคารได้ลอยไปในอากาศ (อ.ฐานสูตร) 34/194/1134/194/11เปิดอ่าน
[HTML]
34/199/6
552ภิกษุหนุ่มเดินทางไกลไปฟังธรรม เพราะความเหน็ดเหนื่อยจึงฟังธรรมไม่รู้เรื่องพระเถระจึงแสดงธรรมให้ฟังอีกในวันถัดไป ภิกษุนั้นได้บรรลุโสดาปัตติผล . (อ.ฐานสูตร) 34/197/634/197/6เปิดอ่าน
[HTML]
34/201/21
553พระเถระถูกงูกัดขณะฟังธรรม ท่านก็ยังฟังธรรมต่อจนรุ่งเช้า ได้บรรลุอนาคามีผลพิษงูนั้นได้ไหลออกจากแผลลงดินไป (อ.ฐานสูตร) 34/196/1134/196/11เปิดอ่าน
[HTML]
34/199/6
554หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกเดินทางไปฟังธรรม ระยะทาง 5 โยชน์ ให้ลูกนอนบนดินส่วนตนเองยืนฟังอริยวังสปฏิปทาจนสว่าง นางได้บรรลุโสดาปัตติผล . (อ.ฐานสูตร) 34/197/2034/197/20เปิดอ่าน
[HTML]
34/202/14
555หญิงคนหนึ่งอุ้มลูกไปฟังธรรมที่จิตตลบรรพต วางลูกนอนบนดิน ลูกนางถูกงูกัดนางก็ยังฟังธรรมต่อ ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้วทำลายพิษงูด้วยสัจกิริยา . (อ.ฐานสูตร) 34/198/1334/198/13เปิดอ่าน
[HTML]
34/203/6
556ภิกษุ 2 รูปในครั้ง พระกัสสปพุทธเจ้า รูปหนึ่งบำเพ็ญสาราณิยธรรม รูปหนึ่งบำเพ็ญวัตรในโรงครัว รูปแรกจึงได้เกิดภายใต้เศวตฉัตร รูปหลังมาเกิดเป็นลูกคนรับใช้ (อ.สุมนสูตร) 36/66/1036/66/10เปิดอ่าน
[HTML]
36/66/19
557ภิกษุหนุ่มแสดงธรรมอยู่ พระราชาและราชธิดาก็ได้ไปฟังธรรม ทั้งภิกษุและราชธิดานั้น เกิดราคะ พระราชาจึงกั้นม่าน ให้ทั้ง 2 เคล้าคลึงกันตายทั้งคู่ (อ.ขัคควิสาณสูตร) 46/140/246/140/2เปิดอ่าน
[HTML]
46/113/23
558(เรื่องเดียวกัน).. (อ.พุทธวรรคที่ ๑ ปัจเจกพุทธปทาน) 70/298/1770/298/17เปิดอ่าน
[HTML]
70/268/16
559พระมหานาคติมิยติสสทัตตเถระ ได้เปรียบเทียบมหาสมุทรกับนัยมุขในสมันต-ปัฏฐานว่าอันไหนมีกำลังกว่ากัน เกิดปีติ แล้วข่มปีติเจริญปัสสนาบรรลุอรหันต์ . (นิทานสูตร) 75/31/1375/31/13เปิดอ่าน
[HTML]
75/28/22
560ธิดานางหนึ่งเกิดปีติด้วยมองเห็นเจดีย์และมหาชนที่ไปบูชาเจดีย์ นางได้ลอยไปในอากาศถึงลานเจดีย์ก่อนที่พ่อแม่ของนางไปถึง (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/322/775/322/7เปิดอ่าน
[HTML]
75/297/13
561พระมหาโสณะครั้งภัยจากโจรชื่อติสสะ พระจำนวนมากได้ขึ้นแพข้ามทะเลหนีจากลังกา (อ.ญาณวิภังค์) 78/718/2078/718/20เปิดอ่าน
[HTML]
78/641/15
562สามเณรนิโครธกับพระเถระผู้เป็นอนาคามี หนีไปอยู่กับมนุษย์พวกกินใบไม้เป็นอาหาร ต่อมาพระเถระถูกพวกมนุษย์จับกิน (อ.ญาณวิภังค์) 78/725/578/725/5เปิดอ่าน
[HTML]
78/647/2
563พระมหานาคเถระมีพรรษา 60 ได้สำคัญตนว่าเป็นพระอรหันต์ ลูกศิษย์ชื่อพระธัมมทินนะได้ ให้ท่านเนรมิตช้างวิ่งเข้าหาตน... แล้วบอกกรรมฐาน พระเถระ เดินจงกรม 3 ก้าวได้บรรลุอรหัตผล ท่านเป็นผู้มีโทสจริต (อ.ขุททกวัตถุวิภังค์) 78/907/278/907/2เปิดอ่าน
[HTML]
78/808/19
564เครื่องทำให้ต่างกัน ระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับ กับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับ. (สัลลัตถสูตร) 29/10/1129/10/11เปิดอ่าน
[HTML]
29/10/4
565อริยสาวกผู้ได้สดับ ประกอบด้วย ความเลื่อมใสโดยไม่หวั่นไหวใน พุทธ ธรรมสงฆ์ (ทุติยทุสีลยสูตร) 31/350/1231/350/12เปิดอ่าน
[HTML]
31/351/7
566เทวบทของพวกเทพ 4 ประการ เพื่อความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลาย ผู้ยังไม่บริสุทธ์คือ อริยสวก (ปฐมเทวปทสูตร) 31/360/931/360/9เปิดอ่าน
[HTML]
31/361/10
567อริยสาวก อริยสาวิกา ผู้เจริญด้วยธรรม 5 ประการ ชื่อว่า เป็นผู้ยึดถือสาระ และยึดถือสิ่งประเสริฐแห่งกาย (๓.ปฐมวัฑฒิสูตร – ๔.ทุติยวัฆฒิสูตร) 36/153/1236/153/12เปิดอ่าน
[HTML]
36/150/3
568ว่าด้วยการตกอยู่ / ไม่ตกอยู่ ในอำนาจของมาร (ทุติยมารปาสสูตร) 28/193/928/193/9เปิดอ่าน
[HTML]
28/189/12
569กำลังของมารข่มยาก กำจัดยาก (จักกวัตติสูตร) 15/123/1315/123/13เปิดอ่าน
[HTML]
15/121/18
570มารเสนา 10 (สุทธัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๔) 65/509/1065/509/10เปิดอ่าน
[HTML]
65/411/3
571มาร 5 (อ.ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทสที่ ๗) 65/701/1065/701/10เปิดอ่าน
[HTML]
65/565/7
572มารเนรมิต หลุมถ่านเพลิง ดุจอเวจีมหานรก (อ.ขทิรังคารชาดก) 55/374/755/374/7เปิดอ่าน
[HTML]
55/358/3
573เมื่อทำผิด มารย่อมได้ช่อง (เรื่องหญิงสหายของนางวิสาขา) 42/145/742/145/7เปิดอ่าน
[HTML]
42/121/1
574มารแปลงกายเป็นพระเพื่อทำลายศรัทธา (อ.สาฏิมัตติกเถร) 51/279/451/279/4เปิดอ่าน
[HTML]
51/274/8
575มารแปลงเป็น พระพุทธเจ้า ไปหาสุรอุบาสก (อ.อัคคัญญสูตร) 15/174/1715/174/17เปิดอ่าน
[HTML]
15/170/16
576มารดลใจไม่ให้ใส่บิณฑบาต (บิณฑิกสูตร) 25/45/225/45/2เปิดอ่าน
[HTML]
25/37/13
577มารเข้าท้องพระอรหันต์ (มารตัชชนียสูตร) 19/465/419/465/4เปิดอ่าน
[HTML]
19/453/11
578มารสิงพรหม (พรหมนิมันตนิกสูตร) 19/442/919/442/9เปิดอ่าน
[HTML]
19/430/16
579มารสิงเทวดา (นานาติตถิยสูตร) 24/401/124/401/1เปิดอ่าน
[HTML]
24/312/13
580ผู้อื่น (มาร) ส่งสัญญาณให้เราทุกข์ได้ (เจตนาสูตร) 35/405/1135/405/11เปิดอ่าน
[HTML]
35/423/10
581เทวดาและมนุษย์ ที่ยินดีในรูป เป็นผู้ถูกบ่วงมารรัดรึงแล้ว (ปฐมรูปารามสูตร) 28/262/1728/262/17เปิดอ่าน
[HTML]
28/257/1
582เทวดาดลใจให้ด่า (อ.ภัณฑุติณฑุกชาดก) 61/526/1361/526/13เปิดอ่าน
[HTML]
61/469/11
583เทวดารำคาญ เสียง นก (มัชฌันติกสูตร) 25/377/1625/377/16เปิดอ่าน
[HTML]
25/340/12
584เทวดายินดีการกล่าวธรรมแม้น้อย ของผู้แทงตลอดในธรรมนั้นๆ (เรื่องเอกุทานเถระ) 43/73/643/73/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/57/7
585เทวดาผู้ชักชวนคนให้ทำดีก็มี ให้ทำชั่วก็มี (อ.ธรรมเทวปุตตชาดก) 60/25/1360/25/13เปิดอ่าน
[HTML]
60/24/6
586การจุติของเทวดาจะมีนิมิตบอก 5 ประการ ก่อน 7 วันมนุษย์ (อ.มหาปทานสูตร) 13/95/1413/95/14เปิดอ่าน
[HTML]
13/90/23
587นิมิต 5 ของเทวดาก่อนจะจุติ (จวมานสูตร) 45/501/745/501/7เปิดอ่าน
[HTML]
45/483/11
588เทวดาชั้นดาวดึงส์ประเสริฐกว่าชาวอุตตรกุรุทวีปและมนุษย์ด้วยฐาน 3 ประการ . (ฐานสูตร) 37/790/737/790/7เปิดอ่าน
[HTML]
37/649/10
589ยักษ์บิดคอคน (อ.มาตังคชาดก) 61/20/261/20/2เปิดอ่าน
[HTML]
61/18/7
590ท้าวสักกะขอส่วนบุญ (เรื่องท้าวสักกเทวราช) 43/328/643/328/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/251/9
591ท้าวเวสสุวรรณขอส่วนบุญ (มาตาสูตร) 37/146/1837/146/18เปิดอ่าน
[HTML]
37/120/1
592ทำบุญให้เทวดาในที่อยู่อาศัย (สุนีธะ-วัสสการะมหาอำมาตย์) 7/118/177/118/17เปิดอ่าน
[HTML]
7/113/5
593เทวดาย่อมปกป้องคนทำดี (อ.มณิโจรชาดกที่ 4 ) 57/243/1257/243/12เปิดอ่าน
[HTML]
57/182/22
594อุทิศบุญผิดเวลา..เทวดาไม่ช่วย (อ.ภัตตสูตร) 36/481/1536/481/15เปิดอ่าน
[HTML]
36/475/6
595อุทิศบุญไม่พอ..เทวดาไม่ช่วย (อ.สารันททสูตร) 37/50/1637/50/16เปิดอ่าน
[HTML]
37/42/19
596เทวดาช่วยเทวดา (อ.กุสนาฬิชาดก) 56/466/1156/466/11เปิดอ่าน
[HTML]
56/345/25
597ใหญ่..เฉพาะเขต (กรรณกัตถลสูตร) 21/219/2321/219/23เปิดอ่าน
[HTML]
21/209/12
598เทวดาต่างศาสนา (นานาติตถิยสูตร) 24/399/524/399/5เปิดอ่าน
[HTML]
24/311/5
599กำหนดอายุของเทวดา (วิสาขสูตร) 37/510/2037/510/20เปิดอ่าน
[HTML]
37/424/8
600กำหนดอายุของเทวดา - พรหม (อุปปาทกัมมอายุปมาณวาระ) 78/1000/178/1000/1เปิดอ่าน
[HTML]
78/898/5
601เครื่องหมายเตือนความตายของเทวดา (อ.อัจฉริยัพภูตสูตร) 23/50/823/50/8เปิดอ่าน
[HTML]
23/49/11
602ทุกข์ของเทวดาเมื่อใกล้ตาย (อ.สุพรหมสูตรที่ 7) 24/357/724/357/7เปิดอ่าน
[HTML]
24/272/25
603เทวดาจุติมีนิมิต 5 ประการ (จวมานสูตร) 45/501/745/501/7เปิดอ่าน
[HTML]
45/483/11
604เทวดาสามารถอยู่ในที่แคบๆได้มาก (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/423/513/423/5เปิดอ่าน
[HTML]
13/417/1
605ฝากบุญยมราชไว้ก่อน (อ.เทวทูตสูตร) 23/205/1923/205/19เปิดอ่าน
[HTML]
23/191/19
606ใครคือพวกทานพหรือรากษส (อ.สุวีรสูตร) 25/458/1825/458/18เปิดอ่าน
[HTML]
25/415/3
607เทวดาช่วยในการศึกษาได้ (เรื่องหมอชีวก) 7/322/177/322/17เปิดอ่าน
[HTML]
7/309/8
608สิงเพราะหวังดี (อ.อุบาสกบาลี) 33/58/833/58/8เปิดอ่าน
[HTML]
33/50/6
609เทวดาช่วยให้ผัว – เมียเจอกัน (อ.ภัททิตถิกาวิมาน) 48/188/648/188/6เปิดอ่าน
[HTML]
48/170/18
610เทวดาช่วยทำอาหาร (อวิทูเรนิทาน) 55/112/1055/112/10เปิดอ่าน
[HTML]
55/106/4
611นาคช่วยเราได้...เมื่อเขาได้บุญ (เรื่องบุรุษคนใดคนหนึ่ง) 41/156/1341/156/13เปิดอ่าน
[HTML]
41/129/3
612เทพผู้ใหญ่ที่น่าเคารพของเหล่าเทพ (อเนกวัณณวิมาน) 48/620/148/620/1เปิดอ่าน
[HTML]
48/572/1
613ทำบุญแล้วควรอุทิศให้ท่านเหล่านี้ (ปิฏฐธีตลิกเปตวัตถุ) 49/30/349/30/3เปิดอ่าน
[HTML]
49/23/3
614กรรมที่ทำให้เป็นเทพและเปรต (นาคเปตวัตถุ) 49/109/1049/109/10เปิดอ่าน
[HTML]
49/81/13
615อุทิศบุญช่วยเปรตให้เป็นเทพ (มัตตาเปติวัตถุ) 49/170/149/170/1เปิดอ่าน
[HTML]
49/131/15
616สายงานการปกครองของสวรรค์ (อ.ปฐมราชสูตร) 34/163/534/163/5เปิดอ่าน
[HTML]
34/166/9
617แม่ธรณีไม่ได้ช่วยพระโพธิสัตว์ในวันตรัสรู้ (อ.พุทธวงศ์) 73/721/373/721/3เปิดอ่าน
[HTML]
73/625/17
618ไล่เทวดาออกจากบ้าน (อนาถบิณฑิกเศรษฐี) 42/19/142/19/1เปิดอ่าน
[HTML]
42/17/14
619เทวดาช่วยค้าขาย (เรื่องพระโชติกเถระ) 43/540/1643/540/16เปิดอ่าน
[HTML]
43/412/20
620ทำอะไรบ้างจึงได้เป็นเทวดา (วิมานวัตถุ) 48/5/448/5/4เปิดอ่าน
[HTML]
48/6/6
621เหตุที่เทวดาไม่อยากมาโลกมนุษย์ (อ.มงคลสูตรที่ ๔) 47/140/1447/140/14เปิดอ่าน
[HTML]
47/112/12
622เทวดาไล่พระชั่ว (อ.สามัญญผลสูตร) 11/450/1411/450/14เปิดอ่าน
[HTML]
11/382/9
623เทวดากวนพระ (อ.เมตตสูตร) 39/333/1039/333/10เปิดอ่าน
[HTML]
39/323/4
624มารดลใจไม่ให้ใส่บาตร (ปิณฑิกสูตร) 25/45/225/45/2เปิดอ่าน
[HTML]
25/37/13
625เทวดาพาให้ฉิบหาย (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/327/32/327/3เปิดอ่าน
[HTML]
2/311/2
626นาคอันธพาลก็มี (อ.พกสูตร) 25/147/1825/147/18เปิดอ่าน
[HTML]
25/128/21
627นาคบันดาลน้ำท่วมไร่ – นา (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/112/31/112/3เปิดอ่าน
[HTML]
1/106/8
628จอมอสูรถูกสาป (สมุททกสูตร) 25/486/1125/486/11เปิดอ่าน
[HTML]
25/440/1
629ภิกษุปั้นหุ่นเพื่อฆ่ายักษ์ (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/440/12/440/1เปิดอ่าน
[HTML]
2/420/21
630รูปทั้งหมด เป็นบ่วงแห่งมาร (นานาติตถิยสูตร) 24/401/824/401/8เปิดอ่าน
[HTML]
24/312/20
631รูปทั้งหมดแม้เพียงกล่าวชม...ก็ผิด (ปฐมมารปาสสูตร) 28/192/628/192/6เปิดอ่าน
[HTML]
28/188/1
632ภิกษุปลุกเสกเลขยันต์.....ผิด (สามัญญผลสูตร) 11/315/1111/315/11เปิดอ่าน
[HTML]
11/268/8
633สาเหตุที่ทำให้พระศาสนาดำรงอยู่นาน/ไม่นาน (เวรัญชกัณฑ์) 01/12/091/12/09เปิดอ่าน
[HTML]
1/12/6
634มูลเหตุแห่งการสังคายนาพระธรรมวินัย ครั้งแรก : พระมหากัสสปดำริว่าพวกบาปภิกษุจะพึงยังสัทธรรมให้อันตรธานเป็นแน่ (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/24/21/24/2เปิดอ่าน
[HTML]
1/23/2
635รายชื่อพระเถระที่นำพระไตรปิฎกสืบต่อกันมา (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/109/11/109/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/59/1
636การสังคายนาธรรมวินัย ครั้งที่ 1 ที่กรุงราชคฤห์ (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/24/21/24/2เปิดอ่าน
[HTML]
1/27/7
637 -สังคายนา ครั้งที่ 2 ที่เมืองเวสาลี (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/64/11/64/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/61/8
638 -สังคายนาครั้งที่ 3 ที่เมืองปาฏลีบุตร (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/107/11/107/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/67/17
639 -สังคายนาครั้งที่ 4 ที่เกาะลังกา (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/168/11/168/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/159/15
640พระที่มาประกาศศาสนาในสุวรรณภูมิหลังจากการสังคายนาครั้งที่ 3 มีพระโสณกพระอุตตร เป็นต้น (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/111/141/111/14เปิดอ่าน
[HTML]
1/105/10
641คุณสมบัติของภิกษุผู้ร่วมสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรก (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/26/101/26/10เปิดอ่าน
[HTML]
1/25/10
642พระพุทธพจน์คือ พระไตรปิฎก เป็นอาวุธให้ภิกษุข้ามสังสารกันดารได้ (อ.สังคีติสูตร) 16/317/1316/317/13เปิดอ่าน
[HTML]
16/301/15
643แบบแผนการสังวรรณนาพระบาลี (อ.ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์) 77/439/177/439/1เปิดอ่าน
[HTML]
77/393/7
644พระอานนท์ถูกปรับโทษเพราะไม่ทูลถามอาบัติเล็กน้อยต่อพระศาสดา. . (ปัญจสติกขันธกะ) 9/518/159/518/15เปิดอ่าน
[HTML]
9/509/3
645บริษัท 4 ไม่เคารพในสิกขา เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเป็นเหตุให้พระสัทธรรมอันตรธาน (กิมพิลสูตร) 36/446/736/446/7เปิดอ่าน
[HTML]
36/439/1
646ภิกษุผู้เป็นพหูสูต ไม่เอาใจใส่บอกสอน เป็นเหตุให้พระสัทธรรมอันตรธาน (สุคตสูตร) 35/382/135/382/1เปิดอ่าน
[HTML]
35/399/25
647ภิกษุแสดงธรรม ว่าเป็นอธรรม...บาปมาก ทำศาสนาให้อันตรธาน (อธรรมวรรคที่๑๑) 32/176/332/176/3เปิดอ่าน
[HTML]
32/140/1
648ภิกษุแสดงอาบัติ ว่าไม่เป็นอาบัติ...บาปมาก ทำศาสนาให้อันตรธาน (อนาปัตติวรรคที่๑๒) 32/178/332/178/3เปิดอ่าน
[HTML]
32/151/1
