พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 151

๕๐๐  คน   เช่นเดียวกัน.  พวกทารกหลายร้อยคนออกบวชจากภายในเมืองและ

ภายนอกเมือง    รวมทั้งหมดเป็นภิกษุ   ๓   หมื่นรูป.      ก็เมื่อพระสถูปสำเร็จแล้ว

พระราชา    ราชอำมาตย์และพระเทวี   ได้กระทำการบูชา    อย่างน่าพิศวงคนละ

แผนก   ๆ   แม้แก่พวกเทวดานาคและยักษ์.  อนึ่ง เมื่อการบูชาพระธาตุ  (และ)

พระธาตุเจดีย์สำเร็จแล้ว พระมหินทเถระไปสำเร็จการอยู่ยังอุทยานเมฆวัน

นั่นแล.

[พระนางอนุฬาเทวีทรงมีพระประสงค์จะบวช]

ก็สมัยนั้นแล     พระนางอนุฬาเทวี   มีพระประสงค์จะบวช  กราบทูล

แด่พระราชา.     พระราชทรงสดับคำของพระนางแล้ว     ได้ตรัสพระดำรัสนี้กะ

พระเถระว่า   ท่านผู้เจริญ  !   พระนางอนุฬาเทวีมีพระประสงค์จะบวช.    ขอ

พระคุณท่านให้พระนางบวชเถิด.   พระเถระถวายพระพรว่า    มหาบพิตร  !   การ

ให้มาตุคามบวช  ไม่สมควรแก่พวกอาตมภาพ.     แต่ในนครปาตลีบุตร มี

พระเถรี     นามว่าสังฆมิตตา  เป็นน้องสาวของอาตมภาพ.  ขอพระองค์ได้ทรง

โปรดให้นิมนต์พระเถรีนั้นมา  มหาบพิตร  !   ก็แลโพธิพฤกษ์   (ต้นไม้เป็นที่

ตรัสรู้)   ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน  ๆ  ทั้ง   ๓  พระองค์    ได้ประดิษฐาน

อยู่ที่เกาะนี้,   โพธิพฤกษ์อันเปล่งข่ายคือรัศมีใหม่  ๆ    ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

แม้ของเรา  ก็ควรประดิษฐานอยู่บนเกาะนี้  เพราะฉะนั้น     พระองค์พึงส่ง

พระราชสาสน์ไปโดยวิธีที่พระเถรีสังฆมิตตาจะพึงเชิญไม้โพธิ์มาด้วย

[พระราชาส่งทูตไปยังชมพูทวีป]

พระราชาทรงรับคำของพระเถระว่า    ดีละ   เจ้าข้า  !  ดังนี้  ทรงปรึกษา

กับพวกอำมาตย์แล้ว  ตรัสกะอำมาตย์ผู้เป็นหลานของพระองค์     นามว่าอริฏฐะ

ว่าเธอจักอาจไปยังนครปาตลีบุตรนิมนต์พระแม่เจ้าสังฆมิตตาเถรีมาพร้อมกับ


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 152

ไม้มหาโพธิหรือ  อริฏฐอำมาตย์กราบทูลว่า    อาจ      สมมติเทพ  !    ถ้าพระองค์

จักทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบวช.    พระราชาตรัสว่า     ไปเถิดพ่อ  !    เจ้านำพระ

เถรีมาแล้ว  จงบวชเถิด.      อำมาตย์นั้นถือเอาพระราชสาสน์และเถรสาสน์แล้วไป

ยังท่าเรือชื่อชัมพุโกลปัฏฏนะ     โดยวันเดียวเท่านั้น      ด้วยกำลังการอธิษฐานของ

พระเถระ   ลงเรือข้ามสมุทรไปยังเมืองปาตลีบุตรทีเดียว.    ฝ่ายพระนางอนุฬาเทวี

แล   พร้อมด้วยหญิงสาว   ๕๐๐   คน     และหญิงชาววังอี  ๕๐๐    คน      สมทานศีล

๑๐  ครองผ้ากาสาวพัสตร์ให้สร้างสำนักอาศัย  ในส่วนหนึ่งพระนคร  แล้วสำเร็จ

การอยู่อาศัย.

[ทูตถวายพระราชสาสน์และเถรสาสน์]

ฝ่ายอริฏฐอำมาตย์ก็ไปถึงในวันนั้นนั่นแล       ได้ทูลเกล้าถวายพระราช

สาสน์และกราบทูลอย่างนี้ว่า      ข้าแต่สมมติเทพ  !    พระมหินทเถระพระโอรสของ

พระองค์   ทูลอย่างนี้ว่า  ได้ยินว่า  พระเทวีพระนามว่า   อนุฬา   พระชายาของ

พระกนิษฐภาดาแห่งพระเจ้าเทวานัมปิยดิส     พระสหายของพระองค์    มีพระ

ประสงค์จะบวช  เพื่อให้พระนางได้บวช   ขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาโปรดส่ง

พระแม่เจ้าสังฆมิตตาเถรี    และต้นมหาโพธิ์ไปกับพระแม่เจ้าด้วย.     อริฏฐอำมาตย์

ครั้นทูลถวายเถรสาสน์แล้วเข้าเฝ้าพระเถรีสังฆมิตตา    กราบเรียนอย่างนี้ว่า

ข้าแต่พระแม่เจ้า  !   พระมหินทเถระ   หลวงพี่ของพระแม่เจ้า     ส่งข้าพเจ้ามาใน

สำนักของพระแม่เจ้า  โดยสั่งว่า       พระนางอนุฬาเทวี      พระชายาของพระกนิษฐ-

ภาดาแห่งพระเจ้าเทวานัมปิยดิส    พร้อมกับหญิงสาว  ๕๐๐  คน      และหญิงชาววัง

๕๐๐     คน   มีความประสงค์จะบวช    นัยว่าพระแม่เจ้าจงมาให้พระนางอนุฬาเทวี

นั้นบวช.  ในทันใดนั้นนั่นเอง   พระเถรีนั้นรีบด่วนไปยังราชสำนัก   แล้วกราบ


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 153

ทูลอย่างนี้ว่า     ข้าแต่มหาบพิตร !  พระมหินทเถระ        หลวงพี่ของหม่อมฉันส่งข่าว

มาอย่างนี้ว่า         ได้ยินว่า  พระนางอนุฬาเทวี  พระชายาของพระกนิษฐภาดาแห่ง

พระราชา พร้อมด้วยหญิงสาว ๕๐๐ คน   และหญิงชาววัง    ๕๐๐   คน    มีความ

ประสงค์จะบวช  คอยท่าการมาของหม่อมฉันอยู่  ข้าแต่มหาราช  !  หม่อมฉัน

ปราถนาจะไปยังเกาะตัมพปัณณิทวีป.   พระราชาตรัสว่า    แน่ะแม่  !   พระมหินท-

เถระแม้ผู้เป็นลูกของเราและสุมนสามเณรหลานของเรา  ก็ไปสู่เกาะตัมพปัณณิ-

ทวีป     ทำให้เราเป็นเหมือนคนแขนขาด      เรานั้นเมื่อไม่เห็นลูกหลานแม้

เหล่านั้น     ก็เกิดความเศร้าโศก   เมื่อเห็นหน้าเจ้าก็หายโศก      อย่าเลยแม่  !  แม่

อย่าไป.  พระเถรีทูลว่า   ข้าแต่มหาราช !  คำของหลวงพี่แห่งหม่อมฉันหนักแน่น

แม้พระนางอนุฬาขัตติยานี   อันสตรีพันคนแวดล้อมแล้วมุ่งหน้าต่อบรรพชา

รอคอยหม่อมฉันอยู่  หม่อมฉันจะต้องไป    มหาบพิตร  !  พระราชาตรัสว่า    แม่

ถ้าเช่นนั้น   เจ้าเชิญมหาโพธิ์ไปด้วยเถิด.

[พระเจ้าอโศกตั้งพระทัยจะส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกาอยู่ก่อน]

ถามว่า   พระราชาได้ต้นมหาโพธิ์มาจากไหน  ?

แก้ว่า     ได้ทราบว่า        พระราชาทรงมีพระประสงค์จะส่งต้นมหาโพธิ์ไป

ยังเกาะลังกา     เมื่อสุมนสามเณรยังไม่มา    เพื่อต้องการรับเอาพระธาตุ  ก่อนแต่

พระสังฆมิตตาเถรีจะไปนั้นนั่นแล      ก็ทรงพระดำริว่า      เราจักส่งต้นมหาโพธิ์

ซึ่งไม่ควรจะตัดด้วยศัสตราไปได้อย่างได้หนอแล    เมื่อไม่เห็นอุบาย     จึงตรัสถาม

อำมาตย์ชื่อมหาเทพ.   อำมาตย์นั้นกราบทูลว่า   ข้าแต่สมมติเทพ  !   มีภิกษุบัณฑิต

เป็นอันมาก.  พระราชาทรงสดับคำนั้นแล้ว       รับสั่งให้ตระเตรียมภัต    เพื่อภิกษุ

สงฆ์  ในที่สุดภัตกิจได้ตรัสถามพระสงฆ์ว่า      ท่านผู้เจริญ  !    ต้นมหาโพธิ์ของ


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 154

พระผู้มีพระภาคเจ้า  ควรไปยังเกาะลังกาหรือไม่หนอ   ?   พระสงฆ์มอบให้เป็น

ภาระของพระโมคคัลลีบุตรติสสเถระ.  พระเถระถวายพระพรว่า     ต้นมหาโพธิ์

ควรไปยังเกาะลังกาแท้  มหาบพิตร   !   ดังนี้แล้ว    ได้ทูลบอกมหาอธิษฐาน  ๕   ข้อ

ของพระผู้มีพระภาคเจ้า.

[พระมหาอธิษฐาน  ๕  ข้อ   ของพระผู้มีพระภาคเจ้า]

มหาอธิษฐาน  ๕  ข้อเป็นไฉน  ?   คือได้ทราบว่า  พระผู้มีพระภาคเจ้า

ทรงบรรทมบนพระแท่นปรินิพพาน  ได้ทรงอธิษฐานว่า  เพื่อต้องการให้ต้น

มหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ในลังกาทวีป     พระเจ้าอโศกมหาราชจักเสด็จมารับเอา

ต้นมหาโพธิ์    ในเวลานั้น    กึ่งมหาโพธิ์ด้านทิศทักษิณ    จงขาดเองทีเดียว  แล้ว

ประดิษฐานอยู่ในกระถางทอง     นี้เป็นอธิษฐานข้อที่หนึ่ง.    ทรงอธิฐานว่า

ก็ในเวลาประดิษฐานอยู่ในกระถางทองนั้น     มหาโพธิ์จงลอยเข้าไปสู่ห้องหิมวลา-

หกตั้งอยู่   นี้เป็นอธิษฐานข้อที่สอง.   ทรงอธิฐานว่า     ในวันคำรบ  ๗   ต้น

มหาโพธิ์จงลอยลงมาจากกลีบหิมวลาหก   ตั้งอยู่ในกระถางทอง  เปล่งฉัพพรรณ-

รังสีจากใบและผลทั้งหลาย   นี้เป็นอธิษฐานข้อที่สาม.   ทรงอธิษฐานว่า

พระธาตุรากขวัญเบื้องขวา   จงทำยมกปาฏิหาริย์ในวันประดิษฐานอยู่ที่พระเจดีย์

ในถูปาราม    นี้เป็นอธิษฐานข้อที่สี่.   ทรงอธิษฐานว่า พระธาตุของเราประมาณ

โทณะหนึ่ง  ในเกาะลังกานี้แล   ในเวลาประดิษฐานอยู่ในมหาเจดีย์       จงแปลง

เพศเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเหาะขึ้นสู่เวหาส    ทำยมกปาฏิหาริย์ นี้เป็นอธิษฐาน

ข้อที่ห้า.

