พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 1

พระสุตตันตปิฎก

ขุททกนิกาย  คาถาธรรมบท

เล่มที่ ๑  ภาคที่  ๒

ตอนที่   ๓

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คาถาธรรมบท

ปาปวรรคที่   ๙

ว่าด้วยบุญและบาป

[๑๙]       ๑. บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี    พึงห้ามจิต

เสียจากบาป        เพราะว่าเมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่

ใจจะยินดีในบาป.

๒.  ถ้าบุรุษพึงทำบาปไซร้        ไม่ควรทำบาปนั้น

บ่อย ๆ     ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น    เพราะว่า

ความสั่งสมเป็นเหตุให้เกิดทุกข์.

๓.  ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้      พึงทำบุญนั้นบ่อย  ๆ

พึงทำความพอใจในบุญนั้น    เพราะว่าความสั่งสมบุญ

ทำให้เกิดสุข.

๑. วรรคนี้มีอรรถกถา   ๑๒ เรื่อง.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 2

๔.   แม้คนผู้ทำบุญ    ย่อมเห็นบาปว่าดี     ตลอด

กาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล       แต่เมื่อใดบาปเผล็ดผล

เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นบาปว่าชั่ว ฝ่ายคนทำกรรมดี ย่อม

เห็นกรรมดีว่าชั่ว    ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล

แต่เมื่อใดกรรมดีเผล็ดผล   เมื่อนั้นเขาย่อมเห็นกรรม

ดีว่าดี.

๕.  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า   บาปมีประมาณ

น้อยจักไม่มาถึง    แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตก

ลง (ทีละหยาดๆ) ได้ฉันใด       ชนพาลเมื่อสั่งสมบาป

แม้ทีละน้อย ๆ  ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้น.

๖.  บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า     บุญมีประมาณ

น้อยจักไม่มาถึง         แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่

ตกลงมา     (ทีละหยาดๆ)  ได้ฉันใด       ธีรชน  (ชนผู้มี

ปัญญา)    สั่งสมบุญแม้ทีละน้อยๆ     ย่อมเต็มด้วยบุญ

ได้ฉันนั้น.

๗.  บุคคลพึงเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสีย    เหมือน

พ่อค้ามีทรัพย์มาก      มีพวกน้อย     เว้นทางอันพึงกลัว

(และ) เหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่         เว้นยาพิษเสีย

ฉะนั้น.

๘.  ถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซร้  บุคคลพึงนำยา

พิษไปด้วยฝ่ามือได้       เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าไปสู่


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 3

ฝ่ามือที่ไม่มีแผล  ฉันใด  บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่

ฉันนั้น.

๙.  ผู้ใด    ประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย

ผู้บริสุทธิ์     ไม่มีกิเลสดุจเนิน    บาปย่อมกลับถึงผู้นั้น

ซึ่งเป็นคนพาลนั่นเอง    เหมือนธุลีอันละเอียดที่เขาซัด

ทวนลมไปฉะนั้น.

๑๐.  ชนทั้งหลายบางพวก  ย่อมเข้าถึงครรภ์  ผู้มี

กรรมลามก     ย่อมเข้าถึงนรก      ผู้มีกรรมเป็นเหตุแห่ง

สุคติ   ย่อมไปสวรรค์  ผู้ไม่มีอาสวะย่อมปรินิพพาน.

๑๑.  บุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้   หนีไปแล้วในอากาศ

ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้          หนีไปในท่ามกลางมหา-

สมุทร      ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้       หนีเข้าไปสู่ซอก

ภูเขา       ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้   (เพราะ)      เขาอยู่

แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใด           พึงพ้นจากกรรมชั่ว

ได้   ประเทศแห่งแผ่นดินนั้น   หามีอยู่ไม่.

๑๒.  บุคคลที่ทำกรรมชั่วไว้    หนีไปแล้วในอากาศ

ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้          หนีไปในท่ามกลางมหา-

สมุทร       ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้      หนีเข้าไปสู่ซอก

ภูเขา       ก็ไม่พึงพ้นจากกรรมชั่วได้      (เพราะ)   เขาอยู่

แล้วในประเทศแห่งแผ่นดินใด        ความตายพึงครอบงำ

ไม่ได้    ประเทศแห่งแผ่นดินนั้น    หามีอยู่ไม่.

จบปาปวรรคที่   ๙


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 4

๙.  ปาปวรรควรรณนา

๑. เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก   [๙๕]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน  ทรงปรารภพราหมณ์ ชื่อ

จูเฬกสาฎก ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "อภิตฺถเรถ  กลฺยาเณ "   เป็นต้น.

พราหมณ์และพราหมณีผลัดกันไปฟังธรรม

ความพิสดารว่า ในการแห่งพระวิปัสสีทศพล ได้มีพราหมณ์คนหนึ่ง

ชื่อมหาเอกสาฎก.   แต่ในกาลนี้    พราหมณ์นี้ได้เป็นพราหมณ์  ชื่อจูเฬก

สาฎกในเมืองสาวัตถี.     ก็ผ้าสาฎกสำหรับนุ่งของพราหมณ์นั้นมีผืนเดียว.

แม้ของนางพราหมณีก็มีผืนเดียว.   ทั้งสองคนมีผ้าห่มผืนเดียวเท่านั้น.   ใน

เวลาไปภายนอก   พราหมณ์หรือพราหมณีย่อมห่มผ้าผืนนั้น.   ภายหลังวัน

หนึ่ง    เมื่อเขาประกาศการฟังธรรมในวิหาร    พราหมณ์กล่าวว่า  "นาง

เขาประกาศการฟังธรรม.        เจ้าจักไปสู่สถานที่ฟังธรรมในกลางวัน หรือ

กลางคืน ?   เพราะเราทั้งสองไม่อาจไปพร้อมกันได้    เพราะไม่มีผ้าห่ม"

พราหมณีตอบว่า   "นาย  ฉันจักไปในกลางวัน"  แล้วได้ห่มผ้าสาฎกไป.

พราหมณ์คิดบูชาธรรมด้วยผ้าสาฎกที่ห่มอยู่

พราหมณ์ยับยั้งอยู่ในเรือนตลอดวัน      ต่อกลางคืนจึงได้ไปนั่งฟัง

ธรรมทางด้านพระพักตร์พระศาสดา.    ครั้งนั้น    ปีติ ๕ อย่างซาบซ่าน

๑. ปีติ ๕ คือ ขุททกาปีติ ปีติอย่างน้อย ๑   ขณิกาปีติ  ปีติชั่วขณะ ๑   โอกกันติกาปีติ  ปีติเป็น

พัก ๆ ๑  อุพเพงคาปีติ  ปีติอย่างโลดโผน  ๑ ผรณาปีติ  ปีติซาบซ่าน ๑.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 5

ไปทั่วสรีระของพราหมณ์นั้นเกิดขึ้นแล้ว.   เขาเป็นผู้ใคร่จะบูชาพระศาสดา

คิดว่า  " ถ้าเราจักถวายผ้าสาฎกนี้ไซร้,     ผ้าห่มของนางพราหมณีจักไม่มี

ของเราก็จักไม่มี "    ขณะนั้นจิตประกอบด้วยความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้น

แล้วแก่เขา,   จิตประกอบด้วยสัทธาดวงหนึ่งเกิดขึ้นอีก.   จิตประกอบด้วย

ความตระหนี่พันดวงเกิดขึ้นครอบงำสัทธาจิต   แม้นั้นอีก.    ความตระหนี่

อันมีกำลังของเขาคอยกีดกันสัทธาจิตไว้ ดุจจับมัดไว้อยู่เทียว  ด้วยประการ

ฉะนี้.

ชนะมัจเฉรจิตด้วยสัทธาจิต

เมื่อเขากำลังคิดว่า  " จักถวาย  จักไม่ถวาย " ดังนี้นั่นแหละ  ปฐม-

ยามล่วงไปแล้ว.   แต่นั้น ครั้นถึงมัชฌิมยาม  เขาไม่อาจถวายในมัชฌิมยาม

แม้นั้นได้.     เมื่อถึงปัจฉิมยาม     เขาคิดว่า  " เมื่อเรารบกับสัทธาจิตและ

มัจเฉรจิตอยู่นั่นแล  ๒ ยามล่วงไปแล้ว.  มัจเฉรจิตนี้ของเรามีประมาณเท่านี้

เจริญอยู่     จักไม่ให้ยกศีรษะขึ้นจากอบาย ๔,   เราจักถวายผ้าสาฎกละ. "

เขาข่มความตระหนี่ตั้งพันดวงได้เเล้วทำสัทธาจิตให้เป็นปุเรจาริก     ถือผ้า

สาฎกไปวางแทบบาทมูลพระศาสดา  ได้เปล่งเสียงดังขึ้น ๓ ครั้งว่า   " ข้าพ-

เจ้าชนะแล้ว   ข้าพเจ้าชนะแล้ว เป็นต้น ."

ทานของพราหมณ์ให้ผลทันตาเห็น

พระเจ้าปเสนทิโกศล     กำลังทรงฟังธรรม     ได้สดับเสียงนั้นแล้ว

ตรัสว่า  " พวกท่านจงถามพราหมณ์นั้นดู.  ได้ยินว่า  เขาชนะอะไร ?."

พราหมณ์นั้นถูกพวกราชบุรุษถาม  ได้เเจ้งความนั้น.   พระราชาได้

สดับความนั้นแล้ว   ทรงดำริว่า " พราหมณ์ทำสิ่งที่บุคคลทำได้ยาก  เราจัก

ทำการสงเคราะห์เขา "   จึงรับสั่งให้พระราชทานผ้าสาฎก ๑ คู่.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 6

เขาได้ถวายผ้าแม้นั้นแด่พระตถาคตเหมือนกัน      พระราชาจึงรับสั่ง

ให้พระราชทานทำให้เป็นทวีคูณอีก  คือ ๒ คู่  ๔ คู่ ๘ คู่ ๑๖ คู่.   เขาได้

ถวายผ้าแม้เหล่านั้นแด่พระตถาคตนั้นเทียว.      ต่อมา  พระราชารับสั่งให้

พระราชทานผ้าสาฎก ๓๒ คู่แก่เขา.

พราหมณ์เพื่อจะป้องกันวาทะว่า  " พราหมณ์ไม่ถือเอาเพื่อตน  สละ

ผ้าที่ได้แล้ว ๆ เสียสิ้น "  จึงถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่จากผ้า ๓๒ คู่นั้นคือ   " เพื่อ

ตน ๑ คู่  เพื่อนางพราหมณี ๑ คู่ "  ได้ถวายผ้าสาฎก ๓๐ คู่แด่พระตถาคต

ทีเดียว.   ฝ่ายพระราชา  เมื่อพราหมณ์นั้นถวายถึง ๗ ครั้ง   ได้มีพระราช

ประสงค์จะพระราชทานอีก.     พราหมณ์ชื่อมหาเอกสาฎก     ในกาลก่อน

ได้ถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่ในจำนวนผ้าสาฎก ๖๔ คู่.    ส่วนพราหมณ์ชื่อจูเฬก-

สาฎกนี้   ได้ถือเอาผ้าสาฎก ๒ คู่   ในเวลาที่ตนได้ผ้าสาฎก ๓๒ คู่.

พระราชา ทรงบังคับพวกราชบุรุษว่า " พนาย พราหมณ์ทำสิ่งที่ทำ

ได้ยาก.    ท่านทั้งหลายพึงให้นำเอาผ้ากัมพล ๒ ผืนภายในวังของเรามา."

พวกราชบุรุษได้กระทำอย่างนั้น.  พระราชารับสั่งให้พระราชทานผ้ากัมพล

๒ ผืนมีค่าแสนหนึ่งแก่เขา.   พราหมณ์คิดว่า " ผ้ากัมพลเหล่านี้ไม่สมควร

แตะต้องที่สรีระของเรา.     ผ้าเหล่านั้นสมควรแก่พระพุทธศาสนาเท่านั้น "

จึงได้ขึงผ้ากัมพลผืนหนึ่ง   ทำให้เป็นเพดานไว้เบื้องบนที่บรรทมของพระ-

ศาสดาภายในพระคันธกุฎี.   ขึงผืนหนึ่งทำให้เป็นเพดานในที่ทำภัตกิจของ

ภิกษุผู้ฉันเป็นนิตย์ในเรือนของตน.     ในเวลาเย็น    พระราชาเสด็จไปสู่

สำนักของพระศาสดา   ทรงจำผ้ากัมพลได้แล้ว    ทูลถามว่า    " ใครทำการ

บูชา พระเจ้าข้า ? "  เมื่อพระศาสดาตรัสตอบว่า " พราหมณ์ชื่อเอกสาฎก "

ดังนี้แล้ว    ทรงดำริว่า    " พราหมณ์เลื่อมใสในฐานะที่เราเลื่อมใสเหมือน


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 7

กัน "    รับสั่งให้พระราชทานหมวด ๔ แห่งวัตถุทุกอย่าง   จนถึงร้อยแห่ง

วัตถุทั้งหมด   ทำให้เป็นอย่างละ ๔ แก่พราหมณ์นั้น  อย่างนี้  คือช้าง  ๔

ม้า ๔ กหาปณะสี่พัน  สตรี ๔  ทาสี ๔  บุรุษ ๔  บ้านส่วย ๔ ตำบล.

รีบทำกุศลดีกว่าทำช้า

ภิกษุทั้งหลาย สนทนากันในโรงธรรมว่า  " แม้ ! กรรมของพราหมณ์

ชื่อจูเฬกสาฎก    น่าอัศจรรย์.    ชั่วครู่เดียวเท่านั้น   เขาได้หมวด ๔ แห่ง

วัตถุทุกอย่าง.   กรรมอันงามเขาทำในที่อันเป็นเนื้อนาในบัดนี้นั่นแล   ให้

ผลในวันนี้ทีเดียว. "

พระศาสดาเสด็จมา  ตรัสถามว่า   " ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้เธอทั้งหลาย

นั่งสนทนากันด้วยกถาอะไรเล่า ? " เมื่อพวกภิกษุกราบทูลว่า " ด้วยกถาชื่อ

นี้  พระเจ้าข้า "   ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย  ถ้าเอกสาฎกนี้จักได้อาจเพื่อถวาย

แก่เราในปฐมยามไซร้     เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ ๑๖,    ถ้าจักได้อาจ

ถวายในมัชฌิมยามไซร้    เขาจักได้สรรพวัตถุอย่างละ ๘,   แต่เพราะถวาย

ในเวลาจวนใกล้รุ่ง    เขาจึงได้สรรพวัตถุอย่างละ  ๔แท้จริง   กรรมงาม

อันบุคคลผู้เมื่อกระทำ  ไม่ให้จิตที่เกิดขึ้นเสื่อมเสียควรทำในทันทีนั้นเอง,

ด้วยว่า  กุศลที่บุคคลทำช้า   เมื่อให้สมบัติ    ย่อมให้ช้าเหมือนกัน    เพราะ

ฉะนั้น   พึงทำกรรมงามในลำดับแห่งจิตตุปบาททีเดียว "  เมื่อทรงสืบอนุ-

สนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

๑.  อภิตฺถเรถ    กลฺยาเณ             ปาปา  จิตฺต  นิวารเย

ทนฺธิ  หิ  กรโต ปุญฺ             ปาปสฺมึ    รมตี  มโน

ทนฺธิ  หิ  กรโต ปุญฺ             ปาปสฺมึ    รมตี  มโน.