649ภิกษุห้ามอรรถ-ธรรม ที่ถูก ถือเอาสูตรที่ผิด เป็นการสร้างทุกข์ให้แก่เทวดา และมนุษย์ทั้งหลาย, ทำศาสนาให้อันตรธาน (สมจิตวรรค สูตรที่ ๑๐) 33/398/633/398/6เปิดอ่าน
[HTML]
33/356/11
650อันตรธาน 5 อย่าง (อ.อธรรมวรรคที่ ๑๑) 32/167/232/167/2เปิดอ่าน
[HTML]
32/143/20
651-ปริยัติอันตรธาน เป็นมูลเหตุแห่งการอันตรธานทั้ง 5. (อ.วรรคที่ ๑๐) 32/172/2132/172/21เปิดอ่าน
[HTML]
32/148/20
652อันตรธาน 3 อย่าง (อ.สัมปสาทนียสูตร) 15/249/115/249/1เปิดอ่าน
[HTML]
15/244/2
653-อันตรธาน 3 . (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/316/2222/316/22เปิดอ่าน
[HTML]
22/295/21
654-อันตรธาน 3 . (อ.สัทธรรมปฏิรูปกสูตร) 26/634/426/634/4เปิดอ่าน
[HTML]
26/582/21
655โดยมุ่งถึงกาล อันตรธานของพระขีณาสพ (อ.โคตมีสูตร) 37/554/937/554/9เปิดอ่าน
[HTML]
37/459/13
656ภัยในอนาคต 5 ...ภิกษุจะลบล้างพระธรรมวินัย (ตติยอนาคตสูตร) 36/195/636/195/6เปิดอ่าน
[HTML]
36/192/6
657พระสัทธรรมอันตรธานได้ ถ้าชาวพุทธไม่ถือตามคำพระพุทธองค์ (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/24/141/24/14เปิดอ่าน
[HTML]
1/23/13
658การเริ่มต้นกัปและเครื่องหมายบอกจำนวนพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติในกัปนั้นๆ . (อ.มหาปทานสูตร) 13/75/2013/75/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/70/23
659เรื่องธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย 30 ประการ (เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์) 73/748/173/748/1เปิดอ่าน
[HTML]
73/650/1
660พระญาณ 10 ประการของพระพุทธเจ้า (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/92/1673/92/16เปิดอ่าน
[HTML]
73/67/1
661อิทธิ (ความสำเร็จ) 10 อย่าง (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/89/1973/89/19เปิดอ่าน
[HTML]
73/64/8
662ยมกปาฏิหาริย์ที่ไม่ทั่วไปแก่พระสาวกทั้งหลาย (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/99/673/99/6เปิดอ่าน
[HTML]
73/72/24
663พระกำลังของพระพุทธเจ้าเท่ากับกำลังของช้าง10 ตระกูล (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/124/373/124/3เปิดอ่าน
[HTML]
73/94/16
664สิ่งไม่มีที่สิ้นสุด 4 อย่าง (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/140/673/140/6เปิดอ่าน
[HTML]
73/110/10
665มหาวิโลกนะ (การกำหนด) 5 อย่าง (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/144/473/144/4เปิดอ่าน
[HTML]
73/113/24
666บารมี 10 ประการ (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/153/773/153/7เปิดอ่าน
[HTML]
73/122/15
667บุพนิมิต 32 ประการของพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์ (เรื่องความปรารถนาของท่านสุเมธ) 73/187/1873/187/18เปิดอ่าน
[HTML]
73/173/1
668การตั้งความปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าย่อมสำเร็จด้วยองค์ 8 (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/208/1573/208/15เปิดอ่าน
[HTML]
73/191/21
669ความแตกต่างกันของพระพุทธเจ้า 8 ประการ (เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์) 73/741/773/741/7เปิดอ่าน
[HTML]
73/642/12
670พระโพธิสัตว์ที่ถูกทำนายว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนแล้วจะไม่เกิดในอเวจี เป็นต้น... (พรรณนาวงศ์พระโคดมพุทธเจ้า) 73/691/673/691/6เปิดอ่าน
[HTML]
73/598/6
671พรรณนาวงศ์ของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ พระทีปังกรพุทธเจ้าถึง พระกัสสปพุทธเจ้า . (พุทธวงศ์) 73/255/173/255/1เปิดอ่าน
[HTML]
73/234/11
672สถานที่จำพรรษาของพระพุทธองค์ในช่วง 20 พรรษาแรก (กถาปรารภคัมภีร์) 73/20/773/20/7เปิดอ่าน
[HTML]
73/17/17
673พระมหาบุรุษเสด็จออกบวช (พรรณนาวงศ์พระโคดมพุทธเจ้า) 73/715/973/715/9เปิดอ่าน
[HTML]
73/619/12
674พระมหาบุรุษทรงกำจัดมาร (พรรณนาวงศ์พระโคดมพุทธเจ้า) 73/720/2073/720/20เปิดอ่าน
[HTML]
73/624/10
675ฤทธิ์ของมาร 9 ประการ (พรรณนาวงศ์พระโคดมพุทธเจ้า) 73/723/1273/723/12เปิดอ่าน
[HTML]
73/626/20
676ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆ (พรรณนาวงศ์พระโคดมพุทธเจ้า) 73/725/573/725/5เปิดอ่าน
[HTML]
73/628/2
677เรื่องแจกพระบรมสารีริกธาตุ และบริขารต่างๆ (ขุททกนิกาย พุทธวงศ์) 73/739/173/739/1เปิดอ่าน
[HTML]
73/640/15
678พระธาตุเป็นของกลาง (มหาปรินิพพานสูตร) 13/462/1513/462/15เปิดอ่าน
[HTML]
13/458/11
679สถานที่ ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ทรงละ (เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์) 73/747/173/747/1เปิดอ่าน
[HTML]
73/649/1
680การกำหนดสหชาตและกำหนดนักษัตร (เรื่องเบ็ดเตล็ดของพุทธวงศ์) 73/747/973/747/9เปิดอ่าน
[HTML]
73/649/9
681พระพุทธเจ้าเสด็จไป จักรวาลอื่น (อ.ปริสาสูตร) 37/612/1337/612/13เปิดอ่าน
[HTML]
37/504/9
682พระพุทธเจ้าไม่อุบัติในจักรวาลอื่น (พาหุธาตุกสูตร) 22/316/122/316/1เปิดอ่าน
[HTML]
22/295/20
683เศษวิบากกรรมของพระพุทธเจ้า (พุทธาปทาน) 70/213/1470/213/14เปิดอ่าน
[HTML]
70/190/13
684การตอบปัญหาของพระพุทธเจ้า 4 แบบ (ปัญหาสูตร) 35/159/335/159/3เปิดอ่าน
[HTML]
35/161/3
685พระพุทธเจ้าสอนโจร (โจรสูตร) 37/676/237/676/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/554/13
686พระพุทธองค์ก็ยังทรงปวารณาตน ให้ผู้อื่นตักเตือน (ปวารณาสูตร) 25/325/925/325/9เปิดอ่าน
[HTML]
25/290/16
687พระพุทธเจ้าทรงตำหนิ รูปร่างของพระองค์ว่าต่ำทราม (อ.มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา) 54/261/454/261/4เปิดอ่าน
[HTML]
54/271/9
688พระธรรมวินัย คือ ตัวแทนพระศาสดา (มหาปรินิพพานสูตร) 13/320/2013/320/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/313/6
689พระพุทธเจ้าให้กล่าวธรรมด้วยภาษาที่เข้าใจ (อรณวิภังคสูตร) 23/329/2023/329/20เปิดอ่าน
[HTML]
23/308/22
690พระพุทธเจ้าสรรเสริญการอยู่ป่า (ยสสูตร) 37/683/1937/683/19เปิดอ่าน
[HTML]
37/560/18
691พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ทรงเคารพธรรม (คารวสูตร) 25/128/1025/128/10เปิดอ่าน
[HTML]
25/110/25
692พรรณนาพุทธกิจ 5 ประการ (อ.พรหมชาลสูตร) 11/147/411/147/4เปิดอ่าน
[HTML]
11/125/10
693พระพุทธเจ้าย่อมแสดงแต่โอวาทปาติโมกข์เท่านั้น (อ.อุโปสถสูตร) 44/534/444/534/4เปิดอ่าน
[HTML]
44/492/11
694บุพกรรมที่ทำให้ได้ซึ่ง มหาปุริสลักษณะ 32 ประการ (ลักขณสูตร) 16/01/0816/1/8เปิดอ่าน
[HTML]
16/1/9
695พระโพธิสัตว์ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต 10 องค์ (อ.ญาณวิภังค์) 78/621/2078/621/20เปิดอ่าน
[HTML]
78/516/25
696การเกิดขึ้นของจักรวาล (อัคคัญญสูตร) 15/150/2215/150/22เปิดอ่าน
[HTML]
15/148/14
6971,000 จักรวาล (ปฐมโกสลสูตร) 38/108/238/108/2เปิดอ่าน
[HTML]
38/106/21
698โลกและจักรวาลไม่มีที่สิ้นสุด (ปฐมโรหิตัสสสูตร) 35/164/1735/164/17เปิดอ่าน
[HTML]
35/166/18
699สิ่งที่ไม่มีที่สิ้นสุด 4 อย่าง (พรรณนารัตนจังกมนกัณฑ์) 73/140/673/140/6เปิดอ่าน
[HTML]
73/110/10
700เมื่อจักรวาลจะพินาศ...หมู่สัตว์จะไปอยู่ไหน ? (อ.บุพเพนิวาสานุสติญาณนิทเทส) 68/1006/1068/1006/10เปิดอ่าน
[HTML]
68/704/24
701การเริ่มต้นแห่งกัป และเครื่องหมายแสดงจำนวนพระพุทธเจ้าที่จะอุบัติในกัปนั้นๆ . (อ.มหาปทานสูตร) 13/75/2013/75/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/70/23
702เรื่องของกัปต่างๆ (อ.ธรรมสูตร) 45/626/145/626/1เปิดอ่าน
[HTML]
45/602/4
703โกลาหล 3 อย่าง (พรรณนาวงศ์พระโคดมพุทธเจ้า) 73/692/873/692/8เปิดอ่าน
[HTML]
73/599/2
704ภาษามคธเป็นภาษาทั่วไปของสัตว์โลก (อ.ปฏิสัมภิทาวิภังค์) 78/545/478/545/4เปิดอ่าน
[HTML]
78/465/4
705เมื่อโลกกำลังพินาศอยู่ด้วยไฟ เหล่าสัตว์โดยมากย่อมเกิดในชั้นอาภัสสรพรหม . (พรหมชาลสูตร) 11/23/411/23/4เปิดอ่าน
[HTML]
11/19/20
706เหตุที่ทำให้อายุขัยของมนุษย์เสื่อมและเจริญ (จักกวัตติสูตร) 15/111/415/111/4เปิดอ่าน
[HTML]
15/109/22
707พันจักรวาล (ปฐมโกสลสูตร) 38/108/138/108/1เปิดอ่าน
[HTML]
38/106/21
708พระพุทธเจ้าไปจักรวาลอื่น (อ.ปริสาสูตร) 37/612/1337/612/13เปิดอ่าน
[HTML]
37/504/9
709โกลาหล 5 (อ.มงคลสูตร) 47/129/1947/129/19เปิดอ่าน
[HTML]
47/103/26
710การเริ่มต้นกัปและนิมิตบอกจำนวนพระพุทธเจ้า (อ.มหาปทานสูตร) 13/75/2013/75/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/71/2
711ความแตกต่างของพระพุทธเจ้า (อ.วิตักกสูตร) 45/258/145/258/1เปิดอ่าน
[HTML]
45/250/1
712ความเหมือนกันของพระพุทธเจ้า (อ.ขุททกนิกาย พุทธวงศ์) 73/748/173/748/1เปิดอ่าน
[HTML]
73/650/1
713พระพุทธเจ้าไม่อุบัติในจักรวาลอื่น (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/316/122/316/1เปิดอ่าน
[HTML]
22/295/20
714พรหมสุทธาวาสมีเป็นบางกาล (อ.มหานิทานสูตร) 13/227/113/227/1เปิดอ่าน
[HTML]
13/220/17
715ในพรหมโลกย่อมไม่ปรากฏเพศ (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/327/122/327/1เปิดอ่าน
[HTML]
22/306/15
716ปรินิพพาน 3 (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/319/122/319/1เปิดอ่าน
[HTML]
22/298/21
717อายุศาสนา 5,000 ปี (อ.โคตมีสูตร) 37/554/937/554/9เปิดอ่าน
[HTML]
37/459/13
718อนันตริยกรรม 5 (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/310/522/310/5เปิดอ่าน
[HTML]
22/290/1
719เทียบพ่อ – แม่ กับพระพุทธเจ้า (ทุติยขตสูตร) 35/9/235/9/2เปิดอ่าน
[HTML]
35/10/24
720ความเป็นมาของพระไตรปิฎก (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/24/21/24/2เปิดอ่าน
[HTML]
1/23/2
721มหานรก (อ.อัตตทัณฑสูตร) 66/509/1766/509/17เปิดอ่าน
[HTML]
66/475/12
722เศษวิบากกรรมของพระพุทธเจ้า (อ.พุทธาปทาน) 70/213/1470/213/14เปิดอ่าน
[HTML]
70/190/13
723คำสอนนอกศาสนาที่พระพุทธเจ้ายอมรับ (ตายนสูตร) 24/336/224/336/2เปิดอ่าน
[HTML]
24/254/16
724สัตว์ที่มีแต่รูปร่าง...ไม่มีจิต (อ.พรหมชาลสูตร) 11/264/811/264/8เปิดอ่าน
[HTML]
11/222/13
725ราหู คือใคร ? (อ.โสณทัณฑสูตร) 12/27/112/27/1เปิดอ่าน
[HTML]
12/25/6
726ผู้คุ้มครองโลก (อาฏานาฏิยสูตร) 16/123/216/123/2เปิดอ่าน
[HTML]
16/111/3
727เปิดโลกของนาค (นาคสังยุต) 27/556/427/556/4เปิดอ่าน
[HTML]
27/541/5
728เปิดโลกของครุฑ (สุปัณณสังยุต) 27/567/427/567/4เปิดอ่าน
[HTML]
27/553/5
729เปิดโลกคนธรรพ์ (คันธัพกายสังยุต) 27/573/727/573/7เปิดอ่าน
[HTML]
27/560/8
730เปิดโลกเทวดาสถิตเมฆ (วลาหกสังยุต) 27/581/527/581/5เปิดอ่าน
[HTML]
27/568/6
731กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดา (ธัมมหทยวิภังค์) 78/999/778/999/7เปิดอ่าน
[HTML]
78/897/12
732ประมาณแห่งอายุของเทวดาเทียบกับมนุษย์ (ธัมมหทยวิภังค์) 78/1000/178/1000/1เปิดอ่าน
[HTML]
78/898/1
733ประมาณแห่งอายุของรูปพรหม (ธัมมหทยวิภังค์) 78/1002/178/1002/1เปิดอ่าน
[HTML]
78/900/1
734ประมาณแห่งอายุของอรูปพรหม (ธัมมหทยวิภังค์) 78/1005/578/1005/5เปิดอ่าน
[HTML]
78/902/18
735ไม่ปรากฏเพศชาย –หญิงในพรหมโลก (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/327/122/327/1เปิดอ่าน
[HTML]
22/306/15
736สัตว์ที่มีอำนาจแห่งบุญส่งเสริม ไปสู่กามภพ และ รูปภพ แม้ไปสู่ภวัคคพรหมย่อมกลับไปสู่ทุคติอีก (ธัมมหทยวิภังค์) 78/1005/1878/1005/18เปิดอ่าน
[HTML]
78/903/4
737ผู้เจริญฌาน 4 จำพวก ถ้ายังเป็นปุถุชน ย่อมต้องกลับมาสู่ทุคติได้อีก (ปฐมฌานสูตร) 35/325/335/325/3เปิดอ่าน
[HTML]
35/338/3
738ทานที่ทำแล้วส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นต่างๆ (ทานูปปัตติสูตร) 37/481/237/481/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/398/10
739สายงานการปกครองของสวรรค์ (ปฐมราชสูตร) 34/162/334/162/3เปิดอ่าน
[HTML]
34/165/1
740เที่ยวสวรรค์ (อ.เนมิราชชาดก) 63/279/763/279/7เปิดอ่าน
[HTML]
63/352/21
741เรียนรู้เรื่องโลกันตรนรก (อ.อัจฉริยัพภูตสูตร) 23/57/1623/57/16เปิดอ่าน
[HTML]
23/56/17
742นายนิรยบาลจะให้คนพาลถูกจองจำด้วยเครื่องจองจำ 5 ประการ (พาลบัณฑิตสูตร) 23/152/123/152/1เปิดอ่าน
[HTML]
23/140/9
743ว่าด้วยมหานรก (เทวทูตสูตร) 23/197/723/197/7เปิดอ่าน
[HTML]
23/183/7
744มหานรก 8 ขุม (สังกิจจชาดก) 62/158/662/158/6เปิดอ่าน
[HTML]
62/145/19
745ว่าด้วยกุกกุลนรก (เทวทูตสูตร) 23/199/123/199/1เปิดอ่าน
[HTML]
23/185/1
746พระยายมดำริอยากเกิดเป็นมนุษย์และรู้ทั่วถึงธรรมของพระพุทธเจ้า (เทวทูตสูตร) 23/200/1823/200/18เปิดอ่าน
[HTML]
23/186/17
747อธิบาย อเวจีมหานรก (อ.เทวทูตสูตร) 23/205/2223/205/22เปิดอ่าน
[HTML]
23/191/25
748อเวจีนรกร้อนยิ่งกว่าไฟธรรมดา (นายจุนทสูกริก) 40/171/940/171/9เปิดอ่าน
[HTML]
40/128/1
749อสูรเหล่ากาลกัญชิกา (อ.ปาฏิกสูตร) 15/41/1615/41/16เปิดอ่าน
[HTML]
15/40/5
750นรกของผู้มีอาชีพนักแสดง (ตาลปุตตสูตร) 29/181/329/181/3เปิดอ่าน
[HTML]
29/172/24
751นรกของนักรบอาชีพ (โยธาชีวสูตร) 29/184/2129/184/21เปิดอ่าน
[HTML]
29/176/11
752นรกทั้งเป็นของผู้ฆ่าสุกรขายเป็นอาชีพ (นายจุนทสูกริก) 40/172/140/172/1เปิดอ่าน
[HTML]
40/128/11
753นรกของคนทำคดีโกง (สังกิจจชาดก) 62/163/1662/163/16เปิดอ่าน
[HTML]
62/150/9
754ผลของการประพฤติผิดในภรรยาผู้อื่น...ต้องตกนรกสิ้นแสนปี (พระโสไรยเถระ) 40/447/440/447/4เปิดอ่าน
[HTML]
40/327/10
755โทษของการเป็นชู้กับภรรยาผู้อื่น (อิสิทาสีเถรีคาถา) 54/463/1854/463/18เปิดอ่าน
[HTML]
54/472/19
756ตกนรกขี้ เพราะเป็นชู้กับเมียผู้อื่น (กูปนิมุคคสูตร) 26/716/726/716/7เปิดอ่าน
[HTML]
26/671/7
757โทษของหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามี (นิจฉวิตถีสูตร) 26/718/226/718/2เปิดอ่าน
[HTML]
26/674/4
758หญิงผู้ประพฤตินอกใจสามี (เนมิราชชาดก) 63/225/163/225/1เปิดอ่าน
[HTML]
63/205/7
759นรกของหญิงที่ทำแท้ง (สังกิจจชาดก) 62/162/1262/162/12เปิดอ่าน
[HTML]
62/149/9
760ตัวอย่างผู้ที่โกหกแล้วสาบาน (อ.กัณณมุณฑเปติวัตถุ) 49/316/1449/316/14เปิดอ่าน
[HTML]
49/245/14
761โทษของหญิงผู้เคยเป็นแม่มด เทียบกับพวกร่างทรง (มังคุฬิตถีสูตร) 26/718/1926/718/19เปิดอ่าน
[HTML]
26/675/4
762นรกของผู้มีความเห็นผิด และชักชวนผู้อื่นให้มีความเห็นผิดไปด้วย (อ.เนมิราชชาดก) 63/277/563/277/5เปิดอ่าน
[HTML]
63/250/20
763บาปของภิกษุผู้ประพฤติชั่วช้าในสมัยพระกัสสปพุทธเจ้า (ภิกขุสูตร) 26/721/1726/721/17เปิดอ่าน
[HTML]
26/678/9
764บาปของสามเณรผู้ประพฤติชั่วช้า (สามเณรสูตร) 26/723/1426/723/14เปิดอ่าน
[HTML]
26/680/7
765บาปของเพชฌฆาตผู้ฆ่าโจร (สีสัจฉินนสูตร) 26/721/326/721/3เปิดอ่าน
[HTML]
26/677/11
766ฝากบุญยมราชไว้ก่อน (อ.เทวทูตสูตร) 23/205/1923/205/19เปิดอ่าน
[HTML]
23/191/17
767คำถามจากพระยายม (เทวฑูตสูตร) 23/190/1023/190/10เปิดอ่าน
[HTML]
23/177/7
768ใกล้ตายควรคิดถึงอะไร (อ.นิทานสูตร) 34/128/1134/128/11เปิดอ่าน
[HTML]
34/132/4
769มหานรก (สังกิจจชาดก) 62/158/662/158/6เปิดอ่าน
[HTML]
62/145/19
770ท่องนรก (อ.เนมิราชชาดก) 63/256/163/256/1เปิดอ่าน
[HTML]
63/231/17
771กรรมที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นมนุษย์และเทวดา (ธัมมหทยวิภังค์) 78/999/778/999/7เปิดอ่าน
[HTML]
78/897/12
772ลำดับการเกิดในครรภ์ (อ.ชราสุตตนิทเทส) 65/635/1465/635/14เปิดอ่าน
[HTML]
65/513/21
773นรกในท้องแม่ (อ.ทรีมุขชาดก) 59/39/1259/39/12เปิดอ่าน
[HTML]
59/28/6
774ทุกข์ในท้องแม่ (อ.กามสุตตนิทเทส) 65/152/1165/152/11เปิดอ่าน
[HTML]
65/128/2
775ทำไมจึงไม่มีลูก (อ.โพธิราชกุมาร) 42/192/1242/192/12เปิดอ่าน
[HTML]
42/162/18
776ปรารถนาให้ลูกดีมาเกิด (อ.กุสชาดก) 62/211/1162/211/11เปิดอ่าน
[HTML]
62/195/2
777คุณของไม้เรียว (อ.ติลมุฏฐิชาดก) 58/20/358/20/3เปิดอ่าน
[HTML]
58/16/25
778แผนที่ชีวิต (สิงคาลกสูตร) 16/78/1216/78/12เปิดอ่าน
[HTML]
16/71/9
779-อธิบายแผนที่ชีวิต (อ.สิงคาลกสูตร) 16/95/516/95/5เปิดอ่าน
[HTML]
16/84/9
780การรักษาตน 1 (ปิยสูตร) 24/426/1724/426/17เปิดอ่าน
[HTML]
24/337/16
781การรักษาตน 2 (อัตตรักขิตสูตร) 24/429/124/429/1เปิดอ่าน
[HTML]
24/339/10
782ผู้ประกอบด้วยธรรม 10 ประการ เหมือนถูกเชิญมาไว้ในสวรรค์ (ทุติยวรรคที่ ๒) 38/489/1038/489/10เปิดอ่าน
[HTML]
38/490/10
783มนุษย์เปรต (อ.มหากปิชาดก) 61/442/261/442/2เปิดอ่าน
[HTML]
61/394/24
784ความตายเหมือนกับงูลอกคราบ (อ.อุรคชาดก) 58/737/158/737/1เปิดอ่าน
[HTML]
58/539/11
785เศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วเกิดเป็นหมา (อ.สุภสูตร) 12/223/1412/223/14เปิดอ่าน
[HTML]
12/210/18
786เศรษฐีขี้เหนียวตายแล้วเกิดเป็นคนพิการ (อานนทเศรษฐี) 41/183/1541/183/15เปิดอ่าน
[HTML]
41/152/12
787ผลอย่างเบาที่สุดของมนุษย์ผู้ผิดศีล 5 (สัพพลหุสสูตร) 37/495/237/495/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/411/3
788มนุษย์ประเสริฐกว่าชาวอุตรกุรุทวีปและเทวดาชั้นดาวดึงส์ด้วยฐานะ 3 ประการ . (ฐานสูตร) 37/790/1337/790/13เปิดอ่าน
[HTML]
37/649/15
789มนุษย์เกิดจากไข่ก็มี (อ.มหาสีหนาทสูตร) 18/87/1218/87/12เปิดอ่าน
[HTML]
18/83/10
790ทารกย่อมเกิดขึ้นได้แม้ด้วยการลูบคลำอวัยวะ มีการจับมือ จับมวยผมเป็นต้น . (อ.มหาตัณหาสังขยสูตร) 19/202/519/202/5เปิดอ่าน
[HTML]
19/204/18
791ยุคข้าวยาก หมากแพง (อ.มหาปทานสูตร) 13/77/1413/77/14เปิดอ่าน
[HTML]
13/72/23
792เหตุที่เมืองถล่ม (อ.อุปาลิวาทสูตร) 20/144/2120/144/21เปิดอ่าน
[HTML]
20/138/1
793คนทำลายป่าเทวดาโกรธ (อ.ปุณโณวาทสูตร) 23/446/123/446/1เปิดอ่าน
[HTML]
23/419/4
794สาเหตุที่ทำให้ธรรมชาติผิดปกติ (ธัมมิกสูตร) 35/221/935/221/9เปิดอ่าน
[HTML]
35/228/3
795สาเหตุที่ทำให้ธรรมชาติผิดปกติ (อ.มหาสุบินชาดก) 56/229/656/229/6เปิดอ่าน
[HTML]
56/170/6
796พระเจ้าวิฑูฑภะฆ่าพวกศากยะ (พระเจ้าวิฑูฑภะ) 41/36/1141/36/11เปิดอ่าน
[HTML]
41/29/8
797สาเหตุที่ทำให้บ้านเมืองเดือดร้อน (อ.กุรุธรรม) 58/213/1358/213/13เปิดอ่าน
[HTML]
58/157/18
798สึนามิในพระไตรปิฎก (อ.สมุททวาณิชชาดก) 60/141/860/141/8เปิดอ่าน
[HTML]
60/133/5
799หน้าที่ของพ่อแม่ที่ดี (สิงคาลกสูตร) 16/88/816/88/8เปิดอ่าน
[HTML]
16/79/2
800ความรักของพ่อแม่ (อ.นัตถิปุตตสมสูตร) 24/81/224/81/2เปิดอ่าน
[HTML]
24/59/16
801บุญคุณของพ่อแม่ตอบแทนได้ยาก (สมจิตวรรค) 33/357/1133/357/11เปิดอ่าน
[HTML]
33/318/17
802ความหวังของพ่อแม่ (ปุตตสูตร) 36/88/1136/88/11เปิดอ่าน
[HTML]
36/87/15
803ปากร้ายใจดี (อ.พรหมชาลสูตร) 11/196/611/196/6เปิดอ่าน
[HTML]
11/167/8
804รักลูกไม่ถูกทาง (1) (บุตรเศรษฐี) 42/181/142/181/1เปิดอ่าน
[HTML]
42/152/1
805รักลูกไม่ถูกทาง (2) (อ.เขตตูปมาเปตวัตถุ) 49/6/649/6/6เปิดอ่าน
[HTML]
49/5/5
806พ่อแม่แก้บาปให้ลูก (อ.กุมารเปตุวัตถุ) 49/402/849/402/8เปิดอ่าน
[HTML]
49/231/21
807จ้างลูกฟังเทศน์ (นายกาละลูกของอนาถฯ) 42/270/642/270/6เปิดอ่าน
[HTML]
42/231/6
808หน้าที่ของลูกที่ดี (สิงคาลกสูตร) 16/88/316/88/3เปิดอ่าน
[HTML]
16/78/21
809ลูกที่น่าสรรเสริญ (มาตุโปสกสูตร) 25/294/225/294/2เปิดอ่าน
[HTML]
25/261/8
810การเลี้ยงดูบิดามารดาชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงสุด (อ.มงคลสูตร) 39/187/1839/187/18เปิดอ่าน
[HTML]
39/182/5
811บุตรเมื่อปฏิบัติผิดในมารดาบิดาย่อมเป็นเหตุแห่งการถูกเผาไหม้ (อ.สังคีติสูตร) 16/305/716/305/7เปิดอ่าน
[HTML]
16/290/23
812ไม้เท้าดีกว่าลูก (มหาศาลสูตร) 25/276/1425/276/14เปิดอ่าน
[HTML]
25/244/23
813ทำชั่วเพราะพ่อแม่นรกก็ไม่ยกเว้น (ธนัญชานิสูตร) 21/386/1221/386/12เปิดอ่าน
[HTML]
21/366/8
814บุตรน้อยอายุ 7 ขวบ หาอุบายช่วยไม่ให้พ่อฆ่าปู่ (ตักกลชาดก) 59/865/1159/865/11เปิดอ่าน
[HTML]
59/595/15
815ลูกผู้มีปัญญาช่วยพ่อให้พ้นจากความเศร้าโศก (สุชาตชาดก) 58/713/158/713/1เปิดอ่าน
[HTML]
58/523/1
816เพียงแค่...เลื่อมใส (มัฏฐกุณฑลี) 40/42/1740/42/17เปิดอ่าน
[HTML]
40/32/16
817ผลของลูกที่อกตัญญู (อ.มหาโมคคัลลานเถราปทาน) 70/495/1070/495/10เปิดอ่าน
[HTML]
70/449/25
818ช้างกตัญญู (อ.มาตุโปสกชาดก) 60/4/1660/4/16เปิดอ่าน
[HTML]
60/4/17
819โทษหนักก็ผ่อนให้เป็นเบาได้ ถ้าสำนึกผิดแล้วแก้ไขให้ถูกต้องตามธรรม. (สามัญญผลสูตร) 11/335/1811/335/18เปิดอ่าน
[HTML]
11/284/14
820หญิง(แม่)เป็นสิ่งสูงสุดแห่งภัณฑะทั้งหลายที่ไม่พึงทอดทิ้ง (อ.อิสสรสูตร) 24/311/524/311/5เปิดอ่าน
[HTML]
24/234/5
821พ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูก (อ.พรหมสูตร) 45/671/845/671/8เปิดอ่าน
[HTML]
45/646/7
822พ่อแม่รักและให้อภัยแก่ลูกเสมอ (อ.มโหสถชาดก) 63/404/1563/404/15เปิดอ่าน
[HTML]
63/367/8
823ทำชั่วเพราะพ่อแม่นรกก็ไม่ยกเว้น (ธนัญชานิสูตร) 21/386/1221/386/12เปิดอ่าน
[HTML]
21/366/8
824ผู้หญิงต้องรู้ (มาตุคามสูตร) 29/70/129/70/1เปิดอ่าน
[HTML]
29/66/1
825หน้าที่ของภรรยา (อุคคหสูตร) 36/72/1436/72/14เปิดอ่าน
[HTML]
36/72/13
826ภรรยาต้องรู้ (ภริยาสูตร) 37/197/137/197/1เปิดอ่าน
[HTML]
37/161/16
827สะใภ้ ต้องรู้โอวาท10 (เรื่องนางวิสาขา) 41/89/1141/89/11เปิดอ่าน
[HTML]
41/73/19
828การใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ (อาทิยสูตร) 36/93/336/93/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/92/3
829พรหมของลูก (พรหมสูตร) 34/105/234/105/2เปิดอ่าน
[HTML]
34/108/2
830พระอรหันต์ของลูก (อ.พรหมสูตร) 45/671/845/671/8เปิดอ่าน
[HTML]
45/646/7
831บุญคุณของพ่อ – แม่ ตอบแทนได้ยาก (สมจิตตวรรคสูตรที่ ๒) 33/357/1033/357/10เปิดอ่าน
[HTML]
33/318/17
832หมาจิ้งจอกกตัญญู (อ.ทุติยสิคาลสูตร) 26/751/1626/751/16เปิดอ่าน
[HTML]
26/707/17
833ลิงกตัญญู (อ.จุลลนันทิยชาดก) 57/392/957/392/9เปิดอ่าน
[HTML]
57/299/17
834กวางกตัญญู (อ.นันทิยมิคราชชาดก) 59/106/1559/106/15เปิดอ่าน
[HTML]
59/75/3
835ผลของลูกที่อกตัญญู 1 (อ.ปฐมอัจฉริยสูตร) 35/338/1935/338/19เปิดอ่าน
[HTML]
35/352/10
836ผลของลูกที่อกตัญญู 2 (อ.จตุทวารชาดก) 59/763/859/763/8เปิดอ่าน
[HTML]
59/526/18
837ลำดับการเกิดในครรภ์ (อ.ชราสุตตนิทเทส) 65/635/1365/635/13เปิดอ่าน
[HTML]
65/513/21
838หน้าที่ของสามีและภรรยา (สิงคาลกสูตร) ของสามีและภรรยา (สิงคาลกสูตร) 16/89/916/89/9เปิดอ่าน
[HTML]
16/79/20
839พระพุทธองค์ตรัส คุณสมบัติของภรรยาที่ดี (อุคคหสูตร) 36/72/1436/72/14เปิดอ่าน
[HTML]
36/72/13
840ภรรยา 7 จำพวก (ภริยาสูตร) 37/197/137/197/1เปิดอ่าน
[HTML]
37/161/16
841หน้าที่ 10 ประการที่สะใภ้ต้องรู้ (เรื่องนางวิสาขา) 41/89/1141/89/11เปิดอ่าน
[HTML]
41/73/19
842ท้าวสักกะนอบน้อม อุบาสกผู้เลี้ยงดูภรรยาโดยชอบธรรม (ปฐมสักกนมัสสนสูตร) 25/508/2025/508/20เปิดอ่าน
[HTML]
25/461/2
843ผู้ประพฤติธรรม เลี้ยงดูภรรยา ให้ทานแม้น้อยก็มีผลมาก... (มัจฉริสูตร) 24/163/524/163/5เปิดอ่าน
[HTML]
24/119/18
844การสงเคราะห์บุตรภรรยาเป็นมงคล (อ.มงคลสูตร) 39/189/1839/189/18เปิดอ่าน
[HTML]
39/184/4
845ว่าด้วยความอยู่เป็นสามี – ภรรยากัน 4 ประเภท (ปฐมสังวาสสูตร) 35/184/935/184/9เปิดอ่าน
[HTML]
35/188/12
846พระพุทธองค์ทรงตำหนิ / สรรเสริญ ผู้บริโภคกาม 10 จำพวก (กามโภคีสูตร) 38/290/838/290/8เปิดอ่าน
[HTML]
38/292/3
847ภรรยาที่ทำไม่ดีต่อสามีย่อมถูกเผาผลาญ (อ.ปฐมอัคคิสูตร) 37/112/137/112/1เปิดอ่าน
[HTML]
37/91/8
848ผู้หญิงย่อมยั่วยวนชายด้วยเหตุ 40 ประการ (กุณาลชาดก) 62/524/162/524/1เปิดอ่าน
[HTML]
62/478/16
849อาการของหญิงผู้ประทุษร้ายสามี (กุณาลชาดก) 62/524/1162/524/11เปิดอ่าน
[HTML]
62/479/1
850ภรรยาที่ดูหมิ่น ไม่ปรนนิบัติ สามี พ่อแม่ของสามี ต้องตกตาปนนรก (สังกิจจชาดก) 62/163/662/163/6เปิดอ่าน
[HTML]
62/149/25
851โทษของหญิงผู้ประพฤตินอกใจสามี (นิจฉวิตถีสูตร) 26/718/226/718/2เปิดอ่าน
[HTML]
26/674/2
852โทษของการเป็นชู้กับเมียผู้อื่น (กูปนิมุคคสูตร) 26/716/326/716/3เปิดอ่าน
[HTML]
26/671/6
853ประพฤติซื่อตรง เอาใจสามี ได้เป็นเทพธิดามีอานุภาพมาก (ปฐมปุติพพตาวิมาน) 48/92/1548/92/15เปิดอ่าน
[HTML]
48/83/2
854เป็นสะใภ้ที่ดีถวายขนมเบื้องแก่ภิกษุทรงศีล แม่ผัวไม่พอใจจึงตีนาง นางตายแล้วไปเกิดในดาวดึงส์ (อุฬารวิมาน) 48/216/1548/216/15เปิดอ่าน
[HTML]
48/201/15
855เครื่องจองจำที่หย่อนๆ แต่แก้ได้ยาก (พันธนสูตร) 24/448/1824/448/18เปิดอ่าน
[HTML]
24/357/13
856เจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม (มหาปรินิพพานสูตร) 13/235/313/235/3เปิดอ่าน
[HTML]
13/228/1
857แผนที่ชีวิต (สิงคาลกสูตร) 16/78/1216/78/12เปิดอ่าน
[HTML]
16/71/9
858ผู้ที่ยังไม่มีศาสนา (อปัณณกสูตร) 20/224/520/224/5เปิดอ่าน
[HTML]
20/212/15
859สมปรารถนา (สังขารูปปัตติสูตร) 22/404/222/404/2เปิดอ่าน
[HTML]
22/377/2
860เตรียมตัวก่อนตาย (ปัพพโตปมสูตร) 24/523/624/523/6เปิดอ่าน
[HTML]
24/422/4
861อันตรายของวงการบันเทิง (ตาลปุตตสูตร) 29/181/229/181/2เปิดอ่าน
[HTML]
29/172/26
862อันตรายของนักรบ (โยธาชีวสูตร) 29/184/2229/184/22เปิดอ่าน
[HTML]
29/176/11
863คนป่วยใกล้ตาย (อ.อัฏฐานบาลี) 33/170/833/170/8เปิดอ่าน
[HTML]
33/147/14
864แม้เป็นเทวดาก็อย่าประมาท (อาเนญชสูตร) 34/531/2034/531/20เปิดอ่าน
[HTML]
34/553/7
865ฤกษ์ดีตลอดกาล (สุปุพพันหสูตร) (สุปุพพัณหสูตร) 34/591/634/591/6เปิดอ่าน
[HTML]
34/617/11
866โทษของการแต่งตัว (เรื่องท้าวสักกะ) 40/370/1340/370/13เปิดอ่าน
[HTML]
40/274/7
867ผู้พิพากษา ต้องรู้ (อัณฐภารีสูตร) 26/714/226/714/2เปิดอ่าน
[HTML]
26/669/2
868อุบาสก ต้องรู้ (สารัชชสูตร) 36/368/336/368/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/363/3
869ผู้บริหาร ต้องรู้ (กปิชาดก) 59/297/259/297/2เปิดอ่าน
[HTML]
59/208/2
870ความเสื่อม 12 อย่าง (ปราภวสูตร) 46/309/246/309/2เปิดอ่าน
[HTML]
46/255/16
871คนถ่อย 20 จำพวก (วสลสูตร) 46/327/146/327/1เปิดอ่าน
[HTML]
46/270/23
872หน้าไหว้หลังหลอก (โสณทัณฑสูตร) 12/16/1312/16/13เปิดอ่าน
[HTML]
12/15/9
873เรื่องที่ไม่ควรคิด (อจินติตสูตร) 35/235/235/235/2เปิดอ่าน
[HTML]
35/240/15
874สิ่งไม่มีที่สุด 4 อย่าง (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/434/175/434/1เปิดอ่าน
[HTML]
75/408/3
875สิ่งที่ไม่ควรดูหมิ่น (ทหรสูตร) 24/406/424/406/4เปิดอ่าน
[HTML]
24/318/4
876การเกิดอันยาวนาน (ติณกัฏฐสูตร) 26/506/426/506/4เปิดอ่าน
[HTML]
26/465/4
877ผู้ไม่เคยเกี่ยวข้องกัน...หาได้ยากยิ่ง (มาตุสูตร) 26/529/226/529/2เปิดอ่าน
[HTML]
26/488/2
878รักข้ามภพ (อ.สุตตเปตวัตถุ) 49/303/849/303/8เปิดอ่าน
[HTML]
49/235/10
879ไม่ควรประมาณใคร (มิคสาลาสูตร) 38/241/1238/241/12เปิดอ่าน
[HTML]
38/242/24
880ไม่อยากเป็นเปรต (เปตวัตถุ) 49/2/1849/2/18เปิดอ่าน
[HTML]
49
881ฤกษ์ยามที่ดี (นักขัตตชาดก) 56/49/256/49/2เปิดอ่าน
[HTML]
56/36/14
882เปลี่ยนชื่อดีจริงหรือ (นามสิทธิชาดก) 56/370/256/370/2เปิดอ่าน
[HTML]
56/274/1
883พระอนาคามีคฤหัสถ์ต้องสักการะเณร (อ.มุนิสูตร) 46/538/546/538/5เปิดอ่าน
[HTML]
46/445/12
884เจริญสติได้ทุกเวลา (มหานามสูตรที่ ๒) 38/540/1138/540/11เปิดอ่าน
[HTML]
38/540/7
885ค้าขายธรรม เป็นบาป (อ.ปฏิสัลลานสูตร) 44/606/144/606/1เปิดอ่าน
[HTML]