[วิสสุกรรมเทพบุตรปลอมตัวเป็นช่างเนรมิตกระถางทอง]

พระราชาทรงสดับมหาอธิษฐาน  ๕    ข้อนี้แล้ว     มีพระหฤทัยเลื่อมใส

รับสั่งให้จัดการชำระหนทาง    ตั้งแต่เมืองปาตลีบุตรจนถึงต้นมหาโพธิ์แล้ว    ให้


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 155

นำทองคำเป็นมากออกมา      เพื่อต้องการให้สร้างกระถางทองคำ.     ในขณะนั้น

นั่นแล   วิสสุกรรมเทพบุตร     ทราบพระราชหฤทัยได้นิรมิตเป็นช่างทอง   ยืนอยู่

ตรงพระพักตร์  (ของพระราชา).   พระราชาทอดพระเนตรเห็นเขาแล้ว    จึงตรัส

ว่า    พ่อ  เจ้าจงเอาทองนี้ไปทำกระถาง.    เขาทูลว่า   ข้าแต่สมมติเทพ  !   ขอ

พระองค์ทรงบอกขนาดให้ทราบ.    พระราชาตรัสว่า  พ่อ    เจ้านั่นแหละ   ทราบ

และจงทำให้ได้ขนาด.  เขารับว่า   ดีละ  สมมติเทพ  !    ข้าพระองค์จักกระทำ

จึงถือทองเอามือลูบคลำ   ด้วยอานุภาพของตน    นิรมิตกระถางทอง   วัดโดยรอบ

ประมาณ  ๙  ศอก  สูง  ๕  ศอก กว้าง  ๓  ศอก  หนา   ๘   นิ้ว   ขอบปากมีขนาด

เท่าโคนงวงช้าง

[พระราชาพร้อมด้วยเสนาเสด็จไปยังต้นมหาโพธิ์]

ครั้งนั้น     พระราชา   เสด็จออกจากนครปาตีบุตรด้วยเสนาใหญ่  ยาว

ประมาณ  ๗    โยชน์    กว้างประมาณ ๓     โยชน์    พาเอาพระอริยสงฆ์ได้เสด็จไปยัง

ที่ใกล้ต้นมหาโพธิ์.    เสนาล้อมต้นมหาโพธิ์     ซึ่งมีธงชัยและธงแผ่นผ้ายกขึ้นไว้

แล้ว    วิจิตรด้วยรัตนะต่าง ๆ   ประดับด้วยเครื่องอลังการมากมาย    เกลื่อนกล่น

ไปด้วยดอกไม้นานาชนิด     ประโคมด้วยเครื่องดุริยางค์หลายหลาก.   พระราชา

นิมนต์เอาพระมหาเถระผู้เป็นคณะปาโมกข์   ประมาณพันรูป      แล้วให้พระราชา

ผู้ได้รับการอภิเษกทั้งชมพูทวีปจำนวนพันองค์แวดล้อมพระองค์      และต้นมหา

โพธิ์  ได้ประทับยืนที่โคนต้นมหาโพธิ์ทอดพระเนตรดูต้นมหาโพธิ์.     ส่วนที่เหลือ

เว้นลำต้นของมหาโพธิ์   และส่วนแห่งกิ่งใหญ่ด้านทิศทักษิณประมาณ    ๔   ศอก

ไม่ปรากฏให้เห็น   พระราชาทรงเห็นปาฏิหาริย์นั้น          เกิดพระปีติปราโมทย์

ตรัสแต่ภิกษุสงฆ์ว่า    ท่านผู้เจริญ   !       ข้าพเจ้าเห็นปาฏิหาริย์นี้แล้ว     ยินดี   จะบูชา

ต้นมหาโพธิ์     ด้วยราชสมบัติในทวีป     จึงได้ถวายการอภิเษก.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 156

[พระราชาทรงทำสัตยาธิษฐาน]

ครั้งนั้น    พระราชาทรงบูชา    (ต้นมหาโพธิ์)        ด้วยดอกไม้และของหอม

เป็นต้น     กระทำประทักษิณ   ๓   ครั้ง      ถวายบังคมในที่ทั้ง   ๘   เสด็จลุกขึ้นแล้ว

ประทับยืนประคองอัญชลี      มีพระประสงค์จะเชิญเอาต้นมหาโพธิ์ด้วยการทำ

คำสัตย์    รับสั่งให้ตั้งกระถางทองข้างบนตั่งที่สำเร็จด้วยรัตนะทุกอย่าง  ซึ่งตั้งหนุน

ให้สูงขึ้น     ตั้งแต่พื้นดินจนถึงกิ่งด้านขวาของมพาโพธิ์แล้ว   เสด็จขึ้นบนรัตนบิฐ

ทรงถือพระสุวรรณตุลิกา  (พู่กันทองคำ)       ทำรอยขีดด้วยมโนศิลา   แล้วได้ทรง

ทำสัจพจน์กิริยาว่า      ถ้าต้นมหาโพธิ์ควรประดิษฐานอยู่ในเกาะลังกา    และหากว่า

ข้าพเจ้าพึงเป็นผู้หมดความสงสัยในพระพุทธศาสนาไซร้       ขอให้ต้นมหาโพธิ์จง

ประดิษฐานอยู่ในกระถางทองเสียเองทีเดียว.     พร้อมกับการทรงทำสัจพจน์

กิ่งโพธิ์ขาดตรงที่ทรงเอามโนศิลากำหนดหมายไว้    แล้วตั้งอยู่ในเบื้องบนกระถาง

ทอง  อันเต็มด้วยโคลนผสมด้วยของหมอน.   ต้นโพธิ์นั้นมีลำต้นสูงได้   ๑๐  ศอก

กิ่งใหญ่   ๕  กิ่ง  ประมาณ ๔ ศอก       ประดับด้วยผล  ๕  ผลเท่า   ๆ  กัน.    ส่วนกิ่ง

เล็ก  ๆ  มีจำนวนพันกิ่ง.     ครั้งนั้นพระราชาทรงกำหนดตัดรอยขีดในประเทศ

(ส่วน   ที่)  ประมาณ  ๓ องคุลี   ข้างบนรอยขีดเดิม. ขณะนั่นนั้นเอง   รากใหญ่

๑๐ ราก   งอกเป็นต่อมคล้ายต่อมน้ำออกจากรอยขีดนั้น.   พระราชาทรงกำหนด

ตัดรอยขีดอื่น ๆ  อีก ๙ แห่งในระยะต่อ  ๆ  ไป  แต่ละ ๓ องคุลี.   ราก ๙๐ ราก

งอกเป็นปุ่มคล้ายต่อมน้ำออกจากรอยขีดแม้เหล่านั้น  รอยละ ๑๐ ราก. รากใหญ่

๑๐ รากแรก  งอกออกมาประมาณ ๔ นิ้ว.  ราก ๙๐ ราก แม้นอกนี้  ก็งอก

เกี่ยวประสานกัน   คล้ายตาข่ายขวัญโค. พระราชา ประทับยืนอยู่เหนือสุดตั่ง

รัตนบิฐนั่นแล  ทอดระเนตรเห็นปาฏิหาริย์ประมาณเท่านี้ ได้ทรงประคอง

อัญชลีบันลือลั่น.  ภิกษุจำนวนหลายพันรูป   ก็ได้ซ้องสาธุการ.  ราชเสนาทั้งสิ้น


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 157

ก็ได้บันลือกันอึงมี่. ธงผ้าที่ยกขึ้นไว้ตั้งแต่แสนธง  ได้โบกสะบัดพริ้ว.  พวกทวยเทพ

ตั้งต้นกุมมัฏฐกเทวดา     ได้ให้สาธุการเป็นไป       จนกระทั่งถึงเหล่าเทพพรหม

กายิกา.

เมื่อพระราชา       ทอดพระเนตรเห็นปาฏิหาริย์นี้      มีพระวรกายอันปีติ

ถูกต้องหาระหว่างมิได้     ประทับยืนประคองอัญชลีอยู่นั่นแล,   ต้นมหาโพธิ์ก็ได้

ประดิษฐานอยู่ในกระถางทอง      ด้วยจำนวนรากตั้งร้อย.       รากใหญ่  ๑๐  ราก

ได้หยั่งลงจดพื้นกระถางทอง.         รากที่เหลือ ๙๐  รากก็เจริญงอกงามขึ้นโดยลำดับ

หยั่งลงแช่อยู่ในเปือกตมที่ผสมด้วยของหอม.  เมื่อต้นมหาโพธิ์ สักว่าประดิษฐาน

อยู่ในกระถางทองอย่างนั้นแล้ว   มหาปฐพีก็หวั่นไหว.   เหล่าเภรีของทวยเทพ

บันลือลั่นไปในอากาศ.     ความโกลาหลเป็นอันเดียวกัน   ตั้งแต่พื้นปฐพีจนถึง

พรหมโลกได้กึกก้องเป็นอันเดียวกัน      เพราะความโน้มเอนไปมาแห่งเหล่า

บรรพต  เพราะเสียงสาธุการแห่งทวยเทพ    เพราะการทำเสียงหิง  ๆ   แห่งเหล่า

ยักษ์  เพราะการกล่าวชมเชยแห่งพวกอสูร   เพราะการปรบมือแห่งพวกพรหม

เพราะความคำรามแห่งหมู่เมฆ        เพราะความร้อนแห่งหมู่สัตว์สี่เท้า     เพราะความ

ขันกู่แห่งเหล่าปักษี (และ)   เพราะความว่องไวเฉพาะตน   ๆ    แห่งพนักงาน

ตาลาวจรดนตรีทั้งปวง.  ฉัพพรรณรังสีพวยพุ่งออกมาจากแต่ละผลในกิ่งทั้ง   ๕

แล้วก็พุ่งขึ้นไปจนถึงพรหมโลกเหมือนทำจักวาลทั้งสิ้น    ให้ติดเนื่องกันดุจ

กลอนเรือนแก้ว     ฉะนั้น.

[กิ่งต้นมหาโพธิ์ลอยขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้า  ๗  วัน]

ก็แล   จำเดิมแต่ขณะนั้นไป     ต้นมหาโพธิ์ก็เข้าไปสู่กลีบเมฆซึ่งเต็มไป

ด้วยหิมะ     แล้วดำรงอยู่สิ้น  ๗   วัน.     ใคร  ๆ    ก็ไม่เห็นต้นมหาโพธิ์.    พระราชา

เสด็จลงจากรัตนบิฐแล้ว     ทรงรับสั่งให้ทำการบูชามหาโพธิ์สิ้น  ๗  วัน .   ในวัน


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 158

ที่  ๗  หิมะและรัศมีทั้งหลายก็หมุนกลับจากทิศทั้งปวงเข้าไปสู่ต้นมหาโพธิ์นั่นแล.

เมื่อห้องจักรวาลปราศจากหิมวลาหกแจ่มใสแล้ว    ต้นมหาโพธิ์ที่มีลำต้น   กิ่งใหญ่

และกิ่งน้อยบริบูรณ์     ซึ่งประดับไปด้วยผลทั้ง   ๕   ได้ปรากฏตั้งอยู่ในกระถางทอง

นั่นแล.

พระราชา    ทอดพระเนตรเห็นต้นมหาโพธิ์แล้ว     มีพระปรีดาปราโมทย์

อันปาฏิหาริย์เหล่านั้นให้เกิดแล้ว   จึงทรงดำริว่า      เราจักบูชาต้นมหาโพธิ์หนุ่ม

ด้วยราชสมบัติในสากลชมพูทวีป     ดังนี้แล้ว     ได้ทรงประทานการอภิเษก   (แก่

ต้นมหาโพธิ์นั้น)    แล้วได้ประทับยืนอยู่ที่ฐานต้นมหาโพธิ์นั่นแล    สิ้น  ๗   วัน.

ในวันปวารณาเดือนกัตติกาต้น       เวลาเย็น     ต้นมหาโพธิ์ก็ประดิษฐานอยู่ใน

กระถางทองก่อน.   หลังจากนั้นมา         พระราชา      ทรงยับยั้งอยู่ตลอดสัปดาห์ที่

มหาโพธิ์อยู่ในกลีบเมฆ       และสัปดาห์ที่พระราชทานอภิเษก      จึงเสด็จเข้าไปสู่

พระนครปาตลีบุตร      ในวันอุโบสถ     แห่งกาฬปักษ์โดยวันเดียวเท่านั้น,     ในวัน

ปาฏิบท  (แรมค่ำหนึ่ง)     แห่งชุณหปักษ์ของเดือนกัตติกา     ทรงพักต้นมหาโพธิ์

ไว้ที่โคนต้นสาละใหญ่ด้านปราจีนทิศ.

[ต้นมหาโพธิ์แตกหน่อออกใหม่]

ในวันที่   ๑๗  ตั้งแต่วันที่ต้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ในกระถางทอง

หน่อใหม่  ๆ  แห่งต้นมหาโพธิ์ก็ได้ปรากฏขึ้น.   พระราชา     แม้ทอดพระเนตรเห็น

หน่อเหล่านั้นแล้ว      ก็ทรงเลื่อมใส      เมื่อจะทรงบูชาต้นมหาโพธิ์ด้วยราชสมบัติ

อีก    ได้ทรงถวายการอภิเษกในสากลชมพูทวีป.       สุมนสามเณรไปเพื่อรับเอา

พระธาตุ  ในวันเพ็ญเดือนกัตติกมาส     (คือ    วันเพ็ญเดือน   ๑๒)    ได้เห็นการ

บูชาแก่ต้นมหาโพธิ์เป็นมหรสพเดือนกัตติกมาส.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 159

พระเจ้าอโศกมหาราช    ทรงหมายถึงต้นโพธิ์ที่นำมาจากมหาโพธิ์มณฑล

แล้วชำไว้ที่นครปาตลีบุตร      โดยนัยดังกล่าวมานี้       จึงตรัส  (กะพระนางสังฆ-

มิตตาเถรี)   ว่า    แม่  !   ถ้าเช่นนี้ขอให้ลูกรับเอาต้นมหาโพธิ์ไปด้วยเถิด.

พระนางสังฆมิตตาเถรีนั้น     ทูลรับว่า   สาธุ.

[พระเจ้าอโศกทรงตั้งตระกูลต่าง  ๆ  ไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพธิ์]

พระราชา      พระราชทานตระกูลเทวดา  ๑๘   ตระกูลอำมาตย์  ๘  ตระกูล

พราหมณ์   ๘   ตระกูลกุฏุมพี   ๘   ตระกูลเลี้ยงโค  ๘   ตระกูลเสือดาว  ๘   และ

ตระกูลชาวกาลิงคะ   ๘   ไว้เพื่อรักษาต้นมหาโพธิ์    และพระราชทานหม้อทอง  ๘

หม้อเงิน ๘  ใบ   ไว้เพื่อรดน้ำ  (ต้นมหาโพธิ์)   แล้วทรงให้ยกต้นมหาโพธิ์ขึ้น

สู่เรือ พร้อมด้วยบริวารนี้ที่แม่น้ำคงคา.   ฝ่ายพระองค์เองเสด็จออกจากพระนคร

ข้ามดงชื่อวิชฌาฏวี  แล้วเสด็จไปถึงท่าชื่อตามพลิตตี ตลอด   ๗  วัน    โดยลำดับ.

ในระหว่างทาง    พวกทวยเทพ   นาค   และมนุษย์  ได้พากันบูชาต้นมหาโพธิ์

อย่างมโหฬาร.  ฝ่ายพระราชา     ทรงพักต้นมหาโพธิ์ไว้ที่ริมฝั่งสมุทร  ๗  วัน

แล้วได้ทรงถวายราชสมบัติใหญ่ในสากลทวีป.     คราวนี้  เป็นการทรงถวาย

ราชสมบัติในชมพูทวีปครั้งที่ ๓  แก่ต้นมหาโพธิ์นั้น.