๑.  เป็นชื่อเงินตราชนิดหนึ่ง  ซึ่งในอินเดียโบราณ   มีค่าเท่ากับ ๔ บาท.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 8

"บุคคลพึงรีบขวนขวายในความดี,     พึงห้ามจิต

เสียจากบาป,   เพราะว่า  เมื่อบุคคลทำความดีช้าอยู่,

ใจจะยินดีในบาป."

แก้อรรถ

บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า อภิตฺเรถ  ความว่า พึงทำด่วนๆ  คือ

เร็ว ๆ.   จริงอยู่  คฤหัสถ์เมื่อจิตเกิดขึ้นว่า   " จักทำกุศลบางอย่าง  ในกุศล

ทานทั้งหลายมีถวายสลากภัตเป็นต้น "    ควรทำไว ๆทีเดียว    ด้วยคิดว่า

เราจะทำก่อน  เราจะทำก่อน "  โดยประการที่ชนเหล่าอื่นจะไม่ได้โอกาส

ฉะนั้น.  หรือบรรพชิต  เมื่อทำวัตรทั้งหลายมีอุปัชฌายวัตรเป็นต้น   ไม่ให้

โอกาสแก่ผู้อื่น   ควรทำเร็ว ๆ ทีเดียว   ด้วยคิดว่า   " เราจะทำก่อน   เราจะ

ทำก่อน."

สองบทว่า ปาปา จิตฺต  ความว่า ก็บุคคลพึงห้ามจิตจากบาปกรรม

มีกายทุจริตเป็นต้น   หรือจากอกุศลจิตตุปบาท  ในที่ทุกสถาน.

สองบทว่า ทนฺธิ หิ  กรโต   ความว่า  ก็ผู้ใดคิดอยู่อย่างนั้นว่า " เรา

จักให้จักทำผลนี้จักสำเร็จแก่เราหรือไม่ "  ชื่อว่าทำบุญช้าอยู่  เหมือน

บุคคลเดินทางลื่น.    ความชั่วของผู้นั้นย่อมได้โอกาส     เหมือนมัจเฉรจิต

พันดวงของพราหมณ์ชื่อเอกสาฎกฉะนั้น.    เมื่อเช่นนั้นใจของเขาย่อมยินดี

ในความชั่ว,        เพราะว่าในเวลาที่ทำกุศลกรรมเท่านั้นจิตย่อมยินดีในกุศล

กรรม,   พ้นจากนั้นแล้ว   ย่อมน้อมไปสู่ความชั่วได้แท้.

ในกาลจบคาถา  ชนเป็นอันมาก  ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดา-

ปัตติผลเป็นต้น    ดังนี้แล.

เรื่องพราหมณ์ชื่อจูเฬกสาฎก   จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 9

๒.  เรื่องพระเสยยสกัตเถระ   [๙๖]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา  เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน    ทรงปรารภพระเสยยส-

กัตเถระ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "ปาปญฺเจ ปุริโส กยิรา" เป็นต้น.

พระเถระทำปฐมสังฆาทิเสส

ดังได้สดับมา    พระเสยยสกัตเถระนั้น      เป็นสัทธิวิหาริกของพระ-

โลฬุทายีเถระ     บอกความไม่ยินดีของตนแก่พระโลฬุทายีนั้น      ถูกท่าน

ชักชวนในการทำปฐมสังฆาทิเสส เมื่อความไม่ยินดีเกิดทวีขึ้น  ได้ทำกรรม

นั้นแล้ว.

กรรมชั่วให้ทุกข์ในภพทั้ง

พระศาสดา   ได้สดับกิริยาของเธอ   รับสั่งให้เรียกเธอมาแล้ว   ตรัส

ถามว่า   " ได้ยินว่า  เธอทำอย่างนั้นจริงหรือ ? " เมื่อเธอทูลว่า " อย่างนั้น

พระเจ้าข้า ? "   จึงตรัสว่า   " แน่ะโมฆบุรุษ  เหตุไร เธอจึงได้ทำกรรมหนัก

อันไม่สมควรเล่า ? "  ทรงติเตียนโดยประการต่าง ๆ  ทรงบัญญัติสิกขาบท

แล้ว   ตรัสว่า  " ก็กรรมเห็นปานนี้   เป็นกรรมยังสัตว์ให้เป็นไปเพื่อทุกข์

อย่างเดียว  ทั้งในภพนี้ทั้งในภพหน้า "  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม

จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

๒.  ปาปญฺเจ ปุริโส  กยิรา         น  น   กยิรา  ปุนปฺปุน

น  ตมฺหิ  ฉนฺท  กยิราถ         ทุกฺโข ปาปสฺส อุจฺจโย.

"ถ้าบุรุษพึงทำบาปไซร้,      ไม่ควรทำบาปนั้น

บ่อย ๆ  ไม่ควรทำความพอใจในบาปนั้น.  เพราะว่า

ความสั่งสมบาปเป็นเหตุให้เกิดทุกข์."

๑.  อนภิรดี  บางแห่งแปลว่า  ความกระสัน.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 10

แก้อรรถ

เนื้อความแห่งพระคาถามนั้นว่า      " ถ้าบุคคลพึงทำกรรมลามกคราว

เดียว.  ควรพิจารณาในขณะนั้นแหละ    สำเหนียกว่า   " กรรมนี้ไม่สมควร

เป็นกรรมหยาบ "  ไม่ควรทำกรรมนั้นบ่อย ๆ.  พึงบรรเทาเสีย ไม่ควรทำ

แม้ซึ่งความพอใจ    หรือความชอบใจในบาปกรรมนั้น     ซึ่งจะพึงเกิดขึ้น

เลย.

ถามว่า   " เพราะเหตุไร ?  "

แก้ว่า   " เพราะว่า   ความสั่งสม   คือความพอกพูนบาป  เป็นเหตุ

ให้เกิดทุกข์  คือย่อมนำแต่ทุกข์มาให้  ทั้งในโลกนี้   ทั้งในโลกหน้า. "

ในกาลจบเทศนา    ชนเป็นอันมาก    ได้บรรลุอริยผลทั้งหลาย   มี

โสดาปัตติผลเป็นต้น    ดังนี้แล.

เรื่องพระเสยยสกัตเถระ  จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 11

๓.  เรื่องนางลาชเทวธิดา   [๙๗]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน     ทรงปรารภนางลาช-

เทวธิดา ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า   "ปุญฺญญฺเจ ปุริโส  กยิรา" เป็นต้น.

เรื่องเกิดขึ้นแล้วในเมืองราชคฤห์.

หญิงถวายข้าวตอกแก่พระมหากัสสป

ความพิสดารว่า   ท่านพระมหากัสสป   อยู่ที่ปิปผลิคูหา   เข้าฌาณ

แล้ว   ออกในวันที่ ๗    ตรวจดูที่เที่ยวไปเพื่อภิกษาด้วยทิพยจักษุ    เห็น

หญิงรักษานาข้าวสาลีคนหนึ่ง   เด็ดรวงข้าวสาลีทำข้าวตอกอยู่  พิจารณาว่า

" หญิงนี้มีศรัทธาหรือไม่หนอ "   รู้ว่า " มีศรัทธา "  ใคร่ครวญว่า  " เธอ

จักอาจ    เพื่อทำการสงเคราะห์แก่เราหรือไม่หนอ ? "   รู้ว่า " กุลธิดาเป็น

หญิงแกล้วกล้า   จักทำการสงเคราะห์เรา,   ก็แลครั้นทำแล้ว    จักได้สมบัติ

เป็นอันมาก "   จึงครองจีวรถือบาตร  ได้ยืนอยู่ที่ใกล้นาข้าวสาลี.   กุลธิดา

พอเห็นพระเถระก็มีจิตเลื่อมใส มีสระรีอันปีติ ๕ อย่างถูกต้องแล้ว กล่าวว่า

นิมนต์หยุดก่อน  เจ้าข้า "    ถือข้าวตอกไปโดยเร็ว   เกลี่ยลงในบาตรของ

พระเถระแล้ว  ไหว้ด้วยเบญจางคประดิษฐ์ ได้ทำความปรารถนาว่า " ท่าน

เจ้าข้า  ขอดิฉันพึงเป็นผู้มีสวนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้ว. "

จิตเลื่อมใสในทานไปเกิดในสวรรค์

พระเถระได้ทำอนุโมทนาว่า  "ความปรารถนาอย่างนั้น จงสำเร็จ."

ฝ่ายนางไหว้พระเถระแล้ว    พลางนึกถึงทานที่ตนถวายแล้วกลับไป.  ก็ใน

๑. คำว่า  เบญจางคประดิษฐ์ แปลว่า   ตั้งไว้เฉพาะซึ่งองค์ ๕ หมายความว่า  ไหว้ได้องค์ ๕  คือ

หน้าผาก ๑  ฝ่ามือทั้ง ๒  และเข่าทั้ง ๒   จดลงที่พื้น  จึงรวมเป็น  ๕.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 12

หนทางที่นางเดินไป  บนคันนา   มีงูพิษร้ายนอนอยู่ในรูแห่งหนึ่ง    งูไม่

อาจขบกัดแข้งพระเถระอันปกปิดด้วยผ้ากาสายะได้.      นางพลางระลึกถึง

ทานกลับไปถึงที่นั้น.     งูเลื้อยออกจากรู     กัดนางให้ล้มลง ณ ที่นั้นเอง

นางมีจิตเลื่อมใส   ทำกาละแล้ว   ไปเกิดในวิมานทองประมาณ ๓๐ โยชน์

ในภพดาวดึงส์    มีอัตภาพประมาณ ๓ คาวุต    ประดับเครื่องอลังการทุก

อย่าง  เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้น.

วิธีทำทิพยสมบัติให้ถาวร

นางนุ่งผ้าทิพย์ประมาณ ๑๒ ศอกผืนหนึ่ง   ห่มผืนหนึ่ง   แวดล้อม

ด้วยนางอัปสรตั้งพัน     เพื่อประกาศบุรพกรรม     จึงยืนอยู่ที่ประตูวิมาน

อันประดับด้วยขันทองคำ    เต็มด้วยข้าวตอกทองคำห้อยระย้าอยู่   ตรวจดู

สมบัติของตน   ใคร่ครวญด้วยทิพยจักษุว่า " เราทำกรรมสิ่งไรหนอ   จึง

ได้สมบัตินี้ "    ได้รู้ว่า " สมบัตินี้เราได้เเล้ว     เพราะผลแห่งข้าวตอกที่เรา

ถวายพระผู้เป็นเจ้ามหากัสสปเถระ. "    นางคิดว่า  " เราได้สมบัติเห็นปานนี้

เพราะกรรมนิดหน่อยอย่างนี้     บัดนี้เราไม่ควรประมาท.    เราจักทำวัตร

ปฏิบัติแก่พระผู้เป็นเจ้า  ทำสมบัตินี้ให้ถาวร " จึงถือไม้กวาด  และกระเช้า

สำหรับเทมูลฝอยสำเร็จด้วยทองไปกวาดบริเวณของพระเถระ    แล้วตั้งน้ำ

ฉันน้ำใช้ไว้แต่เช้าตรู่.

พระเถระเห็นเช่นนั้น  สำคัญว่า " จักเป็นวัตรที่ภิกษุหนุ่มหรือสามเณร

บางรูปทำ. "   แม้ในวันที่ ๒ นางก็ได้ทำอย่างนั้น.    ผ่ายพระเถระก็สำคัญ

เช่นนั้นเหมือนกัน.     แต่ในวันที่ ๓ พระเถระได้ยินเสียงไม้กวาดของนาง

๑.  คาวุต ๑  ยาวเท่ากับ  ๑๐๐ เส้น.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 13

และเห็นแสงสว่างแห่งสรีระฉายเข้าไปทางช่องลูกดาล  จึงเปิดประตู  (ออก

มา)  ถามว่า  " ใครนั่น   กวาดอยู่ ? "

นาง.   ท่านเจ้าข้า   ดิฉันเอง   เป็นอุปัฏฐายิกาของท่าน    ชื่อลาช-

เทวธิดา.

พระเถระ.  อันอุปัฏฐายิกาของเรา  ผู้มีชื่ออย่างนั้น  ดูเหมือนไม่มี.

นาง.   ท่านเจ้าข้า  ดิฉัน ผู้รักษานาข้าวสาลี  ถวายข้าวตอกแล้ว  มีจิต

เลื่อมใสกำลังกลับไป  ถูกงูกัด  ทำกาละแล้ว  บังเกิดในเทวโลกชั้นดาวดึงส์.

ท่านเจ้าข้า   ดิฉันคิดว่า " สมบัตินี้เราได้เพราะอาศัยพระผู้เป็นเจ้า,   แม้ใน

บัดนี้   เราจักทำวัตรปฏิบัติแก่ท่าน  ทำสมบัติให้มั่นคง,    จึงได้มา. "

พระเถระ.   ทั้งวานนี้ทั้งวานซืนนี้    เจ้าคนเดียวกวาดที่นี่.   เจ้าคน

เดียวเข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้หรือ ?

นาง.   อย่างนั้น    เจ้าข้า.

พระเถระ.   จงหลีกไปเสีย   นางเทวธิดาวัตรที่เจ้าทำแล้ว  จงเป็น

อันทำแล้ว,   ตั้งแต่นี้ไป   เจ้าอย่ามาที่นี้  (อีก).