44/559/20
886ศีลยังไม่ดี ห้ามเรียนกรรมฐาน (อ.พรหมชาลสูตร) 11/104/111/104/1เปิดอ่าน
[HTML]
11/90/18
887ศีลไม่ดี ห้ามภาวนา (ระวังบ้า) (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/763/61/763/6เปิดอ่าน
[HTML]
1/737/9
888เมื่อไหร่ ? จึงควรเรียนกรรมฐาน (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/350/42/350/4เปิดอ่าน
[HTML]
2/333/9
889อุทิศบุญบ่อยๆเพื่ออนุเคราะห์แก่เปรตทั้งหลาย (อภิชชามานเปตวัตถุ) 49/348/349/348/3เปิดอ่าน
[HTML]
49/269/1
890ทำบาปโดยไม่รู้...ก็เป็นบาป (อ.เจตนาสูตร) 35/408/1935/408/19เปิดอ่าน
[HTML]
35/427/2
891ปรารถนาครองรักกันตลอดกาล (ปฐมสมชีวิสูตร) 35/189/1335/189/13เปิดอ่าน
[HTML]
35/194/12
892รักสิ่งใด...ตายแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งนั้น (พระติสสเถระ) 43/17/843/17/8เปิดอ่าน
[HTML]
43/14/6
893อาลัยสิ่งใด...ตายแล้วก็ไปอยู่กับสิ่งนั้น (อ.ภัททชิเถรคาถา) 51/107/2051/107/20เปิดอ่าน
[HTML]
51/106/2
894โทษของชู้ (มหานารทกัสสปชาดก) 64/218/2164/218/21เปิดอ่าน
[HTML]
64/204/10
895สร้างพุทธภูมิ ต้องรู้ (ปกิณณกถา) 74/570/274/570/2เปิดอ่าน
[HTML]
74/439/11
896บุญเป็นทุกข์พิเศษ (วรรณนาสุตตันตภาชนีย์) 77/474/777/474/7เปิดอ่าน
[HTML]
77/422/3
897ผู้พิพากษาโกง ได้รักษาศีลเพียง ครึ่งวันเมื่อตายไปเกิดเป็นเวมานิกเปรต . (กิงฉันทชาดก) 61/300/1361/300/13เปิดอ่าน
[HTML]
61/269/24
898ผู้พิพากษาตัดสินคดีไม่ถูกต้อง เมื่อตายไปเกิดเป็นเปรตมีอัณฑะเท่าหม้อ . (อัณฑภารีสูตร) 26/714/226/714/2เปิดอ่าน
[HTML]
26/669/2
899นรกของพนักงานตีราคาโกง (อ.เนมิราชชาดก) 63/272/663/272/6เปิดอ่าน
[HTML]
63/246/15
900เป็นพระราชาอยู่ 20 ปี ได้ตกนรก 80,000 ปี ด้วยโทษจากการสั่งฆ่าโจร. (เตมิยชาดก) 63/23/163/23/1เปิดอ่าน
[HTML]
63/19/15
901ตัดสินคดีผิด ควรวินิจฉัยใหม่ (อ.มโหสถชาดก) 63/438/1263/438/12เปิดอ่าน
[HTML]
63/398/13
902ตัดสินคดีผิด ควรวินิจฉัยใหม่ (เรื่องวิปัสสีราชกุมาร) (อ.มหาปทานสูตร) 13/128/713/128/7เปิดอ่าน
[HTML]
13/123/14
903คนทำคดีโกงย่อมตกอุสสทนรก (สังกิจจชาดก) 62/163/1662/163/16เปิดอ่าน
[HTML]
62/150/9
904การกล่าวตู่ผู้อื่นด้วยคำไม่จริง มีผลทำให้ถูกกล่าวตู่ในชาติต่อไป (สัพพลหุสสูตร) 37/495/1437/495/14เปิดอ่าน
[HTML]
37/411/15
905ผู้วินิจฉัยคดีโดยธรรม (ธัมมัฏฐวรรควรรณนา) 43/68/1743/68/17เปิดอ่าน
[HTML]
43/54/4
906พระธนิยะไปให้การเรื่องไม้หลวง 4 - 5 (ทุติยปาราชิกกัณฑ์) 02/04/112/4/11เปิดอ่าน
[HTML]
2/4/5
907พระปิลินทวัจฉะไปให้การเพื่อเปลื้องคนวัดจากเรื่องมาลัยทองคำ (เภสัชชขันธกะ) 7/77/187/77/18เปิดอ่าน
[HTML]
7/75/3
908การนั่งที่เว้นโทษ 6 ประการ (เวรัญชกัณฑวรรณา) 1/221/161/221/16เปิดอ่าน
[HTML]
1/208/19
909ไม่ควรแสดงธรรมแก่บุคคลที่ไม่ป่วย ผู้นั่งที่สูงกว่า (ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๙) 4/938/74/938/7เปิดอ่าน
[HTML]
4/947/16
910เมื่อยืนอยู่ไม่ควรแสดงธรรมแก่บุคคลที่ไม่ป่วย ผู้นั่งอยู่ (ปาทุกาวรรค สิกขาบทที่ ๑๐) 4/940/194/940/19เปิดอ่าน
[HTML]
4/950/10
911พิธีเผาศพแบบง่ายๆ (อ.อุรคชาดก) 58/735/758/735/7เปิดอ่าน
[HTML]
58/538/7
912ยกศพขึ้นสู่เชิงตะกอน แล้วเผาได้เลย (เรื่องจุลกาลและมหากาล) 40/99/140/99/1เปิดอ่าน
[HTML]
40/74/13
913เผาศพพระอรหันต์ไม่มีพิธีมาก (เรื่องทารุจีริยเถระ) 41/431/1741/431/17เปิดอ่าน
[HTML]
41/357/19
914แม้ศพราชินีก็ไม่ควรเก็บไว้นาน (นารทสูตร) 36/121/1136/121/11เปิดอ่าน
[HTML]
36/118/8
915แม้สวดกุสลามาก หากผู้ตายไม่ทำความดีก็ไปนรก (ภูมกสูตร) 29/190/1529/190/15เปิดอ่าน
[HTML]
29/181/11
916การเอาเงินให้ผู้ตาย มีที่มาจากพวกพราหมณ์ (อ.สุภสูตร) 21/444/521/444/5เปิดอ่าน
[HTML]
21/418/4
917ธรรมเนียมการล้างกระดูก พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นของเลว (โธวนสูตร) 38/347/938/347/9เปิดอ่าน
[HTML]
38/348/7
918อานิสงส์ของการจัดการศพคนอนาถา (อ.มหาขันธกะ ยสวัตถุ) 6/75/146/75/14เปิดอ่าน
[HTML]
6/235/14
919พระคุณของ พุทธ – ธรรม – สงฆ์ หาประมาณไม่ได้ (อหิสูตร) 35/216/635/216/6เปิดอ่าน
[HTML]
35/223/6
920ผลของเหล่าชนผู้เลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าก็หาประมาณไม่ได้ * ดังนั้นการใช้อำนาจ พุทธ – ธรรม – สงฆ์ ในการอธิษฐานย่อม สำเร็จผล. (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/149/131/149/13เปิดอ่าน
[HTML]
1/142/1
921การระลึกถึงคุณ พุทธ- ธรรม- สงฆ์ แล้วทำสัจจอธิษฐานของนกคุ้มมิให้ไฟไหม้. (วัฏฏกโปตกจริยา) 74/474/974/474/9เปิดอ่าน
[HTML]
74/367/15
922บุคคลร่วมกันอธิษฐานเพื่อให้พิษงูแล่นออกจากร่างกายของเด็ก(อ.กัณหทีปายนจริยา) 74/503/674/503/6เปิดอ่าน
[HTML]
74/389/25
923การตั้งสัตยาธิษฐานของพ่อแม่ เพื่อช่วยชีวิตของสามบัณฑิต (อ.สุวรรณสามจริยา) 74/532/574/532/5เปิดอ่าน
[HTML]
74/412/8
924การกระทำสัจจอธิษฐานของมฆมาณพ (อ.สักกปัญหสูตร) 14/165/914/165/9เปิดอ่าน
[HTML]
14/161/23
925พระสารีบุตรอธิษฐานให้เทวดาในหมื่นจักรวาล ให้ได้ยิน ได้เห็น ท่าน (อ.สมจิตตวรรคสูตรที่5) 33 / 374 / 14. (อ.สมจิตตวรรคสูตรที่ ๕) 33/374/1433/374/14เปิดอ่าน
[HTML]
33/334/3
926พระโมคคัลลานะอธิษฐานให้นรกเย็น (อ.เอตทัคคบาลีวรรค สูตรที่ ๑) 32/239/432/239/4เปิดอ่าน
[HTML]
32/202/25
927ว่าด้วยเรื่องฤทธิ์ ๑๐ อย่าง : ฤทธิ์ที่อธิษฐาน (ปัญญาวรรค อิทธิกถา) 69/706/869/706/8เปิดอ่าน
[HTML]
69/715/10
928บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/427/1575/427/15เปิดอ่าน
[HTML]
75/403/1
929ทิ้งของโสโครกก็อุทิศบุญได้ (ชัปปสูตร) 34/228/1634/228/16เปิดอ่าน
[HTML]
34/236/23
930พึงอุทิศบุญให้แก่สัตว์ทั้งปวง (ท้าวสักกะขอส่วนบุญ) 43/328/943/328/9เปิดอ่าน
[HTML]
43/251/12
931จุลินทรีย์ ไวรัส แบคทีเรีย (กิมิชาติ) 65/242/865/242/8เปิดอ่าน
[HTML]
65/197/16
932กิมิชาติ(หนอน) 80 ตระกูล (อ.ขันธวิภังคนิเทศ) 77/78/377/78/3เปิดอ่าน
[HTML]
77/71/20
933พระพุทธองค์กล่าวว่า บุญเป็นชื่อของความสุข (ปุญญวิปากสูตร) 37/192/337/192/3เปิดอ่าน
[HTML]
37/158/1
934เทวดาทำบุญให้เปรต (อ.มหาเปสการเปติวัตถุ) 49/90/1649/90/16เปิดอ่าน
[HTML]
49/69/17
935เปรตทำบุญแล้วได้เปลี่ยนสภาพ เป็นเทวดาไปอยู่ ชั้นดาวดึงส์ (อ.ขัลลาติยเปติวัตถุ) 49/104/1749/104/17เปิดอ่าน
[HTML]
49/80/16
936การให้ส่วนบุญ...บุญไม่หมดมีแต่ยิ่งเพิ่มขึ้น (อ.จิตตุปปาทกัณฑ์) 75/429/1875/429/18เปิดอ่าน
[HTML]
75/404/22
937การให้ส่วนบุญ ได้บุญมากขึ้น (สุมนสามเณร) 43/398/1843/398/18เปิดอ่าน
[HTML]
43/306/12
938ปุญญาภิสังขารเป็นทุกข์พิเศษ (อ.ปฏิจจสมุปปาทวิภังค์) 77/474/777/474/7เปิดอ่าน
[HTML]
77/422/3
939พระพุทธเจ้าบอกสาวก ให้แสดงธรรม เพื่อปิดประตูอบายแก่ชาวโลก . . (อ.รัตนจังกมนกัณฑ์) 73/52/1473/52/14เปิดอ่าน
[HTML]
73/44/5
940กุศลกรรมที่มีกำลังย่อมทับถมชนะบาปได้ (อธิบายพหุลกรรม) 34/124/834/124/8เปิดอ่าน
[HTML]
34/128/5
941บุญสามารถปิดบาปที่กำลังให้ผลอยู่ -ผลบุญของลูกสาวเศรษฐี (พรรณนามิโคอรัญญคาถา) 70/310/870/310/8เปิดอ่าน
[HTML]
70/279/1
942 -ลูกสาวเศรษฐีผู้มีกลิ่นตัวเหม็น (อ.มหากัสสปเถรคาถา) 53/346/1253/346/12เปิดอ่าน
[HTML]
53/328/3
943 -เจ้าหญิงโรหิณีหายจากการเป็นโรคผิวหนัง (เรื่องเจ้าหญิงโรหิณี) 42/426/642/426/6เปิดอ่าน
[HTML]
42/361/5
944บุญสามารถปิดบาปที่จะให้ผลในภพต่อไป -อีก 4 เดือนจะต้องตกนรกจึงทำบุญแล้วได้ไปสวรรค์ (อ.ขัลลาฏิยเปติวัตถุ) 49/102/749/102/7เปิดอ่าน
[HTML]
49/78/14
945 -พระเถระผู้เคยเป็นนายพราน (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/329/1022/329/10เปิดอ่าน
[HTML]
22/309/1
946 -เรื่องคนเฝ้าประตูชาวทมิฬ (อ.นิทานสูตร) 34/127/1934/127/19เปิดอ่าน
[HTML]
34/131/14
947 -หญิงยากไร้ผู้เคยเป็นแม่พระมหากัสสปะ (อ.อาจามทายิกาวิมาน) 48/171/1748/171/17เปิดอ่าน
[HTML]
48/155/15
948ผู้ทำบาปไว้มากแต่ไม่ได้ไปนรก (เรื่องบุรุษผู้ฆ่าโจรมีเคราแดง) 41/422/141/422/1เปิดอ่าน
[HTML]
41/349/8
949ผู้ใดทำบาปมากแล้วย่อมปิดได้ด้วยบุญ (อังคุลิมาลสูตร) 21/150/2121/150/21เปิดอ่าน
[HTML]
21/144/12
950การปฏิบัติเพื่อก้าวล่วงบาปกรรม (อสังขาสูตร) 29/203/129/203/1เปิดอ่าน
[HTML]
29/192/1
951บุญรักษาไว้ไม่ให้ไปรับบาปหลายแสนกัลป์ (อ.อากังเขยยสูตร) 17/419/1217/419/12เปิดอ่าน
[HTML]
17/337/17
952-ผู้ปิดบาปไว้ตลอดแสนกัป จนได้รับผลอันเลิศ (เอกทุสสทายกเถราปทาน) 71/799/471/799/4เปิดอ่าน
[HTML]
71/727/5
953พระคุณของ พุทธ – ธรรม – สงฆ์ หาประมาณไม่ได้ (อหิสูตร) 35/216/635/216/6เปิดอ่าน
[HTML]
35/223/6
954ผลของเหล่าชนผู้เลื่อมใสในพระคุณของพระพุทธเจ้าก็หาประมาณไม่ได้ * ดังนั้นการใช้อำนาจ พุทธ – ธรรม – สงฆ์ ในการอธิษฐานย่อม สำเร็จผล. (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/149/131/149/13เปิดอ่าน
[HTML]
1/142/1
955วิธีแก้ผีสิง (อ.อาฏานาฏิยสูตร) 16/154/1716/154/17เปิดอ่าน
[HTML]
16/138/21
956มารสิงพรหม (พรหมนิมันตนิกสูตร) 19/442/919/442/9เปิดอ่าน
[HTML]
19/430/16
957มารเข้าท้องพระอรหันต์ (มารตัชชนียสูตร) 19/465/419/465/4เปิดอ่าน
[HTML]
19/453/11
958อนุญาตเขตให้ฆ่า (อ.อาฬวกสูตร) 46/443/846/443/8เปิดอ่าน
[HTML]
46/367/3
959การสิงเพราะหวังดีก็มี (อ.สานุสูตร) 25/400/2325/400/23เปิดอ่าน
[HTML]
25/362/7
960การสิงเพราะเหตุแห่งที่อยู่ (พระติสสเถระฯ) 43/475/943/475/9เปิดอ่าน
[HTML]
43/364/16
961ไม่สิงแต่ส่งสัญญาณ (อ.เจติยสูตร) 31/132/1631/132/16เปิดอ่าน
[HTML]
31/134/14
962มารดลใจไม่ให้ใส่บิณฑบาต (ปิณฑิกสูตร) 25/45/225/45/2เปิดอ่าน
[HTML]
25/37/13
963ยักษ์บิดคอคน (อ.มาตังคชาดก) 61/20/261/20/2เปิดอ่าน
[HTML]
61/18/7
964รบกวนเพราะเหตุแห่งที่อยู่ (อ.เมตตสูตร) 39/333/1039/333/10เปิดอ่าน
[HTML]
39/323/4
965มารแปลงกายเพื่อทำลายศรัทธา (อ.สาฏิมัตติกเถรคาถา) 51/279/451/279/4เปิดอ่าน
[HTML]
51/274/8
966มารแปลงกายเพื่อทำลายศรัทธา (อ.อัคคัญญสูตร) 15/174/1715/174/17เปิดอ่าน
[HTML]
15/170/16
967มนุษย์เปรต (1) (อ.มหากปิชาดก) 61/442/261/442/2เปิดอ่าน
[HTML]
61/394/23
968มนุษย์เปรต (2) (อ.อินทริยชาดก) 59/566/659/566/6เปิดอ่าน
[HTML]
59/394/1
969บอกเทวดาก่อนตัดต้นไม้ (อ.ภัททสาลชาดก) 60/124/460/124/4เปิดอ่าน
[HTML]
60/116/21
970กำหนดเขตให้ฆ่า (อ.ปทกุสลมาณวชาดก) 59/665/1159/665/11เปิดอ่าน
[HTML]
59/460/13
971พระพุทธเจ้าบอกอุบายเบื้องต้นของการทำพระปริตร (อายุวัฒนกุมาร) 41/461/841/461/8เปิดอ่าน
[HTML]
41/380/20
972พระพุทธเจ้าสั่งให้เรียนอาฎานาฏิยรักษ์เพื่อความอยู่สบายแห่งพุทธบริษัท . (อาฏานาฏิยสูตร) 16/140/1316/140/13เปิดอ่าน
[HTML]
16/125/6
973เรื่องการทำพระปริตร (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/435/12/435/1เปิดอ่าน
[HTML]
2/416/1
974การสวดปริตรควรสวดบทไหนก่อน (อ.อาฏานาฏิยสูตร) 16/154/1716/154/17เปิดอ่าน
[HTML]
16/138/22
975วิธีป้องกันอมนุษย์ ด้วยบทอาฏานาฏิยรักษ์ (อาฏานาฏิยสูตร) 16/125/116/125/1เปิดอ่าน
[HTML]
16/112/20
976บทเมตตาสูตร (เมตตสูตร) 39/328/339/328/3เปิดอ่าน
[HTML]
39/318/7
977บทรัตนสูตร (รัตนสูตร) 39/215/339/215/3เปิดอ่าน
[HTML]
39/208/1
978สวดพระปริตรเพื่อหวังในลาภไม่สำเร็จประโยชน์ (อ.อาฏานาฏิยสูตร) 16/153/1716/153/17เปิดอ่าน
[HTML]
16/137/24
979การสวดพระปริตรย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ตั้งอยู่ในฝ่ายแห่งการออกไปจากทุกข์มีเมตตาเป็นเบื้องต้นแล้วกล่าวอยู่ (อ.อาฏานาฏิยสูตร) 16/153/1816/153/18เปิดอ่าน
[HTML]
16/137/25
980ผีเข้าสิงภิกษุ ภิกษุไม่พึงทุบตีแก่ภิกษุผู้ถูกผีสิง พึงเอาใบตาลหรือเส้นด้ายปริตรผูกไว้ที่มือ หรือเท้า แล้วสวดปริตร (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/442/82/442/8เปิดอ่าน
[HTML]
2/423/8
981พระปัจเจกพุทธเจ้าทำปริตร (อ.เตลปัตตชาดก) 56/359/1456/359/14เปิดอ่าน
[HTML]
56/266/21
982แม้จะสวดมนต์อ้อนวอน หากไม่ทำความดี เมื่อตายก็ไปอบาย (ภูมกสูตร) 29/190/1529/190/15เปิดอ่าน
[HTML]
29/181/14
983ภิกษุฆ่ายักษ์ต้องถุลลัจจัย (ตติยปาราชิกวรรณนา) 2/440/12/440/1เปิดอ่าน
[HTML]
2/420/21
984ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) 6/44/96/44/9เปิดอ่าน
[HTML]
6/19/4
985อนัตตลักขณสูตร (มหาขันธกะสูตร) 6/52/26/52/2เปิดอ่าน
[HTML]
6/25/6
986อาทิตตปริยายสูตร (อาทิตตปริยายสูตร) 6/105/26/105/2เปิดอ่าน
[HTML]
6/60/23
987รัตนสูตร (รัตนสูตร) 39/215/439/215/4เปิดอ่าน
[HTML]
39/208/4
988ติโรกุฑฑสูตร (ติโรกุฑฑสูตร) 39/276/439/276/4เปิดอ่าน
[HTML]
39/268/4
989นิธิกัณฑสูตร (นิธิกัณฑสูตร) 39/302/139/302/1เปิดอ่าน
[HTML]
39/293/1
990เมตตสูตร (เมตตสูตร) 39/328/439/328/4เปิดอ่าน
[HTML]
39/318/10
991ธชัคคสูตร (ธชัคคสูตร) 25/466/825/466/8เปิดอ่าน
[HTML]
25/421/20
992สรณะที่เกษมและไม่เกษม (ปุโรหิตชื่ออัคคิทีต) 42/346/1342/346/13เปิดอ่าน
[HTML]
42/294/6
993อหิสูตร (ว่าด้วยแผ่เมตตาจิตไปถึงตระกูลพระยางู) (อหิสูตร) 35/214/1235/214/12เปิดอ่าน
[HTML]
35/222/3
994ปาฏลิคามิยสูตร (ปาฏลิคามิยสูตร) 44/755/344/755/3เปิดอ่าน
[HTML]
44/704/10
995มงคลสูตร (มงคลสูตร) 39/117/239/117/2เปิดอ่าน
[HTML]
39/116/2
996พระพุทธเจ้าให้กล่าวธรรม – วินัย ด้วยภาษาที่เข้าใจ (อรณวิภังคสูตร) 23/329/2023/329/20เปิดอ่าน
[HTML]
23/308/22
997สวดมนต์แล้วต้องรู้เรื่อง – รู้ความหมาย (อ.มูลปริยายสูตร) 17/21/317/21/3เปิดอ่าน
[HTML]
17/19/18
998สวดมนต์ไม่ถูกหลักภาษามคธ เป็นการทำลายศาสนา (สุคตสูตร) 35/381/1835/381/18เปิดอ่าน