[พระเจ้าอโศกทรงลุยน้ำส่งต้นมหาโพธิ์ไปเกาะลังกา]

พระเจ้าอโศกธรรมราชา    ครั้นทรงบูชา    (ต้นมหาโพธิ์)   ด้วยราชสมบัติ

อย่างใหญ่อย่างนั้นแล้ว    ในวันปาฏิบทแรก    (คือแรม  ๑  ค่ำ)    แห่งเดือน

มิคสิรมาส   (คือ  เดือนอ้าย)   จึงทรงยกต้นมหาโพธิ์ขึ้น    เสด็จลุยน้ำไปประมาณ

เพียงพระศอ      ทรงวางไว้บนเรือ    แล้วทรงรับสั่งให้แม้พระนางสังฆมิตตาเถรี

พร้อมด้วยบริวารขึ้นเรือ   จึงได้ตรัสคำนี้กะอธิฏฐอำมาตย์ว่า   พ่อ  !   ข้าพเจ้า


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 160

บูชาต้นมหาโพธิ์  ด้วยราชสมบัติในสากลชมพูทวีปถึง ๓  ครั้ง   ต้องลุยน้ำไป

ประมาณเพียงคอ     ส่ง    (ต้นมหาโพธิ์)   ไปให้พระสหายของข้าพเจ้า.  แม้พระสหาย

ของข้าพเจ้านั้น   ก็จงทรงบูชาต้นมหาโพธิ์เหมือนอย่างนี้แหละ.

ท้าวเธอ    ครั้นพระราชทานข่าวสาสน์แก่พระสหายอย่างนั้นแล้ว     ทรง

คร่ำครวญประคองอัญชลี    ประทับยืนหลั่งพระอัสสุชลอยู่ว่า      ต้นมหาโพธิ์ของ

พระทศพล      ซึ่งฉายช่อพระรัศมีดุจมีชีวิตอยู่    ไปละหนอ      ดังนี้.    นาวาที่ต้น

มหาโพธิ์ขึ้นประดิษฐานอยู่แม้นั้นแล    เมื่อมหาชนจ้องมองแลดูอยู่    ก็ออกวิ่งไป

สู่ท้องทะเลหลวง.     เหล่าระลอกคลื่นในมหาสมุทรสงบเงียบประมาณโยชน์หนึ่ง

โดยรอบ.   เหล่าปทุมชาติเบญจพรรณก็แย้มบาน.    ทิพยดุริยางค์ดนตรีทั้งหลาย

ก็บันลือลั่นอยู่บนอากาศกลางหาว.       ได้มีการบูชาอันโอฬารยิ่งนัก  ซึ่งพวก

ทวยเทพผู้อาศัยอยู่ในอากาศ        ทางน้ำ        บนบกและที่ต้นไม้เป็นต้น     บันดาลให้

เป็นไปแล้ว.       พระนางสังฆมิตตาเถรี      ทำให้ตระกุลนาคทั้งหลายในมหาสมุทร

สะดุ้งกลัวแล้ว    ด้วย   (จำแลงเป็น)   รูปสุบรรณ  (คือนิรมิตเป็นรูปครุฑ).  ก็นาค

เหล่านั้นสะดุ้งกลัว       มาเห็นสมบัตินั้นเข้า        จึงทูลขอกะพระเถรี   แล้วนำต้น

มหาโพธิ์ไปสู่นาคพิภพ       บูชาด้วยราชสมบัติแห่งนาคตลอด  ๗   วันแล้ว         (นำ

กลับมา)    ให้ประดิษฐานอยู่บนเรืออีก.   นาวาได้เล่นไปถึงท่าชมพูโกปัฏฏนะ

ในวันนั้นนั่นเอง.     ฝ่ายพระเจ้าอโศกมหาราช        ทรงระทมทุกข์เพราะวิโยคจาก

ต้นมหาโพธิ์      ทรงคร่ำครวญกันแสง      จ้องพระเนตรดูจนสุดทัศนวิสัย     แล้วก็

เสด็จกลับ.

[พระเจ้าเทวานัมปิยดิสกรุงลังกาเตรียมต้อนรับต้นมหาโพธิ์]

ฝ่ายพระเจ้าเทวานัมปิยดิสมหาราชแล       จำเดิมแต่วันปาฏิบทแรกแห่ง

เดือนมิคสิรมาส   (คือเดือนอ้าย)     ทรงรับสั่งให้ชำระตกแต่งมรรคาตั้งแต่ประตู


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 161

ด้านทิศอุดร     (แห่งอนุราชบุรี)     จนถึงท่าชมพูโกลปัฏฏนะตามคำของสุมน

สามเณร,    ในวันที่เสด็จออกจากพระนคร        ได้ประทับยืนอยู่     ณ     ที่ตั้งศาลา

อันมีอยู่ที่ฝั่งสมุทรใกล้กับประตูด้านทิศอุดรนั่นเอง      ได้ทอดพระเนตรเห็นต้น

มหาโพธิ์   ที่กำลังมาอยู่ในมหาสมุทรนั่นแล      โดยสมบัตินั้น       เพราะอานุภาพ

ของพระเถระ   ทรงปลื้มพระหฤทัยเสด็จออกไป        รับส่งให้เอาดอกไม้เบญจพรรณ

โปรยลงตลอดทางทั้งหมด       ทรงตั้งเครื่องบูชาดอก*    ไม้อันมีค่าไว้ในระหว่างทาง

เป็นระยะแล้ว    เสด็จไปท่าชมพูโกลปัฏฏนะโดยวันเดียวเท่านั้น   อันพวกพนักงาน

ตาลาวจรดนตรีทั่งปวงแวดล้อมแล้ว     ทรงบูชา   (ต้นมหาโพธิ์)   อยู่ด้วยเครื่อง

สักการะทั้งหลาย    มีดอกไม้      ธูปและของหอมเป็นต้น     เสด็จลุยน้ำไปประมาณ

เพียงพระศอแล้วทรงรับสั่งว่า    ต้นมหาโพธิ์ของพระทศพล   ซึ่งฉายช่อพระรัศมี

ดุจมีชีวิตอยู่มาแล้วหนอ        มีพระหฤทัยเลื่อมใสแล้ว    จึงทรงยกต้นมหาโพธิ์ขึ้น

แล้ว  วางลงบนพระเศียร       อันเป็นอวัยวะสูงสุด       พร้อมด้วยเหล่าตระกูที่

สมบูรณ์ด้วยชาติ   ๑๖  ตระกูล     ผู้แวดล้อมต้นมหาโพธิ์    เสด็จขึ้นจากสมุทร

แล้วทรงพักต้นมหาโพธิ์ไว้ที่ริมฝั่งมหาสมุทร          ทรงบูชาด้วยราชสมบัติในเกาะ

ตัมพปัณณิทวีปทั้งหมดสิ้น     ๒   วัน.         ท้าวเธอทรงให้ตระกูลที่สมบูรณ์ด้วยชาติ

๑๖   ตระกูลสำเร็จราชการแทน.        ภายหลังต่อมาในวันที่  ๔   ท้าวเธอทรงรับเอา

ต้นมหาโพธิ์แล้ว    ทรงทำการบูชาอยู่อย่างโอฬาร     เสด็จถึงกรุงอนุราธบุรีโดย

สำดับ.

[พระเจ้าเทวานัมปิยดิสพักต้นมหาโพธิ์ไว้ในปูชนียสถาน  ๔  แห่ง]

พระราชา      ครั้นทรงทำสักการะอย่างใหญ่      แม้ในกรุงอนุราธบุรี   ใน

วันจาตุทสี    (คือวันขึ้น  ๑๔   ค่ำ)    นั่นเอง       รับสั่งให้ส่งต้นมหาโพธิ์เข้าในทาง

*  ฏีกาสารัตถทีปนี.      แก้ว่า    ให้ทำเจดีย์ดอกไม้ไว้ในระหว่างทางทั้ง  ๒  ข้าง   น่าจะได้แก่

พุ่มดอกไม้นั้นเอง.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 162

ประตูด้านทิศอุดรในเวลาตะวันบ่าย       แห่ไปโดยท่ามกลางพระนคร    ออกทาง

ประตูด้านทิศทักษิณ       แล้วทรงให้ตั้งต้นมหาโพธิ์ไว้บนฐานซุ้มพระทวารแห่ง

ราชอุทยาน         ที่ทำบริกรรมพื้นไว้แต่แรกทีเดียว     ตามคำของสุมนสามเณร    ซึ่ง

เป็นใจกลาง   (จุดเด่น)     แห่งราชอุทยานมหาเมฆวัน    อันเป็นสถานที่ที่สมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายประทับนั่งเข้านิโรธสมาบัติ           และสมเด็จ

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อน   ๆ  ๓  พระองค์    เคยประทับนั่งเข้าสมบัติ.     ทั้ง

เป็นสถานที่มีต้นซึกใหญ่       ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้า     ทรง

พระนามว่ากกุสันธะ,        ต้นอุทุมพร        (ต้นมะเดื่อ)         ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของ

พระผู้มีพระภาคเจ้า      ทรงพระนามว่าโกนาคมน์           และต้นนิโครธ       (ต้นไทร)

ซึ่งเป็นต้นไม้ตรัสรู้ของสมเด็จพระกัสสปสัมมาสัมพุทธเจ้า       ประดิษฐานอยู่ในที่

ประมาณ    ๕๐๐   ชั่วธนู        วัดจากประตูด้านทิศทักษิณ.

ถามว่า      พระราชาทรงรับสั่งให้ตั้งต้นมหาโพธิ์นั้นไว้อย่างไร  ?

แก้ว่า       ทรงรับสั่งให้พักไว้อย่างนี้   คือ :-  ได้ยินว่า       ตระกูลที่สมบูรณ์

ด้วยชาติทั้ง   ๑๖    ตระกูล      ที่มาแวดล้อมต้นโพธิ์เหล่านั้น   ถือเอาเพศเป็นพระราชา

พระราชาก็ทรงถือเอาเพศเป็นนายทวารบาล.    ตระกูลทั้ง ๑๖   ตระกูลเอาต้น

มหาโพธิ์ลงปลูกแล้ว      (ที่ปูชนียสถาน  ๔  แห่งดังกล่าวแล้วนั้น)

[ต้นมหาโพธิ์แสดงอิทธิปาฏิหาริย์]

ในขณะที่พอพ้นจากมือของตระกูลทั้ง   ๑๖   เหล่านั้นนั่นแล   ต้นมหาโพธิ์

ก็ลอยขึ้นไปสู่เวลาสูงประมาณ  ๘๐   ศอก   แล้วเปล่งรัศมีซึ่งมีพรรณะ  ๖   ประการ

ออก.    รัศมีทั้งหลายก็แผ่ปกคลุมไปทั่วเกาะ        ได้ตั้งอยู่จดถึงพรหมโลกเบื้องบน.

บุรุษประมาณหมื่นคน     เห็นปาฏิหาริย์ต้นมหาโพธิ์แล้วเกิดความเลื่อมใส          เริ่ม


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 163

เจริญอนุบุพพวิปัสสนา      ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วบวช.      ต้นมหาโพธิ์ได้

ประดิษฐานอยู่บนอากาศ       จนพระอาทิตย์อัสดงคต     ก็เมื่อพระอาทิตย์อัสดงคต

แล้ว      จึงกลับ      (ลงมา)      ประดิษฐานอยู่บนปฐพี       โดยโรหิณีนักขัตฤกษ์.

พร้อมกับด้วยต้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่  (นั่นแล)     มหาปฐพีได้ไหวจนถึงที่สุด

น้ำ  (รองแผ่นดิน).    ก็แล    ต้นมหาโพธิ์    ครั้นประดิษฐานอยู่แล้ว    ก็นิ่งเงียบ

อยู่ในกลีบเมฆ    (กลุ่มหมอก)     ตลอด  ๗  วัน.    ต้นมหาโพธิ์ได้ถึงความมอง

ไม่เห็นชาวโลก    (คือชาวโลกมองไม่เห็นต้นมหาโพธิ์).     ในวันที่   ๗    นภากาศ

ได้ปราศจากเมฆหมอกแล้ว.      รัศมีซึ่งมีพรรณ    ๖      ประการ      ก็พวยพุ่งกระจาย

ออก.    ลำต้น    กิ่ง   ใบ      และผลทั้ง   ๕    แห่งต้นมหาโพธิ์ก็ปรากฏให้เห็น.  พระ

มหินทเถระ      พระนางเตละเลียดตาเถรี    และพระราชา      พร้อมด้วยข้าราชบริพาร

ได้เสด็จไปถึงสถานที่ตั้งแห่งต้นมหาโพธิ์นั่นแล.    และประชาชนชาวเกาะทั้งหมด

ก็ประชุมกันแล้วโดยส่วนมาก.     เมื่อชนเหล่านั้นมองดูอยู่นั่นเอง     ผลหนึ่งจากกึ่ง

ด้านทิศอุดรสุกแล้วก็หล่นจากกิ่ง.       พระเถระน้อมหัตถ์เข้ารับไว้.   ผลก็ได้ตั้งอยู่

บนหัตถ์ของพระเถระ.   พระเถระได้ถวายผลนั้นแด่พระราชา   โดยถวายพระพร

ว่า  ขอพระองค์ทรงปลูกเถิด     มหาบพิตร  !