นาง.   อย่าให้ดิฉันฉิบหายเสียเลย  เจ้าข้า,   ขอพระผู้เป็นเจ้า   จงให้

ดิฉันทำวัตรแก่พระผู้เป็นเจ้า   ทำสมบัติของดิฉันให้มั่นคงเถิด.

พระเถระ.    จงหลีกไป    นางเทวธิดา,    เจ้าอย่าทำให้เราถูกพระ-

ธรรมกถึกทั้งหลาย  นั่งจับพัดอันวิจิตร  พึงกล่าวในอนาคตว่า  ' ได้ยินว่า

นางเทวธิดาผู้หนึ่ง   มาทำวัตรปฏิบัติ  เข้าไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ เพื่อพระมหา-

กัสสปเถระ,'   แต่นี้ไป   เจ้าอย่ามา ณ ที่นี้   จงกลับไปเสีย.

นางจึงอ้อนวอนซ้ำ ๆ อีกว่า     " ขอท่านอย่าให้ดิฉันฉิบหายเลย

เจ้าข้า. "


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 14

พระเถระคิดว่า " นางเทวธิดานี้ไม่เชื่อฟังถ้อยคำของเรา "   จึงปรบ

มือด้วยกล่าวว่า " เจ้าไม่รู้จักประมาณของเจ้า. "

นางไม่อาจดำรงอยู่ในที่นั้นได้   เหาะขึ้นในอากาศ  ประคองอัญชลี

ได้ยืนร้องไห้  (คร่ำครวญอยู่)  ในอากาศว่า  " ท่านเจ้าข้า   อย่าให้สมบัติ

ที่ดิฉันได้เเล้วฉิบหายเสียเลยจงให้เพื่อทำให้มั่นคงเถิด. "

บุญให้เกิดสุขในภพทั้งสอง

พระศาสดา   ประทับนั่งในพระคันธกุฎีนั่นเอง   ทรงสดับเสียงนาง

เทวธิดานั้นร้องไห้    ทรงแผ่พระรัศมีดุจประทับนั่งตรัสอยู่ในที่เฉพาะหน้า

นางเทวธิดา   ตรัสว่า   " เทวธิดา  การทำความสังวรนั่นเทียว  เป็นภาระ.'

ของกัสสปผู้บุตรของเรา.       แต่การกำหนดว่า    ' นี้เป็นประโยชน์ของเรา

แล้วมุ่งกระทำแต่บุญ   ย่อมเป็นภาระของผู้มีความต้องการด้วยบุญด้วยว่า

การทำบุญเป็นเหตุให้เกิดสุขอย่างเดียว  ทั้งในภพนี้  ทั้งในภพหน้า "  ดังนี้

เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

๓.  ปุญฺญฺเจ ปุริโส กยิรา          กยิราเถน     ปุนปฺปุน

ตมฺหิ     ฉนฺท    กยิราถ           สุโข  ปุญฺสฺส อุจฺจโย.

" ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้, พึงทำบุญนั้นบ่อย ๆ  พึง

ทำความพอใจในบุญนั้นเพราะว่า  ความสั่งสมบุญ

ทำให้เกิดสุข. "

แก้อรรถ

เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า   " ถ้าบุรุษพึงทำบุญไซร้.     ไม่พึง

งดเว้นเสียด้วยเข้าใจว่า " เราทำบุญครั้งเดียวแล้ว,    พอละ   ด้วยบุญเพียง


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 15

เท่านี้  พึงทำบ่อยๆ  แม้ในขณะทำบุญนั้น   พึงทำความพอใจ คือความ

ชอบใจ  ได้แก่ความอุตสาหะในบุญนั่นแหละ.

ถามว่า  " เพราะเหตุไร? "

วิสัชนาว่า  เพราะว่าความสั่งสมบุญให้เกิดสุข   อธิบายว่า  เพราะว่า

ความสั่งสมคือความพอกพูนบุญ  ชื่อว่าให้เกิดสุข   เพราะเป็นเหตุนำความ

สุขมาให้ในโลกนี้และโลกหน้า.

ในกาลจบเทศนา  นางเทวธิดานั้น   ยืนอยู่ในที่สุดทาง  ๔๕ โยชน์

นั่นแล  ได้บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว  ดังนี้แล.

เรื่องนางลาชเทวธิดา  จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 16

๔.  เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี   [๙๘]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน     ทรงปรารภเศรษฐีชื่อ

อนาถบิณฑิกะ     ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " ปาโปปิ ปสฺสตี  ภทฺร "

เป็นต้น.

ท่านเศรษฐีบำรุงภิกษุสามเณรเป็นนิตย์

ความพิสดารว่า  อนาถบิณฑิกเศรษฐี  จ่ายทรัพย์ตั้ง ๕๔ โกฎิ ใน

พระพุทธศาสนาเฉพาะวิหารเท่านั้น.     เมื่อพระศาสดาประทับอยู่ในพระ-

เชตวัน    ไปสู่ที่บำรุงใหญ่ ๓ แห่งทุกวัน,   ก็เมื่อจะไป   คิดว่า   " สามเณร

ก็ดี  ภิกษุหนุ่มก็ดี  พึงแลดูแม้มือของเรา  ด้วยการนึกว่า   เศรษฐีนั้นถือ

อะไรมาบ้าง     ดังนี้    ไม่เคยเป็นผู้ชื่อว่ามีมือเปล่าไปเลย,   เมื่อไปเวลาเช้า

ให้คนถือข้าวต้มไป บริโภคอาหารเช้าแล้วให้คนถือเภสัชทั้งหลาย มีเนยใส

เนยข้นเป็นต้นไป.  ในเวลาเย็น  ให้ถือวัตถุต่างๆ มีระเบียบดอกไม้  ของ

หอม  เครื่องลูบไล้และผ้าเป็นต้น   ไปสู่วิหาร.  ถวายทาน รักษาศีล  อย่างนั้น

ทุก ๆ วัน ตลอดกาลเป็นนิตย์ทีเดียว.

การหมดสิ้นแห่งทรัพย์ของเศรษฐี

ในกาลต่อมา เศรษฐี ย่อมถึงความสิ้นไปแห่งทรัพย์.  ทั้งพวกพาณิช

ก็กู้หนี้เป็นทรัพย์ ๑๘ โกฏิจากมือเศรษฐีนั้น.   เงิน ๑๘ โกฏิแม้เป็นสมบัติ

แห่งตระกูลของเศรษฐี     ที่ฝังตั้งไว้ใกล้ฝั่งแม่น้ำ     เมื่อฝั่งพังลงเพราะน้ำ

(เซาะ)    ก็จมลงยังมหาสมุทร.    ทรัพย์ของเศรษฐีนั้นได้ถึงความหมดสิ้น

ไปโดยลำดับ    ด้วยประการอย่างนี้.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 17

เศรษฐีถวายทานตามมีตามได้

เศรษฐีแม้เป็นผู้อย่างนั้นแล้ว    ก็ยังถวายทานแก่สงฆ์เรื่อยไป.   แต่

ไม่อาจถวายทำให้ประณีตได้. ในวันหนึ่ง  เศรษฐี เมื่อพระศาสดารับสั่งว่า

" คฤหบดี ก็ทานในตระกูล ท่านยังให้อยู่หรือ ? "  กราบทูลว่า " พระเจ้าข้า

ทานในตระกูล  ข้าพระองค์ยังให้อยู่.  ก็แลทานนั้น (ใช้)  ข้าวปลายเกรียน

มีน้ำส้มพะอูมเป็นที่ ๒."

เมื่อมีจิตผ่องใสทานที่ถวายไม่เป็นของเลว

ทีนั้น พระศาสดา  ตรัสกะเศรษฐีว่า " คฤหบดี ท่านอย่าคิดว่า ' เรา

ถวายทานเศร้าหมอง. '   ด้วยว่าเมื่อจิตประณีตแล้ว,   ทานที่บุคคลถวายแด่

พระอรหันต์ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้น       ชื่อว่าเศร้าหมองย่อมไม่มี.

คฤหบดี  อีกประการหนึ่ง  ท่านได้ถวายทานแด่พระอริยบุคคลทั้ง ๘แล้ว;

ส่วนเราในกาลเป็นเวลาพราหมณ์นั้น  กระทำชาวชมพูททวีปทั้งสิ้น ให้พัก

ไถนา  ยังมหาทานให้เป็นไปอยู่   ไม่ได้ทักขิไณยบุคคลไรๆ   แม้ผู้ถึงซึ่ง

ไตรสรณะ.  ชื่อว่าทักขิไณยบุคคลทั้งหลาย  ยากที่บุคคลจะได้ด้วยประการ

ฉะนี้.  เพราะเหตุนั้น    ท่านอย่าคิดเลยว่า   'ทานของเราเศร้าหมองดังนี้

แล้ว   ได้ตรัสเวลามสูตร แก่เศรษฐีนั้น.

เทวดาเตือนเศรษฐีให้เลิกการบริจาค

ครั้งนั้น  เทวดาซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูของเศรษฐี    เมื่อพระศาสดา

และสาวกทั้งหลายเข้าไปสู่เรือน.   ไม่อาจจะดำรงอยู่ได้เพราะเดชแห่งพระ-

ศาสดาและพระสาวกเหล่านั้น   คิดว่า " พระศาสดาและพระสาวกเหล่านี้จะ

๑. อัง.  นวก.  ๒๓/๔๐๖


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 18

ไม่เข้าไปสู่เรือนนี้ได้ด้วยประการใด.     เราจะยุยงคฤหบดีด้วยประการนั้น:

แม้ใคร่จะพูดกะเศรษฐีนั้น       ก็ไม่ได้อาจเพื่อจะกล่าวอะไร ๆ    ในกาลที่

เศรษฐีเป็นอิสระ " คิดว่า  " ก็บัดนี้เศรษฐีนี้เป็นผู้ยากจนแล้ว.   คงจักเชื่อ

ฟังคำของเรา " ในเวลาราตรี เข้าไปสู่ห้องอันเป็นสิริของเศรษฐี ได้ยืนอยู่

ในอากาศ.

ขณะนั้น    เศรษฐีเห็นเทวดานั้นแล้วถามว่า  " นั่นใคร ? "

เทวดา.  มหาเศรษฐี  ข้าพเจ้าเป็นเทวดาสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่ ๔  ของ

ท่าน  มาเพื่อต้องการเตือนท่าน.

เศรษฐี.  เทวดา  ถ้าเช่นนั้น  เชิญท่านพูดเถิด.

เทวดา.  มหาเศรษฐี    ท่านไม่เหลียวแลถึงกาลภายหลังเลย    จ่าย

ทรัพย์เป็นอันมากในศาสนาของพระสมณโคคม.  บัดนี้   ท่านแม้เป็นผู้ยาก

จนแล้ว  ก็ยังไม่ละการจ่ายทรัพย์อีก.   เมื่อท่านประพฤติอย่างนี้   จักไม่ได้

แม้วัตถุสักว่าอาหารและเครื่องนุ่งห่ม   โดย ๒-๓ วันแน่แท้;   ท่านจะต้อง

การอะไรด้วยพระสมณโคคม   ท่านจงเลิกจากการบริจาคเกิน (กำลัง) เสีย

แล้วประกอบการงานทั้งหลาย  รวบรวมสมบัติไว้เถิด.

เศรษฐี.  นี้เป็นโอวาทที่ท่านให้แก่ข้าพเจ้าหรือ ?

เทวดา.  จ้ะ มหาเศรษฐี.

เศรษฐี.  ไปเถิดท่าน.  ข้าพเจ้า    อันบุคคลผู้เช่นท่าน   แม้ตั้งร้อย

ตั้งพัน   ตั้งแสนคน  ก็ไม่อาจให้หวั่นไหวได้. ท่านกล่าวคำไม่สมควร  จะ

ต้องการอะไรด้วยท่านผู้อยู่ในเรือนของข้าพเจ้า.    ท่านจงออกไปจากเรือน

ของข้าพเจ้าเร็ว ๆ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 19

เทวดาถูกเศรษฐีขับไล่ไม่มีที่อาศัย

เทวดานั้น  ฟังคำของเศรษฐีผู้เป็นโสดาบันอริยสาวกแล้ว    ไม่อาจ

ดำรงอยู่ได้  จึงพาทารกทั้งหลายออกไปก็แล  ครั้นออกไปแล้วไม่ได้ที่อยู่

ในที่อื่น      จึงคิดว่า " เราจักให้ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วอยู่ในที่เดิมนั้น

เข้าไปหาเทพบุตรผู้รักษาพระนคร    แจ้งความผิดที่ตนทำแล้ว     กล่าวว่า

" เชิญมาเถิดท่าน,    ขอท่านจงนำข้าพเจ้าไปยังสำนักของท่านเศรษฐี    ให้

ท่านเศรษฐีอดโทษแล้วให้ที่อยู่   (แก่ข้าพเจ้า). "

เทพบุตรห้ามเทวดานั้นว่า  " ท่านกล่าวคำไม่สมควร,   ข้าพเจ้าไม่

อาจไปยังสำนักของเศรษฐีนั้นได้. "

เทวดานั้นจึงไปสู่สำนักของท้าวมหาราชทั้ง ๔    ก็ถูกท่านเหล่านั้น

ห้ามไว้   จึงเข้าไปเฝ้าท้าวสักกเทวราช   กราบทูลเรื่องนั้น (ให้ทรงทราบ)

แล้ว   ทูลวิงวอนอย่างน่าสงสารว่า " ข้าแต่เทพเจ้า   ข้าพระองค์ไม่ได้ที่อยู่

ต้องจูงพวกทารกเที่ยวระหกระเหิน   หาที่พึ่งมิได้.   ขอได้โปรดให้เศรษฐี

ให้ที่อยู่แก่ข้าพระองค์เถิด."

ท้าวสักกะทรงแนะนำอุบายให้เทวดา

คราวนั้น    ท้าวสักกะ  ตรัสกะเทวดานั้นว่า  " ถึงเราก็จักไม่อาจกล่าว

กะเศรษฐีเพราะเหตุแห่งท่านได้  (เช่นเดียวกัน).    แต่จักบอกอุบายให้แก่

ท่านสักอย่างหนึ่ง. "

เทวดา.  ดีละ  เทพเจ้า   ขอพระองค์ทรงพระกรุณาตรัสบอกเถิด.