[HTML]
35/398/17
999สวดมนต์ไม่รู้เรื่อง มีโทษสิ้นกาลนาน (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/51/101/51/10เปิดอ่าน
[HTML]
1/398/17
1000ทำท่าสวดมนต์เพื่อลวงโลก (อ.ปุสสเถรคาถา) 53/218/153/218/1เปิดอ่าน
[HTML]
53/207/19
1001ท่องจำถูกต้องแล้วนำไปปฏิบัติ...พุทธเจ้าสรรเสริญ (อ.สัชฌายสูตร) 25/374/1625/374/16เปิดอ่าน
[HTML]
25/337/18
1002เทวดาไม่ยินดีกับเสียงสวดมนต์แบบไม่รู้เรื่อง (พระเอกุทานเถระ) 43/73/143/73/1เปิดอ่าน
[HTML]
43/57/7
1003ทำบุญกับพระทุศีล....ไม่ได้บุญ (อ.ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/409/2123/409/21เปิดอ่าน
[HTML]
23/387/3
1004ทำบุญกับนักบวชไม่มีศีล...ไม่ได้บุญ (จูฬเสฏฐีเปตวัตถุ) 49/223/1249/223/12เปิดอ่าน
[HTML]
49/174/5
1005คบภิกษุชั่ว...ไปนรกด้วยกัน (อ.เภทสูตร) 45/128/2245/128/22เปิดอ่าน
[HTML]
45/125/7
1006ภิกษุพาล...ย่อมพาโยมลงนรก (อ.มงคลสูตร) 39/173/1139/173/11เปิดอ่าน
[HTML]
39/169/8
1007บอกว่าตนเองเป็นพระ...แต่ไม่ใช่พระ (คัทรภสูตร) 34/448/334/448/3เปิดอ่าน
[HTML]
34/459/3
1008ภิกษุทุศีล...คือเสี้ยนหนามของชาวบ้าน (ฉัปปาณสูตร) 28/497/828/497/8เปิดอ่าน
[HTML]
28/471/14
1009สนับสนุนผู้ทุศีล...ย่อมถึงความพินาศ (อ.สัญชีวชาดก) 56/613/656/613/6เปิดอ่าน
[HTML]
56/455/24
1010คบหากับพระทุศีล เหมือนจับงูพิษเปื้อนขี้ (อ.ชิคุจฉิตัพพสูตร) 34/89/1734/89/17เปิดอ่าน
[HTML]
34/92/14
1011วิธีปฏิบัติตัวต่อพระทุศีล (โกสัมพิขันธกะ) 7/480/87/480/8เปิดอ่าน
[HTML]
7/457/19
1012ห้ามคบหากับภิกษุทุศีล (มหาขันธกะ) 6/351/46/351/4เปิดอ่าน
[HTML]
6/189/17
1013ใส่บาตรให้พระทุศีล ต้องตกนรก (อ.วสภเถรคาถา) 51/47/851/47/8เปิดอ่าน
[HTML]
51/46/8
1014ภิกษุมีเงิน - ทอง แม้ผู้อื่นเก็บไว้ให้...ผิด (โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๘) 3/940/173/940/17เปิดอ่าน
[HTML]
3/887/18
1015ภิกษุทำการซื้อและการขาย...ผิด (โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๙) 3/959/183/959/18เปิดอ่าน
[HTML]
3/905/15
1016ภิกษุทำการแลกเปลี่ยน...ผิด (โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/974/73/974/7เปิดอ่าน
[HTML]
3/919/2
1017สิ่งของที่ซื้อมาจากเงินที่พระรับ ของนั้นไม่ควรแม้แก่สหธรรมิกทั้ง ๕ และวิธีจัดการกับสิ่งของนั้น (อ.โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๙) 3/969/13/969/1เปิดอ่าน
[HTML]
3/914/3
1018ภิกษุประกอบการหาผลกำไร ต้องอาบัติทุกกฏ (อ.โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๙) 3/968/113/968/11เปิดอ่าน
[HTML]
3/913/23
1019ปัจจัยที่ได้จากเงิน – ทอง ที่ภิกษุรับ ไม่ควรแก่เธอผู้รับ (อ.โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๘) 3/949/33/949/3เปิดอ่าน
[HTML]
3/895/17
1020วิธีการสมมติภิกษุผู้ทิ้งเงิน – ทอง (โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๘) 3/943/73/943/7เปิดอ่าน
[HTML]
3/890/4
1021ว่าด้วยกัปปิยการกและไวยาวัจกร (อ.จีวรวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/859/183/859/18เปิดอ่าน
[HTML]
3/810/17
1022วิธีปฏิบัติในเรื่องเงิน – ทองที่มีผู้ถวาย (อ.จีวรวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/863/133/863/13เปิดอ่าน
[HTML]
3/813/23
1023วิธีปฏิบัติในบึงและสระน้ำเป็นต้นที่มีผู้ถวาย . (เรื่องนางอนุฬาเทวีถวายสระคืนด้วยโวหารที่สมควร) 3/865/133/865/13เปิดอ่าน
[HTML]
3/815/16
1024วิธีปฏิบัติในพืชผลที่ได้เพราะอาศัยสระน้ำของวัดเป็นต้น . (อ.จีวรวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/868/133/868/13เปิดอ่าน
[HTML]
3/818/5
1025วิธีปฏิบัติในทาส คนวัดและปศุสัตว์ที่มีผู้ถวาย (อ.จีวรวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/872/163/872/16เปิดอ่าน
[HTML]
3/821/17
1026ภิกษุที่แสวงหาเงิน – ทอง มิใช่เชื้อสายพระศากยบุตร (สัตตสติกขันธกะ) 9/536/149/536/14เปิดอ่าน
[HTML]
9/524/10
1027ทอง – เงินไม่ควรแก่สมณศากยบุตร (มณิจูฬกสูตร) 29/213/929/213/9เปิดอ่าน
[HTML]
29/201/5
1028เขาถวาย เงิน ทองแก่สงฆ์เพื่อบริโภคปัจจัย 4 ถ้าสงฆ์รับเป็นอาบัติทั้งรับ และทั้งบริโภค (อ.จีวรวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/864/103/864/10เปิดอ่าน
[HTML]
3/814/17
1029ภิกษุจะรับนิสสัคคิยวัตถุ เพื่อประโยชน์ตนเอง หรือสงฆ์ คณะ บุคคล และเจดีย์เป็นต้น ย่อมไม่ควร (อ.โกสิยวรรคสิกขาบทที่ ๘) 3/946/133/946/13เปิดอ่าน
[HTML]
3/893/12
1030พระเจ้าพิมพิสารถวายคนวัด (เภสัชขันธกะ) 7/77/127/77/12เปิดอ่าน
[HTML]
7/74/20
1031วิธีปฏิบัติในทาส – คนวัด และปศุสัตว์ที่มีผู้ถวาย (อ.จีวรวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/872/163/872/16เปิดอ่าน
[HTML]
3/821/17
1032เรื่องพระให้อามิสตามลำดับแก่ภิกษุณี จนถึงบุคคลอื่น (ภิกขุนีขันธกะ) 9/468/149/468/14เปิดอ่าน
[HTML]
9/459/4
1033เรื่องให้ของแก่คนวัด – ไวยาวัจกร – ชาววัด – บิดามารดา – ราชา– โจร . (อ.สังคีติสูตร) 16/282/1716/282/17เปิดอ่าน
[HTML]
16/270/26
1034ให้เบี้ยเลี้ยงแก่อารามิกชน (ปัญจวัคควัณณนา) 10/1002/1810/1002/18เปิดอ่าน
[HTML]
10/914/9
1035วิธีแสดงไวยาวัจกรแก่คนผู้ต้องการถวายเงินค่าจีวร (อ.จีวรวรรคสิกขาบทที่ ๑๐) 3/859/183/859/18เปิดอ่าน
[HTML]
3/810/16
1036ไม่พึงสมมติภิกษุสามเณรผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ ให้เป็นผู้ใช้คนวัด 36/510/736/510/7เปิดอ่าน
[HTML]
36/503/20
1037เรื่องถวายราชสมบัติแก่พระ (อ.มหาสัจจกสูตร) 19/146/1419/146/14เปิดอ่าน
[HTML]
19/151/17
1038อานิสงส์การเป็นคนวัด- พระสัญชัย ท่านเคยเป็นไวยาวัจกร (อ.สัญชัยเถรคาถา) 50/265/750/265/7เปิดอ่าน
[HTML]
50/258/19
1039- พระทาสกะ ท่านเคยเป็นผู้ปฏิบัติวิหาร (อ.ทาสกเถราปทาน) 50/143/1150/143/11เปิดอ่าน
[HTML]
50/140/4
1040- พระวัจจกะ ท่านเคยเป็นไวยาวัจกร (วัจจกเถราปทาน) 71/348/471/348/4เปิดอ่าน
[HTML]
71/324/4
1041- พระอุปัฏฐายิกะท่านเคย ถวายคนอุปฐาก (อุปัฏฐายิกเถราปทาน) 71/728/171/728/1เปิดอ่าน
[HTML]
71/661/7
1042- อเนกวรรณเทพบุตร เคยเป็นผู้บำรุงเจดีย์ (อเนกวัณณวิมาน) 48/619/1448/619/14เปิดอ่าน
[HTML]
48/571/18
1043อธิบายคำว่า อบาย 4 (อ.เวรัญชกัณฑ์) 1/301/191/301/19เปิดอ่าน
[HTML]
1/283/9
1044-คำว่า อบาย เป็นไวพจน์ของนรกทั้งหมด. . (อ.ปาฏลิคามิยสูตร) 44/770/1744/770/17เปิดอ่าน
[HTML]
44/718/17
1045สัตว์ย่อมคบค้ากันโดยธาตุ,ว่าด้วยกรรมบถ 10 (ทสกมมปถสูตร) 26/470/126/470/1เปิดอ่าน
[HTML]
26/430/21
1046การเข้านิโรธสมาบัติ (อ.นิโรธสมาปัตติญาณนิทเทส) 68/887/1868/887/18เปิดอ่าน
[HTML]
68/620/6
1047ครุธรรม 8 ประการ ของภิกษุณี (ภิกขุนีขันธกะ) 9/444/169/444/16เปิดอ่าน
[HTML]
9/435/15
1048ธรรม 6 ประการ ของนางสิกขมานา (ปาจิตติยกัณฑ์ สิกขาบทที่ ๓) 5/392/15/392/1เปิดอ่าน
[HTML]
5/368/24
1049สัปปุริสทาน 8 ประการ (ปฐมสัปปุริสทานสูตร) 37/488/137/488/1เปิดอ่าน
[HTML]
37/405/3
1050ธรรม สำหรับ อุบาสกดี และ อุบาสกชั่ว (จัณฑาลสูตร) 36/373/136/373/1เปิดอ่าน
[HTML]
36/368/1
1051สมัยที่ไม่ควร บำเพ็ญเพียร 5 ประการ (สมยสูตร) 36/129/1536/129/15เปิดอ่าน
[HTML]
36/127/1
1052สมาบัติเป็นภัยอุบาทก์ (อุปสีวมาณวกปัญหานิทเทส) 67/190/567/190/5เปิดอ่าน
[HTML]
67/178/21
1053การพิจารณาอารมณ์แล้วพิจารณาเห็นความแตกไป (ภังคานุปัสสนาญาณนิทเทส) 68/692/1068/692/10เปิดอ่าน
[HTML]
68/478/10
1054การพิจารณา วิปัสสนูปกิเลส (อ.ขัคควิสาณสุตตนิทเทส) 67/648/467/648/4เปิดอ่าน
[HTML]
67/485/9
1055โพธิปักขิยธรรม 37 ประการ เรียกว่า เอกายนมรรค (สารีปุตตสุตตนิทเทสที่ ๑๖) 66/547/366/547/3เปิดอ่าน
[HTML]
66/511/11
1056ปัพพาชนียกรรม (ขับออกจากหมู่) พวกภิกษุผู้ประพฤติอนาจาร (กัมมขันธกะ) 8/45/18/45/1เปิดอ่าน
[HTML]
8/44/15
1057 - วิธีทำปัพพาชนียกรรม (กัมมขันธกะ) 8/55/98/55/9เปิดอ่าน
[HTML]
8/53/13
1058 - ลักษณะกรรมไม่เป็นธรรม ๑๒ หมวด (กัมมขันธกะ) 8/58/68/58/6เปิดอ่าน
[HTML]
8/56/1
1059 - ลักษณะกรรมเป็นธรรม ๑๒ หมวด (กัมมขันธกะ) 8/62/48/62/4เปิดอ่าน
[HTML]
8/60/1
1060 - ข้อที่สงฆ์จำนง ๑๔ หมวด (กัมมขันธกะ) 8/66/18/66/1เปิดอ่าน
[HTML]
8/64/1
1061 - วัตร ๑๘ ข้อในปัพพาชนียกรรม (กัมมขันธกะ) 8/70/168/70/16เปิดอ่าน
[HTML]
8/69/1
1062 - วัตรที่ไม่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด (กัมมขันธกะ) 8/74/18/74/1เปิดอ่าน
[HTML]
8/72/1
1063 - วัตรที่ควรระงับ ๑๘ ข้อ ๓ หมวด (กัมมขันธกะ) 8/75/158/75/15เปิดอ่าน
[HTML]
8/74/1
1064 - วิธีระงับปัพพาชนียกรรม (กัมมขันธกะ) 8/77/108/77/10เปิดอ่าน
[HTML]
8/75/15
1065พระอุบาลีทูลถามปัพพาชนียกรรม(การขับออกจากหมู่) ที่เป็นธรรม หรือไม่เป็นธรรม . (จัมเปยยขันธกะ) 7/403/17/403/1เปิดอ่าน
[HTML]
7/384/1
1066สงฆ์ที่ทำกรรมไม่เป็นธรรม สงฆ์นั้นย่อมมีโทษ (จัมเปยยขันธกะ) 7/403/227/403/22เปิดอ่าน
[HTML]
7/385/9
1067ธรรมฝ่ายดำและธรรมฝ่ายขาว ๙ อย่าง (สมถขันธกะ) 8/505/148/505/14เปิดอ่าน
[HTML]
8/453/5
1068ทำกรรมต่างๆลับหลัง พระพุทธเจ้าติเตียนว่าเป็นการกระทำของโมฆบุรุษ รูปใดทำต้องอาบัติทุกกฏ (สมถขันธกะ) 8/505/88/505/8เปิดอ่าน
[HTML]
8/452/18
1069ภิกษุที่บริสุทธิ์ไม่มีอาบัติ อันภิกษุไม่พึงยกเสียเพราะเรื่องไม่สมควร เพราะเหตุไม่สมควร รูปใดยกต้องอาบัติทุกกฏ (จัมเปยยขันธกะ) 7/379/97/379/9เปิดอ่าน
[HTML]
7/363/3
1070พระพุทธองค์ไม่อนุญาตการทำกรรมที่ไม่เป็นธรรม (จัมเปยยขันธกะ) 7/382/47/382/4เปิดอ่าน
[HTML]
7/365/22
1071ควรอนุวัตรตามในกรรมที่เป็นธรรมอย่างอื่นได้ แต่ในกรรมที่ไม่เป็นธรรมไม่ควรอนุวัตรตามแก่ใครๆ (อ.วัสสูปนายิกขันธกะ) 6/516/66/516/6เปิดอ่าน
[HTML]
6/509/15
1072หน้าที่ของโจทก์ (อุปาลิปัญจกะ) 10/794/810/794/8เปิดอ่าน
[HTML]
10/723/1
1073ข้อปฏิบัติของโจทก์และจำเลย (โจทนากัณฑ์) 10/677/1810/677/18เปิดอ่าน
[HTML]
10/615/19
1074คุณสมบัติของภิกษุผู้เป็นโจทก์ และคุณสมบัติผู้ถูกโจทก์ (โจทนาสูตร) 36/354/1436/354/14เปิดอ่าน
[HTML]
36/350/6
1075การส่งทูต,ส่งหนังสือ,ข่าวสาสน์ไปโจทก์ การโจทก์นั้น ไม่เป็นอันโจทก์. (อ.สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๘) 3/499/213/499/21เปิดอ่าน
[HTML]
3/474/26
1076ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ 8 ควรทำหน้าที่ทูต (สังฆเภทขันธกะ) 9/309/119/309/11เปิดอ่าน
[HTML]
9/304/17
1077โจทก์ต้องขอโอกาสต่อจำเลย..ไม่ขอต้องทุกกฏ (อุโบสถขันธกะ) 6/441/126/441/12เปิดอ่าน
[HTML]
6/366/1
1078องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรให้โอกาส (อุปาลิปัญจกะ) 10/795/1310/795/13เปิดอ่าน
[HTML]
10/724/3
1079องค์ของภิกษุผู้ควรให้ทำโอกาส (อุปาลิปัญจกะ) 10/796/510/796/5เปิดอ่าน
[HTML]
10/724/15
1080ภิกษุทั้งหลายแสดงพระศาสนานอกธรรมวินัย ในกรรมนั้นความเห็นแย้งใช้ไม่ได้ สงฆ์พึงห้ามเธอเสีย พึงให้เธอหลีกไป (อุปาลิปัญจกวัณณนา) 10/864/110/864/1เปิดอ่าน
[HTML]
10/790/3
1081เหตุให้เกิดสังฆเภท ๑๘ ประการ (สังฆเภทขันธกะ) 9/317/59/317/5เปิดอ่าน
[HTML]
9/311/19
1082องค์ของภิกษุผู้ไม่ ควรระงับอธิกรณ์ และผู้ควรระงับอธิกรณ์ (อุปาลิปัญจกะ) 10/833/1510/833/15เปิดอ่าน
[HTML]
10/761/2
1083องค์คุณ ๑๐ ประการของผู้ควรระงับอธิกรณ์ (สมถขันธกะ) 8/579/38/579/3เปิดอ่าน
[HTML]
8/518/12
1084วิธีให้สติวินัย (สมถขันธกะ) 8/588/168/588/16เปิดอ่าน
[HTML]
8/526/17
1085อธิกรณ์เกิดขึ้นที่ใด เมื่ออธิกรณ์ระงับแล้วจึงควรไปสู่ที่อื่น (เรื่องของพระองค์) 43/227/1343/227/13เปิดอ่าน
[HTML]
43/175/10
1086เมื่อมีผู้กล่าวติเตียน พุทธ ธรรม สงฆ์ พระพุทธองค์ให้ชี้แจงตามความเป็นจริง . (พรหมชาลสูตร) 11/3/1411/3/14เปิดอ่าน
[HTML]
11/3/10
1087พระพุทธเจ้าให้ขับสมณะขี้แกลบออกจากหมู่ (กรัณฑวสูตร) 37/326/1437/326/14เปิดอ่าน
[HTML]
37/272/13
1088ภิกษุแจ้งจับผู้อื่น หากเขาถูกปรับ ไม่เสียค่าปรับให้เขา ภิกษุนั้นต้องอาบัติ-ปาราชิก (อ.สัตตรสกัณฑ์ สิกขาบทที่ ๑) 5/48/95/48/9เปิดอ่าน
[HTML]
5/45/11
1089ภิกษุตู่เอาที่ไร่ที่นา ภิกษุฟ้องร้องยังโรงศาล เมื่อทำไม่ถูกวินัยย่อมมีโทษ . (ทุติยปาราชิกกัณฑ์) 2/20/112/20/11เปิดอ่าน
[HTML]
2/19/2
1090ภิกษุทำลายของโจรแม้อยู่ในวัดก็ไม่ควร เป็นสินใช้ (อ.สัตตรสกัณฑ์ สิกขาบทที่ ๑) 5/48/155/48/15เปิดอ่าน
[HTML]
5/45/17
1091ในกรณีภิกษุถูกฟ้อง ภิกษุไปให้การได้ ไม่ต้องอาบัติ (อ.สัตตรสกัณฑ์ สิกขาบทที่ ๑) 5/46/15/46/1เปิดอ่าน
[HTML]
5/43/6
1092โทษของการด่าและติเตียน พระอริยะ 11 ประการ (พยสนสูตร) 38/514/938/514/9เปิดอ่าน
[HTML]
38/515/9
1093ประทุษร้ายผู้มีศีลย่อมวิบัติ : พระเจ้าปเสนทิโกศลรับสินบน (อ.ภรุราชชาดก) 57/333/357/333/3เปิดอ่าน
[HTML]
57/253/18
1094จุดประสงค์ที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติการทำกรรมต่างๆในสงฆ์ (อ.พระสูตร) 33/509/333/509/3เปิดอ่าน
[HTML]
33/489/13
1095อันตรายพึงมีแก่ผู้ขุ่นเคือง น้อยใจ ในเมื่อมีคนติเตียน พุทธ ธรรม สงฆ์ . (พรหมชาลสูตร) 11/3/1411/3/14เปิดอ่าน
[HTML]
11/3/10
1096ภิกษุผู้คัดค้านการทำกรรมอันไม่เป็นธรรม...ภิกษุนั้นเป็นธรรมวาที (จัมเปยยขันธกะ) 7/424/37/424/3เปิดอ่าน
[HTML]
7/404/16
1097ภิกษุพวกฉัพพัคคีย์ ชวนกันออกไปนอกสีมา แล้วสมมุติกันให้เป็นผู้สอนภิกษุณี . (โอวาทวรรค สิกขาบทที่ ๑) 4/359/134/359/13เปิดอ่าน
[HTML]
4/373/1
1098มีความว่า พาภิกษุผู้ถูกยกวัตรนั้นไปนอกสีมา ให้แสดงอาบัติแล้วเรียกเข้าหมู่ . (อ.โกสัมพิขันธกะ) 7/503/137/503/13เปิดอ่าน
[HTML]
7/480/15
1099อาปัตตาธิกรณ์และกิจจาธิกรณ์ ต้องระงับด้วย สัมมุขาวินัย (สมถขันธกะ) 8/598/18/598/1เปิดอ่าน