[ต้นมหาโพธิ์แตกสาขาออกถึง  ๘     ต้นและ   ๓๒  ต้น]

พระราชาทรงรับแล้ว      ก็ทรงโปรยปุ๋ยที่มีรสดีลงที่กระถางทองใส่โคลน

ที่ผสมด้วยของหอมให้เต็ม       แล้วเพาะปลูกไว้ในที่ใกล้ต้นมหาโพธิ์.    เมื่อชน

ทั้งหมดดูอยู่นั่นเอง     ต้นโพธิ์อ่อน ๆ  ๘   ต้น    ซึ่งมีประมาณ   ๔   ศอก     ได้งอก

ขึ้นแล้ว.  พระราชาทอดพระเนตรเห็นอัศจรรย์นั้นแล้วก็ทรงบูชาต้นโพธิ์อ่อน    ๆ

๘   ต้นด้วยเศวตฉัตร      แล้วถวายการอภิเษก    (แก่ต้นโพธิ์อ่อน  ๆ   ทั้ง  ๘  ต้นนั้น).

ประชาชนปลูกต้นโพธิ์ต้นหนึ่ง   (ซึ่งแยกออก)  จากต้นโพธิ์อ่อน  ๆ  ทั้ง ๘   ต้นนั้น


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 164

ไว้ที่ท่าชื่อชมพูโกลปัฏฏนะ      ในโอกาสที่ต้นมหาโพธิ์ประดิษฐานอยู่ครั้งแรก   ใน

คราวมาถึง.     ปลูกต้นหนึ่งไว้ที่หน้าประตูบ้านของควักพราหมณ์    อีกต้นหนึ่ง

ที่ถูปาราม   อีกต้นหนึ่งที่อิสสรนิมมานวิหาร    อีกต้นหนึ่งใกล้ที่ตั้งพระปฐมเจดีย์

อีกต้นหนึ่งที่เจติยบรรพต    อีกต้นหนึ่งที่บ้านกาชรคามในโรหณชนบท   อีกต้น

หนึ่งที่บ้านจันทนคาม       ในโรหณชนบทนั่นเอง.      ประชาชนทั้งหลายได้ปลูกต้น

โพธิ์อ่อน  ๓๒  ต้น     ซึ่งเกิดจากพืชแห่งผลทั้ง    ๔   นอกนี้ไว้ในอารามที่ตั้งอยู่ใน

ระยะโยชน์หนึ่ง.

[พระนางอนุฬาเทวี  และอริฏฐอำมาตย์ผนวชแล้วสำเร็จพระอรหัต]

เมื่อต้นมหาโพธิ์       อันเป็นธงชัยแห่งพระสัทธรรมของพระทศพล

ประดิษฐานอยู่แล้ว    เพื่อประโยชน์เกื้อกูล     เพื่อความสุข      แก่ชนชาวเกาะโดย

รอบ    ด้วยการสืบต่อลำดับแห่งลูกหลานอย่างนี้แล้ว    พระนางอนุฬาเทวี  พร้อม

กับมาตุคามพันหนึ่ง   คือ   หญิงสาว     (ผู้เป็นบาทบริจารีกาของตน)   ๕๐๐   คน

และหญิงชาววังอีก  ๕๐๐   คน    ผนวชในสำนักของพระนางสังฆมิตตาเถรี   ไม่

นานนักพร้อมด้วยบริวารก็ดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์.   ฝ่ายพระราชภาคิ-

ไนยชื่ออริฏฐะแล       พร้อมกับบุรุษ    ๕๐๐   คน     บวชในสำนักของพระเถระ

พร้อมด้วยบริวาร  ได้ดำรงอยู่ในความเป็นพระอรหันต์      ต่อกาลไม่นานเช่น

เดียวกัน.

[พระศาสนาจักตั้งมั่นเพราะกุลบุตรชาวเกาะลังกาบวชเรียน]

ต่อมาวันหนึ่ง     พระราชาถวายบังคมต้นมหาโพธิ์แล้ว      เสด็จไปยัง

ถูปารามพร้อมกับพระเถระ    เมื่อท้าวเธอเสด็จไปถึงสถานที่จะสร้างโลหปราสาท

๑.  ฎีกาสารัตถทีปนีเป็นตวักกพราหมณ์.

๒.  คำว่า  อิสสรนิมมานวิหารได้แก่กัสสปคิรีวิหารคือวิหารที่อิสรชนสร้างไว้ สารัตถ.

๑/๒๘๖-๗.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 165

พวกราชบุรุษก็ได้นำดอกไม้ทั้งหลายมาทูลถวาย.     พระราชาได้ถวายดอกไม้

ทั้งหลายแก่พระเถระ.     พระเถระก็เอาดอกไม้บูชาที่จะสร้างโลหปราสาท.  พอ

เมื่อดอกไม้ทั้งหลาย     สักว่าตกลงที่พื้น   ได้เกิดมีแผ่นดินหวั่นไหวใหญ่.    พระราชา

ตรัสถามว่า ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  ! เพราะเหตุไร    แผ่นดินจึงไหว ?     พระเถระ

ทูลว่า มหาบพิตร  !  ในอนาคต    โรงพระอุโบสถจักมีแก่สงฆ์ในโอกาสนี้  นี้จัก

เป็นบุรพนิมิตแห่งโรงพระอุโบสถนั้น.

พระราชาเสด็จต่อไปพร้อมกับพระเถระ     ได้เสด็จไปถึงอัมพังคณสถาน.

ที่อัมพังคณสถานนั้น    ราชบุรุษได้นำผลมะม่วงสุกผลหนึ่งซึ่งสมบูรณ์ด้วยสีและ

กลิ่น   มีรสอร่อยยิ่ง      มาทูลถวายแด่พระราชาพระองค์นั้น.    พระราชาได้ถวาย

ผลมะม่วงนั้นแก่พระเถระเพื่อขบฉัน.    พระเถระก็ฉันในที่นั้นนั่นเอง    แล้วทูลว่า

ขอพระองค์ทรงปลูกเมล็ดมะม่วงนี้ไว้    ในที่นี้นั่นแล.

พระราชา   ทรงรับเอาเมล็ดมะม่วงนั้นแล้ว     ทรงเพาะปลูกไว้ในที่นั้น

นั่นเอง   แล้วทรงรดน้ำ.   พร้อมกับการทรงเพาะปลูกเมล็ดมะม่วงปฐพีหวั่นไหว

แล้ว.  พระราชาตรัสถามว่า  ข้าแต่ท่านผู้เจริญ  !    เพราะเหตุไร    ปฐพีจึงไหว  ?

พระเถระทูลว่า    มหาบพิตร  !   ในอนาคตที่ประชุมสงฆ์    ชื่ออัมพังคณะ    จักมีใน

โอกาสนี้      นี้จักเป็นบุรพนิมิตแห่งสันนิบาตสถานนั้น.

พระราชา     ทรงโปรยดอกไม้   ๘   กำลงในที่นั้น    ทรงไว้แล้วก็เสด็จ

ต่อไปอีกพร้อมกับพระเถระ      ได้เสด็จไปถึงสถานที่จะสร้างมหาเจดีย์.  ในสถาน

ที่นั้น   พวกราชบุรุษ       ได้นำดอกจำปาทั้งหลายมาทูลถวายแด่พระราชาองค์นั้น.

พระราชา      ได้ถวายดอกจำปาเหล่านั้นแก่พระเถระ.         พระเถระก็เอาดอกไม้บูชา

ที่จะสร้างมหาเจดีย์แล้วไหว้.       ในทันใดนั้นเอง   มหาปฐพีก็หวั่นไหว.   พระราชา

ตรัสถามว่า   ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  !   เพราะเหตุไร  ปฐพีจึงได้ไหว.     พระเถระ


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 166

ทูลว่า      มหาบพิตร  !         ในอนาคต        พระมหาสถูป     ซึ่งไม่มีที่ไนเหมือนของ

พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าจักมีในโอกาสนี้        นี้จักเป็นบุรพนิมิต   แห่งมหาสถูปนั้น.

พระราชา      ทรงรับสั่งว่า      ข้าพเจ้าเอง     จะสร้าง     ท่านผู้เจริญ  !

พระเถระ       ทูลว่า     อย่าเลย   มหาบพิตร  !    พระองค์     ยังมีการงานอื่น

อยู่มาก   แต่พระนัดดาของพระองค์         พระนามว่า     ทุฏฐคามณีอภัย จักทรง

ให้สร้าง.

คราวนั้น     พระราชา      ทรงรับสั่งว่า      ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  !    ถ้า

พระนัดดาของข้าพเจ้าจักสร้างไซร้        ก็จักสร้างสิ่งที่ข้าพเจ้าสร้างไว้แล้วนั่นเอง

ดังนี้แล้ว   จึงรับสั่งให้นำเสาหินมีประมาณ  ๑๒  ศอกมา    แล้วให้จารึกอักษรไว้ว่า

พระนัดดาของพระเจ้าเทวานัมปิยดิสพระนามว่า     ทุฏฐคามณีอภัย      จะสร้าง

พระสถูปไว้ในประเทศนี้เถิด      ดังนี้     รับสั่งให้ประดิษฐานไว้แล้ว      จึงตรัสถาม

พระเถระว่า     ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  !      พระศาสนา     ตั้งมั่นแล้วในเกาะลังกา

ทวีปหรือยัง  ?

พระเถระทูลว่า      ขอถวายพระพร     มหาบพิตร   !  พระศาสนาตั้งมั่นแล้ว

แต่ว่า       รากเหง้าแห่งพระศาสนานั้น     ยังไม่หยั่งลงก่อน.

พระราชา     ตรัสถามว่า     ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  !  ก็เมื่อไรรากเหง้า

(แห่งพระศาสนานั้น)      จักชื่อว่าเป็นอันหยั่งลงแล้ว  ?

พระเถระ   ทูลว่า   มหาบพิตร  !   ในกาลใด     เด็กผู้เกิดในเกาะตัมพ-

ปัณณิทวีป       มีมารดาเป็นชาวเกาะตัมพปัณณิทวีป        จักออกบวชในเกาะ

ตัมพปัณณิทวีป      แล้วเรียกพระวินัยในเกาะตัมพปัณณิทวีปนั่นเอง     ออกสอน


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 167

(พระวินัย) ในเกาะตัมพปัณณิทวีปได้            ในกาลนั่นรากเหง้าแห่งพระศาสนา

จักชื่อว่าเป็นอันหยั่งลงแล้ว.

พระราชา       ตรัสถามว่า         ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  !    ก็มีภิกษุเช่นนี้

มีอยู่หรือ  ?

พระเถระ  ทูลว่า   มีอยู่   มหาบพิตร  !   พระมหาอริฏฐภิกษุเป็นผู้

สามารถในกรรมนั้น.

พระราชา       ตรัสถามว่า      ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ  !    ข้าพเจ้าควรทำ

อะไรบ้าง    ในกรรมนี้.

พระเถระ     ทูลว่า    ควรสร้างมณฑป    มหาบพิตร  !

[พระเจ้าเทวานัมปิยดิสสร้างมณฑปเพื่อทำจตุตถสังคายนา]

พระราชา       ทรงรับว่า    ดีละ      เจ้าข้า  !     แล้วรับสั่งให้สร้างมณฑปด้วย

ราชานุภาพ     ซึ่งเป็นเช่นกับมณฑปที่พระเจ้าอชาตศัตรุมหาราช     ทรงสร้างใน

คราวทีมหาสังคีติ   (คือสังคายนาครั้งแรก)          ไว้ในเนื้อที่ของอำมาตย์    ชื่อเมฆ

วรรณาภัย  (ของพระเจ้าเมฆวรรณาภัย)      แล้วทรงรับสั่งให้พวกพนักงานตาลา

วจรดนตรี*   ทั้งปวง     ฝึกซ้อมในศิลปะของตน   ๆ   ไว้     (สั่งให้เตรียมซ้อมดนตรี

ไว้ให้ชำนาญ)   แล้วทรงรับสั่งว่า      ข้าพเจ้า  จักดูรากเหง้าแห่งพระศาสนา   ที่

หยั่งลงแล้ว    ดังนี้     มีบุรุษจำนวนหลายพันแวดล้อมแล้ว   ได้เสด็จไปถึงถูปาราม

*   พนักงานประโคมดนตรี     หรือละครรำเท้า.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 168

เริ่มเรื่องจตุตถสังคายนา

โดยสมัยนั้นแล     ภิกษุ   ๖๘,๐๐๐   รูป   ประชุมกันที่ถูปาราม.    อาสนะ

ของพระมหามหินทเถระ       เขาปูหันหน้าไปทางด้านทิศทักษิณ.       ธรรมาสน์ของ

มหาอริฏฐเถระ       เขาจัดตั้งหันหน้าไปทางด้านทิศอุดร.     ครั้นนั้นแล     พระ

มหาอริฏฐเถระ    อันพระมหินทเถระ     เชื้อเชิญแล้วก็นั่งบนธรรมาสน์    โดยลำดับ

อันถึงแก่ตน     ตามสมควร.        พระมหาเถระ   ๖๘   รูป     ซึ่งมีพระมหินทเถระเป็น

ประมุข ก็นั่งล้อมธรรมาสน์.      พระกนิษฐภาดา     แม้ของพระราชา      พระนามว่า

มัตตาภยเถระ    เป็นผู้เอาธุระการงาน    (คือตั้งใจศึกษาเล่าเรียน)     ร่วมกับภิกษุ

๕๐๐     รูป    นั่งล้อมธรรมาสน์ของพระมหาอริฏฐเถระนั้นแล    ด้วยตั้งใจว่า     จัก

เรียนเอาพระวินัย.     พวกภิกษุแม้ที่เหลือ      และบริษัทพร้อมด้วยพระราชา   ก็ได้

นั่งบนที่นั่งอันถึงแก่ตน    ๆ    แล้ว.