ท้าวสักกะ.  ไปเถิดท่าน.   จงแปลงเพศเป็นเสมียนของเศรษฐี  ให้

ใครนำหนังสือ (สัญญากู้เงิน)  จากมือเศรษฐีมาแล้ว  (นำไป) ให้เขาชำระ


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 20

ทรัพย์ ๑๘ โกฏิ  ที่พวกค้าขายถือเอาไป  ด้วยอานุภาพของตนแล้ว   บรรจุ

ไว้ให้เต็มในห้องเปล่า.    ทรัพย์ ๑๘ โกฏิ    ที่จมลงยังมหาสมุทรมีอยู่ก็ดี.

ทรัพย์  ๘ โกฏิ   ส่วนอื่น  ซึ่งหาเจ้าของมิได้  มีอยู่ในที่โน้นก็ดี.   จงรวบ

รวมทรัพย์ทั้งหมดนั้น    บรรจุไว้ให้เต็มในห้องเปล่าของเศรษฐี    ครั้นทำ

กรรมชื่อนี้ให้เป็นทัณฑกรรมแล้ว  จึงขอขมาโทษเศรษฐี.

เศรษฐีกลับรวยอย่างเดิม

เทวดานั้น  รับว่า " ดีละ  เทพเจ้า "  แล้วทำกรรมทุก ๆ อย่างตาม

นัยที่ท้าวสักกะตรัสบอกแล้วนั่นแล     ยังห้องอันเป็นสิริของท่านเศรษฐีให้

สว่างไสว  ดำรงอยู่ในอากาศ  เมื่อท่านเศรษฐีกล่าวว่า " นั่น  ใคร "  จึง

ตอบว่า    " ข้าพเจ้าเป็นเทวดาอันธพาล    ซึ่งสถิตอยู่ที่ซุ้มประตูที่ ๔ ของ

ท่าน.    คำใด   อันข้าพเจ้ากล่าวแล้วในสำนักของท่านด้วยความเป็นอันธ-

พาล.  ขอท่านจงอดโทษคำนั้นแก่ข้าพเจ้าเถิด.  เพราะข้าพเจ้าได้ทำทัณฑ-

กรรมด้วยการรวบรวมทรัพย์ ๕๔ โกฏิ    มาบรรจุไว้เต็มห้องเปล่า   ตาม

บัญชาของท้าวสักกะ.  ข้าพเจ้าเมื่อไม่ได้ที่อยู่   ย่อมลำบาก. "

เศรษฐีอดโทษแก่เทวดา

อนาถบิณฑิกเศรษฐี  จินตนาการว่า " เทวดานี้   กล่าวว่า "ทัณฑ-

กรรม  อันข้าพเจ้ากระทำแล้ว"  ดังนี้.  และรู้สึกโทษ  (ความผิด) ของตน.

เราจักแสดงเทวดานั้นแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า."   ท่านเศรษฐี  นำเทวดา

นั้นไปสู่สำนักของพระศาสดา       กราบทูลกรรมอันเทวดานั้นทำแล้ว

ทั้งหมด.

เทวดาหมอบลงด้วยเศียรเกล้า     แทบพระบาทยุคลแห่งพระศาสดา


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 21

กราบทูลว่า    ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ     ข้าพระองค์ไม่ทราบพระคุณทั้งหลาย

ของพระองค์    ได้กล่าวคำใดอันชั่วช้า    เพราะความเป็นอันธพาล.    ขอ

พระองค์ทรงงดโทษคำนั้นแก่ข้าพระองค์  ให้พระศาสดาทรงอดโทษแล้ว

จึงให้ท่านมหาเศรษฐีอดโทษให้  (ในภายหลัง).

เมื่อกรรมให้ผล  คนโง่จึงเห็นถูกต้อง

พระศาสดา  เมื่อจะทรงโอวาทเศรษฐีและเทวดา ด้วยสามารถวิบาก

แห่งกรรมดีและชั่วนั่นแล  จึงตรัสว่า " ดูก่อนคฤหบดี แม้บุคคลผู้ทำบาป

ในโลกนี้    ย่อมเห็นบาปว่าดี   ตลอดกาลที่บาปยังไม่เผล็ดผล.  แต่เมื่อใด

บาปของเขาเผล็ดผล,   เมื่อนั้น   เขาย่อมเห็นบาปว่าชั่วเเท้ ๆฝ่ายบุคคล

ผู้ทำกรรมดี     ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว    ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ดผล,

แต่เมื่อใด      กรรมดีของเขาเผล็ดผล.     เมื่อนั้น       เขาย่อมเห็นกรรมดีว่า

ดีจริง ๆ " ดังนี้แล้ว   เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงได้ภาษิตพระ-

คาถาเหล่านี้ว่า

๔.  ปาโปปิ ปสฺสติ ภทฺร         ยาว   ปาป  น   ปจฺจติ

ยทา จ ปจฺจติ  ปาป         อถ (ปาโป) ปาปานิ ปสฺสติ.

ภโทฺรปิ ปสฺสติ ปาป         ยาว   ภทฺร  น  ปจฺจติ

ยทา จ  ปจฺจติ  ภทฺร         อถ (ภโทฺร) ภทฺรานิ ปสฺสติ.

" แม้คนผู้ทำบาป   ย่อมเห็นบาปว่าดี    ตลอดกาล

ที่บาปยังไม่เผล็ดผล,     แต่เมื่อใด      บาปเผล็ดผล,

เมื่อนั้น   เขาย่อมเห็นบาปว่าชั่ว,   ฝ่ายคนทำกรรมดี

ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่ว  ตลอดกาลที่กรรมดียังไม่เผล็ด


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 22

ผล   แต่เมื่อใด   กรรมดีเผล็ดผล   เมื่อนั้น  เขาย่อม

เห็นกรรมดีว่าดี."

แก้อรรถ

บุคคลผู้ประกอบบาปกรรมมีทุจริตทางกายเป็นต้น    ชื่อว่าคนผู้บาป

ในพระคาถานั้น.

ก็บุคคลแม้นั้น     เมื่อยังเสวยสุขอันเกิดขึ้น     ด้วยอานุภาพแห่งสุจริต

กรรมในปางก่อนอยู่   ย่อมเห็นแม้บาปกรรมว่าดี.

บาทพระคาถาว่า  ยาว ปาป น  ปจฺจติ เป็นต้น ความว่า บาปกรรม

ของเขานั้น      ยังไม่ให้ผลในปัจจุบันภพหรือสัมปรายภพเพียงใด.    (ผู้ทำ

บาป  ย่อมเห็นบาปว่าดี  เพียงนั้น).  แต่เมื่อใดบาปกรรมของเขานั้นให้ผล

ในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพ. เมื่อนั้น   ผู้ทำบาปนั้น   เมื่อเสวยกรรม-

กรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันภพ  และทุกข์ในอบายในสัมปรายภพอยู่  ย่อมเห็น

บาปว่าชั่วถ่ายเดียว.

ในพระคาถาที่ ๒  (พึงทราบเนื้อความดังต่อไปนี้).   บุคคลผู้ประ-

กอบกรรมดีมีทุจริตทางกายเป็นต้น     ชื่อว่าคนทำกรรมดี.    คนทำกรรมดี

แม้นั้น  เมื่อเสวยทุกข์อันเกิดขึ้นด้วยอานุภาพแห่งทุจริตในปางก่อน   ย่อม

เห็นกรรมดีว่าชั่ว.

บาทพระคาถาว่า  ยาว  ภทฺร  น  ปจฺจิต  เป็นต้น    ความว่ากรรมดี

ของเขานั้น   ยังไม่ให้ผล  ในปัจจุบันภพหรือในสัมปรายภพเพียงใด. (คน

ทำกรรมดี    ย่อมเห็นกรรมดีว่าชั่วอยู่  เพียงนั้น).   แต่เมื่อใด  กรรมดีนั้น

ให้ผล, เมื่อนั้นคนทำกรรมดีนั้น   เมื่อเสวยสุขที่อิงอามิส  มีลาภและสักการะ


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 23

เป็นต้นในปัจจุบันภพ   และสุขที่อิงสมบัติ  อันเป็นทิพย์ในสัมปรายภพอยู่

ย่อมเห็นกรรมดีว่า  ดีจริง ๆ ดังนี้.

ในกาลจบเทศนา เทวดานั้น   ดำรงอยู่ในโสดาปัตติผล.  พระธรรม-

เทศนา  ได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้มาประชุมกัน  ดังนี้เเล.

เรื่องอนาถบิณฑิกเศรษฐี จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 24

๕.  เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร  [๙๙]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา  เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน  ทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่ง

ผู้ไม่ถนอมบริขาร  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า  " มาวมญฺเถ  ปาปสฺส "

เป็นต้น.

ของสงฆ์ใช้เเล้วควรรีบเก็บ

ได้ยินว่า   ภิกษุนั้น     ใช้สอยบริขารอันต่างด้วยเตียงและตั่งเป็นต้น

อย่างใดอย่างหนึ่ง   ในภายนอกแล้ว    ทิ้งไว้ในที่นั้นนั่นเอง.   บริขารย่อม

เสียหายไป  เพราะฝนบ้าง  แดดบ้าง   พวกสัตว์มีปลวกเป็นต้นบ้าง.  ภิกษุ

นั้น   เมื่อพวกภิกษุกล่าวเตือนว่า   " ผู้มีอายุ   ธรรมดาบริขาร  ภิกษุควร

เก็บงำมิใช่หรือ ? "   กลับกล่าวว่า " กรรมที่ผมทำนั่นนิดหน่อย    ผู้มีอายุ,

บริขารนั่นไม่มีจิตความวิจิตรก็ไม่มี " ดังนี้แล้ว  (ยังขืน) ทำอยู่อย่างนั้น

นั่นแลอีก.   ภิกษุทั้งหลายกราบทูลกิริยา  (การ)  ของเธอแด่พระศาสดา.

พระศาสดารับสั่งให้เรียกภิกษุนั้นมาแล้ว  ตรัสถามว่า " ภิกษุ ข่าวว่า

เธอทำอย่างนั้นจริงหรือ ? "  เธอแม้ถูกพระศาสดาตรัสถามแล้ว    ก็กราบ-

ทูลอย่างดูหมิ่นอย่างนั้นนั่นแหละว่า    " ข้าเเต่พระผู้มีพระภาคเจ้า    ข้อนั้น

จะเป็นอะไรข้าพระองค์ทำกรรมเล็กน้อย.  บริขารนั้น  ไม่มีจิต.  ความ

วิจิตรก็ไม่มี. "

อย่าดูหมิ่นกรรมชั่วว่านิดหน่อย

ทีนั้น     พระศาสดาตรัสกับเธอว่า    " อันภิกษุทั้งหลายทำอย่างนั้น

ย่อมไม่ควร,   ขึ้นชื่อว่าบาปกรรม   ใคร ๆ ไม่ควรดูหมิ่นว่า   นิดหน่อย;


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 25

เหมือนอย่างว่า    ภาชนะที่เขาเปิดปากตั้งไว้กลางแจ้ง    เมื่อฝนตกอยู่    ไม่

เต็มได้ด้วยหยาดน้ำหยาดเดียวโดยแท้,    ถึงกระนั้น    เมื่อฝนตกอยู่บ่อย  ๆ

ภาชนะนั้นย่อมเต็มได้เเน่ ๆ ฉันใด.  บุคคลผู้ทำบาปกรรมอยู่  ย่อมทำกอง

บาปให้ใหญ่โตขึ้นโดยลำดับได้อย่างแน่ ๆ ฉันนั้นเหมือนกัน "    ดังนี้แล้ว.

เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

๕.   มาวมญฺเถ  ปาปสฺส          น   มตฺต  อาคมิสฺสติ

อุทพินฺทุนิปาเตน                 อุทกุมฺโภปิ   ปูรติ

อาปูรติ  พาโล  ปาปสฺส         โถก  โถกปิ อาจิน.

" บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบาปว่า      ่บาปมีประมาณ

น้อยจักไม่มาถึง '    แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่

ตกลง (ทีละหยาดๆ)   ได้ฉันใดชนพาลเมื่อสั่งสม

บาปแม้ทีละน้อย ๆ   ย่อมเต็มด้วยบาปได้ ฉันนั้น. "

แก้อรรถ

บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า มาวมญฺเถ  ความว่า   บุคคลไม่ควร

ดูหมิ่น.

บทว่า  ปาปสฺส  แปลว่า ซึ่งบาป.

บาทพระคาถาว่า  น  มตฺต อาคมิสฺสติ ความว่า บุคคลไม่ควรดูหมิ่น

บาปอย่างนั้นว่า   " เราทำบาปมีประมาณน้อย,    เมื่อไร    บาปนั่นจักเผล็ด

ผล ? "

บทว่า อุทกุมฺโภปิ     ความว่า   ภาชนะดินชนิดใดชนิดหนึ่ง   ที่เขา

เปิดปากทิ้งไว้ในเมื่อฝนตกอยู่   ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงแม้ทีละหยาดๆ


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 26

โดยลำดับได้ฉันใด.    บุคคลเขลา    เมื่อสั่งสมคือเมื่อพอกพูนบาปแม้ทีละ

น้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบาปได้ฉันนั้นเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา      ชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย  มีโสดา-

ปัตติผลเป็นต้นแล้ว.  แม้พระศาสดา  ก็ทรงบัญญัติสิกขาบทไว้ว่า " ภิกษุ

ลาดที่นอน (ของสงฆ์) ไว้ในที่แจ้งแล้ว ไม่เก็บไว้ตามเดิมต้องอาบัติชื่อนี้ "

ดังนี้แล.

เรื่องภิกษุไม่ถนอมบริขาร จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 27

๖.  เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ  [๑๐๐]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา    เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน    ทรงปรารภเศรษฐีชื่อ

พิฬาลปทกะ (เศรษฐีตีนแมว)  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า  " มาวมญฺเถ

ปุญฺสฺส  เป็นต้น.