[HTML]
8/534/17
1100วิธีเสียสละเงินทอง ในท่ามกลางสงฆ์ (โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘ ) 3/942/63/942/6เปิดอ่าน
[HTML]
3/889/6
1101การรับภิกษุผู้ถูกสงฆ์ยกวัตรเข้าหมู่ (โกสัมพิขันธกะ) 7/488/37/488/3เปิดอ่าน
[HTML]
7/465/21
1102คำว่าพร้อมหน้าสงฆ์ในสัมมุขาวินัย (สมถขันธกะ) 8/575/78/575/7เปิดอ่าน
[HTML]
8/515/12
1103พระพุทธเจ้าอนุญาตเสนาสนะ ๕ มี วิหาร , เรือนมุงแถบเดียว , เรือนชั้น ,เรือนโล้น , ถ้ำ (เสนาสนขันธกะ) 9/106/79/106/7เปิดอ่าน
[HTML]
9/111/3
1104ของที่ไม่ควรแจก ๕ หมวด (เสนาสนขันธกะ) 9/151/169/151/16เปิดอ่าน
[HTML]
9/155/12
1105เงิน – ทอง เป็นวัตถุต้องห้ามทั้งแก่สงฆ์ - คณะ- บุคคล (โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘) 3/940/63/940/6เปิดอ่าน
[HTML]
3/887/7
1106สิ่งของที่ได้มาจากการซื้อด้วยเงินที่ผิดวินัย...สิ่งของนั้นไม่ควรแก่ภิกษุผู้เป็นเจ้าของเงิน (อ.โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘) 3/949/43/949/4เปิดอ่าน
[HTML]
3/895/17
1107สิ่งของที่พระซื้อเองด้วยเงินที่ผิดวินัย....ย่อมไม่ควรแม้แก่สหธรรมิกทั้ง 5 . (อ.โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๙ ) 3/968/143/968/14เปิดอ่าน
[HTML]
3/914/1
1108สิ่งของที่พระรับไม่ถูกวินัยโยมสามารถริบคืนได้โดยไม่ผิด เรื่องสระน้ำของพระนาง-อนุฬาเทวี (อ.จีวรวรรค สิกขาบทที่ ๑๐) 3/867/183/867/18เปิดอ่าน
[HTML]
3/817/14
1109พระพุทธเจ้าสั่งให้ทำลายกุฏิ ซึ่งทำจากดินล้วนๆ (ทุติยปาราชิกกัณฑ์) 2/2/152/2/15เปิดอ่าน
[HTML]
2/2/16
1110พระพุทธเจ้าสั่งให้ทุบเสนาสนะที่ผิดวินัย (ทุติยปาราชิกวรรณนา) 2/83/202/83/20เปิดอ่าน
[HTML]
2/82/16
1111พระพุทธเจ้าสั่งให้ทำลายบาตรไม้จันทน์ (ขุททกวัตถุขันธกะ) 9/13/89/13/8เปิดอ่าน
[HTML]
9/15/21
1112ของใช้ที่ไม่ควรแก่สมณะพึงทำลายหรือทำให้ถูกต้องตามธรรมวินัยเสียก่อนแล้วจึงนำมาใช้ (เสนาสนขันธกะ) 9/15/69/15/6เปิดอ่าน
[HTML]
9/154/1
1113เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว ได้มีการสร้างสถูปเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุให้พุทธศาสนิกชนบูชา และรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า โดยไม่มีการสร้าง พระพุทธรูป (มหาปรินิพพานสูตร) 13/333/1513/333/15เปิดอ่าน
[HTML]
13/326/22
1114พระพุทธเจ้าตรัสถึง บุคคลผู้สมควรนำกระดูกบรรจุสถูปไว้บูชามี 4 จำพวกเท่านั้น (ถูปารหสูตร) 35/612/235/612/2เปิดอ่าน
[HTML]
35/635/3
1115ถูปารหบุคคล 4 (มหาปรินิพพานสูตร) 13/310/1513/310/15เปิดอ่าน
[HTML]
13/302/11
1116เจดีย์ 3 ที่พระพุทธเจ้าให้เคารพ (อ.กาลิงคชาดก) 60/267/1360/267/13เปิดอ่าน
[HTML]
60/250/9
1117พระพุทธเจ้าให้ถือเจดีย์ คือ ธรรม (ธรรมเจติยสูตร) 21/202/521/202/5เปิดอ่าน
[HTML]
21/192/3
1118ธรรมวินัย คือ ตัวแทนพระศาสดา (มหาปรินิพพานสูตร) 13/320/1613/320/16เปิดอ่าน
[HTML]
13/313/6
1119รูปเหมือนของพระพุทธเจ้าไม่มี : อัปปฏิโม (อ.เอกปุคคลวรรค สูตรที่ ๕) 32/214/632/214/6เปิดอ่าน
[HTML]
32/181/18
1120ศิลปินหรือผู้มีฤทธิ์ทั้งปวง ในโลก ไม่สามารถสร้างรูปเปรียบพระพุทธเจ้าได้ . (อ.มหาปทานสูตร) 13/121/1313/121/13เปิดอ่าน
[HTML]
13/116/19
1121ผู้ถือร่างกายของพระพุทธเจ้าว่า ประเสริฐ เป็นการกล่าวตู่พุทธองค์ . (พาลวรรค สูตรที่ ๒) 33/346/1833/346/18เปิดอ่าน
[HTML]
33/307/13
1122ผู้ใดยินดี – เพลิดเพลินในโลหะทั้งหลาย...พระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้นั้นยินดีในทุกข์ . (อ.มูลปริยายสูตร) 17/67/117/67/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/56/11
1123ผู้ยึดติด – อาลัยในวัตถุใด เมื่อตายแล้วต้องเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเฝ้าวัตถุนั้น - เรื่องพระติสสะเกิดเป็นเล็นเฝ้าจีวร (พระติสสเถระ) 43/17/843/17/8เปิดอ่าน
[HTML]
43/14/6
1124 - ญาติของพระภัททชิเกิดเป็น ปลา-เต่า เฝ้าปราสาท (อ.ภัททชิเถรคาถา) 51/107/1351/107/13เปิดอ่าน
[HTML]
51/106/2
1125พระพุทธเจ้าเล็งเห็นโทษของผู้ยึดติดในรูปร่างทั้งหลาย (อาทิตตปริยายสูตร) 28/357/128/357/1เปิดอ่าน
[HTML]
28/352/9
1126ผู้ที่มีความเห็นแย้งกับพระพุทธเจ้าย่อมประสบบาปเป็นอันมาก (อลคัททูปมสูตร) 18/284/1118/284/11เปิดอ่าน
[HTML]
18/268/8
1127สาวกที่ประพฤติหลีกเลี่ยงคำสอนของพระพุทธเจ้า ชื่อว่าเรียกร้องพระองค์ด้วยความเป็นศัตรู (มหาสุญญตสูตร) 23/24/1223/24/12เปิดอ่าน
[HTML]
23/23/8
1128วัตถุปลุกเสกทั้งหลายเป็นสิ่งผิดในพุทธศาสนา (สามัญญผลสูตร) 11/315/1211/315/12เปิดอ่าน
[HTML]
11/268/16
1129- อุบาสก อุบาสิกาก็ไม่ควรทำการปลุกเสกเวทอาคมทั้งหลาย (สุภสูตร) 12/206/112/206/1เปิดอ่าน
[HTML]
12/194/21
1130บริขารที่ควรใช้และไม่ควรใช้ (จัมมขันธกะ) 7/22/47/22/4เปิดอ่าน
[HTML]
7/21/1
1131บริขารที่ควรใช้และไม่ควรใช้. 22222226.22 6(ปกณิณกวรรค) 43/162/643/162/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/125/12
1132บริขารที่ควรใช้และไม่ควรใช้2 (ทุติยปาราชิกวรรณนา) 2/86/202/86/20เปิดอ่าน
[HTML]
2/85/15
1133ธงชัยของพระอรหันต์คือ ผ้ากาสาวพัสตร์ (อ.พุทธสัญญกเถราปทาน) 71/280/471/280/4เปิดอ่าน
[HTML]
71/262/8
1134โทณพราหมณ์ ขอทะนานที่ใช้ตวงพระสรีระธาตุ เพื่อใส่ในพระสถูป (มหาปรินิพพานสูตร) 13/333/2013/333/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/326/11
1135ผู้ถวายวิหารแก่ผู้มีศีล ชื่อว่า ผู้ให้ทุกอย่าง (อ.รัตนจังกมนกัณฑ์) 73/58/1973/58/19เปิดอ่าน
[HTML]
73/48/9
1136จริงอยู่วิหารพันแห่ง เช่น มหาวิหาร, เจดีย์พันแห่ง ก็ดำรงพระศาสนาไว้ไม่ได้ . (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/421/1613/421/16เปิดอ่าน
[HTML]
13/415/11
1137ผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ผู้นั้นชื่อว่าบูชาพระตถาคต (มหาปรินิพพานสูตร) 13/307/313/307/3เปิดอ่าน
[HTML]
13/298/18
1138พระทำนวกรรมในวิหารเก่า ต้องเสวยทุกข์อย่างใหญ่ (อ.ภิงสกชาดก) 60/416/1260/416/12เปิดอ่าน
[HTML]
60/388/4
1139พระทะเลาะกันทั้งวัดเพราะรูปเหี้ยพ่นไฟ (อ.พรหมชาลสูตร) 11/226/1311/226/13เปิดอ่าน
[HTML]
11/191/11
1140ให้เขียนภาพสตรี-บุรุษ ไว้ในวิหาร ต้องอาบัติทุกกฏ พระองค์ทรงอนุญาต รูปดอกไม้ เครือเถา ฟันมังกร ดอกจอกห้ากลีบ (เสนาสนขันธกะ) 9/116/79/116/7เปิดอ่าน
[HTML]
9/121/2
1141การวาดภาพมนุษย์หรือสัตว์เดรัจฉาน ไว้ในวิหารเป็นการไม่ควร. (เสนาสนักขันธกวรรณนา) 9/184/139/184/13เปิดอ่าน
[HTML]
9/187/20
1142การให้ที่ไม่จัดเป็นบุญมี 5 อย่าง (เอกุตตริกะ) 10/490/110/490/1เปิดอ่าน
[HTML]
10/445/3
1143อธิบายการให้ที่จัดว่าไม่เป็นบุญ (เอกุตตริก วัณณนา) 10/556/110/556/1เปิดอ่าน
[HTML]
10/506/13
1144มหาปเทส ๔ (ไว้เทียบพุทธรูปและอื่นๆ..) (เภสัชชขันธกะ) 7/161/87/161/8เปิดอ่าน
[HTML]
7/152/1
1145มหาปเทส ๔ วิธีตรวจสอบธรรมวินัย เทียบพระสูตร (มหาปรินิพพานสูตร) 13/293/513/293/5เปิดอ่าน
[HTML]
13/285/14
1146ตอนสังคายนาครั้งที่ ๑ ตั้งธรรมาสน์ไว้ท่ามกลางมณฑป (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/32/191/32/19เปิดอ่าน
[HTML]
1/31/23
1147 - พระผู้แสดงธรรมนั่งบนธรรมาสน์นั้น (พาหิรนิทานวรรณนา) 1/35/201/35/20เปิดอ่าน
[HTML]
1/34/19
1148ปาวาลเจดีย์...สารันทเจดีย์ สถานที่นี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วประชาชนได้สร้างเป็นวิหารถวายพระพุทธองค์ (อ.อายุสมโอสัชชนสูตร) 44/585/244/585/2เปิดอ่าน
[HTML]
44/540/2
1149เมื่อพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นแล้ว มนุษย์พากันรื้อเจดีย์เก่าอันเป็นถิ่นของยักษ์ และนาคสร้างเป็นวิหาร (อ.นิกขันตสูตร) 25/305/425/305/4เปิดอ่าน
[HTML]
25/271/20
1150ผู้ทำลายเจดีย์ ต้นโพธิ์ ประทุษร้ายพระบรมสารีริกธาตุ เป็นกรรมหนักเสมอด้วยอนันตริยกรรม (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/312/122/312/1เปิดอ่าน
[HTML]
22/291/23
1151คำว่า เจดีย์ : อารามเจดีย์, วนเจดีย์, รุกขเจดีย์ (อ.ภยเภรวสูตร) 17/297/217/297/2เปิดอ่าน
[HTML]
17/241/10
1152คำว่า พระปฏิมา (พระพุทธรูป)ที่แทรกอยู่ในพระไตรปิฎกแต่ขัดกับพุทธพจน์ที่ว่าอัปปฏิโม (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/312/522/312/5เปิดอ่าน
[HTML]
22/292/1
1153 -คำว่า พระปฏิมา ฯขัดกับพุทธพจน์ที่ว่า อัปปฏิโม (อ.ทักขิณาวังคสูตร) 23/406/2123/406/21เปิดอ่าน
[HTML]
23/383/22
1154 -คำว่า พระปฏิมา ฯขัดกับพุทธพจน์ที่ว่า อัปปฏิโม (พรรณนารัตนสูตร) 39/236/839/236/8เปิดอ่าน
[HTML]
39/229/4
1155พูดให้ถูกต้อง แม้ไม่ถูกใจ (อภยราชกุมารสูตร) 20/206/1920/206/19เปิดอ่าน
[HTML]
20/196/1
1156พระพุทธองค์ ทรงข่มลูกศิษย์ ข่มแล้วข่มเล่า ผู้มีสาระจะอยู่ได้ (มหาสุญญตสูตร) 23/25/923/25/9เปิดอ่าน
[HTML]
23/24/1
1157ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ย่อมทรงแสดงธรรมโดยไม่มีความอาฆาต . (เรื่องพระนางสามาวดี) 40/273/1440/273/14เปิดอ่าน
[HTML]
40/205/11
1158ผู้มีปัญญาชี้โทษ คนควรมองให้เหมือนผู้บอกขุมทรัพย์ (อ.คันธารชาดก) 59/327/1259/327/12เปิดอ่าน
[HTML]
59/230/12
1159สุนักขัตตะ ขอให้พระพุทธองค์แสดงฤทธิ์ (ปาฏิกสูตร) 15/3/115/3/1เปิดอ่าน
[HTML]
15/2/26
1160ภิกษุ ประสงค์จะป้องกันตัว ให้ป้องกันตัวได้ ไม่ต้องอาบัติ ปาจิตตีย์ . (อ.ปหารสิกขาบทที่ ๔) 4/765/114/765/11เปิดอ่าน
[HTML]
4/760/16
1161ภิกษุประสงค์จะป้องกันตัว แม้เขาตายก็ไม่ต้องอาบัติปาราชิก . (อ.ปหารสิกขาบทที่ ๔) 4/766/134/766/13เปิดอ่าน
[HTML]
4/761/19
1162ภิกษุถูกผู้หญิงนั่งคร่อม สามารถถีบออกได้ ไม่ต้องอาบัติ (ปฐมปาราชิกกัณฑ์ วินีตวัตถุ) 1/677/11/677/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/655/3
1163ภิกษุหวังจะให้พ้นจากการสัมผัสของหญิง แม้ผลักหรือตี ก็ไม่เป็นอาบัติสังฆาทิเสส . (อ.สังฆาทิเสสสิกขาบทที่ ๒) 3/171/173/171/17เปิดอ่าน
[HTML]
3/163/6
1164ภิกษุเปลื้องตนจากการถูกข่มขืนได้ ชื่อว่าเป็นผู้ชนะสงคราม (ปฐมโยธาชีวสูตร) 36/176/136/176/1เปิดอ่าน
[HTML]
36/172/15
1165พระมหากัสสปคิดถึงคำของ พระสุภัททะ จึงทำการสังคายนา (พหิรนิทานวรรณนา) 1/24/51/24/5เปิดอ่าน
[HTML]
1/23/5
1166พระสาวกไม่ควรบัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ (เรื่องพระอุปเสน) 3/907/33/907/3เปิดอ่าน
[HTML]
3/855/15
1167พระพุทธองค์ มิได้แต่งตั้ง ใครให้เป็นตัวแทนพระองค์ หลังจากที่ทรงปรินิพพานแล้ว . (โคปกโมคคัลลานสูตร) 22/155/1022/155/10เปิดอ่าน
[HTML]
22/149/10
1168พระพุทธองค์ประพฤติพรหมจรรย์มิใช่เพื่อเป็นเจ้าลัทธิ (พรหมจริยสูตร) 35/79/535/79/5เปิดอ่าน
[HTML]
35/84/16
1169แม้พระพุทธองค์ ก็มิได้ คิดว่าจะปกครองสงฆ์ (มหาปรินิพพานสูตร) 13/274/913/274/9เปิดอ่าน
[HTML]
13/264/8
1170พระพุทธองค์มิได้มอบสงฆ์ให้ใครปกครอง (สังฆเภทขันธกะ) 9/282/179/282/17เปิดอ่าน
[HTML]
9/278/21
1171พระธรรม-วินัย คือตัวแทนพระศาสดา (มหาปรินิพพานสูตร) 13/320/2013/320/20เปิดอ่าน
[HTML]
13/313/6
1172พึงเข้าไปอาศัย เคารพ นับถือ ภิกษุผู้ประกอบด้วย ธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใส10 ประการ (โคปกโมคัลลานสูตร) 22/158/1422/158/14เปิดอ่าน
[HTML]
22/150/23
1173ของที่ไม่ควรแจก 5 หมวด (เสนาสนขันธกะ) 9/151/169/151/16เปิดอ่าน
[HTML]
9/155/13
1174ของที่ไม่ควรแบ่ง 5 หมวด (เสนาสนขันธกะ) 9/154/129/154/12เปิดอ่าน
[HTML]
9/158/1
1175ครุภัณฑ์ (อ.เสนาสนักขันธกวรรณนา) 9/211/79/211/7เปิดอ่าน
[HTML]
9/213/11
1176ครุภัณฑ์ที่ว่าไม่ควรสละ ขาดตัว แต่เมื่อภิกษุผู้สละและใช้สอย ด้วยอำนาจการแลกเปลี่ยนไม่เป็นอาบัติ (เสนาสนักขันธกวรรณนา) 9/212/179/212/17เปิดอ่าน
[HTML]
9/214/23
1177การแลกอารามกับอารามวัตถุ (เสนาสนักขันธกวรรณนา) 9/213/59/213/5เปิดอ่าน
[HTML]
9/215/8
1178อะไรคือรูปตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าตรัส ? (มหาโคปาลสูตร) 19/53/519/53/5เปิดอ่าน
[HTML]
19/54/22
1179รูปที่อาศัยมหาภูตรูปทั้ง 4 มี 24 อย่าง (อ.สโตการิญาณนิเทศ) 69/212/169/212/1เปิดอ่าน
[HTML]
69/210/19
1180ส่วนแห่งรูป 25 อย่าง (อ.มหาโคปาลสูตร) 19/63/1119/63/11เปิดอ่าน
[HTML]
19/64/25
1181อธิบาย รูป ทั้งที่เป็นอดีต จนถึง รูปใกล้ (ขันธวิภังค์) 77/1-477/1-4เปิดอ่าน
[HTML]
77/1-4
1182รูปทั้งหมดต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้น (รูปวิภัตติ) 76/191/776/191/7เปิดอ่าน
[HTML]
76/177/6
1183อรูปขันธ์ 4 ชื่อว่า นาม (อ.ติตถายตนสูตร) 34/285/134/285/1เปิดอ่าน
[HTML]
34/292/5
1184แม้อรูปขันธ์ทั้งหลายก็อาศัยธาตุดินโดยปริยายหนึ่งเหมือนกัน (อ.ฉวิโสธนสูตร) 22/225/1822/225/18เปิดอ่าน
[HTML]
22/213/11
1185นามย่อมเป็นไปเพราะอาศัย หทัยวัตถุ (อ.ขัคควิสาณสุตตนิทเทส) 67/641/1567/641/15เปิดอ่าน
[HTML]
67/479/16
1186จิตใดเกิดในอรูปภูมิ จิตนั้นเป็นสหชาตปัจจัยแก่อรูปธรรมเท่านั้น. (อ.สหชาตปัจจัยนิทเทส) 85/59/1385/59/13เปิดอ่าน
[HTML]
85/51/8
1187คำว่า ใจ คือ จิต ใจ มานัส หทัย บัณฑระ ฯ (สารีปุตตสุตตนิทเทส) 66/597/1666/597/16เปิดอ่าน
[HTML]
66/556/12
1188พระตถาคตเรียก กายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง 4 นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้างวิญญาณบ้าง (อัสสุตวตาสูตร) 26/292/1226/292/12เปิดอ่าน
[HTML]
26/268/12
1189กองไม้ มีธาตุดิน น้ำ ไฟ ลม อยู่ (ทารุกขันธสูตร) 36/637/1036/637/10เปิดอ่าน
[HTML]
36/625/6
1190ในข้าวเมล็ดหนึ่ง ย่อมมี ทั้งธาตุ ดิน น้ำ ไฟ ลม (อ.รูปกัณฑ์) 76/299/2276/299/22เปิดอ่าน
[HTML]
76/276/23