ครั้งนั้น      ท่านพระมหาอริฏฐเถระ     ได้แสดงนิทานแห่งพระวินัยว่า

โดยสมัยนั้น       พระผู้มีพระภาคพุทธเจ้า       ประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดาอันนเฬรุ-

ยักษ์สิง     ใกล้เมืองเวรัญชา     ดังนี้เป็นต้น.    ก็แลเมื่อท่านพระอริฏฐเถระ     แสดง

นิทานแห่งพระวินัยแล้ว     อากาศก็ร้องคำรามดังสนั่น.    สายฟ้าอันมิใช่ฤดูกาลก็

แลบแปลบปลาบ.     พวกเทวดาได้ถวายสาธุการแล้ว.    มหาปฐพีไหวหวั่น    จนถึง

ที่สุดน้ำรองแผ่นดิน.

เมื่อปาฏิหาริย์หลายอย่างเป็นไปอยู่อย่างนั้น      ท่านพระอริฏฐเถระ

ซึ่งมีพระมหาเถระขีณาสพ    เจ้าคณะแต่ละคณะ   ๖๘    รูป  อันมีพระมหามหินท์เป็น

ประมุข     และภิกษุหกหมื่นรูปนอกจากนั้นห้อมล้อมแล้ว     ได้ประกาศพระวินัย

ปิฎก    อันแสดงซึ่งคุณมีพระกรุณาของพระศาสดาเป็นต้น      ซึ่งกำจัดความดิ้นรน


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 169

ทางกายกรรมวจีกรรม    ของเหล่าชนผู้ทำตามคำพร่ำสอน    ของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ในท่ามกลางแห่งมหาวิหารถูปาราม    ในวันปวารณาเดือนกัตติกาแรก.     ก็ท่าน

พระอริฏฐเถระ   ครั้นประกาศแล้ว  บอกสอนแก่ภิกษุเป็นอันมาก   คือให้ตั้ง

อยู่ในหทัยของภิกษุมากหลาย   ดำรงอยู่ตราบเท่าอายุ      แล้วก็ปรินิพพาน    ด้วย

อนุปาทิเสสนิพพานธาตุ.

พระมหาเถระ  ๖๘  รูป   แม้เหล่านั้นแล

อันมีพระมหามหินท์เป็นประมุข       ผู้เอาธุระ

การงานมาประชุมพร้อมกันแล้วในสมาคม

นั้น,     ทั้งหมดเป็นเจ้าคณะแต่ละคณะ    เป็น

สาวกของพระธรรมราชา           มีอาสวะสิ้นแล้ว

ได้บรรลุวสี      มีวิชชา   ๓    ฉลาดในอิทธิฤทธิ์

รู้แจ้งอุดมอรรถอนุสาสน์พระราชา     พระเถระ

ผู้แสวงหาคุณใหญ่แสดงแสงสว่าง             (คือ

ความสว่างแห่งญาณ)    ให้เห็นชัด     ยังแผ่นดิน

(คือเกาะลังกา)   นี้ให้รุ่งเรืองแล้ว    ก็ปริ

นิพพาน   เหมือนกองไฟลุกโพลงแล้วดับไป

ฉะนั้น.

จำเนียรกาลต่อมาแต่กาลปรินิพพานแห่งพระมหาเถระเหล่านั้นลำดับ

สืบต่อกันมาแห่งอาจารย์        ซึ่งมีประการดังกล่าวแล้วในตอนต้นอย่างนี้       คือ

พระมหาเถระแม้เหล่าอื่น   ผู้เป็นอันเตวาสิกของพระเถระเหล่านั้น   และพระเถระ

ทั้งหลาย        มีพระติสสทัตตะ     พระกาฬสุมนะ   และพระทีฆสุมนะเป็นต้น  ผู้เป็น

อันเตวาสิกแห่งอันเตวาสิกทั้งหลาย    ของพระมหาอริฏฐเถระ   ได้นำพระวินัย-

ปิฎกนี้มา   จนถึงทุกวันนี้.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 170

เพราะเหตุนั้น       ข้าพเจ้าจึงกล่าวไว้ว่า      ก็ถัดจากตติยสังคายนามา

พระเถระทั้งหลาย       มีพระมหินท์เป็นต้น       ได้นำพระวินัยปิฎกมาสู่เกาะนี้

พระเถระทั้งหลาย       มีพระอริฏฐเถระเป็นต้น    เรียนจาก  (สำนัก)     พระมหินท์

แล้ว   ได้นำมาตลอดเวลาระยะหนึ่ง   ตั้งแต่เวลาพระอริฏฐเถระเป็นต้นนั้นนำมา

พระวินัยปิฎกนั้น    พึงทราบว่า     ได้นำสืบมาโดยลำดับอาจารย์     ซึ่งเป็นการสืบ

ลำดับอันเตวาสิกของพระอริฏฐเถระเป็นต้นเหล่านั้นนั่นเอง   จนถึงทุกวันนี้.

[แก้บทมาติกาว่า   พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด]

บทมาติกาว่า    พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคลใด      ข้าพเจ้าจะเฉลย

ต่อไป:-   พระวินัยปิฎกของบุคคลเหล่าใด   ย่อมเป็นไปไม่พร่อง   ทั้งโดยบาลี

ทั้งโดยอรรถ     คือไม่เลอะเลือนแม้น้อยหนึ่ง         เหมือนน้ำมันงาที่ใส่ไว้ในหม้อ

แก้วมณี ย่อมไม่ซึมออกฉะนั้น    พึงทราบว่า   พระวินัยปิฎกตั้งอยู่แล้วในบุคคล

เห็นปานนั้น  ซึ่งเป็นผู้มีสติ     คติ     และธิติมีประมาณยิ่ง     ผู้เป็นลัชชี   มักมีความ

รังเกียจ   ใคร่ต่อการศึกษา.

[อานิสงส์แห่งการเรียนพระวินัย   ๕  ข้อ]

เพราะฉะนั้น    เพื่อให้พระวินัยตั้งมั่น      อันภิกษุผู้กำหนดรู้อานิสงส์แห่ง

วินัยปริยัติ     (การเรียนพระวินัย)   ใคร่ต่อการศึกษา        ก็ควรเรียนพระวินัย.

ในอธิการว่าด้วยการพรรณนานิทานนั้น  มีอานิสงส์แห่งวินัยปริยัติ  (การเรียน

พระวินัย)     ดังต่อไปนี้ :  -

จริงอยู่       บุคคลผู้ฉลาดในวินัยปริยัติ   ย่อมเป็นผู้ตั้งอยู่ในฐานเป็น

มารดาบิดาของเหล่ากุลบุตร     ผู้ได้ศรัทธาในพระศาสนา     เพราะว่า     บรรพชา

อุปสมบท     ข้อปฏิบัติวัตรใหญ่น้อย          ความเป็นผู้ฉลาดในอาจาระและโคจร

ของกุลบุตรเหล่านั้น     เนื่องด้วยความฉลาดในวินัยปริยัตินั้น.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 171

อีกประการหนึ่ง      เพราะอาศัยวินัยปริยัติ        กองศีลของตน   ย่อมเป็น

ของอันบุคคลนั้น      คุ้มครองรักษาดีแล้ว       ย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเหล่ากุลบุตร

ผู้ถูกความสงสัยครอบงำ      ย่อมกล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์       ย่อมข่มขี่พวกข้าศึกได้

ด้วยดี     โดยสหธรรม       ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติ       เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม

เพราะเหตุนั้น      พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อานิสงส์

๕  เหล่านี้   (มีอยู่)    ในบุคคลผู้ทรงพระวินัย   คือ : -

(๑)  กองศีลของตน     ย่อมเป็นของอันบุคคลนั้น    คุ้มครองรักษาไว้

ดีแล้ว

(๒)  ย่อมเป็นที่พึ่งพิงของเหล่ากุลบุตร   ผู้ถูกความสงสัยครอบงำ

(๓) ย่อมเป็นผู้กล้าพูดในท่ามกลางสงฆ์

(๔) ย่อมข่มขี่พวกข้าศึกได้ด้วยดี   โดยสหธรรม

(๕) ย่อมเป็นผู้ปฏิบัติ   เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัทธรรม.*

[วินัยเป็นข้อปฏิบัติให้บรรลุความหลุดพ้นจากกิเลสเป็นที่สุด]

ก็อีกประการหนึ่ง  กุศลธรรมเหล่าใด    ซึ่งมีสังวรเป็นมูล   อันพระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสไว้แล้ว,      บุคคลผู้ทรงวินัยนั่นแล   ชื่อว่าเป็นทายาทแห่งกุศล

ธรรมเหล่านั้น     เพราะธรรมเหล่านั้น    มีวินัยเป็นมูล.   สมจริงดังคำที่พระผู้มี

พระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า

วินัย   ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สังวร      (ความสำรวม).     สังวรย่อมมี

เพื่อประโยชน์แก่อวิปปฏิสาร     (ความไม่เดือดร้อน),       อวิปปฏิสาร     ย่อมมีเพื่อ

ประโยชน์แก่ความปราโมทย์,     ความปราโมทย์    ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปีติ

(ความอิ่มใจ),   ปีติ    ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ปัสสัทธิ    (ความสงบ),     ปัสสัทธิ

ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ความสุข,      ความสุข    ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่สมาธิ

*  นย.   วิ.    ปวิวาร.   ๘/๔๕๓


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 172

(ความตั้งใจมั่น)      สมาธิ     ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่ยถาภูตญาณทัสสนะ  (ความ

รู้เห็นตามเป็นจริง),      ยถาภูตญาณทัสสนะ       ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่นิพพิทา

(ความเบื่อหน่าย),     นิพพิทา    ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิราคะ   (ความสำรอก

กิเลส),    วิราคะ   ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่วิมุตติ     (ความหลุดพ้น)    วิมุตติ   ย่อมมี

เพื่อประโยชน์แก่วิมุตติญาณทัสสนะ  (ความรู้เห็นความหลุดพ้น)วิมุตติญาณ-

ทัสสนะ    ย่อมมีเพื่อประโยชน์แก่อนุปาทาปรินิพพาน     (ความดับสนิทหาเชื้อ

มิได้)การกล่าว   การปรึกษา  กิริยานั่งใกล้ความเงี่ยโสตลงสดับ    แต่ละอย่าง   ๆ

มีอนุปาทาปรินิพพาน    คือ      ความพ้นพิเศษแห่งจิต      ไม่ถือมั่น     นั่นเป็นผล.*

เพราะฉะนั้น   ควรทำความพยายามโดยเอื้อเฟื้อในการเล่าเรียนพระวินัย ดังนี้แล.

[คาถาสรุปเรื่อง]

ด้วยลำดับแห่งคำเพียงเท่านี้      เป็นอันข้าพเจ้าประกาศใจความแห่ง

คาถานี้ว่า

พระวินัยปิฎกนี้   ผู้ใดกล่าวไว้    กล่าว

ไว้เมื่อใด   กล่าวไว้ทำไม  ผู้ใดทรงไว้      ผู้ใด

นำสืบมา        และประดิษฐานอยู่แล้วในผู้ใด

ข้าพเจ้ากล่าววิธีดังนี้แล้ว        ภายหลัง   (จัก

พรรณนาอรรถแห่งพระวินัย)    ดังนี้

ในมาติกา    ที่ข้าพเจ้าตั้งไว้     เพื่อสังวรรณนาพระนัยนั้นก่อน   และการสังวรรณนา

พาหิรนิทานแห่งพระวินัย    ก็เป็นอันข้าพเจ้าวรรณนาแล้ว   ตามที่ได้อธิบายมา

ดังนี้แล.

พาหิรนิทานวรรณนา   จบ

*  วิ.   ปริวาร.  ๘/๔๐๖.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 173

เวรัญชกัณฑวรรณนา

*   บัดนี้       ข้าพเจ้าจักทำการพรรณนาเนื้อความแห่งบททั้งหลาย       มี

บทว่า   เตน    สมเยน   พุทฺโธ   ภควา    เป็นอาทิ   เพราะได้กล่าวไว้แล้วว่า

จักทำการพรรณนาอรรถแห่งวินัย

แสดงเนื้อความแห่งปาฐะว่า    เตน   เป็นอาทิ

โดยประการต่าง  ๆ.

ข้าพเจ้าจักทำอรรถวรรณนาอย่างไรเล่า.

[อธิบายบทว่า  เตน เป็นต้น]

บทว่า   เตน   เป็นคำแสดงออกโดยไม่เจาะจง.       บัณฑิตพึงทราบ

ปฏินิเทศแห่งบทว่า    เตน   นั้น   ด้วยคำว่า  เยน  นี้   ซึ่งเป็นคำสรุปแม้ไม่กล่าวไว้

แต่สำเร็จได้โดยใจความในกาลภายหลัง.    จริงอยู่     ความรำพึงของท่านพระ-

สารีบุตร    ซึ่งเป็นเหตุแห่งการทูลวิงวอนให้บัญญัติพระวินัย     สำเร็จได้ในกาล

ภายหลัง   เพราะเหตุนั้น   พึงทราบสัมพันธ์ในคำว่า    เตน   สมเยน    เป็นต้นนี้

อย่างนี้ว่า  ความรำพึงนั้นเกิดขึ้น   โดยสมัยใด    โดยสมัยนั้น      พระผู้มีพระภาค-

พุทธเจ้าเสด็จประทับที่เมืองเวรัญชา.

จริงอยู่     วิธีนี้เป็นวิธีที่เหมาะแม้ในวินัยทั้งหมด  คือคำว่า  เตน   ท่าน

กล่าวไว้ในที่ใด   ๆ   ในที่นั้น   ๆ  บัณฑิตพึงทำปฏินิเทศด้วยคำว่า   เยน นี้

ซึ่งสำเร็จโดยใจความในกาลก่อนหรือภายหลัง.        อุทาหรณ์พอเป็นทางวิธีที่

เหมาะตามที่กล่าวนั้นดังนี้      ภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรม   เพราะเหตุใด    ภิกษุ

*   เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช (จวน   อุฏฺฐายี    ป.  ธ. ๙)   วัดมกุฏกษัตริยาราม  แปล.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 174

ทั้งหลาย  !       เพราะเหตุนั้นแล   เราจักบัญญัติสิกขาบทแก่ภิกษุทั้งหลาย     มีคำ

อธิบายว่า   ภิกษุสุทินเสพเมถุนธรรม  เพราะเหตุใด   เพราะเหตุนั้น  เราจักบัญญัติ.