ให้ทานองและชวนคนอื่น   ได้สมบัติ  ๒ อย่าง

ความพิสดารว่า     สมัยหนึ่ง    ชาวเมืองสาวัตถีพากันถวายทานแด่

ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน  โดยเนื่องเป็นพวกเดียวกัน.    อยู่มา

วันหนึ่ง  พระศาสดา  เมื่อจะทรงทำอนุโมทนา  ตรัสอย่างนี้ว่า  " อุบาสก

อุบาสิกาทั้งหลาย   บุคคลบางคนในโลกนี้   ให้ทานด้วยตน,  (แต่) ไม่ชัก-

ชวนผู้อื่น.   เขาย่อมได้โภคสมบัติ,  (แต่)  ไม่ได้บริวารสมบัติ   ในที่แห่ง

ตนเกิดแล้ว ๆบางคนไม่ให้ทานด้วยตน.   ชักชวนแต่คนอื่น.   เขาย่อม

ได้บริวารสมบัติ  (แต่)  ไม่ได้โภคสมบัติในที่แห่งตนเกิดแล้ว ๆบางคน

ไม่ให้ทานด้วยตนด้วย   ไม่ชักชวนคนอื่นด้วย.    เขาย่อมไม่ได้โภคสมบัติ

ไม่ได้บริวารสมบัติ   ในที่แห่งตนเกิดแล้ว  ๆ;   เป็นคนเที่ยวกินเดน   บาง

คน   ให้ทานด้วยคนด้วย   ชักชวนคนอื่นด้วย,.   เขาย่อมได้ทั้งโภคสมบัติ

และบริวารสมบัติ   ในที่แห่งคนเกิดแล้ว  ๆ."

บัณฑิตเรี่ยไรของทำบุญ

ครั้งนั้น  บัณฑิตบุรุษผู้หนึ่ง ฟังธรรมเทศนานั้นแล้ว  คิดว่า   " โอ !

เหตุนี้น่าอัศจรรย์บัดนี้   เราจักทำกรรมที่เป็นไปเพื่อสมบัติทั้งสอง,"   จึง

กราบทูลพระศาสดาในเวลาเสด็จลุกไปว่า   "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  พรุ่งนี้

ขอพระองค์จงทรงรับภิกษาขอพวกข้าพระองค์."


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 28

พระศาสดา.   ก็ท่านมีความต้องการด้วยภิกษุสักเท่าไร ?

บุรุษ.  ภิกษุทั้งหมด  พระเจ้าข้า.

พระศาสดาทรงรับแล้ว.    แม้เขาก็เข้าไปยังบ้าน    เที่ยวป่าวร้องว่า

"ข้าแต่แม่และพ่อทั้งหลาย       ข้าพเจ้านิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็น

ประธาน  เพื่อฉันภัตตาหารในวันพรุ่งนี้,   ผู้ใดอาจถวายแก่ภิกษุทั้งหลายมี

ประมาณเท่าใดผู้นั้นจงให้วัตถุต่าง ๆ  มีข้าวสารเป็นต้น   เพื่อประโยชน์

แก่อาหารมียาคูเป็นต้น    เพื่อภิกษุทั้งหลายมีประมาณเท่านั้น,    พวกเราจัก

ให้หุงต้มในที่แห่งเดียวกันแล้วถวายทาน"

เหตุที่เศรษฐีชื่อว่าพิฬาลปทกะ

ทีนั้น   เศรษฐีคนหนึ่ง   เห็นบุรุษนั้นมาถึงประตูร้านตลาดของตน

ก็โกรธว่า  "เจ้าคนนี้    ไม่นิมนต์ภิกษุแต่พอ (กำลัง) ของตน    ต้องมา

เที่ยวชักชวนชาวบ้านทั้งหมด   (อีก),"    จึงบอกว่า     "แกจงนำเอาภาชนะ

ที่แกถือมา"  ดังนี้แล้ว   เอานิ้วมือ ๓ นิ้วหยิบ   ได้ให้ข้าวสารหน่อยหนึ่ง,

ถั่วเขียว  ถั่วราชมาษก็เหมือนกันแล.     ตั้งแต่นั้น     เศรษฐีนั้นจึงมีชื่อว่า

พิฬาลปทกเศรษฐี.  แม้เมื่อจะให้เภสัชมีเนยใสและน้ำอ้อยเป็นต้น    ก็เอียง

ปากขวดเข้าที่หม้อ  ทำให้ปากขวดนั้นติดเป็นอันเดียวกัน  ให้เภสัชมีเนยใส

และน้ำอ้อยเป็นต้นไหลลงทีละหยด ๆ  ได้ให้หน่อยหนึ่งเท่านั้น.

อุบาสกทำวัตถุทานที่คนอื่นให้โดยรวมกัน  (แต่)   ได้ถือเอาสิ่งของ

ที่เศรษฐีนี้ให้ไว้แผนกหนึ่งต่างหาก.

เศรษฐีให้คนสนิทไปดูการทำของบุรุษผู้เรี่ยไร

เศรษฐีนั้น      เห็นกิริยาของอุบาสกนั้นแล้ว    คิดว่า    " ทำไมหนอ

เจ้าคนนี้จึงรับสิ่งของที่เราให้ไว้แผนกหนึ่ง ? "     จึงส่งจูฬุปัฏฐากคนหนึ่ง


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 29

ไปข้างหลังเขา   ด้วยสั่งว่า  " เจ้าจงไป,   จงรู้กรรมที่เจ้านั่นทำ."    อุบาสก

นั้นไปแล้ว   กล่าวว่า      " ขอผลใหญ่จงมีแก่เศรษฐี."      ดังนี้แล้วใส่ข้าวสาร

๑-๒  เมล็ด   เพื่อประโยชน์  แก่ยาคู  ภัต และขนม,     ใส่ถั่วเขียวถั่วราชมาษ

บ้าง  หยาดน้ำมันและหยาดน้ำอ้อยเป็นต้นบ้าง   ลงในภาชนะทุก ๆ  ภาชนะ.

จูฬุปัฏฐากไปบอกแก่เศรษฐีแล้ว.  เศรษฐีฟังคำนั้นแล้ว  จึงคิดว่า " หาก

เจ้าคนนั้นจักกล่าวโทษเราในท่ามกลางบริษัทไซร้,    พอมันเอ่ยชื่อของเรา

ขึ้นเท่านั้น  เราจักประหารมันให้ตาย."   ในวันรุ่งขึ้น   จึงเหน็บกฤชไว้ใน

ระหว่างผ้านุ่งแล้ว   ได้ไปยืนอยู่ที่โรงครัว.

ฉลาดพูดทำให้ผู้มุ่งร้ายกลับอ่อนน้อม

บุรุษนั้น  เลี้ยงดูภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธาน     แล้วกราบ

ทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  "ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  ข้าพระองค์ชักชวนมหา-

ชนถวายทานนี้พวกมนุษย์ข้าพระองค์ชักชวนแล้วในที่นั้น  ได้ให้ข้าวสาร

เป็นต้นมากบ้างน้อยบ้าง     ตามกำลังของตน,     ขอผลอันไพศาลจงมีแก่

มหาชนเหล่านั้นทั้งหมด."

เศรษฐีได้ยินคำนั้นแล้ว   คิดว่า    " เรามาด้วยตั้งใจว่า    ' พอมันเอ่ย

ชื่อของเราขึ้นว่า    ' เศรษฐีชื่อโน้นถือเอาข้าวสารเป็นต้นด้วยหยิบมือให้,'

เราก็จักฆ่าบุรุษนี้ ให้ตาย,    แต่บุรุษนี้    ทำทานให้รวมกันทั้งหมด    แล้ว

กล่าวว่า    ' ทานที่ชนเหล่าใดตวงด้วยทะนานเป็นต้นแล้วให้ก็ดี,    ทานที่

ชนเหล่าใดถือเอาด้วยหยิบมือแล้วให้ก็ดี,    ขอผลอันไพศาล    จงมีแก่ชน

เหล่านั้นทั้งหมด,'    ถ้าเราจักไม่ให้บุรุษเห็นปานนี้อดโทษไซร้,    อาชญา

ของเทพเจ้าจักตกลงบนศีรษะของเรา."   เศรษฐีนั้นหมอบลงแทบเท้าของ


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 30

อุบาสกนั้นแล้วกล่าวว่า  " นาย    ขอนายจงอดโทษให้ผมด้วย,"   และถูก

อุบาสกนั้นถามว่า   "นี้อะไรกัน ? "  จึงบอกเรื่องนั้นทั้งหมด.

พระศาสดาทรงเห็นกิริยานั้นแล้ว       ตรัสถามผู้ขวนขวายในทานว่า

" นี่อะไรกัน ?  "  เขากราบทูลเรื่องนั้นทั้งหมดตั้งแต่วันที่แล้ว  ๆ  มา.

อย่าดูหมิ่นบุญว่านิดหน่อย

ทีนั้น  พระศาสดาตรัสถามเศรษฐีนั้นว่า  " นัยว่า    เป็นอย่างนั้น

หรือ ? เศรษฐี."   เมื่อเขากราบทูลว่า   " อย่างนั้น     พระเจ้าข้า. "  ตรัสว่า

" อุบาสก  ขึ้นชื่อว่าบุญ    อัน ใคร ๆ ไม่ควรดูหมิ่นว่า   'นิดหน่อย.'    อัน

บุคคลถวายทานแก่ภิกษุสงฆ์   มีพระพุทธเจ้าเช่นเราเป็นประธานแล้ว   ไม่

ควรดูหมิ่นว่า  'เป็นของนิดหน่อย.'   ด้วยว่า   บุรุษผู้บัณฑิต   ทำบุญอยู่

ย่อมเต็มไปด้วยบุญโดยลำดับแน่แท้ เปรียบเหมือนภาชนะที่เปิดปาก  ย่อม

เต็มไปด้วยน้ำ ฉะนั้น."  ดังนี้แล้ว   เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึง

ตรัสพระคาถานี้ว่า

๖.  มาวมญฺเถ  ปุสฺส         น  มตฺต  อาคมิสฺสติ

อุทพินฺทุนิปาเตน                อุทกุมฺโภปิ  ปูรติ

อาปูรติ  ธีโร  ปุญฺสฺส         โถก  โถกปิ  อาจิน.

" บุคคลไม่ควรดูหมิ่นบุญว่า  'บุญมีประมาณน้อย

จักไม่มาถึง' แม้หม้อน้ำยังเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา

(ทีละหยาดๆ)ได้ฉันใด,    ธีรชน  (ชนผู้มีปัญญา) สั่ง-

สมบุญแม้ทีละน้อย ๆ ย่อมเต็มด้วยบุญได้ฉันนั้น."

แก้อรรถ

เนื้อความแห่งพระคาถานั้นว่า   " มนุษย์ผู้บัณฑิต    ทำบุญแล้วอย่า


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 31

ดูหมิ่น  คือไม่ควรดูถูกบุญ   อย่างนี้ว่า  " เราทำบุญมีประมาณน้อย    บุญมี

ประมาณน้อยจักมาถึง   ด้วยอำนาจแห่งวิบากก็หาไม่.     เมื่อเป็นเช่นนี้

กรรมนิดหน่อยจักเห็นเราที่ไหน ?     หรือว่าเราจักเห็นกรรมนั้นที่ไหน ?

เมื่อไรบุญนั่นจักเผล็ดผล ?   เหมือนอย่างว่า  ภาชนะดินที่เขาเปิดฝาตั้งไว้

ย่อมเต็มด้วยหยาดน้ำที่ตกลงมา    (ทีละหยาด ๆ) ไม่ขาดสายได้   ฉันใด,

ธีรชน  คือบุรุษผู้เป็นบัณฑิต  เมื่อสั่งสมบุญทีละน้อย ๆ ชื่อว่าเต็มด้วยบุญ

ได้  ฉันนั้น."

ในกาลจบเทศนา เศรษฐีนั้นบรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.   พระธรรม-

เทศนาได้มีประโยชน์แม้เเก่บริษัทที่มาประชุมกัน    ดังนี้แล.

เรื่องเศรษฐีชื่อพิฬาลปทกะ  จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 32

๗. เรื่องมหาธนวาณิช   [๑๐๑]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน   ทรงปรารภพ่อค้ามีทรัพย์

มาก  ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า  "วาณิโชว  ภย  มคฺค"  เป็นต้น.

พ่อค้านิมนต์ภิกษุ ๕๐๐  เดินทางร่วม

ดังได้สดับมา  พวกโจร ๕๐๐ คน  แสวงหาช่องในเรือนของพ่อค้า

นั้น ไม่ได้(ช่อง) แล้ว.  โดยสมัยอื่น  พ่อค้านั้นบรรทุกเกวียน ๕๐๐ เล่ม

ให้เต็มด้วยสิ่งของแล้ว    ให้เผดียงแก่ภิกษุทั้งหลายว่า " เราจะไปสู่ที่ชื่อ

โน้นเพื่อค้าขาย     พระผู้เป็นเจ้าเหล่าใดประสงค์จะไปสู่ที่นั้น.    ขอนิมนต์

พระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นจงออกไป.        จักไม่ลำบากด้วยภิกษาในหนทาง. "

ภิกษุ ๕๐๐ รูปฟังคำนั้นแล้ว   ได้เดินทางไปกับพ่อค้านั้น.   โจรแม้เหล่านั้น

ได้ข่าวว่า " ได้ยินว่า พ่อค้านั้นออกไปแล้ว "  ได้ไปซุ่มอยู่ในดง.

ฝ่ายพ่อค้าไปแล้ว   ยึดเอาที่พักใกล้บ้านแห่งหนึ่งที่ปากดง   จัดแจง

โคและเกวียนเป็นต้นสิ้น ๒-๓ วัน      และถวายภิกษาแก่ภิกษุเหล่านั้นเป็น

นิตย์เทียว.

พวกโจรให้คนใช้ไปสืบข่าวพ่อค้า

พวกโจร    เมื่อพ่อค้านั้นล่าช้าอยู่    จึงส่งบุรุษคนหนึ่งไปด้วยสั่งว่า

" เจ้าจงไป.   จงรู้วันออก   (เดินทาง)   ของพ่อค้านั้นแล้วจงมา. "   บุรุษ

นั้นไปถึงบ้านนั้นแล้ว    ถามสหายคนหนึ่งว่า   " พ่อค้าจักออกไปเมื่อไร "

สหายนั้นตอบว่า   " โดยกาลล่วงไป ๒-๓ วัน "   ดังนี้แล้วกล่าวว่า   " ก็

ท่านถามเพื่ออะไร ? "


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 33

ทีนั้น  บุรุษนั้นบอกแก่เขาว่า " พวกข้าพเจ้าเป็นโจร  ๕๐๐ ซุ่มอยู่

ในดงเพื่อต้องการพ่อค้านั่น."   ฝ่ายสหาย  กล่าวว่า   " ถ้าเช่นนั้น  ท่านจง

ไป.  พ่อค้าจักออกไปโดยเร็ว "  ส่งบุรุษนั้นไปแล้ว  คิดว่า  " เราจักห้าม

พวกโจรหรือพ่อค้าดีหนอ ? "  ตกลงใจว่า    " ประโยชน์อะไรของเราด้วย

พวกโจร   ภิกษุ  ๕๐๐ รูปอาศัยพ่อค้าเป็นอยู่.  เราจักให้สัญญาแก่พ่อค้า "

แล้วได้ไปสู่สำนักของพ่อค้านั้น      ถามว่า     " ท่านจักไปเมื่อไร "    พ่อค้า

ตอบว่า  ในวันที่ ๓ "  กล่าวว่า " ท่านจงทำตามคำของข้าพเจ้า,   ได้ยิน

ว่าพวกโจร ๕๐๐ ซุ่มอยู่ในดงเพื่อต้องการตัวท่านท่านอย่าเพิ่งไปก่อน. "

พ่อค้าถูกสกัดต้องพักอยู่ในระหว่างทาง

พ่อค้า.  ท่านรู้อย่างไร ?