1191ลักษณะของธาตุ 4 (ปัญจกนิเทศ) 76/320/1576/320/15เปิดอ่าน
[HTML]
76/295/8
1192การเคลื่อนไหวกายโดยการแผ่ขยายแห่งธาตุลมอันเกิดจากกิริยาของจิต. . (อ.สติปัฏฐานสูตร) 17/714/117/714/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/592/12
1193ธาตุภายนอกอันเป็นทิพย์ (อ.รูปกัณฑ์) 76/180/776/180/7เปิดอ่าน
[HTML]
76/168/18
1194กายทิพย์ของพรหมชั้นสุทธาวาส (หัตถกสูตร) 34/555/1034/555/10เปิดอ่าน
[HTML]
34/579/7
1195แม้กายทิพย์ของเทวดาตอนใกล้ตายยังเศร้าหมองมีเหงื่อไหลออกจากรักแร้ . . (จวมานสูตร) 45/501/745/501/7เปิดอ่าน
[HTML]
45/483/10
1196ขันธ์ 1 , ขันธ์ 4 , ขันธ์ 5 (อ.ปฏิจจสมุปปาทวิภังคนิเทศ) 77/521/577/521/5เปิดอ่าน
[HTML]
77/461/4
1197ขันธ์ 5 เสมือนกับศัตรูผู้ฆ่า ด้วยอาการ 2 อย่าง (อ.อาสีวิสสูตร) 28/385/428/385/4เปิดอ่าน
[HTML]
28/376/12
1198พระพุทธเจ้าให้พิจารณาขันธ์ 5 ย่างลงสู่สัมมัตตนิยามด้วยอาการ 40 .ปัญญาวคฺค วิปสฺสนากถา (ฉบับบาลี) 31/629 (วิปัสสนากถา) 69/815/169/815/1เปิดอ่าน
[HTML]
69/823/22
1199ธาตุทั้ง 4 ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้ในนิพพาน (เกวัฏฏสูตร) 12/235/1012/235/10เปิดอ่าน
[HTML]
12/222/15
1200โทษของผู้ยึดติดรูป (อาทิตตปริยายสูตร) 28/357/128/357/1เปิดอ่าน
[HTML]
28/352/7
1201รูปเหมือนพระพุทธเจ้า...ไม่มี (อ.เอกปุคคลวรรค) 32/214/632/214/6เปิดอ่าน
[HTML]
32/181/18
1202ศิลปิน / ผู้มีฤทธิ์ก็ไม่สามารถสร้างรูปเปรียบพระพุทธเจ้าได้ (อ.มหาปทานสูตร) 13/121/1313/121/13เปิดอ่าน
[HTML]
13/116/19
1203เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วจะไม่มีผู้ใดเห็นพระองค์อีก (พรหมชาลสูตร) 11/66/811/66/8เปิดอ่าน
[HTML]
11/57/24
1204ผู้ยึดติดในรูป...อันตราย (อ.มหาราหุโลวาทสูตร) 20/288/620/288/6เปิดอ่าน
[HTML]
20/271/23
1205รูปทั้งหมดเป็นเหยื่อที่มารดักไว้ (นานาติตถิยสูตร) 24/401/924/401/9เปิดอ่าน
[HTML]
24/312/18
1206แม้รูปร่างของพระพุทธเจ้าก็ต่ำทราม (อ.มหาปชาบดีโคตมีเถรีคาถา) 54/261/454/261/4เปิดอ่าน
[HTML]
54/271/9
1207รูปทั้งหมดแม้เพียงกล่าวชมเชยก็...ผิด (ปฐมมารปาสสูตร) 28/192/428/192/4เปิดอ่าน
[HTML]
28/188/4
1208รูปทั้งหมดต้องเป็นแบบนี้ (กลหวิวาทสุตตนิทเทส) 66/153/1566/153/15เปิดอ่าน
[HTML]
66/145/1
1209เชื่อแต่ครูบาอาจารย์พาให้เสื่อม (ปุคคลปสาทสูตร) 36/501/1736/501/17เปิดอ่าน
[HTML]
36/496/11
1210เมาในรูปตายแล้วเป็นหนอนกินขี้ (อ.อัสสกชาดก) 57/306/2057/306/20เปิดอ่าน
[HTML]
57/232/11
1211เมาในรูปตายแล้วเป็นนกยาง (เรื่องท้าวสักกะ) 40/370/1340/370/13เปิดอ่าน
[HTML]
40/274/7
1212อาลัยในรูป...ตายแล้วเกิดเป็นเล็น (เรื่องพระติสสเถระ) 43/17/743/17/7เปิดอ่าน
[HTML]
43/14/6
1213อาลัยในรูป...ตายแล้วเกิดเป็นเต่า (อ.ภัททชิเถรคาถา) 51/107/2051/107/20เปิดอ่าน
[HTML]
51/106/2
1214รูปอันเลิศเป็นแบบนี้ (อ.ทุติยอัคคสูตร) 35/232/335/232/3เปิดอ่าน
[HTML]
35/237/15
1215คุณและโทษของรูป (มหาทุกขักขันธสูตร) 18/120/318/120/3เปิดอ่าน
[HTML]
18/114/20
1216คุณและโทษของกาม (มหาทุกขักขันธสูตร) 18/115/1218/115/12เปิดอ่าน
[HTML]
18/110/11
1217เรียนรู้จักรูปตามความเป็นจริง (มหาสติปัฏฐานสูตร) 14/213/1114/213/11เปิดอ่าน
[HTML]
14/205/21
1218ภิกษุปลุกเสกเลขยันต์...ผิด (สามัญญผลสูตร) 11/315/2011/315/20เปิดอ่าน
[HTML]
11/268/16
1219ชาวพุทธที่สกปรก (จัณฑาลสูตร) 36/373/336/373/3เปิดอ่าน
[HTML]
36/368/3
1220การละศาสดาต้นแล้วถือศาสดาหลัง (สุทธัฏฐกสุตตนิทเทส) 65/502/1865/502/18เปิดอ่าน
[HTML]
65/405/24
1221ผู้ถือร่างกายของพุทธเจ้าว่าประเสริฐ เป็นการกล่าวตู่พุทธองค์ (สูตรที่ ๒) 33/346/733/346/7เปิดอ่าน
[HTML]
33/307/13
1222โลกในความรู้ของพุทธเจ้า มีโทษมากขนาดนี้ (มหากรุณาสมาปัตติฯ) 68/1100/168/1100/1เปิดอ่าน
[HTML]
68/772/8
1223พระรัตนตรัยย่อมไม่ใช่วัตถุทั้งหมดทั้งสิ้น (ที่พึ่งไม่ใช่วัตถุ) (อ.อัตตทีปวรรค) 27/90/427/90/4เปิดอ่าน
[HTML]
27/93/4
1224รูปวิภัตติ (เอกกนิเทศ) 76/191/676/191/6เปิดอ่าน
[HTML]
76/177/6
1225พระพุทธเจ้าปฏิเสธรูป ตั้งแต่ทรงแสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์แรก. (ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร) 6/45/106/45/10เปิดอ่าน
[HTML]
6/20/3
1226รูปทั้งหลายเป็นของร้อน แม้รู้สึก สุข ทุกข์ เฉย ก็ยังร้อน. (อาทิตตปริยายสูตร) 6/105/76/105/7เปิดอ่าน
[HTML]
6/61/4
1227รูปทั้งหมดเป็นสักว่ารูป ต้องเห็นอย่างนี้เท่านั้น. (อนัตตลักขณสูตร) 6/55/76/55/7เปิดอ่าน
[HTML]
6/27/25
1228ถ้าไม่เห็นตามนี้ พระพุทธเจ้าตรัสว่า ไม่ใช่ฐานะ ที่จะพ้นจากกองทุกข์ไปได้. . (ปัญญาวรรค วิปัสสนากถา) 69/813/469/813/4เปิดอ่าน
[HTML]
69/822/5
1229เพราะฉะนั้นรูปทั้งหมดจึงเป็นที่พึ่งไม่ได้ พระพุทธเจ้าให้พึ่งพระธรรม. (อัตตทีปสูตร) 27/88/727/88/7เปิดอ่าน
[HTML]
27/91/4
1230อรรถกถาอธิบาย รูปทั้งหมดจึงเป็นที่พึ่งไม่ได้ อออฮอออออออออ (อัตตทีปสูตร) รรถกถา (อ. อัตตทีปสูตร) 27/90/427/90/4เปิดอ่าน
[HTML]
27/93/4
1231เหมือนปาราชิกข้อที่ 5 (อ.ปุตตมังสสูตร) 26/310/126/310/1เปิดอ่าน
[HTML]
26/284/22
1232ภิกษุทุศีลแม้นั่งบริโภคในท่ามกลางสงฆ์ก็ชื่อว่า บริโภคอย่างขโมย . (อ.จีวรสูตร) 26/625/1926/625/19เปิดอ่าน
[HTML]
26/575/8
1233ภิกษุที่บริโภคอย่างเป็นหนี้ (อ.โกสิยวรรค สิกขาบทที่ ๘) 3/951/173/951/17เปิดอ่าน
[HTML]
3/898/2
1234ภิกษุลามกบริโภคปัจจัย 4 ที่เขาถวายด้วยศรัทธา เที่ยวปล่อยจิตใจให้สนุกสนานต้องไหม้อยู่ในนรกตลอดพุทธันดรหนึ่ง (อ.ภิกขุสูตร) 26/722/726/722/7เปิดอ่าน
[HTML]
26/678/2
1235ภิกษุไม่ได้พิจารณาปัจจัย 4 แล้วบริโภค โดยมากจะไม่พ้นจากนรก และกำเนิดสัตว์เดรัจฉาน (อ.ลิตตชาดก) 56/321/1456/321/14เปิดอ่าน
[HTML]
56/238/13
1236ภิกษุไม่ได้พิจารณาปัจจัย 4 แล้วบริโภค แม้ของที่พวกญาติให้แล้วก็ตาม ย่อมไม่พ้นจากอัตภาพแห่งยักษ์และเปรต (อ.วิสสาสโภชนชาดก) 56/340/156/340/1เปิดอ่าน
[HTML]
56/252/12
1237พระทุศีลกินก้อนเหล็กแดงยังดีกว่ากินข้าวชาวบ้าน (อัคคิขันธูปมสูตร) 37/265/937/265/9เปิดอ่าน
[HTML]
37/217/12
1238ภิกษุทุศีล... คือเสนียด...คือโจร (เวรัญชกัณฑวรรณนา) 1/361/21/361/2เปิดอ่าน
[HTML]
1/338/12
1239มิจฉาชีพขั้นสุดยอด (จตุตถปาราชิกวรรณนา) 2/616/162/616/16เปิดอ่าน
[HTML]
2/601/3
1240ภิกษุเจริญเมตตาจิตแม้ชั่วครู่ ก็ชื่อว่า ไม่ฉันบิณฑบาตของชาวบ้านให้เสียเปล่า . (อัจฉราสังฆาตวรรค) 32/106/1132/106/11เปิดอ่าน
[HTML]
32/90/11
1241ภิกษุเจริญเมตตาไม่ฉันข้าวชาวบ้านให้เสียเปล่า (อรรถกถาสูตรที่๓) 32/121/1432/121/14เปิดอ่าน
[HTML]
32/103/3
1242เปรตก็บรรลุธรรมได้ (อ.โปสาลมาณวกปัญหานิทเทส) 67/357/1767/357/17เปิดอ่าน
[HTML]
67/324/12
1243อริยะในเรือนจำ (อ.ธังกชาดก) 58/744/1558/744/15เปิดอ่าน
[HTML]
58/545/8
1244ฟังเสียงนกก็บรรลุธรรม (อ.มหาปทานสูตร) 13/127/2113/127/21เปิดอ่าน
[HTML]
13/123/3
1245ฟังเพลงก็บรรลุธรรม (อ.สุภาษิตสูตร) 47/417/1747/417/17เปิดอ่าน
[HTML]
47/337/1
1246อริยะข้ามชาติ (อ.พหุธาตุกสูตร) 22/308/522/308/5เปิดอ่าน
[HTML]
22/288/2
1247อริยะที่ชอบวัฏฏะ (อ.เอกาภิญญาสูตร) 31/35/1231/35/12เปิดอ่าน
[HTML]
31/36/6
1248พิจารณาดอกไม้ก็บรรลุธรรมได้ (ภิกษุประมาณ ๕๐๐ รูป) 43/384/1343/384/13เปิดอ่าน
[HTML]
43/294/13
1249ผ้าเก่าก็เป็นอาจารย์ได้ (พระปิโลติกเถระ) 42/121/1442/121/14เปิดอ่าน
[HTML]
42/101/6
1250ดูพยัพแดดก็บรรลุธรรม (ภิกษุผู้เจริญวิปัสสนา) 42/236/642/236/6เปิดอ่าน
[HTML]
42/201/5
1251บรรลุธรรมในปากเสือ (อ.สติปัฏฐานสูตร) 17/648/417/648/4เปิดอ่าน
[HTML]
17/536/14
1252งูพิษกัดก็ไม่กลัวตายแต่กลัวไม่รู้ธรรม (อ.ฐานสูตร) 34/196/834/196/8เปิดอ่าน
[HTML]
34/201/3
1253อย่างไร? จึงจะไม่คลาดจากสติปัฏฐาน (อ.สติปัฏฐานสูตร) 17/692/817/692/8เปิดอ่าน
[HTML]
17/574/1
1254ปุถุชนสอนปุถุชนก็บรรลุธรรมได้ (เขมกสูตร) 27/290/827/290/8เปิดอ่าน
[HTML]
27/277/10
1255กฎแห่งกรรม (1) (จูฬกัมมวิภังคสูตร) 23/251/123/251/1เปิดอ่าน
[HTML]
23/232/15
1256กฎแห่งกรรม (2) (มหากัมมวิภังคสูตร) 23/271/123/271/1เปิดอ่าน
[HTML]
23/251/25
1257กฎแห่งกรรม (3) (อ.พรหมนารทชาดก) 64/267/164/267/1เปิดอ่าน
[HTML]
64/251/14
1258หนีไม่พ้นกรรม (อ.มตกภัตตชาดก) 55/269/155/269/1เปิดอ่าน
[HTML]
55/255/7
1259โทษของการติเตียนพระอริยะ (1) (พยสนสูตร) 38/267/638/267/6เปิดอ่าน
[HTML]
38/278/6
1260โทษของการด่าพระอริยะ (2) (เวรัญชกัณฑวรรณนา) 1/298/71/298/7เปิดอ่าน
[HTML]
1/280/1
1261โทษของการด่าพระอริยะ (3) (เรื่องชัมพุกาชีวก) 41/228/1441/228/14เปิดอ่าน
[HTML]
41/188/22
1262โทษของการด่าพระอริยะ (4) (โกกาลิกสูตร) 47/600/247/600/2เปิดอ่าน
[HTML]
47/489/3
1263โทษของการด่าพระอริยะ (5) (อ.โสณสูตร) 44/552/2344/552/23เปิดอ่าน
[HTML]
44/509/20
1264โทษของการคิดลามกกับพระอริยะ (เรื่องพระโสไรยเถระ) 40/445/1040/445/10เปิดอ่าน
[HTML]
40/326/9
1265วิธีขอขมาพระอริยะ (เวรัญชกัณฑวรรณนา) 1/300/11/300/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/281/10
1266ถ้าบาปหนัก...แม้ขอขมาก็ไม่พ้นนรก (อชครเปรต) 42/90/642/90/6เปิดอ่าน
[HTML]
42/75/6
1267ทำบาปพอประมาณ...แก้ไขได้ (อสังขาสูตร) 29/198/1429/198/14เปิดอ่าน
[HTML]
29/188/15
1268ประมาณในการนับเวลาหนึ่งกัป (สาสปสูตร) 26/515/1126/515/11เปิดอ่าน
[HTML]
26/475/6
1269มหากัป (เชิงอรรถ) 79/213/1679/213/16เปิดอ่าน
[HTML]
79/205/18
1270หน่วยในการนับ จาก แสน ถึง นิรัพพุทะ (อรรถกถาโกกาลิกสูตร) 47/612/1347/612/13เปิดอ่าน
[HTML]
47/612/13
1271หน่วยในการนับ จาก อัพพุทะ ถึง ปทุมะ (โกกาลิกสูตร) 47/601/1447/601/14เปิดอ่าน
[HTML]
47/490/12
1272ลำดับการนับจาก สิบ ถึง อสังเขยยะ (พรรณนาอัพภันตรนิทาน) 70/195/270/195/2เปิดอ่าน
[HTML]
70/173/17
1273พระเจ้าจักรพรรดิพระนามว่า ทัฬหเนมิ (จักกวัตติสูตร) 15/100/815/100/8เปิดอ่าน
[HTML]
15/100/5
1274ราชาของพระเจ้าจักรพรรดิ (จักกวัตติสูตร) 34/35/734/35/7เปิดอ่าน
[HTML]
34/35/9
1275พระเจ้าจักรพรรดิกาลิงคราช (อ.กาลิงคชาดก) 60/272/1160/272/11เปิดอ่าน
[HTML]
60/254/19
1276พระเจ้าจักรพรรดิ ทรงประกอบด้วยแก้ว 7 ประการและความสัมฤทธิผล 4 อย่าง. (พาลบัณฑิตสูตร) 23/160/523/160/5เปิดอ่าน
[HTML]
23/147/3
1277ฤทธิ์ 4 อย่างและ แก้ว 7 ประการของพระเจ้าจักรพรรดิ (มหาสุทัสสนสูตร) 13/475/1413/475/14เปิดอ่าน
[HTML]
13/469/8
1278วัตรของพระเจ้าจักรพรรดิ 10 ประการ (อ.จักกวัตติสูตร) 15/132/915/132/9เปิดอ่าน
[HTML]
15/130/6
1279ที่มาของคำว่า กษัตริย์, ราชา (อัคคัญญสูตร) 15/160/115/160/1เปิดอ่าน
[HTML]
15/157/1
1280ข้อปฏิบัติของพระราชาผู้เป็นบัณฑิต (กุกกุชาดก) 59/209/459/209/4เปิดอ่าน
[HTML]
59/145/5
1281คุณธรรมของกษัตริย์ (สุมังคลชาดก) 59/495/259/495/2เปิดอ่าน
[HTML]
59/347/8
1282ธรรมของพระราชา 10 ประการ 1 (มหาหังสชาดก) 62/387/562/387/5เปิดอ่าน
[HTML]
62/352/18
1283ธรรมของพระราชา 10 ประการ 2 (อ.นันทิยมิคราชชาดก) 59/111/759/111/7เปิดอ่าน
[HTML]
59/78/15
1284กิจอันประเสริฐของพระราชา (เตสกุณชาดก) 61/537/561/537/5เปิดอ่าน
[HTML]
61/479/9
1285กษัตริย์ไม่ควรข้ามไปในที่มิใช่ท่า (อ.สัมภวชาดก) 61/430/2061/430/20เปิดอ่าน
[HTML]
61/384/6
1286คุณธรรมของผู้บริหารคณะ (กปิชาดก) 59/297/259/297/2เปิดอ่าน
[HTML]
59/208/2
1287คุณธรรมของผู้เป็นหัวหน้า (มหากปิชาดก) 59/332/259/332/2เปิดอ่าน
[HTML]
59/233/12
1288ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ 4 ประการ (สังคหสูตร) 35/117/235/117/2เปิดอ่าน
[HTML]
35/121/2
1289พระเจ้าปเสนทิโกศลให้ฝ่ายในราชวังเรียนธรรม (รตนวรรคสิกขาบทที่ ๑) 4/801/174/801/17เปิดอ่าน
[HTML]
4/794/18
1290มหาสุบินนิมิต ข้อ 10 , 11 (มหาสุบินชาดก) 56/229/156/229/1เปิดอ่าน
[HTML]
56/170/1
1291เรื่องดาบสทั้งสองสาปกัน (คำสาปแช่งไม่ให้ผลกับผู้ที่ไม่ได้ทำผิด) (ยมกวรรควรรณนา) 40/62/440/62/4เปิดอ่าน
[HTML]
40/44-49
1292เรื่อง ชาติมันตดาบส แช่ง มาตังคฤษี (อ.อัคคิภารทวาชสูตร) 46/357/846/357/8เปิดอ่าน
[HTML]
46/296-297
1293ผลของการทำร้าย ผู้ไม่ประทุษร้าย (อัปปมาทวรรควรรณนา) 40/242/1740/242/17เปิดอ่าน
[HTML]
40/181-187
1294ผู้ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย บาปย่อมสนองผู้นั้นเหมือนซัดฝุ่นทวนลม (พิลังคิกสูตร) 25/209/425/209/4เปิดอ่าน
[HTML]
25/184/3
1295ทำผิดพลาดต่อมารดา บิดา ย่อมไปอบาย (อ.สังคิติสูตร) 16/305/716/305/7เปิดอ่าน
[HTML]
16/293/8
1296ปฏิบัติผิดใน มารดา บิดา บาปมาก ไปนรกแห่งใดแห่งหนึ่ง (ทุติยขตสูตร) 35/8/1035/8/10เปิดอ่าน
[HTML]
35/9/15
1297ลูกเตะตี ขู่ตะคอกด่าว่า พ่อแม่ ทั้งรู้บ้าง ไม่รู้บ้างย่อมบาป (อ.เจตนาสูตร) 35/408/2335/408/23เปิดอ่าน
[HTML]
35/427/7
1298สัมมาทิฏฐิ ด่าพวก มิจฉาทิฏฐิ ย่อมเป็นอกุศลกรรม (อ.ปฐมวิหารสูตร) 30/41/1630/41/16เปิดอ่าน
[HTML]
30/38/14
1299เรื่องพ่อแม่ เป็นพระอรหันต์ของลูก (อ.พรหมสูตร) 45/671/1745/671/17เปิดอ่าน
[HTML]
45/643/15
1300เมื่อลูกว่าร้ายต่อพ่อแม่ (ซึ่งเป็นพระอริยะของตน) แก้ไขโดยการขอขมา (ขุททกกัณฑวรรณา) 4/721/164/721/16เปิดอ่าน
[HTML]
4/719/19
1301ผลของผู้มีจิตคิดประทุษร้าย ด่าว่าสาปแช่ง ผลคิดร้ายนั้นย่อมกลับสนองตน 49/86/949/86/9เปิดอ่าน
[HTML]
49/64/10
1302ว่าด้วยพระพุทธเจ้าไม่รับคำด่าของพราหมณ์ (อักโกสกสูตร) 25/201/1325/201/13เปิดอ่าน
[HTML]
25/177/2
1303คำสาปแช่งมีผล เป็นตามคำสาป (ปัณฑรกชาดก) 61/487/1561/487/15เปิดอ่าน
[HTML]
61/435/10
1304กฎหมายทั่วไปจะขัดแย้ง กับพระไตรปิฎกไม่ได้ (คำนำหน้า 3 บรรทัด 21) 1-91/3/211-91/3/21-1-91/12/21