ปฏินิเทศ     ย่อมเหมาะด้วยคำว่า    เยน   นี้         ซึ่งสำเร็จโดยใจความในกาลก่อน

อย่างนี้ก่อน.    ปฏินิเทศ    ย่อมเหมาะด้วยคำว่า    เยน    นี้     ซึ่งสำเร็จโดยใจความ

ในภายหลัง  อย่างนี้ว่า  พระธนิยะ   บุตรนายช่างหม้อ  ได้ถือเอาของที่เจ้าของ

เขาไม่ให้       คือไม้ทั้งหลายของพระราชา    โดยสมัยใด      โดยสมัยนั้น     พระผู้มี

พระภาคพุทธเจ้าเสด็จอยู่ที่กรุงราชคฤห์.     เนื้อความแห่งคำว่า    เตน     เป็นอัน

ข้าพเจ้าจักกล่าวแล้ว    ด้วยประการฉะนี้.

[อธิบายบทว่า     สมเยน  เป็นต้น]

ส่วน สมยศัพท์ ซึ่งมีในบทว่า  สมเยน    นี้

ย่อมปรากฏในอรรถ      ๙     อย่าง      คือ

สมวายะ  ๑   ขณะ ๑    กาละ๑   สมุหะ   ๑

เหตุ  ๑  ทิฏฐะ ๑  ปฏิลาภะ  ๑   ปหานะ  ๑

ปฎิเวธะ    ๑

ก่อน

จริงอย่างนั้น        สมยศัพท์มีสมวายะเป็นอรรถ      ในคำทั้งหลายมีอาทิ

อย่างนี้ว่า      ชื่อแม้ไฉน    แม้พรุ่งนี้     เราทั้งหลายพึงเข้าไปให้เหมาะกาลและความ

พร้อมกัน.*   มีขณะเป็นอรรถในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า        ภิกษุทั้งหลาย  !

*  ที.    สี.    ๙/๒๕๑.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 175

ก็ขณะและสมัยเพื่ออยู่พรหมจรรย์มีหนึ่งแล.    มีกาละเป็นอรรถในคำทั้งหลาย

มีอาทิอย่างนี้ว่า       คราวร้อน     คราวกระวนกระวาย.   มีสุหะเป็นอรรถในคำ

ทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า     ประชุมใหญ่ในป่ามหาวัน.  มีเหตุเป็นอรรถ  ในคำ

ทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า    ดูก่อนภัททาลิ  !   แม้เหตุผล      ได้เป็นของอันท่านไม่ได้

แทงตลอดแล้วว่า      แม้พระผู้มีพระภาคเจ้าแล      เสด็จอยู่ในกรุงสาวัตถี.   แม้

พระองค์จักทรงทราบเราว่า         ภิกษุชื่อว่าภัททาลิ          มิใช่ผู้มีปกติทำให้บริบูรณ์

ด้วยสิกขาในศาสนาของพระศาสดา   ดูก่อนภัททาลิ   !      เหตุแม้นี้แล       ได้เป็นของ

อันท่านไม่ได้แทงตลอดแล้ว.   มีทิฏฐิเป็นอรรถในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า

ก็โดยสมัยนั้นแล     ปริพาชกชื่ออุคคหมานะบุตรของสมณฑิกา    อาศัยอยู่ใน

อารามของนางมัลลิกา   ศาลาหลังเดียวใกล้แถวต้นมะพลับเป็นที่สอนทิฏฐิเป็นที่

เรียน.  มีปฏิลาภะเป็นอรรถ      ในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า

ประโยชน์ใด          ในทิฏฐธรรมนั่นแล

ด้วยประโยชน์ใด      เป็นไปในสัมปรายภพด้วย

นักปราชญ์    ท่านเรียกว่า    บัณฑิต   เพราะได้

เฉพาะซึ่งประโยชน์นั้น.

มีปหานะเป็นอรรถ       ในคำทั้งหลายมีอาทิอย่างนี้ว่า    ภิกษุนี้ได้กระทำ

ที่สุดทุกข์    เพราะละมานะโดยชอบ.   มีปฏิเวธะเป็นอรรถ  ในคำทั้งหลายมี

อาทิอย่างนี้ว่า      อรรถคือความบีบคั้นแห่งทุกข์  อรรถคือข้อที่ทุกข์เป็นสังขต-

ธรรม   อรรถคือความแผดเผาแห่งทุกข์        อรรถคือความแปรปรวนแห่งทุกข์

เป็นอรรถที่ควรแทงตลอด. แต่ในที่นี้  สมยศัพท์นั้นมีกาละเป็นอรรถ  เพราะ

๑.   อง.    กฎฺฐก.   ๒๓/๒๓๐         ๒  วิ.      มหา. ๒/๓๓๙.      ๓.  ที.  มหา. ๑๐/๒๘๗.

๔. ม.ม.  ๑๓/๑๖๕.   ๕. ม.ม.  ๑๓/๓๔๒.   ๖.  ส.  ส.   ๑๔/๑๒๖.   ๗. องฺ  จตุกฺก. ๒๑/๒๒๓.

๘. ขุ.  ปฏิ.  ๓๑/๔๕๔


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 176

เหตุนั้น  พึงเห็นเนื้อความในบทว่า   เตน   สมเยน    นี้    อย่างนี้ว่า      ความรำพึง

เป็นเหตุทูลวิวอนให้ทรงบัญญัติเกิดขึ้นแก่ท่านพระสารีบุตร  โดยกาลใด

โดยกาลนั้น

ในบทว่า    เตน    สมเยน   นี้   โจทก์ท้วงว่า     เมื่อเป็นเช่นนั้น   เหตุไร

ในวินัยนี้   จึงทำนิเทศด้วยตติยวิภัตติว่า    เตน  สมเยน   ไม่ทำด้วยทุติยาวิภัตติ

ว่า  เอก  สมย   เหมือนในสุตตตันตะ     และด้วยสัตตมีวิภัตติว่า    ยสฺมึ   สมเย

กามาวจร     เหมือนในอภิธรรมเล่า ?    เฉลยว่า    เพราะความสมกับใจความโดย

ประการอย่างนั้น  ในสุตตันตะและอภิธรรมนั้น     และเพราะความสมกับใจความ

โดยประการอื่นในวินัยนี้     สมกับใจความอย่างไร ?    สมยศัพท์มีอัจจันตสังโยค

เป็นอรรถ    เหมาะในสุตตันตะก่อน.    จริงอยู่    พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอยู่ด้วย

กรุณาวิหารตลอดที่สุดสมัยที่ทรงแสดงพระสุตตันตะทั้งหลาย       มีพรหมชาลสูตร

เป็นต้นทีเดียว       เพราะเหตุนั้น      ในสุตตันตะนั้นท่านจึงทำอุปโยคนิเทศ      เพื่อ

ส่องเนื้อความนั้น.    ก็แล     สมยศัพท์มีอธิกรณะเป็นอรรถ       และความกำหนด

ภาวะด้วยภาวะเป็นอรรถ   ย่อมเหมาะ    ในอภิธรรม.  จริงอยู่    สมยศัพท์มีกาละ

เป็นอรรถและมีสมุหะเป็นอรรถ       เป็นอธิกรณ์แห่งธรรมทั้งหลายมีผัสสะเป็นต้น

ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสในอภิธรรมนั้น     ภาวะแห่งธรรมเหล่านั้น      อันท่าน

ย่อมกำหนดด้วยความมีแห่งสมัย    กล่าวคือ      ขณะ      สมวายะ     และเหตุ     เพราะ

เหตุนั้น       ในอภิธรรมนั้น     ท่านจึงทำนิเทศด้วยสัตตมีวิภัตติ      เพื่อส่องเนื้อความ

นั้น. ส่วนในวินัยนี้    สมยศัพท์มีเหตุเป็นอรรถและมีกรณะเป็นอรรถจึงสมกัน.*

*   พระราชกวี  มานิต   ถาวโร    ป.ธ.๙   วัดสัมพันธวงศ์แปล.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 177

*  ก็สมัยบัญญัติสิขาบทใดนั้น      เป็นสมัยที่พระสารีบุตรเป็นต้นรู้ได้

ยาก. โดยสมัยนั้น      อันเป็นเหตุและกรณะ      พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบัญญัติ

สิกขาบททั้งหลาย    และทรงพิจารณาดูเหตุแห่งการบัญญัติสิกขาบท  ได้เสด็จ

ประทับอยู่ในที่นั้น   ๆ     เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงทราบว่า    ท่านทำนิเทศด้วย

ตติยาวิภัตติในวินัยนี้     เพื่อส่องเนื้อความนั้น.     ก็ในที่นี้มีคาถา     (ด้วยสามารถ

แห่งการสงเคราะห์เนื้อความตามที่กล่าวแล้ว)    ดังต่อไปนี้ว่า

เพราะพิจารณาเนื้อความนั้น ๆ  ท่าน

พระเถระทั้งหลาย         จึงกล่าวสมยศัพท์ใน

พระสูตรและพระอภิธรรมแห่งใดแห่งหนึ่ง

ด้วยตติยาวิภัตติและสัตตมีวิภัตติ.  สมยศัพท์

นั้นท่านกล่าวในพระวินัยนี้   ด้วยตติยาวิภัตติ

เท่านั้น.

ส่วนพระโบราณาจารย์พรรณนาไว้ว่า      ความต่างกันนี้ว่า   ต   สมย

ตลอดสมัยนั้นก็ดี    ว่า    ตสฺมึ    สมเย      ในสมัยนั้นก็ดี      ว่า   เตน    สมเยน

โดยสมัยนั้นก็ดี      แปลกกันแต่เพียงถ้อยคำ.     ในทุก   ๆ  บทมีสัตตมีวิภัตติเท่านั้น

เป็นอรรถ.      เพราะฉะนั้น      ตามลัทธิของพระโบราณาจารย์นั้น     แม้เมื่อท่าน

กล่าวคำว่า    เตน     สมเยน     แปลว่า       โดยสมัยนั้น    ก็พึงเห็นความว่า  ตสฺมึ

สมเย    แปลว่า   ในสมัยนั้น.

ข้าพเจ้าจักพรรณนาอรรถแห่งบทเหล่านี้ว่า    พุทฺโธ   ภควา   ดังนี้

เป็นข้างหน้า.

*  พระธรรมบัณฑิต    (มานิต     ถาวโร   ป. ธ ๙)  วันสัมพันธวงศ์  แปล


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 178

[อรรถาธิบายคำว่า    เวรฺชย  วิหรติ]

ก็พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า   เวรญฺชาย  วิหรติ  นี้    ดังต่อไปนี้ :-

คำว่า  เวรญฺชาย    นี้    เป็นชื่อเมืองใดเมืองหนึ่ง.    ในเมืองเวรัญชานั้น.   คำว่า

เวรญฺชาย  นี้    เป็นสัตตมีวิภัตติลงในอรรถว่าใกล้.      คำว่า   วิหรติ     เป็นการ

แสดงถึงความเป็นผู้พร้อมเพรียงด้วยธรรมเครื่องอยู่อย่างใดอย่างหนึ่ง    บรรดา

ธรรมเครื่องอยู่คืออริยาบถวิหาร    ทิพพวิหาร    พรหมวิหาร      และอริยวิหาร

โดยไม่แปลกกัน.    แต่ในที่นี้แสดงถึงการประกอบด้วยอิริยาบถอย่างใดอย่างหนึ่ง

บรรดาอิริยาบทมีประเภท  คือ     การยืน     การเดิน      การนั่ง     และการนอน.

เพราะฉะนั้น   พระผู้พระภาคเจ้าประทับยืนอยู่ก็ดี   เสด็จดำเนินไปก็ดี    ประทับ

นั่งอยู่ก็ดี    บรรทมอยู่ก็ดี    บัณฑิตพึงทราบว่า    เสด็จประทับอยู่ทั้งนั้น.     จริงอยู่

พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น    ทรงบำบัดความลำบากแห่งอิริยาบทอย่างหนึ่ง

ด้วยอิริยาบทอีกอย่างกนึ่ง   ทรงนำ  คือทรงยังอัตภาพให้เป็นไปมิให้ทรุดโทรม

เพราะฉะนั้น    ท่านจึงเรียกว่า เสด็จประทับอยู่.

[อรรถาธิบายคำว่า    นเฬรุปุจิมนฺทมูเล   เป็นต้น]

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า     นเฬรุปุจิมนฺทมูเล     นี้   ดังต่อไปนี้ :

ยักษ์ชื่อ  นเฬรุ.    ต้นสะเดาชื่อว่า   ปุจิมันทะ.    บทว่า  มูล   แปลว่า

ที่ใกล้.   จริงอยู่    มูลศัพท์นี้     ย่อมปรากฏในรากเหง้า      ในคำทั้งหลายมีอาทิเช่นว่า

พึงขุดรากเง้าทั้งหลาย     โดยที่สุดแม้เพียงแฝกและอ้อ.   ในเหตุอันไม่ทั่วไปใน

คำมีอาทิว่า     ความโลภ        เป็นอกุศลมูล.        ในที่ใกล้     ในคำทั้งหลายมีอาทิว่า

เงาย่อมแผ่ไปในเวลาเที่ยง,      ใบไม้ทั้งหลายย่อมตกไปในเวลาปราศจากลม      ได้

เพียงใด     ด้วยที่เพียงเท่านี้     ชื่อว่ารุกขมูล   (โคนต้นไม้).      แต่ในบทว่า   มูเล

นี้      ท่านประสงค์เอาที่ใกล้.       เพราะฉะนั้น    พึงเห็นใจความในคำนี้    อย่างนี้ว่า


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 179

ที่ใกล้ต้นไม้สะเดาอันนเฬรุยักษ์สิงแล้ว.  ได้ยินว่า   ต้นสะเดานั้นน่ารื่นรมย์

น่าเลื่อมใส    ทำท่าเหมือนเป็นเจ้าใหญ่แห่งต้นไม้มากมาย   มีอยู่ในที่      ซึ่งถึง

พร้อมด้วยทางไปมาไม่ไกลเมืองนั้น.