บุรุษสหาย.       เพื่อนของข้าพเจ้ามีอยู่ในระหว่างพวกโจรเหล่านั้น.

ข้าพเจ้ารู้เพราะคำบอกเล่าของเขา.

พ่อค้า.     ถ้าเช่นนั้น     ประโยชน์อะไรของเราด้วยการไปจากที่นี้.

เราจักกลับไปเรือนละ.

เมื่อพ่อค้านั้นชักช้า    บุรุษที่พวกโจรเหล่านั้นส่งมาอีก    มาถึงแล้ว

ถามสหายนั้น  ได้ฟังความเป็นไปนั้นแล้ว    ไปบอกแก่พวกโจรว่า " ได้

ยินว่า    พ่อค้าจักกลับคืนไปเรือนทีเดียว. "   พวกโจรฟังคำนั้นแล้ว    ได้

ออกจากดงนั้นไปซุ่มอยู่ริมหนทางนอกนี้.    เมื่อพ่อค้านั้นชักช้าอยู่    โจร

เหล่านั้นก็ส่งบุรุษไปในสำนักของสหายแม้อีก.   สหายนั้นรู้ความที่พวกโจร

ชุ่มอยู่ในที่นั้นแล้ว   ก็แจ้งแก่พ่อค้าอีก.

พ่อค้าคิดว่า   " แม้ในที่นี่  ความขาดแคลน  (ด้วยอะไร ๆ)   ของ

เราก็ไม่มีเมื่อเป็นเช่นนี้  เราจักไม่ไปข้างโน้น   ไม่ไปข้างนี้,   จักอยู่ที่นี่


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 34

แหละ "  ดังนี้แล้ว  ไปสู่สำนักของภิกษุทั้งหลาย   เรียนว่า  " ท่านผู้เจริญ

ได้ยินว่า   พวกโจรประสงค์จะปล้นผม   ซุ่มอยู่ริมหนทาง,   ครั้นได้ยินว่า

บัดนี้ พ่อค้าจักกลับมาอีก.' (จึงไป) ซุ่มอยู่ริมหนทางนอกนี้, ผมจักไม่ไป

ทั้งข้างโน้นทั้งข้างนี้     จักพักอยู่ที่นี่แหละชั่วคราว;    ท่านผู้เจริญทั้งหลาย

ประสงค์จะอยู่ที่นี่ก็จงอยู่.  ประสงค์จะไปก็จงไปตามความพอใจของตน. "

ภิกษุลาพ่อค้ากลับไปเมืองสาวัตถี

พวกภิกษุกล่าวว่า   " เมื่อเป็นเช่นนั้น   พวกฉันจักกลับ. "   อำลา

พ่อค้าแล้ว  ในวันรุ่งขึ้น   ไปสู่เมืองสาวัตถี   ถวายบังคมพระศาสดานั่งอยู่

แล้ว.

สิ่งที่ควรเว้น

พระศาสดา  ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย  พวกเธอไม่ไปกับพ่อค้า

มีทรัพย์มากหรือ ? "  เมื่อพวกภิกษุนั้นกราบทูลว่า  " อย่างนั้น พระเจ้าข้า

พวกโจรซุ่มอยู่ริมทางทั้งสองข้าง       เพื่อต้องการปล้นพ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก.

เพราะเหตุนั้น เขาจึงพักอยู่ในที่นั้นแลส่วนพวกข้าพระองค์  ลาเขากลับ

มา " ตรัสว่า  " ภิกษุทั้งหลาย พ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก ย่อมเว้นทาง (ที่มีภัย)

เพราะความที่พวกโจรมีอยู่,   บุรุษแม้ใคร่จะเป็นอยู่   ย่อมเว้น ยาพิษอันร้าย

แรง.    แม้ภิกษุทราบว่า    'ภพ ๓ เป็นเช่นกับหนทางที่พวกโจรซุ่มอยู่.่

แล้วเว้นกรรมชั่วเสียควร.ดังนี้แล้ว     เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม

จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

๗.  วาณิโชว   ภย  มคฺค         อปฺปสตฺโถ  มหทฺธโน

วิส  ชีวิตุกาโมว                ปาปานิ  ปริวชฺชเย.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 35

บุคคลพึงเว้นกรรมชั่วทั้งหลายเสียเหมือนพ่อ-

ค้ามีทรัพย์มาก      มีพวกน้อย     เว้นทางอันพึงกลัว,

(และ) เหมือนผู้ต้องการจะเป็นอยู่      เว้นยาพิษเสีย

ฉะนั้น."

แก้อรรถ

บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า  ภย  ได้แก่  อันน่ากลัว,    อธิบายว่า

ชื่อว่ามีภัยเฉพาะหน้า   เพราะเป็นทางที่พวกโจรซุ่มอยู่.  ท่านกล่าวอธิบาย

คำนี้ไว้ว่า   " พ่อค้าผู้มีทรัพย์มาก  มีพวกน้อย  เว้นทางที่มีภัยเฉพาะหน้า

ฉันใด.    ผู้ต้องการจะเป็นอยู่   ย่อมเว้นยาพิษอันร้ายแรงฉันใด.   ภิกษุผู้

บัณฑิต   ควรเว้นกรรมชั่วทั้งหลายแม้มีประมาณน้อยเสียฉันนั้น. "

ในกาลจบเทศนา     ภิกษุเหล่านั้น    บรรลุพระอรหัตพร้อมด้วย

ปฏิสัมภิทาทั้งหลาย.   พระธรรมเทศนาได้เป็นประโยชน์เเม้เเก่มหาชนผู้มา

ประชุม  ดังนี้แล.

เรื่องมหาธนวาณิช จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 36

๘.  เรื่องนายพรานกุกุกฏมิตร    [๑๐๒]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา เมื่อประทับอยู่ในพระเวฬุวัน  ทรงปรารภนายพรานชื่อ

กุกกุฏมิตร   ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า " ปาณิมหิ เจ วโณ นาสฺส "

เป็นต้น.

ธิดาเศรษฐีรักพรานกุกกุฏมิตร

ได้ยินว่า   ธิดาเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชคฤห์   เจริญวัยแล้ว   เพื่อ

ประโยชน์แก่การรักษา  มารดาบิดาจึงมอบหญิงคนใช้ให้คนหนึ่ง  ให้อยู่ใน

ห้องบนปราสาท ๗ ชั้น     ในเวลาเย็นวันหนึ่ง     แลไปในระหว่างถนน

ทางหน้าต่าง   เห็นนายพรานคนหนึ่งชื่อกุกกุฏมิตร   ผู้ถือบ่วง ๕๐๐ และ

หลาว  ๕๐๐ ฆ่าเนื้อทั้งหลายเลี้ยงชีพ   ฆ่าเนื้อ ๕๐๐ ตัวแล้วบรรทุกเกวียน

ใหญ่ให้เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์เหล่านั้น      นั่งบนแอกเกวียนเข้าไปสู่พระนคร

เพื่อต้องการขายเนื้อ  เป็นผู้มีจิตปฏิพัทธ์ในนายพรานนั้น  ให้บรรณาการ

ในมือหญิงคนใช้   ส่งไปว่า  " เจ้าจงไป.   จงให้บรรณาการแก่บุรุษนั้น

รู้เวลาไป   (ของเขา)   แล้วจงมา. "

หญิงคนใช้ไปแล้ว     ให้บรรณาการแก่นายพรานนั้นแล้ว     ถามว่า

" ท่านจักไปเมื่อไร ?"   นายพรานตอบว่า  " วันนี้เราขายเนื้อแล้ว    จัก

ออกไปโดยประตูชื่อโน้นแต่เช้าเทียว."   หญิงคนใช้ฟังคำที่นายพรานนั้น

บอกแล้ว   กลับมาบอกแก่นาง.

ธิดาเศรษฐีลอบหนีไปกับนายพราน

ธิดาเศรษฐีรวบรวมผ้าและอาภรณ์อันควรแก่ความเป็นของที่ตน

ควรถือเอา   นุ่งผ้าเก่า   ถือหม้อออกไปแต่เช้าตรู่เหมือนไปสู่ท่าน้ำกับพวก


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 37

นางทาสี  ถึงที่นั้นแล้วได้ยืนคอยการมาของนายพรานอยู่.   แม้นายพรานก็

ขับเกวียนออกไปแต่เช้าตรู่.   ผ่ายนางก็เดินตามหลังนายพรานนั้นไป.   เขา

เห็นนางจึงพูดว่า  " ข้าพเจ้าไม่รู้จักเจ้าว่า  ' เป็นธิดาของผู้ชื่อโน้น .แน่ะ

แม่   เจ้าอย่าตามฉันไปเลย. "  นางตอบว่า "ท่านไม่ได้เรียกฉันมา   ฉัน

มาตามธรรมดาของตน.  ท่านจงนิ่ง  ขับเกวียนของตนไปเถิด."    เขาห้าม

นางแล้ว  ๆ เล่า ๆ ทีเดียว.   ครั้นนางพูดกับเขาว่า  " อันการห้ามสิริอันมา

สู่สำนักของตนย่อมไม่ควร "     นายพรานทราบการมาของนางเพื่อตนโดย

ไม่สงสัยแล้ว   ได้อุ้มนางขึ้นเกวียนไป.

มารดาบิดาของนางให้คนหาข้างโน้นข้างนี้ก็ไม่พบ สำคัญว่า  " นาง

จักตายเสียแล้ว "     จึงทำภัตเพื่อผู้ตาย.    แม้นางอาศัยการอยู่ร่วมกับนาย-

พรานนั้น  คลอดบุตร ๗ คนโดยลำดับ   ผูกบุตรเหล่านั้นผู้เจริญวัยเติบโต

แล้ว   ด้วยเครื่องผูกคือเรือน.

กุกกุฏมิตรอาฆาตในพระพุทธเจ้า

ภายหลังวันหนึ่ง     พระศาสดาทรงตรวจดูสัตว์โลกในเวลาใกล้รุ่ง

ทรงเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรกับบุตรและสะใภ้  เข้าไปภายในข่ายคือพระ-

ญาณของพระองค์   ทรงใคร่ครวญว่า   " นั่นเหตุอะไรหนอแล ? "    ทรง

เห็นอุปนิสัยแห่งโสดาปัตติมรรคของชนเหล่านั้นแล้ว      ทรงถือบาตรและ

จีวร     ได้เสด็จไปที่ดักบ่วงของนายพรานนั้นแต่เช้าตรู่.     วันนั้นแม้เนื้อ

สักตัวหนึ่งก็มิได้ติดบ่วง.

พระศาสดาทรงแสดงรอยพระบาท     ที่ใกล้บ่วงของเขาแล้วประทับ

นั่งที่ใต้ร่มพุ่มไม้พุ่มหนึ่งข้างหน้า.      นายพรานกุกกุฏมิตรถือธนูไปสู่บ่วง

๑.  ทำบุญเลี้ยงพระแล้วอุทิศผลบุญให้ผู้ตาย.    ๒. จัดแจงแต่งงานให้มีเหย้าเรือน.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 38

แต่เช้าตรู่  ตรวจดูบ่วงจำเดิมแต่ต้น  ไม่พบแม้ตัวเดียวซึ่งติดบ่วง  ได้

เห็นรอยพระบาทของพระศาสดาแล้ว. ทีนั้นเขาได้ดำริฉะนี้ว่า " ใครเที่ยว

ปล่อยเนื้อตัวติด (บ่วง) ของเรา."  เขาผูกอาฆาตในพระศาสดา   เมื่อเดิน

ไปก็พบพระศาสดาประทับนั่งที่โคนพุ่มไม้คิดว่า " สมณะองค์นี้ปล่อยเนื้อ

ของเรา.  เราจักฆ่าสมณะนั้นเสีย."  ดังนี้แล้ว   ได้โก่งธนู.

พระศาสดาให้โก่งธนูได้ (แต่)  ไม่ให้ยิง (ธนู) ไปได้.  เขาไม่อาจ

ทั้งเพื่อปล่อยลูกศรไป ทั้งลดลง  มีสีข้างทั้ง ๒ ปานดังจะแตกมีน้ำลายไหล

ออกจากปาก   เป็นผู้อ่อนเพลีย  ได้ยืนอยู่แล้ว.

ครั้งนั้น    พวกบุตรของเขาไปเรือนพูดกันว่า   " บิดาของเราล่าช้า

อยู่.  จักมีเหตุอะไรหนอ ?"  อันมารดาส่งไปว่า " พ่อทั้งหลาย  พวกเจ้า

จงไปสู่สำนักของบิดา."  ต่างก็ถือธนูไปเห็นบิดายืนอยู่เช่นนั้น  คิดว่า  " ผู้

นี้ จักเป็นปัจจามิตรของบิดาพวกเรา."  ทั้ง ๗ คนโก่งธนูแล้ว    ได้ยืนอยู่

เหมือนกับบิดาของพวกเขายืนแล้ว   เพราะอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้า.

กุกกุฏมิตรเลิกอาฆาตในพระพุทธเจ้า

ลำดับนั้น มารดาของพวกเขาคิดว่า  " ทำไมหนอแล บิดา (และ)

บุตรจึงล่าช้าอยู่ "  ไปกับลูกสะใภ้๗ คน  เห็นชนเหล่านั้นยืนอยู่อย่างนั้น

คิดว่า  " ชนเหล่านั้นยืนโก่งธนูต่อใครหนอแล ?"   แลไปก็เห็นพระศาสดา

จึงประคองแขนทั้ง  ๒ ร้องลั่นขึ้นว่า    " พวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้

พินาศ   พวกท่านอย่ายังบิดาของเราให้พินาศ."