1305ภิกษุชักชวนทายกในสิ่งที่ไม่สมควร ต้องทุกกฏ (สุภัททวุฒบรรชิต) 7/160/67/160/6เปิดอ่าน
[HTML]
7/151/2
1306อรรถกถา ที่เขียนด้วยคำพลั้งเผลอ ไม่ควรถือเอาเป็นประมาณ . (อ.สังฆาทิเสส สิกขาบทที่ ๑๓) 3/636/123/636/12เปิดอ่าน
[HTML]
3/600/26
1307ผู้กล่าวอ้างคำสอนที่มิใช่พุทธศาสนา ว่าเป็นคำสอนพุทธ ชื่อว่า เป็นข้าศึกแก่พุทธศาสนา (ขุททกกัณฑวรรณนา วิเลขนสิกขาบทที่ ๒) 4/752/114/752/11เปิดอ่าน
[HTML]
4/748/21
1308ภิกษุพหูสูต ไม่เอาใจใส่ บอกสอนคำของพระพุทธเจ้าแก่ผู้อื่นเป็นเหตุให้พระสัจ-ธรรม อันตรธานไป (สุคตสูตร) 35/382/135/382/1เปิดอ่าน
[HTML]
35/399/25
1309แม้พระตถาคต ก็มิได้ดำริว่าจะปกครองสงฆ์ (มหาปรินิพพานสูตร) 13/274/913/274/9เปิดอ่าน
[HTML]
13/264/8
1310พระพุทธองค์ประพฤติพรหมจรรย์ มิใช่เพื่อเป็นเจ้าลัทธิ (พรหมจริยสูตร) 35/79/535/79/5เปิดอ่าน
[HTML]
35/84/16
1311บุคคลไม่พึงทำตนเป็นทาส เว้นแต่พระโพธิสัตว์ (อ.กามสูตร) 24/312/1224/312/12เปิดอ่าน
[HTML]
24/235/14
1312พระพุทธเจ้าไม่ทรงติดในยศ (นาคิตสูตร) 36/57/736/57/7เปิดอ่าน
[HTML]
36/57/20
1313พระสาวกไม่ควรบัญญัติสิ่งที่ พระพุทธเจ้าไม่บัญญัติ (เรื่องพระอุปเสนะ) 3/907/33/907/3เปิดอ่าน
[HTML]
3/855/15
1314พระสาวกย่อมแสดงธรรม ตามคำของพระพุทธองค์ (อ.ทุกนิเทส) 79/273/1679/273/16เปิดอ่าน
[HTML]
79/253/8
1315ภิกษุไม่เคารพในสิกขา จะกล่าวว่าเคารพพระพุทธเจ้า มิใช่ฐานะที่จะมีได้ . (สักกัจจสูตร) 37/249/637/249/6เปิดอ่าน
[HTML]
37/204/15
1316ผู้ไม่ถือตามคำของพระพุทธเจ้า และพระสาวก เรียกว่า ผู้ตกต่ำ. (คุหัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๒) 65/206/1065/206/10เปิดอ่าน
[HTML]
65/167/1
1317เมื่อภิกษุถูกกล่าวหาด้วยคำไม่จริง พระพุทธเจ้าให้กล่าวแก้ได้ (นางปริพาชิกาชื่อสุนทรี) 43/198/143/198/1เปิดอ่าน
[HTML]
43/152/21
1318ผู้บูชาธรรม คือ ผู้บูชาพระพุทธเจ้า (อ.ภิกขาปรัมปรชาดก) 60/533/1960/533/19เปิดอ่าน
[HTML]
60/495/8
1319พวกภิกษุติเตียนพระพุทธองค์ตอนตั้งพระอัครสาวก (เรื่องสัญชัย) 40/131/1140/131/11เปิดอ่าน
[HTML]
40/98/6
1320ชาวโลกติเตียนพระพุทธเจ้าแบบผิดๆ (มหาขันธกะ) 6/128/146/128/14เปิดอ่าน
[HTML]
6/75/22
1321ธรรมของพระพุทธเจ้า นั้น หาค่าไม่ได้ (อ.มหาสุตโสมชาดก) 62/680/162/680/1เปิดอ่าน
[HTML]
62/619/17
1322ธรรมและอธรรมจะลงลอยกันไม่ได้ (มหาสุตโสมชาดก) 62/626/862/626/8เปิดอ่าน
[HTML]
62/571/26
1323ธรรมวินัยเป็นสิ่งที่ควรเปิดเผย (ปฏิจฉันนสูตร) 34/567/134/567/1เปิดอ่าน
[HTML]
34/589/14
1324อาศัยอำนาจประโยชน์ 10 ประการ จึงทรงบัญญัติพระวินัย เพื่อข่มภิกษุผู้เก้อยาก . (ทุติยปาราชิกกัณฑ์) 02/11/122/11/12เปิดอ่าน
[HTML]
2/8/5
1325ภิกษุผู้หลอกลวง เช่นร่ายมนต์ ประจบประแจง เป็นต้น ชื่อว่า ไม่นับถือพระตถาคต เป็นผู้ไปจากธรรมวินัยแล้ว (กุหนาสูตร) 45/682/145/682/1เปิดอ่าน
[HTML]
45/656/3
1326- ภิกษุผู้หลอกลวง ด้วยการหลอกลวง 3 อย่าง (ปุราเภทสุตตนิทเทสที่ ๑๐) 66/20/1966/20/19เปิดอ่าน
[HTML]
66/19/20
1327- ภิกษุผู้หลอกลวง ด้วยการหลอกลวง 3 อย่าง (ขัคควิสาณสุตตนิทเทส) 67/577/467/577/4เปิดอ่าน
[HTML]
67/582/18
1328ภิกษุผู้ไม่พิจารณา ปัจจัย 4 ก่อนบริโภค ถ้าทรงบัญญัติ ได้จะให้เป็นอาบัติปาราชิกข้อที่ 5 (อ.ปุตตมังสสูตร) 26/310/1026/310/10เปิดอ่าน
[HTML]
26/285/5
1329พระพุทธองค์ทรงตำหนิ ภิกษุผู้ไม่ชอบลัทธิของพระเทวทัตแต่ก็ยังไปคบกับพวกพระเทวทัต (ภิกษุคบภิกษุผู้เป็นฝักฝ่ายผิดรูปใดรูปหนึ่ง) 43/361/643/361/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/277/3
1330สถานที่ ที่พระพุทธองค์ทรงอยู่จำพรรษาในช่วง 20 พรรษาต้น (อ.สมจิตตวรรคสูตรที่ ๕) 33/368/533/368/5เปิดอ่าน
[HTML]
33/328/21
1331คุณธรรมที่ยังชุมชนให้ยึดมั่นตั้งอยู่ ดำรงอยู่ (สุภสูตร) 12/206/112/206/1เปิดอ่าน
[HTML]
12/197/21
1332บุคคลพิจารณา รูปใดแล้วได้บรรลุอรหันต์ รูปนั้น ชื่อว่ารูปอันเลิศ (อ.ทุติยอัคคสูตร) 35/232/235/232/2เปิดอ่าน
[HTML]
35/237/15
1333อาการ 2 อย่างสำหรับผู้สิ้นอาสวะแล้ว (อ.มหาสมัยสูตร) 14/92/1414/92/14เปิดอ่าน
[HTML]
14/88/9
1334เมื่อศีลดีแล้ว สมาธิย่อมเป็นไปพร้อม (กติปุจฉาวารวัณณา) 10/390/1510/390/15เปิดอ่าน
[HTML]
10/355/21
1335เดชของผู้มีศีลย่อมเผาผลาญ ผู้ประทุษร้าย (อ.ทหรสูตร) 24/416/1524/416/15เปิดอ่าน
[HTML]
24/327/18
1336พึงให้อภัย เฉพาะ ผู้ที่ผิดต่อกัน และได้ขอขมาแล้ว (วุฏฐิสูตร) 37/743/1137/743/11เปิดอ่าน
[HTML]
37/611/10
1337ผู้ด่า ย่อมได้รับการด่าตอบ (ทุติยสังคามวัตถุสูตร) 24/475/824/475/8เปิดอ่าน
[HTML]
24/380/14
1338ผู้ชักชวนผู้อื่นทำอกุศลย่อมได้ อกุศลตามจำนวนผู้ถูกชักชวน . (อ.เอกธัมมาทิบาลีสูตรที่ ๕) 33/197/1533/197/15เปิดอ่าน
[HTML]
33/171/12
1339ผู้อนุโมทนาบุญ ย่อมเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ (กาลทานสูตร) 36/84/536/84/5เปิดอ่าน
[HTML]
36/83/13
1340สวรรค์ในอก นรกในใจ จริงหรือ? (ขณสูตร) 28/260/128/260/1เปิดอ่าน
[HTML]
28/254/7
1341ถ้าคิดว่า จิตเป็นกุศลอย่างเดียวก็พอ ย่อมไปนรก (อ.อาหารสูตร ) 30/282/1330/282/13เปิดอ่าน
[HTML]
30/33/14
1342บุคคลผู้ปรารถนาวัฏฏะ ปฏิบัติโดยที่สุด อภิญญา 5 สมาบัติ 8 ก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติผิด (อ.ปฏิปทาสูตรที่ ๓) 26/36/1026/36/10เปิดอ่าน
[HTML]
26/33/14
1343ผู้ถึงไตรสรณะ ชื่อว่า ปฏิบัติเพื่อทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล (อ.ทักขิณาวิภังคสูตร) 23/405/923/405/9เปิดอ่าน
[HTML]
23/382/6
1344การถือมงคล อมงคล (สุทธัฏฐกสุตตนิทเทสที่ ๔) 65/496/1965/496/19เปิดอ่าน
[HTML]
65/400/11
1345การดูการฟังที่เป็นข้าศึกแห่งธรรม (อ.อามกธัญญเปยยาลวรรค) 31/507/1831/507/18เปิดอ่าน
[HTML]
31/505/18
1346สิ่งที่เกี่ยวกับดนตรี ทุกชนิด เลว (อ.วีณาสูตรที่ ๙) 28/494/1728/494/17เปิดอ่าน
[HTML]
28/469/16
1347ฤๅษีก่อเจดีย์ทรายบูชา ในสมัยยังไม่มีพระพุทธเจ้า (อ.สิริมาเถรคาถา) 51/90/1451/90/14เปิดอ่าน
[HTML]
51/89/8
1348อ้อนวอนโดยชอบควรอ้อนวอนอย่างไร ? (อายาจนวรรคสูตรที่ ๑) 33/466/333/466/3เปิดอ่าน
[HTML]
33/437/3
1349ยา หรือ เครื่องป้องกันอันใด ก็ไม่สามารถกำจัดเวทนา อันเกิดจากผลกรรมได้ . (อ.สิวกสูตร) 29/51/1929/51/19เปิดอ่าน
[HTML]
29/48/16
1350นรชนพึงสละทรัพย์ อวัยวะ ชีวิต เมื่อนึกถึงธรรม (อ.มหาสุตโสมชาดก) 62/705/662/705/6เปิดอ่าน
[HTML]
62/642/17
1351บุญคุณพ่อแม่ตอบแทนได้ยาก (สมจิตตวรรคสูตรที่ ๒) 33/357/1033/357/10เปิดอ่าน
[HTML]
33/318/16
1352เหตุที่ทำให้สตรี ตั้งครรภ์ มี 7 อย่าง (ปฐมปาราชิกวรรณนา) 1/716/11/716/1เปิดอ่าน
[HTML]
1/691/4
1353หญิง 5 จำพวกไม่ควรคบ (จุลลกุณาลชาดก) 60/108/160/108/1เปิดอ่าน
[HTML]
60/101/20
1354การปรินิพพาน ของพระสารีบุตร (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/381/1713/381/17เปิดอ่าน
[HTML]
13/374/16
1355พระพุทธองค์ทรง อึดอัด ระอา รังเกียจ ในอิทธิปาฏิหาริย์ และอาเทสนาปาฏิหาริย์ (เกวัฏฏสูตร) 12/230/212/230/2เปิดอ่าน
[HTML]
12/217/4
1356การตายที่มีความห่วงใย เป็นเหตุให้เกิดเป็น ยักษ์ , สุนัข (อ.มหาสุทัสสนสูตร) 13/525/913/525/9เปิดอ่าน
[HTML]
13/519/22
1357พระราชาประทุษร้ายฤๅษี...เป็นเหตุให้เมืองพินาศ (อ.อุปาลิวาทสูตร) 20/144/2120/144/21เปิดอ่าน
[HTML]
20/138-145
1358คราวสุนัขดำออกกัดกิน ผู้ทุศีล (มหากัณหชาดก) 60/168/160/168/1เปิดอ่าน
[HTML]
60/158/16
1359เหตุที่ทำให้พระธรรมเทศนาไม่แจ่มแจ้งแก่พระพุทธเจ้าในกาลบางคราว (ปุณณิยสูตร) 38/257/1338/257/13เปิดอ่าน
[HTML]
38/259/4
1360การฟังเสียงเพลง เสียงพิณ เป็นกิจเลว (อนุตตริยสูตร) 36/608/1036/608/10เปิดอ่าน
[HTML]
36/598/7
1361สัตว์งมงาย 4 จำพวก ย่อมกลัวสิ่งที่ไม่ควรกลัว (อ.พราหมณมิกสูตร) 47/241/447/241/4เปิดอ่าน
[HTML]
47/192/21
1362วิธีการหลอกลวง... ย่อมจะได้ลาภ (ลาภครหิกชาดก) 58/297/258/297/2เปิดอ่าน
[HTML]
58/218/15
1363สิ่งที่ควรเปิดเผยและปิดบัง (ปฏิจฉันนสูตร) 34/567/234/567/2เปิดอ่าน
[HTML]
34/589/14
1364มัวเมาในรูปตายแล้วเกิดเป็นหนอน (อ.อัสสกชาดก) 57/306/2057/306/20เปิดอ่าน
[HTML]
57/232/7
1365ศิษย์ล้างครู (อ.อัมพชาดก) 60/216/1660/216/16เปิดอ่าน
[HTML]
60/203/25
1366ติดลาภตายแล้วไปนรก (สคัยหกสูตร) 26/652/526/652/5เปิดอ่าน
[HTML]
26/601/2
1367เมื่อได้เห็นคนพิการแสดงว่าเราก็เคยเป็น (ทุคตสูตร) 26/524/826/524/8เปิดอ่าน
[HTML]
26/483/6
1368สาเหตุที่ทำให้โง่ (เรื่องพระจูฬปันถกเถระ) 40/328/1040/328/10เปิดอ่าน
[HTML]
40/244/13
1369ทำบาปแล้วเกิดเป็นลิง (อ.โคปกโมคคัลลานสูตร) 22/167/1322/167/13เปิดอ่าน
[HTML]
22/158/18
1370ช้างอุปัฏฐากพระ (อ.อัญญาโกญฑัญญสูตร) 25/340/925/340/9เปิดอ่าน
[HTML]
25/304/6
1371การถามปัญหา 5 อย่าง (อ.ปฐมปฏิจจสมุปบาทสูตร) 26/15/526/15/5เปิดอ่าน
[HTML]
26/13/18
1372มีปัญญาเหมือนหม้อคว่ำ (อวกุชชิตสูตร) 34/98/634/98/6เปิดอ่าน
[HTML]
34/101/6
1373พิษร้ายภัยสวาท... เรื่องหญิงฆ่าผัว (อ.ติตถิยสูตร) 34/372/1334/372/13เปิดอ่าน
[HTML]
34/377/1
1374เหตุแห่งความฝัน (อ.สุปินสูตร) 36/433/1836/433/18เปิดอ่าน
[HTML]
36/426/6
1375คนทำบุญให้คน (อ.จาปาเถรีคาถา) 54/397/554/397/5เปิดอ่าน
[HTML]
54/408/2
1376คนทำบุญให้คน...ท้ายสุดได้อนาคามิผล (เรื่องบุตรของคนฆ่าโค) 43/8/743/8/7เปิดอ่าน
[HTML]
43/7/10
1377เทศน์พอเป็นอุปนิสัย (อ.จูฬสกุลุทายิสูตร) 20/640/1920/640/19เปิดอ่าน
[HTML]
20/611/16
1378อานุภาพบุญแม้น้อยนิด (อ.อากังเขยยสูตร) 17/419/1217/419/12เปิดอ่าน
[HTML]
17/337/17
1379โยมที่สงฆ์ควรลงโทษ (ปัตตสูตร) 37/685/237/685/2เปิดอ่าน
[HTML]
37/562/3
1380เทวดา – มนุษย์ มีดีต่างกัน (ฐานสูตร) 37/790/337/790/3เปิดอ่าน
[HTML]
37/649/3
1381ทุกปัญหาต้องกล้าถาม (ปุณณิยสูตร) 37/671/1537/671/15เปิดอ่าน
[HTML]
37/551/6
1382ฝนแล้ง – น้ำท่วม หมอดูก็รู้ไม่จริง (วัสสสูตร) 36/438/136/438/1เปิดอ่าน
[HTML]
36/430/10
1383ไม่มีผู้เป็นที่รัก...ยิ่งกว่าตน (ราชสูตร) 44/480/344/480/3เปิดอ่าน
[HTML]
44/442/3
1384เสี้ยวหนึ่งของพุทธคุณ...ก็มีอนุภาพมาก (นายทารุสากฏิกะ) 43/170/643/170/6เปิดอ่าน
[HTML]
43/131/10
1385เพียงแค่ เลื่อมใส (มัฏฐกุณฑลี) 40/42/1640/42/16เปิดอ่าน
[HTML]
40/32/16
1386การบูชาที่เลิศ (อ.มหาปรินิพพานสูตร) 13/421/1813/421/18เปิดอ่าน
[HTML]
13/415/13
1387ไหว้จีวรพระก็ได้บุญมาก (สุสัญญกเถราปทาน) 71/279/171/279/1เปิดอ่าน
[HTML]
71/261/3
1388ธรรมทายาท (ธรรมทายาทสูตร) 17/202/117/202/1เปิดอ่าน
[HTML]
17/168/1
1389แม่บ้านเวเทหิกา...ผู้ดีจอมปลอม (กกจูปมสูตร) 18/257/1518/257/15เปิดอ่าน
[HTML]
18/243/14
1390กฎของเทวดารักษาต้นไม้ (อ.ปาจิตตีย์ ข้อ ๑๑) 4/270/34/270/3เปิดอ่าน
[HTML]
4/291/6
1391ธรรมของเทวดารักษาต้นไม้ (ธรรมิกสูตร) 36/698/136/698/1เปิดอ่าน
[HTML]
36/681/1
1392เป็นเศรษฐีเพราะหนูตาย (อ.จุลลกเศรษฐีชาดก) 55/192/1855/192/18เปิดอ่าน
[HTML]
55/182/6
1393ผลของผู้ที่ชอบสั่งใช้สมณะ (พระนางสามาวดี) 40/302/2040/302/20เปิดอ่าน
[HTML]
40/227/18
1394เทศกาลคนชั่ว (เรื่องพาลนักษัตร) (เรื่องพาลนักษัตร) 40/345/540/345/5เปิดอ่าน
[HTML]
40/255/5
1395เป็นฤๅษีแต่สอนศาสนาพุทธ..บาป (อ.อัมพัฏฐสูตร) 11/571/1911/571/19เปิดอ่าน
[HTML]
11/487/16
1396การพูดแบบอริยะ (ทุติยโวหารสูตร) 35/615/835/615/8เปิดอ่าน
[HTML]
35/638/8
1397พูดดีเป็นชั่ว (ทุกถาสูตร) 36/329/136/329/1เปิดอ่าน
[HTML]
36/325/3
1398วันที่ควรระลึกถึง (สรณียสูตร) 34/25/1334/25/13เปิดอ่าน
[HTML]
34/25/3
1399คนคุ้นเคย (ปัญหาที่ภิกษุทูลถาม) 42/453/142/453/1เปิดอ่าน
[HTML]
42/384/12
1400พระพุทธเจ้าเป็นผู้หนักในธรรม (อ.รถวินีตสูตร) 18/358/1218/358/12เปิดอ่าน
[HTML]
18/343/15
1401พระพุทธเจ้าสงเคราะห์คนยากไร้ (อ.กุณฑกปูวชาดก) 56/419/1156/419/11เปิดอ่าน
[HTML]
56/310/6
1402พระพุทธเจ้าสงเคราะห์คนยากไร้ (นางปุณณทาสี) 42/458/742/458/7เปิดอ่าน
[HTML]
42/162/21
1403ความทุกข์เกิดแต่ของที่รัก (ปิยชาติกสูตร) 21/170/1721/170/17เปิดอ่าน
[HTML]
21/162/21
1404บ้าหมอดู-หมอเดา-ถือมงคลตื่นข่าว (มังคลชาดก) 56/303/356/303/3เปิดอ่าน
[HTML]
56/224/10
1405ผู้ไม่ถูกนินทาและสรรเสริญ..ไม่มี (อตุลอุบาสก) 42/465/442/465/4เปิดอ่าน
[HTML]
42/394/13
1406กำหนดเหตุให้ฆ่า (1) (อ.ภัคคชาดก) 57/30/1057/30/10เปิดอ่าน
[HTML]
57/25/7
1407กำหนดเหตุให้ฆ่า (2) (อ.เทวธรรมชาดก) 55/205/155/205/1เปิดอ่าน
[HTML]
55/194/2
1408นานาลามก (อ.ทุฏฐัฏฐกสุตตนิเทส ที่ ๓) 65/483/365/483/3เปิดอ่าน
[HTML]
65/389/13
1409สวย-รวย-นิสัยดี...แต่ไม่มีคู่ (อ.อิสิทาสีเถรีคาถา) 54/469/1254/469/12เปิดอ่าน
[HTML]
54/477/14
1410ประทุษร้ายผู้มีศีลย่อมวิบัติ (อ.ภรุราชชาดก ) 57/334/857/334/8เปิดอ่าน
[HTML]
57/254/14
1411ปัญญาของพระโพธิสัตว์ (อ.คามณิจันทชาดก ) 58/63/158/63/1เปิดอ่าน
[HTML]
58/48/11
1412เทวดาขัดขวางความพยายามของคนไม่ได้ (อ.จุลลกาลิงคชาดก) 58/381/658/381/6เปิดอ่าน
[HTML]
58/282/16
1413ไม่รู้อิ่ม (อ.เสนกชาดก) 59/269/1159/269/11เปิดอ่าน
[HTML]
59/189/1
1414พระอรหันต์จอมโหด (อ.คูถปาณกชาดก) 57/412/357/412/3เปิดอ่าน
[HTML]
57/314/19
1415พระอรหันต์ที่พูดไม่สุภาพ (ปิลินทวัจฉสูตร) 44/330/1344/330/13เปิดอ่าน
[HTML]
44/300/11
1416สัตว์คบกันด้วยธาตุ (จังกมสูตร) 26/443/626/443/6เปิดอ่าน
[HTML]
26/406/4
1417เรื่องพระเวสสันดร (เวสสันตรชาดก) 64/484/164/484/1เปิดอ่าน
[HTML]
64/455/4

  

Untitled Document
 
หน้านี้ประมวลผล 0.21840000152588 วินาที