ครั้งนั้นแล     พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปเมืองเวรัญชา      เมื่อจะประทับ

อยู่ในสถานอันสมควร   จึงประทับอยู่   ณ    ที่ใกล้    คือ  ส่วนภายใต้แห่งต้นไม้นั้น.

เพราะเหตุนั้น    ท่านพระอุบาลีจึงกล่าวว่า   เสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดาที่

นเฬรุยักษ์สิงอยู่     ใกล้เมืองเวรัญชา.    หากจะมีคำทักท้วงในข้อนั้นว่า    ถ้าพระ

ผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่เมืองเวรัญชาก่อนคำว่า  ที่โคนต้นสะเดาซึ่ง

นเฬรุยักษ์สิงอยู่  อันพระอุบาลีเถระไม่ควรกล่าว   ถ้าเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้น

สะเดาซึ่งนเฬรุยักษ์สิงอยู่นั้น,   คำว่า        ที่เมืองเวรัญชา  ท่านก็ไม่ควรกล่าว,

เพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้า    ไม่อาจเสด็จประทับอยู่ในสองตำบลพร้อม  ๆ  กัน

โดยสมัยเดียวกันนั้นได้.     แต่คำว่า    เวรญฺชาย    วิหรติ   นเฬรุปุจิมนฺทมูเล

นั้น  บัณฑิตไม่พึงเห็นอย่างนั้นเลย,   ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วมิใช่หรือว่า    บทว่า

เวรญฺชาย   เป็นสัตตมีวิภัตติลงในอรรถว่าใกล้.   เพราะเหตุนั้น   พระผู้มี

พระภาคเจ้า    เมื่อเสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดา   ซึ่งนเฬรุยักษ์สิง   ในที่ใกล้

แห่งเมืองเวรัญชา    พระอุบาลีเถระจึงกล่าวว่า  เสด็จประทับอยู่ที่โคนต้นสะเดา

ซึ่งนเฬรุยักษ์สิงใกล้เมืองเวรัญชา    แม้ในพระบาลีประเทศนี้    เหมือนอย่างฝูงโค

ทั้งหลาย    เมื่อเที่ยวไปในที่ใกล้แห่งแม่น้ำคงคาและยมุนาเป็นต้น     ชนทั้งหลาย

ย่อมกล่าวว่า   เที่ยวไปใกล้แม้น้ำคงคา  เที่ยวไปใกล้แม้น้ำยมุนา    ฉะนั้น.

[อธิบายคำว่า     เวรญฺชาย   และ   นเฬรุปุจิมนฺทมูเล]

ในคำว่า   เวรญฺชาย    วิหรติ    นเฬรุปุจิมนฺทมูเล  นี้    บัณฑิตพึง

ทราบอรรถโยชนา    โดยนัยมีอาทิอย่างนี้ว่า   จริงอยู่     คำว่า    เวรัญชา    มีอัน


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 180

แสดงโคจรคามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นประโยชน์ .     คำว่า  นเฬรุปุจิ-

มันทมูล     มีอันแสดงสถานเป็นที่อยู่อันสมควรแก่บรรพชิตเป็นประโยชน์.

ท่านพระอุบาลีเถระแสดงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทำการอนุเคราะห์พวก

คฤหัสถ์   ในบรรดาคำระบุทั้งสองนั้น      ด้วยคำระบุว่า    เวรัญชา    แสดงการที่

ทรงอนุเคราะห์บรรพชิต      ด้วยคำระบุว่า    นเฬรุปุจิมันทมูล.

อนึ่ง    แสดงความเว้นอัตตกิลมถานุโยค      เพราะการรับปัจจัย      ด้วยคำ

ระบุต้นแสดงอุทาหรณ์แห่งอุบาย    ในการเว้นกามสุขัลลิกานุโยค   เพราะละ

วัตถุกามเสีย   ด้วยคำระบุหลัง.       หนึ่ง    แสดงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

ประกอบยิ่งด้วยธรรมเทศนา      ด้วยคำระบุต้น,    แสดงการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรง

น้อมไปเพื่อวิเวก       ด้วยคำระบุหลัง.     แสดงการที่พระผู้มีพระภาคทรงประกอบ

ด้วยพระกรุณา       ด้วยคำระบุต้น.   แสดงการที่ทรงประกอบด้วยพระปัญญา

ด้วยคำระบุหลัง.  แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงน้อมพระทัยไป    ในอันยัง

หิตสุขให้สำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลาย    ด้วยคำระบุต้น,   แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้า

ไม่เข้าไปติดในการทำหิตสุขแก่สัตว์อื่น    ด้วยคำระบุหลัง.   แสดงการที่พระผู้มี-

พระภาคเจ้า      ทรงอยู่สำราญมีการไม่สละสุข    ซึ่งประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่อง

หมาย  ด้วยคำระบุต้น.    แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงอยู่สำราญ   มีความ

ตามประกอบในอุตริมนุสธรรมเป็นเครื่องหมาย    ด้วยคำระบุหลัง.    แสดงข้อที่

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้มากด้วยอุปการะแก่มนุษย์ทั้งหลาย,   ด้วยคำระบุต้น,

แสดงข้อที่พระองค์เป็นผู้มากด้วยอุปการะแก่เทวดาทั้งหลาย    ด้วยคำระบุหลัง.

แสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้า   เสด็จอุบัติขึ้นในโลกแล้วเจริญพร้อมในโลก

ด้วยคำระบุต้นแสดงข้อที่พระผู้มีพระภาคเจ้าไม่เข้าไปติดอยู่ในโลก  ด้วยคำ

ระบุหลัง.  ด้วยคำระบุต้น     แสดงการที่พระองค์ทรงยังประโยชน์เป็นที่เสด็จ


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 181

อุบัติให้สำเร็จเรียบร้อย      ตามพระบาลีว่า     ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  !   บุคคลเอก

เมื่ออุบัติขึ้นในโลก     ย่อมอุบัติ      เพื่อเกื้อกูลแก่ชนมาก   เพื่อความสุขแก่ชนมาก

เพื่ออนุเคราะห์โลก    เพื่อประโยชน์เกื้อกูล      เพื่อความสุข   แก่เทวดาและมนุษย์

ทั้งหลาย,       บุคคลเอก       คือบุคคลชนิดไหน    คือพระตถาคตอรหันตสัมมา-

สัมพุทธเจ้า,*    ด้วยคำระบุหลัง      แสดงความอยู่สมควรแก่สถานที่เสด็จอุบัติ.

จริงอยู่       พระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จอุบัติในป่าเท่านั้น  ด้วยความอุบัติทั้งที่เป็น

โลกิยะและโลกุตระ  คือ  ครั้งแรกที่ลุมพินีวัน     ครั้งที่สองที่โพธิ์มณฑล     ด้วย

เหตุนั้น   ท่านพระอุบาลีเถระจึงแสดงที่อยู่    ของพระองค์    ในป่าทั้งนั้น.

[อธิบายคำว่า   มหตา ภิกฺขุสงฺเฆน  สทฺธึ]

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า     มหตา   ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ         นี้ต่อไป

บทว่า  มหตา    มีความว่า    ใหญ่ด้วยความเป็นผู้มีคุณใหญ่บ้าง  ใหญ่ด้วยความ

เป็นผู้มีจำนวนมากบ้าง.     จริงอยู่     ภิกษุสงฆ์นั้น    ได้เป็นใหญ่ด้วยคุณทั้งหลาย

บ้าง    เพระเหตุว่า    ภิกษุผู้มีคุณล้าหลัง     ในภิกษุสงฆ์นั้น      ได้เป็นพระโสดาบัน

บุคคล     ได้เป็นใหญ่ด้วยจำนวนบ้าง       เพราะมีจำนวนห้าร้อย.     หมู่แห่งภิกษุ

ทั้งหลาย     ชื่อว่าภิกษุสงฆ์.      ด้วยภิกษุสงฆ์นั้น.      อธิบายว่า      ด้วยหมู่สมณะผู้

ทัดเทียมกันด้วยคุณ    กล่าวคือความเป็นผู้มีทิฏฐิและศีลเสมอกัน.    บทว่า   สทฺธึ

คือโดยความเป็นพวกเดียวกัน.  คำว่า   ปญฺจมตฺเตหิ    ภิกฺขุสเตหิ      มีวิเคราะห์ว่า

จำนวน   ๕   เป็นประมาณของภิกษุเหล่านั้น  เพราะฉะนั้น   จึงชื่อว่า  ปัญจมัตตา.

ประมาณท่านเรียกว่า  มัตตา.    เพราะฉะนั้น   บัณฑิตพึงเห็นเนื้อความแม้ใน

บาลีประเทศนี้อย่างนี้ว่า    ร้อยแห่งภิกษุเหล่านี้    มีจำนวน  ๕   คือมีประมาณ  ๕

เหมือนอย่างเมื่อท่านกล่าวว่า    โภชเน     มตฺตญฺญู    ย่อมมีอรรถว่า    รู้จำนวน

*  องฺ.  ติก.  ๒๐/๒๘.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 182

คือรู้จักประมาณในโภชนะฉะนั้น.   ร้อยแห่งภิกษุทั้งหลาย     ชื่อว่า   ภิกฺขุสตานิ.

ด้วยร้อยแห่งภิกษุ      ซึ่งมีประมาณห้าเหล่านั้น.   ในคำที่พระเถระกล่าวว่า  มหตา

ภิกฺขุสงฺเฆน   สทฺธึ   นี้   เป็นอันท่านแสดงความที่ภิกษุสงฆ์ใหญ่นั้น      เป็น

ผู้ใหญ่ด้วยจำนวน   ด้วยคำว่า  ปณฺจมตฺเตหิ    ภิกขุสเตหิ   นี้.    ส่วนความที่

ภิกษุสงฆ์นั้น  เป็นผู้ใหญ่ด้วยคุณ    จักมีแจ้งข้างหน้าด้วยคำว่า   ดูก่อนสารีบุตร !

ก็ภิกษุสงฆ์ไม่มีเลี้ยงหนามหมดโทษปราศจากความด่างดำ   หมดจดดี    ตั้งอยู่

แล้วในธรรมอันเป็นสาระ,   เพราะว่าบรรดาภิกษุ    ๕๐๐    รูปเหล่านี้      ภิกษุผู้ที่มี

คุณล้าหลัง     ก็ได้เป็นพระโสดาบันบุคคล   ดังนี้.

[อธิบายคำว่า    อสฺโสสิ     โข  เป็นต้น]

พึงทราบวินิจฉัยในคำว่า    อสฺโสสิ     โข  เวรญฺโช       พฺราหฺมโณ

ดังต่อไปนี้  : -

บทว่า  อสฺโสสิ       ความว่า    ฟัง   คือ      ได้ฟัง    ได้แก่      ได้ทราบตาม

ทำนองแห่งเสียงขอคำพูดที่ถึงโสตทวาร.   ศัพท์ว่า    โข   เป็นนิบาตลงในอรรถ

เพียงทำบทให้เต็ม   หรือลงในอรรถแห่งอวธารณะ.      บรรดาอรรถทั้งสองนั้น

ด้วยอรรถแห่งอวธารณะ     พึงทราบใจความดังนี้ว่า    ได้ฟังจริง  ๆ   อันตราย

แห่งการฟังอะไร  ๆ   มิได้มีแก่พราหมณ์นั้น.     ด้วยอรรถว่าทำบทให้เต็ม   พึง

ทราบว่า   เป็นเพียงความสละสลวยแห่งบทและพยัญชนะเท่านั้น.     พราหมณ์

ผู้เกิดในเมืองเวรัญชา    ชื่อว่าเวรัญชะ.      พราหมณ์มีในเมืองเวรัญชา    ชื่อว่า

เวรัญชะ.  อีกอย่างหนึ่ง    เมืองเวรัญชาเป็นที่อยู่ของพราหมณ์นั้น   เพราะฉะนั้น

พราหมณ์นั้น จึงชื่อว่า  เวรัญชะ      แต่ว่าพราหมณ์นี้      ชาวเมืองเรียกว่า   อุทัย

ด้วยอำนาจชื่อที่มารดาบิดาตั้งให้.    ผู้ใดย่อมสาธยายพระเวท  อธิบายว่า   สาธยาย


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 183

มนต์ทั้งหลาย     เหตุนั้น    ผู้นั้นชื่อว่าพราหมณ์.   จริงอยู่    คำว่า     พราหมณ์นี้แล

เป็นคำเรียกพวกพราหมณ์   โดยชาติ.    แต่พระอริยเจ้าทั้งหลาย        ท่านเรียกว่า

พราหมณ์    เพราะความเป็นผู้มีบาปอันลอยเสียแล้ว.

[อธิบายเรื่องที่พราหมณ์ได้ฟัง]

บัดนี้    พระอุบาลีเถระเมื่อจะประกาศเรื่องที่เวรัญชพราหมณ์ได้ฟัง     จึง

ได้กล่าวคำมีว่า   สมโณ    ขลุ   โภ   โคตโม   เป็นต้น.   ในคำนั้น     บัณฑิต

พึงทราบว่า     พระผู้มีพระภาคเจ้าชื่อว่าสมณะ     เพราะเป็นผู้มีบาปสงบแล้ว.