นายพรานกุกกุฏมิตรได้ยินเสียงนั้นแล้ว  คิดว่า   " เราฉิบหายแล้ว

หนอนัยว่า ผู้นั้นเป็นพ่อตาของเรา. ตายจริง  เราทำกรรมหนัก."   แม้

พวกบุตรของเขาก็คิดว่า " นัยว่า  ผู้นั้นเป็นตาของเราตายจริง  เราทำ


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 39

กรรมหนัก. "   นายพรานกุกกุฏมิตร  เข้าไปตั้งเมตตาจิตไว้ว่า   " คนนี้เป็น

พ่อตาของเรา. "   แม้พวกบุตรของเขาก็เข้าไปตั้งเมตตาจิตว่า   " คนนี้เป็น

ตาของพวกเรา."  ขณะนั้น ธิดาเศรษฐีผู้มารดาของพวกเขาพูดว่า " พวก

เจ้าจงทิ้งธนูเสียโดยเร็วแล้วให้บิดาของฉันอดโทษ."

เขาทั้งหมดสำเร็จโสดาปัตติผล

พระศาสดา  ทรงทราบจิตของเขาเหล่านั้นอ่อนแล้ว  จึงให้ลดธนูลง

ได้.  ชนเหล่านั้นทั้งหมด  ถวายบังคมพระศาสดาแล้ว   ให้พระองค์อดโทษ

ว่า " ข้าแต่พระองค์เจริญ     ขอพระองค์ทรงอดโทษแก่ข้าพระองค์  ดัง

นี้แล้ว   นั่ง ณ ส่วนข้างหนึ่ง.  ลำดับนั้นพระศาสดา   ตรัสอนุปุพพีกถาแก่

พวกเขา.  ในเวลาจบเทศนา  นายพรานกุกกุฎมิตรพร้อมทั้งบุตรและสะใภ้

มีตนเป็นที่ ๑๕     ตั้งอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว.     พระศาสดาเสด็จเที่ยวไป

บิณฑบาต  ได้เสด็จไปสู่วิหารภายหลังภัต.   ลำดับนั้น  พระอานนท์เถระ

ทูลถามพระองค์ว่า   " วันนี้พระองค์เสด็จไปไหน พระเจ้าข้า. "

พระศาสดา.   ไปสำนักของกุกกุฏมิตร  อานนท์.

พระอานนท์.   ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ  นายพรานกุกกุฏมิตรพระองค์

ทำให้เป็นผู้ไม่ทำกรรมคือปาณาติบาตแล้วหรือ ? พระเจ้าข้า.

พระศาสดา.   เออ อานนท์ นายพรานกุกกุฏมิตรนั้นมีตนเป็นที่  ๑๕

ตั้งอยู่ในศรัทธาอันไม่คลอนแคลน   เป็นผู้หมดสงสัยในรัตนะ ๓ เป็นผู้ไม่

ทำกรรมคือปาณาติบาตแล้ว .

พวกภิกษุกราบทูลว่า " แม้ภริยาของเขามีมิใช่หรือ พระเจ้าข้า "

พระศาสดา ตรัสว่า  " อย่างนั้น  ภิกษุทั้งหลายนางเป็นกุมาริกาในเรือน

ของผู้มีตระกูลเทียว  บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว. "


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 40

พระโสดาบันไม่ทำบาป

พวกภิกษุสนทนากันว่า   " ได้ยินว่า  ภริยาของนายพรานกุกกุฏมิตร

บรรลุโสดาปัตติผลในกาลที่ยังเป็นเด็กหญิงนั่นแล   แล้วไปสู่เรือนของนาย-

พรานนั้น  ได้บุตร ๗ คน.   นางอันสามีสั่งตลอดกาลเท่านี้ว่า  ' หล่อนจง

นำธนูมา  นำลูกศรมา  นำหอกมา  นำหลาวมา   นำข่ายมา.'     ได้ให้สิ่ง

เหล่านั้นแล้ว, นายพรานนั้นถือเครื่องประหารที่นางให้ไปทำปาณาติบาต;

แม้พระโสดาบันทั้งหลายยังทำปาณาติบาตอยู่หรือหนอ ? "

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว  ตรัสถามว่า " ภิกษุทั้งหลาย  บัดนี้  พวกเธอ

นั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไร ? "     เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า

" ด้วยเรื่องชื่อนี้."    ตรัสว่า   " ภิกษุทั้งหลาย    พระโสดาบันย่อมไม่ทำ

ปาณาติบาต.   แต่นางได้ทำอย่างนั้น   ด้วยคิดว่า   'เราจักทำตามคำสามี.'

จิตของนางไม่มีเลยว่า   สามีนั้นจงถือเอาเครื่องประหารนี้ไปทำปาณาติบาต;

จริงอยู่  เมื่อแผลในฝ่ามือไม่มี  ยาพิษนั้นก็ไม่อาจจะให้โทษแก่ผู้ถือยาพิษได้

ฉันใด.  ชื่อว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำบาป    แม้นำเครื่องประหารทั้งหลาย

มีธนูเป็นต้นออกให้เพราะไม่มีอกุศลเจตนา ฉันนั้นเหมือนกันดังนี้แล้ว

เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

๘.  ปาณิมฺหิ  เจ  วโณ  นาสฺส         หเรยฺย  ปาณินา  วิส

นาพฺพณ   วิสมเนฺวติ                นตฺถิ  ปาป  อกุพฺพโต.

" ถ้าแผลไม่พึงมีในฝ่ามือไซร้,    บุคคลพึงนำยา

พิษไปด้วยฝ่ามือได้เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมเข้าสู่ฝ่า

มือที่ไม่มีแผล     ฉันใด,   บาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำอยู่

ฉันนั้น."


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 41

แก้อรรถ

บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า นาสฺส แปลว่า  ไม่พึงมี.

บทว่า  หเรยฺย   แปลว่า  พึงอาจนำไปได้.

ถามว่า  " เพราะเหตุไร ?  "

แก้ว่า    " เพราะยาพิษไม่ซึมไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล "  จริงอยู่  ยาพิษ

ย่อมไม่อาจซึมซาบเข้าสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผล ฉันใดชื่อว่าบาปย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่

ทำบาป     แม้นำเครื่องประหารทั้งหลายมีธนูเป็นต้นออกให้   เพราะไม่มี

อกุศลเจตนา ฉันนั้นเหมือนกัน, แท้จริง บาปย่อมไม่ติดตามจิตของบุคคล

นั้น  เหมือนยาพิษไม่ซึมเข้าไปสู่ฝ่ามือที่ไม่มีแผลฉะนั้น   ดังนี้แล.

ในกาลจบเทศนา   ชนเป็นอันมาก   บรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดา-

ปัตติผลเป็นต้นแล้ว.

บุรพกรรมของกุกกุฏมิตรพร้อมด้วยบุตรและสะใภ้

โดยสมัยอื่น  พวกภิกษุสนทนากันว่า " อะไรหนอเเล เป็นอุปนิสัย

แห่งโสดาปัตติมรรค     ของนายพรานกุกกุฏมิตร   ทั้งบุตร   และสะใภ้ ?

นายพรานกุกกุฏมิตรนี้   เกิดในตระกูลของพรานเนื้อเพราะเหตุอะไร ? "

พระศาสดาเสด็จมาแล้ว   ตรัสถามว่า   " ภิกษุทั้งหลาย บัดนี้  พวก

เธอนั่งสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอ  ? "      เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่า

" ด้วยเรื่องชื่อนี้. "  ตรัสว่า " ภิกษุทั้งหลาย  ในอดีตกาล  หมู่ชนจัดสร้าง

เจดีย์บรรจุพระธาตุของพระกัสสปทสพล  กล่าวกันอย่างนี้ว่า " อะไรหนอ

จักเป็นดินเหนียว ?   อะไรหนอ  จักเป็นน้ำเชื้อ  แห่งเจดีย์นี้ ?  ่ ่


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 42

การสร้างเจดีย์ในสมัยก่อน

ทีนั้น    พวกเขาได้มีปริวิตกนี้ว่า " หรดาลและมโนสิลาจักเป็นดิน-

เหนียว.    น้ำมันงาจักเป็นน้ำเชื้อ. "    พวกเขาตำหรดาลและมโนสิลาแล้ว

ผสมกับน้ำมันงา  ก่อด้วยอิฐ   ปิดด้วยทองคำ   แล้วเขียนลวดลายข้างใน.

แต่ที่มุขภายนอกมีอิฐเป็นทองทั้งแท่งเทียว.    อิฐแผ่นหนึ่ง ๆ ได้มีค่าแสน

หนึ่ง.     พวกเขาเมื่อเจดีย์สำเร็จแล้ว   จนถึงกาลจะบรรจุพระธาตุ  คิดกัน

ว่า " ในกาลบรรจุพระธาตุ  ต้องการทรัพย์มาก.   พวกเราจักทำใครหนอ

แล  ให้เป็นหัวหน้า ? "

แย่งกันเป็นหัวหน้าในการบรรจุพระธาตุ

ขณะนั้น    เศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่ง   กล่าวว่า  " ข้าพเจ้า  จักเป็น

หัวหน้า " ได้ใส่เงิน ๑ โกฏิ ในที่บรรจุพระธาตุ.  ชาวแว่นแคว้นเห็นกิริยา

นั้น    ติเตียนว่า  " เศรษฐีในกรุงนี้   ย่อมรวบรวมทรัพย์ไว้ถ่ายเดียวไม่

อาจเป็นหัวหน้าในเจดีย์เห็นปานนี้ได้.    ส่วนเศรษฐีบ้านนอก    ใส่ทรัพย์

๑ โกฏิ  เป็นหัวหน้าทีเดียว."

เศรษฐีในกรุงนั้น      ได้ยินถ้อยคำของชนเหล่านั้นแล้ว      กล่าวว่า

" เราจักให้ทรัพย์ ๒ โกฏิแล้วเป็นหัวหน้า "  ได้ให้ทรัพย์ ๒ โกฏิแล้ว.

เศรษฐีบ้านนอกคิดว่า " เราเองจักเป็นหัวหน้า "  ได้ให้ทรัพย์ ๓

โกฎิ. ครั้นเศรษฐีทั้ง ๒ เพิ่มทรัพย์กันด้วยอาการอย่างนั้น.  เศรษฐีในกรุง

ได้ให้ทรัพย์ ๘ โกฏิแล้ว.

ส่วนเศรษฐีบ้านนอก  มีทรัพย์ ๙ โกฏิเท่านั้นในเรือน.  เศรษฐีใน

กรุงมีทรัพย์  ๔๐ โกฏิ.    เพราะฉะนั้น  เศรษฐีบ้านนอก  จึงคิดว่า " ถ้า

เราให้ทรัพย์ ๙ โกฏิไซร้.    เศรษฐีนี้จักกล่าวว่า " เราจักให้๑๐ โกฏิ."


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 43

เมื่อเป็นเช่นนั้น  ความหมดทรัพย์ของเราจักปรากฏ "  เธอจึงกล่าวอย่างนั้น

ว่า " เราจักให้ทรัพย์ประมาณเท่านี้และเราทั้งลูกและเมียจักเป็นทาสของ

เจดีย์  ดังนี้แล้ว    พาบุตรทั้ง ๗ คน   สะใภ้ทั้ง ๗ คนและภริยา  มอบ

แก่เจดีย์พร้อมกับตน.

เศรษฐีบ้านนอกได้เป็นหัวหน้า

ชาวแว่นแคว้นทำเศรษฐีบ้านนอกนั้นให้เป็นหัวหน้า      ด้วยอ้างว่า

"ชื่อว่าทรัพย์ใคร ๆ ก็อาจให้เกิดขึ้นได้,   แต่เศรษฐีบ้านนอกนี้พร้อมทั้ง

บุตรและภริยา    มอบตัว   (เฉพาะเจดีย์).  เศรษฐีนี้แหละจงเป็นหัวหน้า."

ชนทั้ง ๑๖ คนนั้น  ได้เป็นทาสของเจดีย์ด้วยประการฉะนี้.   แต่ชาวแว่น-

แคว้นได้ทำพวกเขาให้เป็นไท.  แต่เมื่อเป็นเช่นนั้น  พวกเขาก็ปฏิบัติเจดีย์

นั้นแล    ดำรงอยู่ตลอดอายุ   จุติจากอัตภาพนั้นแล้ว    บังเกิดในเทวโลก.

เมื่อชนเหล่านั้น อยู่ในเทวโลกตลอด ๑ พุทธันดร ในพุทธุปบาทนี้ ภริยา

จุติจากเทวโลกนั้น  บังเกิดเป็นธิดาเศรษฐีในกรุงราชคฤห์.

คติของผู้ไม่เห็นสัจจะไม่แน่นอน

นางยังเป็นเด็กหญิงเทียว  บรรลุโสดาปัตติผลแล้ว.  ก็ชื่อว่าปฏิสนธิ

ของสัตว์ผู้ยังไม่เห็นสัจจะ     เป็นภาระหนัก   เพราะฉะนั้น   สามีของนาง

จึงเวียนกลับไปเกิดในสกุลพรานเนื้อ.       ความสิเนหาในก่อนได้ครอบงำ

ธิดาของเศรษฐี    พร้อมกับการเห็นนายพรานกุกกุฏมิตรนั้นแล.    จริงอยู่

แม้พระผู้มีพระภาคเจ้า   ก็ตรัสคำนี้ไว้ว่า

" ความรักนั้น    ย่อมเกิด    เพราะอาศัยเหตุ ๒

ประการ   อย่างนี้  คือ   เพราะการอยู่ร่วมกันในกาล


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 44

ก่อน ๑  เพราะการเกื้อกูลกันในปัจจุบัน ๑  ดุจดอกบัว

เกิดในน้ำ   (เพราะอาศัยเปือกตมและน้ำ)   ฉะนั้น."

ธิดาของเศรษฐีนั้น   ได้ไปสู่ตระกูลของพรานเนื้อเพราะความสิเนหา

ในปางก่อน,    แม้พวกบุตรของนางก็จุติจากเทวโลก    ถือปฏิสนธิในท้อง

ของนางนั้นแล.

แม้เหล่าสะใภ้ของนาง    บังเกิดในที่นั้น ๆ เจริญวัยแล้ว      ได้ไป

สู่เรือนของชนเหล่านั้นนั่นแหละ.  ชนเหล่านั้นทั้งหมด ปฏิบัติเจดีย์ในกาล

นั้น    ด้วยประการฉะนี้แล้ว    จึงได้บรรลุโสดาปัตติผล   ด้วยอานุภาพแห่ง

กรรมนั้น  ดังนี้แล.

เรื่องนายพรานกุกกุฏมิตร  จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 45

๙.   เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ  [๑๐๓]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน    ทรงปรารภนายพราน

สุนัขชื่อโกกะ   ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า   " โย  อปฺปทุฏฺสฺส นรสฺส

ทุสฺสติ "  เป็นต้น.

นายพรานพบพระเถระเที่ยวบิณฑบาต

ได้ยินว่า  เวลาเช้าวันหนึ่ง   นายพรานนั้นถือธนู   มีสุนัขห้อมล้อม

ออกไปป่า   พบภิกษุถือบิณฑบาตเป็นวัตรรูปหนึ่ง   กำลังเที่ยวบิณฑบาต

ในระหว่างทาง   โกรธแล้ว   พลางคิดว่า    " เราพบคนกาลกรรณีวันนี้

จักไม่ได้สิ่งอะไรเลย "  ดังนี้  จึงหลีกไป.  ฝ่ายพระเถระเที่ยวบิณฑบาตใน

หมู่บ้าน  ทำภัตกิจแล้วจึงกลับไปสู่วิหารอีก.

นายพรานให้สุนัขกัดพระเถระ

ฝ่ายนายพรานนอกนี้  เที่ยวไปในป่าไม่ได้อะไร ๆ เมื่อกลับมาก็พบ

พระเถระอีก  จึงคิดว่า  " วันนี้   เราพบคน(กาลกรรณี)นี้แล้ว  ไปป่าจึงไม่

ได้อะไร ๆ.  บัดนี้เธอได้มาเผชิญหน้าของเราแม้อีก.  เราจักให้สุนัขทั้งหลาย

กัดพระรูปนั้นเสีย  ดังนี้แล้ว   จึงให้สัญญาปล่อยสุนัขไป.

พระเถระอ้อนวอนว่า   " อุบาสก ท่านอย่าทำอย่างนั้น. "   เขาร้อง

บอกว่า " วันนี้  ข้าพเจ้าไม่ได้อะไร เพราะประสบท่าน. ท่านก็มาประสบ

ข้าพเจ้าแม้อีก.  ข้าพเจ้าจักให้สุนัขกัดท่าน "  ดังนี้แล้ว  จึงให้สุนัข   (กัด).

พระเถระรีบขึ้นต้นไม้ต้นหนึ่งโดยเร็ว    นั่งในที่สูงชั่วบุรุษหนึ่ง.     สุนัข

ทั้งหลายก็พากันล้อมต้นไม้ไว้.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 46

นายพรานแทงพระเถระ

นายโกกะไปแล้ว  ร้องบอกว่า  " ท่านแม้ขึ้นต้นไม้ก็ไม่มีความพ้น

ไปได้ " ดังนี้แล้ว  จึงแทงพื้นเท้าของพระเถระด้วยปลายลูกศร.  พระเถระ

ได้เเต่อ้อนวอนว่า " ขอท่านอย่าทำเช่นนั้น. " นายโกกะนอกนี้ไม่คำนึงถึง

คำวอนของท่าน  กลับแทงกระหน่ำใหญ่.   พระเถระเมื่อพื้นเท้าข้างหนึ่งถูก

แทงอยู่  จึงยกเท้านั้นขึ้น หย่อนเท้าที่ ๒ ลง.   แม้เมื่อเท้าที่ ๒ นั้นถูกแทง

อยู่  จึงยกเท้านั้นขึ้นเสีย,    นายโกกะไม่คำนึงถึงคำอ้อนวอนของพระเถระ

แทงพื้นเท้าทั้งสองแล้วด้วยอาการอย่างนี้เทียว.   สรีระของพระเถระได้เป็น

ประดุจถูกรมด้วยคบเพลิง.     ท่านเสวยเวทนาไม่สามารถจะคุมสติไว้ได้,

จีวรที่ท่านห่มแม้หลุดลงก็กำหนดไม่ได้.    จีวรนั้น    เมื่อตกลง  ก็ตกลงมา

คลุมนายโกกะ  ตั้งแต่ศีรษะทีเดียว.

สุนัขรุมกัดนายพราน

เหล่าสุนัขตรูกันเข้าไปในระหว่างจีวร    ด้วยสำคัญว่า    " พระเถระ

ตกลงมา "   ดังนี้แล้วก็รุมกันกัดกินเจ้าของของตน    ทำให้เหลืออยู่เพียง

กระดูก.  สุนัขทั้งหลายออกมาจากระหว่างจีวรแล้ว   ได้ยืนอยู่ ณ ภายนอก.

ทีนั้น    พระเถระจึงหักกิ่งไม้เเห้งกิ่งหนึ่งขว้างสุนัขเหล่านั้น.  เหล่าสุนัขเห็น

พระเถระแล้ว   รู้ว่า " พวกตัวกัดกินเจ้าของเอง "  จึงหนีเข้าป่า.

พระเถระสงสัยในศีลและสมณภาพของตน

พระเถระเกิดความสงสัยขึ้นว่า  " บุรุษนั่นเข้าสู่ระหว่างจีวรของเรา

ฉิบหายแล้ว.  ศีลของเราไม่ด่างพร้อยหรือหนอ ? "   ท่านลงจากต้นไม้เเล้ว

ไปสู่สำนักของพระศาสดา      กราบทูลเรื่องราวนั้นตั้งแต่ต้นแล้วทูลถามว่า

" ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   อุบาสกนั้น  อาศัยจีวรของข้าพระองค์ฉิบหายแล้ว


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 47

ศีลของข้าพระองค์ไม่ด่างพร้อยแลหรือ ?     สมณภาพของข้าพระองค์   ยัง

คงมีอยู่แลหรือ ? "

พระศาสดาทรงรับรองศีลและสมณภาพ

พระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของพระเถระนั้นแล้ว   ตรัสว่า    " ภิกษุ

ศีลของเธอไม่ด่างพร้อย,   สมณภาพของเธอยังมีอยู่.  เขาประทุษร้าย  ต่อ

เธอผู้ไม่ประทุษร้าย  จึงถึงความพินาศ.  ทั้งมิใช่แต่ในบัดนี้อย่างเดียวเท่า-

นั้น.   แม้ในอดีตกาล  เขาก็ประทุษร้ายต่อผู้ไม่ประทุษร้าย  ถึงความพินาศ

แล้วเหมือนกัน "   ดังนี้แล้ว  เมื่อจะทรงประกาศเนื้อความนั้น ทรงนำอดีต

นิทานมา  (ตรัสว่า)

บุรพกรรมของนายพราน

"ดังได้สดับมา   ในอดีตกาล  หมอผู้หนึ่งเที่ยวไปถึงหมู่บ้าน  เพื่อ

ต้องการประกอบเวชกรรม  ไม่ได้กรรมอะไร ๆ   อันความหิวรบกวนแล้ว

ออกไปพบเด็ก ๆ เป็นอันมาก    กำลังเล่นอยู่ที่ประตูบ้าน  จึงคิดว่า   ' เรา

จักให้งูกัดเด็กเหล่านั้นแล้วรักษา  ก็จักได้อาหาร ดังนี้แล้ว  จึงแสดงงูนอน

ชูศีรษะในโพรงไม้เเห่งหนึ่ง  บอกว่า  ่แน่ะ  เจ้าเด็กผู้เจริญทั้งหลาย   นั่น

ลูกนกสาลิกา,   พวกเจ้าจงจับมัน."

ทันใดนั้น  เด็กน้อยคนหนึ่ง  จับงูที่คออย่างมั่นดึงออกมา   รู้ว่ามัน

เป็นงู   จึงร้องขึ้น    สลัดไปบนกระหม่อมของหมอผู้ยืนอยู่ไม่ไกล.    งูรัด

ก้านคอของหมอ     กัดอย่างถนัด      ให้ถึงความสิ้นชีวิตในที่นั้นนั่นเอง.

นายโกกะพรานสุนัขนี้    แม้ในกาลก่อนก็ประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย

ถึงความพินาศแล้วอย่างนั้นเหมือนกัน."


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 48

พระศาสดา ครั้นทรงนำอดีตนิทานนี้มาแล้ว  เมื่อจะทรงสืบอนุสนธิ

แสดงธรรม  จึงตรัสพระคาถานี้ว่า

๙.  โย  อปฺปทุฏฺสฺส  นรสฺส  ทุสฺสติ

สุทฺธสฺส   โปสสฺส   อนงฺคณสฺส

ตเมว   พาล  ปจฺเจติ  ปาป

สุขุโม  รโช  ปฏิวาตว  ขิตฺโต.

"ผู้ใด  ประทุษร้ายต่อนรชนผู้ไม่ประทุษร้าย  ผู้

บริสุทธิ์    ไม่มีกิเลสดุจเนิน,   บาปย่อมกลับถึงผู้นั้น

ซึ่งเป็นคนพาลนั่นเอง      เหมือนธุลีอันละเอียดที่เขา

ซัดทวนลมไปฉะนั้น."

แก้อรรถ

บรรดาบทเหล่านั้น  บทว่า อปฺปทุฏฺสฺส คือผู้ไม่ประทุษร้ายต่อตน

หรือต่อสรรพสัตว์.   บทว่า  นรสฺส ได้แก่  สัตว์.   บทว่า ทุสฺสติแปลว่า

ย่อมพระพฤติผิด.     บทว่า  สุทฺธสฺส  คือผู้ไม่มีความผิดเลย.     แม้คำว่า

โปสสฺส นี้ ก็เป็นชื่อของสัตว์นั้นเอง  โดยอาการอื่น.

บทว่า  อนงฺคณสฺส  คือผู้ไม่มีกิเลส.     คำว่า ปจฺเจติ  ตัดบทเป็น

ปฏิ-เอติ  (แปลว่า  ย่อมกลับถึง).

บทว่า ปฏิวาต เป็นต้น ความว่า  ธุลีที่ละเอียด  อันบุรุษผู้หนึ่งซัด

ไป   ด้วยความเป็นผู้ใคร่ประหารคนผู้ยืนอยู่ในที่เหนือลมย่อมกลับถึงบุรุษ

นั้นเอง  คือตกลงที่เบื้องบนของผู้ซัดไปนั้นเอง  ฉันใด.  บุคคลใด  เมื่อให้

การประหารด้วยฝ่ามือเป็นต้น    ชื่อว่าย่อมประทุษร้ายต่อบุรุษผู้ไม่ประทุษ-

ร้าย.  บาปนั้นเมื่อให้ผลในปัจจุบันนี้   หรือในอบายทั้งหลายมีนรกเป็นต้น


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 49

ในภพหน้า     ชื่อว่าย่อมกลับถึงบุคคลนั้นแหละผู้เป็นพาล    ด้วยสามารถ

วิบากทุกข์ ฉันนั้นเหมือนกัน.

ในกาลจบเทศนา  ภิกษุนั้นดำรงอยู่ในพระอรหัตผล.   พระธรรม-

เทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่บริษัทผู้ประชุมกันแล้ว  ดังนี้แล.

เรื่องนายพรานสุนัขชื่อโกกะ จบ.


พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย คาถาธรรมบท เล่ม ๑ ภาค ๒ ตอน ๓ - หน้าที่ 50

๑๐. เรื่องพระติสสเถระผู้เข้าถึงสกุลนายช่างแก้ว [๑๐๔]

ข้อความเบื้องต้น

พระศาสดา   เมื่อประทับอยู่ในพระเชตวัน     ทรงปรารภพระเถระ

ชื่อติสสะผู้เข้าถึงสกุลนายช่างเเก้ว   ตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า "คพฺภเมเก

อุปฺปชฺชนฺติ"  เป็นต้น.

พระเจ้าปเสนทิโกศลส่งแก้วให้นายช่างเจียระไน

ได้ยินว่า  พระเถระนั้นฉัน  (ภัต) อยู่ในสกุลของนายมณีการผู้หนึ่ง

สิ้น ๑๒ ปี.   ภรรยาและสามีในสกุลนั้นตั้งอยู่ในฐานะเพียงมารดาและบิดา

ปฏิบัติพระเถระแล้ว.

อยู่มาวันหนึ่ง   นายมณีการกำลังนั่งหั่นเนื้อข้างหน้าพระเถระ.   ใน

ขณะนั้น  พระเจ้าปเสนทิโกศล  ทรงส่งแก้วมณีดวงหนึ่งไป  ด้วยรับสั่งว่า

" นายช่างจงจัดและเจียระไนแก้วมณีนี้แล้วส่งมา. "  นายมณีการรับแก้วนั้น

ด้วยมือทั้งเปื้อนโลหิต  วางไว้บนเขียงแล้ว   ก็เข้าไปข้างในเพื่อล้างมือ.

แก้วมณีหายนายช่างสืบหาคนเอาไป

ก็ในเรือนนั้น   นกกะเรียนที่เขาเลี้ยงไว้มีอยู่.     นกนั้นกลืนกินแก้ว

มณีนั้น   ด้วยสำคัญว่าเนื้อ   เพราะกลิ่นโลหิต   เมื่อพระเถระกำลังเห็นอยู่

เทียว.   นายมณีการมาแล้ว   เมื่อไม่เห็นแก้วมณีจึงถามภริยา  ธิดาและบุตร

โดยลำดับว่า   " พวกเจ้าเอาแก้วมณีไปหรือ ? "    เมื่อชนเหล่านั้นกล่าวว่า

" มิได้เอาไป "  จึงคิดว่า " (ชะรอย)  พระเถระจักเอาไป    จึงปรึกษากับ

ภริยาว่า  " แก้วมณี (ชะรอย) พระเถระจักเอาไป "  ภริยาบอกว่า " แน่ะ

นาย   นายอย่ากล่าวอย่างนั้น.   ดิฉันไม่เคยเห็นโทษอะไร ๆ ของพระเถระ

๑. หมายความถึงผู้สนิทสนมกับสกุล  ได้รับอุปการะจากสกุลนั้น.


 
หน้าที่ 51-100