ข้อนี้     สมจริงดังคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่า       เราเรียกบุคคลว่าเป็นพราหมณ์     เพราะ

มีบาปอันลอยเสียแล้ว   ว่าสมณะ   เพราะความเป็นผู้มีบาปอันสงบแล้ว.  ก็

พระผู้มีพระภาคเจ้า    จัดว่า    เป็นผู้มีบาปอันอริยมรรคอย่างยอดเยี่ยมให้สงบแล้ว.

เพราะฉะนั้น    พระนาม       คือ     สมณะนี้    พระองค์ทรงบรรลุแล้ว  ด้วยคุณตาม

เป็นจริง.

บทว่า    ขลุ      เป็นนิบาต     ลงในอรรถว่า     ได้ฟังมา.

คำว่า           โภ   เป็นเพียงคำร้องเรียนที่มาแล้วโดยชาติ    แห่งเหล่าชนผู้มี

ชาติเป็นพราหมณ์.    แม้ข้อนี้   ก็สมจริงดังคำที่พระองค์ตรัสไว้ว่า    ผู้นั้นย่อม

เป็นผู้ชื่อว่า       โภวาที    (ผู้มีวาทะว่าเจริญ)   ผู้นั้นแล     ยังมีกิเลสเครื่องกังวล.

ด้วยคำว่า    โคตโม     นี้   เวรัญชพราหมณ์      ทูลเรียกพระผู้มีพระภาคเจ้า   ด้วย

อำนาจแห่งพระโคตร.     เพราะฉะนั้น    บัณฑิตพึงเห็นใจความ    ในคำว่า    สมโณ

ขลุ    โภ    โคตโม      นี้     อย่างนี้ว่า     ได้ยินว่า      พระสมณโคตมโคตร    ผู้เจริญ.

ส่วนคำว่า    สกฺยปุตฺโต    นี้ แสดงถึงตระกูลอันสูงส่งของพระผู้มีพระภาคเจ้า.

คำว่า   สกฺยกุลา   ปพฺพชิโต    แสดงความที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงผนวช


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 184

ด้วยศรัทธา.    มีคำอธิบายว่า   พระองค์มิได้ถูกความเสื่อมอะไร   ๆ    ครอบงำ

ทรงละตระกูลนั้น           อันยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวเลยแล้วทรงผนวชด้วยศรัทธา.

คำอื่นจากนั้นมีอรรถอันข้าพเจ้ากล่าวแล้วแล.

ทุติยาวิภัตติอันมีอยู่ในบทว่า    ต   โข    ปน   นี้   ย่อมเป็นไปในอรรถ

ที่กล่าวถึงอิตถัมภูต.   ความว่า    ก็    (กิตติศัพท์อันงาม)    ของพระโคดมผู้เจริญ

นั้นแล   (ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่า...)

บทว่า   กลฺยาโณ     คือประกอบด้วยคุณอันงาม     อธิบายว่า   ประเสริฐ.

เกียรตินั้นเอง   หรือเสียงกล่าวชมเชย     ชื่อว่า    กิตติศัพท์.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 185

พุทธคุณกถา

ก็ในคำทั้งหลายมีอาทิว่า      อิติปิ     โส   ภควา      เป็นต้น      มีโยชนาดัง

ต่อไปนี้ก่อนว่า      พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น      เป็นพระอรหันต์  เพราะเหตุ

แม้นี้,   เป็นสัมมาสัมพุทธะ   เพราะเหตุแม้นี้,       เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและ

จรณะ   เพราะเหตุแม้นี้,    เป็นผู้เสด็จไปดีแล้ว    เพราะเหตุแม้นี้,    เป็นผู้รู้แจ้งโลก

เพราะเหตุแม้นี้,     เป็นผู้ฝึกบุรุษที่ควรฝึกอย่างยอดเยี่ยม    เพราะเหตุแม้นี้เป็น

ครูสอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย     เพราะเหตุแม้นี้,      เป็นผู้เบิกบานแล้ว

เพราะเหตุแม้นี้,       เป็นผู้จำแนกแจกธรรม     เพราะเหตุแม้นี้.     มีอธิบายที่ท่าน

กล่าวไว้ว่า    เพราะเหตุนี้และเหตุนี้.

* บัดนี้     จักระทำการพรรณนาโดยนัยพิสดารแห่งบทเหล่านั้น  เพื่อ

ความเป็นผู้ฉลาดในสุดตันตนัย       และเพื่อรื่นเริงแห่งจิตด้วยธรรมีกถาอัน

ประกอบด้วยพุทธคุณ   ในวาระเริ่มต้นแห่งการสังวรรณนาพระวินัยแห่งพระ-

วินัยธรทั้งหลาย.    เพราะเหตุนั้น     พึงทราบวินิจฉับ    ในคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า

พระผู้มีพระภาคเจ้า   พระองค์นั้นเป็นพระอรหันต์    แม้เพราะเหตุนี้    ดังนี้เป็นต้น.

[อธิบายพุทธคุณบทว่า   อรห]

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น     บัณฑิตพึงทราบว่า      เป็นพระอรหันต์

เพราะเหตุเหล่านี้ก่อน     คือเพราะเป็นผู้ไกล    และทรงทำลายข้าศึกทั้งหลาย   และ

ทรงหักกำจักรทั้งหลาย      เพราะเป็นผู้ควรแก่ปัจจัยเป็นต้น     เพราะไม่มีความลับ

ในการทำบาป.

*   องค์การศึกษาแผนกบาลี     แปลออกสอบในสนามหลวง  พ.ศ.  ๒๔๙๐


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 186

ความจริง     พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   เป็นผู้ไกล    คือทรงดำรงอยู่ใน

พระคุณอันไกลแสนไกล   จากสรรพกิเลส     เพราะทรงกำจัดเสียซึ่งกิเลสทั้งหลาย

พร้อมทั้งวาสนา     ด้วยมรรค      เพราะฉะนั้น     จึงทรงพระนามว่า   อรห    เพราะ

เป็นผู้ไกล.       อนึ่ง   ข้าศึกคือกิเลสทั้งหลาย    พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงทำลาย

เสียแล้วด้วยมรรค     เพราะฉะนั้น     จึงทรงพระนามว่า   อรห    แม้เพราะทรง

ทำลายข้าศึกทั้งหลายเสีย.      อนึ่ง    ซี่งกำทั้งหมดแห่งสังสารจักร     มีดุมอันสำเร็จ

ด้วยอวิชชาและภวตัณหา    มีคำกล่าวคืออภิสังขารมีบุญเป็นต้น  มีกงคือชรามรณะ

อันร้อยไว้ด้วยเพลาที่สำเร็จด้วยอาสวสมุทัย    คุมเข้าไว้ในรถกล่าวคือภพสาม

อันเป็นไปแล้ว     ตลอดกาลหาเบื้องต้นมิได้     อันพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   ทรง

ยืนหยัดอยู่บนปฐพีคือศีล      ด้วยพระยุคลบาทคือพระวิริยะ   ทรงถือผรสุคือ

ญาณ  อันกระทำซึ่งความสิ้นไปแห่งกรรม      ด้วยพระหัตถ์คือศรัทธา    ทรงหัก

เสียได้แล้วในพระโพธิมัณฑ์     เพราะฉะนั้น      จึงทรงพระนามว่า    อรห   แม้

เพราะทรงหักกำจักรเสีย*.

[สังสารวัฏ   คือปฏิจจสมุปบาทเป็นปัจจัยกัน]

*  อีกอย่างหนึ่ง     สังสารวัฏมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้    พระผู้มี

พระภาคเจ้า    ตรัสเรียกว่า    สังสารจักร.    ก็อวิชชาเป็นดุมของสังสารจักรนั้น

เพราะเป็นมูลเหตุ,    มีชรามรณะเป็นกง    เพราะเป็นที่สุด,     ธรรม  ๑๐   อย่าง

ที่เหลือเป็นกำ    เพราะมีอวิชชาเป็นมูลเหตุ    และเพราะมีชรามรณะเป็นที่สุด.

บรรดาธรรมมีอวิชชาเป็นต้นนั้น       ความไม่รู้ในอริยสัจมีทุกข์เป็นต้น    ชื่อว่า

อวิชชา.  ก็อวิชชาในกามภพ     ย่อมเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในกามภพ.

อวิชชาในรูปภพ   ย่อมเป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในรูปภพ.   อวิชชาในอรูปภพ

*  พระธรรมบัณฑิต  (มานิต   ถาวโร     ป   ธ.   ๙ )   วัดสัมพันธวงศ์  แปล


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 187

เป็นปัจจัยแก่สังขารทั้งหลายในอรูปภพ.        สังขารในการภพ       ย่อมเป็นปัจจัยแก่

ปฏิสนธิวิญญาณในกามภพ.  ในรูปภพและอรูปภพ   ก็นัยนี้.   ปฏิสนธิวิญญาณ

ในกามภพ    ย่อมเป็นปัจจัยแก่นามรูปในกามภพ.   ในรูปภพ   ก็อย่างนั้น  ย่อม

เป็นปัจจัยแก่นามอย่างเดียว   ในอรูปภพ.   นามรูปในกามภพเป็นปัจจัยแก่

อายตนะ  ๖   ในกามภพ.    นามรูป    ในรูปภพ     ย่อมเป็นปัจจัยแก่อายตนะทั้ง ๓  ใน

รูปภพ.    นามในอรูปภพ      ย่อมเป็นปัจจัยแก่อายตนะอย่างเดียว    ในอรูปภพ.

อายตนะ   ๖   ในกามภพเป็นปัจจัยแก่ผัสสะ  ๖   อย่าง  ในกามภพ.  ๓    อายตนะใน

รูปภพ   เป็นปัจจัยแก่     ๓    ผัสสะในรูปภพ.     ๑     อายตนะในรูปภพ    ย่อมเป็น

ปัจจัยแก่   ๑     ผัสสะในอรูปภพ.   ผัสสะ   ๖  ในกามภพ   ย่อมเป็นปัจจัยแก่เวทนา  ๖

ในกามภพ.    ๓   ผัสสะในรูปภพ  เป็นปัจจัยแก่   ๓  ผัสสะในรูปภพนั้นนั่นเอง.

ผัสสะ  ๑     ในอรูปภพ    ย่อมเป็นปัจจัยแก่เวทนา   ๑   ในอรูปภพนั้นนั่นเอง.

เวทนา  ๖  ในกามภพ     ย่อมเป็นปัจจัยแก่ตัณหากาย   ๖     ในกามภพ.    เวทนา     ๓

ในรูปภพ     เป็นปัจจัยแก่ตัณหากาย   ๓    ในรูปภพนั้นนั่นเอง.       เวทนา   ๑  ใน

อรูปภพ   ย่อมเป็นปัจจัยแก่ตัณหากาย    ๑     ในอรูปภพ.    ตัณหานั้น    ๆ   ในกามภพ

เป็นต้นนั้น   ๆ    ย่อมเป็นปัจจัยแก่อุปาทานนั้น   ๆ.    อุปาทานเป็นต้น    ย่อมเป็น

ปัจจัยแก่ภพเป็นต้น.

คืออย่างไร.    คือว่า     คนบางคนในโลกนี้คิดว่า   จักบริโภคกาม     ย่อม

ประพฤติทุจริตด้วยกาย      ประพฤติทุจริตด้วยวาจา    ประพฤติทุจริตด้วยใจ  เพราะ

กามุปาทานเป็นปัจจัย      เพราะความเต็มรอบแห่งทุจริต    เขาย่อมเกิดในอบาย.

กรรมเป็นเหตุเกิดในอบายนั้นของบุคคลนั้น  เป็นกรรมภพความเกิดขึ้นแห่ง

ขันธ์ทั้งหลาย    เป็นชาติความแก่หง่อมเป็นชรา,   ความแตกทำลาย     เป็นมรณะ.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 188

อีกคนหนึ่งคิดว่า    จักเสวยสมบัติในสวรรค์   ประพฤติสุจริตอย่างนั้น

เหมือนกัน    เพราะความบริบูรณ์แห่งสุจริต     เขาย่อมเกิดในสวรรค์.       คำว่า

กรรมเป็นเหตุเกิดในสวรรค์นั้นของเขา    เป็นกรรมภพเป็นต้น     ก็มีนัยเหมือน

กันนั้น.  ส่วนอีกคนหนึ่งคิดว่า     จักเสวยสมบัติในพรหมโลก    ย่อมเจริญเมตตา

เจริญกรุณา   มุทิตา     อุเบกขา       เพราะกามุปาทานเป็นปัจจัย     เขาย่อมเกิดใน

พรหมโลก      เพราะความบริบูรณ์แห่งภาวนา.        คำว่า      กรรมเป็นเหตุเกิดใน

พรหมโลกนั้นของเขา     เป็นกรรมภพเป็นต้น    ก็มีนัยเหมือนกันนั้น.    อีกคนหนึ่ง

คิดว่า   จักเสวยสมบัติในอรูปภพ      จึงเจริญสมาบัติทั้งหลายมีอากาสานัญจายตนะ

เป็นต้นอย่างนั้นนั่นแล   เพราะความบริบูรณ์แห่งภาวนา     เขาย่อมเกิดในอรูปภพ

นั้น  ๆ  กรรมเป็นเหตุเกิดในอรูปภพนั้นของเขา    เป็นกรรมภพ.      ขันธ์ทั้งหลาย

ที่เกิดแต่กรรม   เป็นอุปบัติภพ,    ความเกิดแห่งขันธ์ทั้งหลาย    เป็นชาติ,     ความ

แก่หง่อม  เป็นชรา,    ความแตกทำลาย    เป็นมรณะแล.    ในโยชนาทั้งหลาย

แม้มีอุปาทานที่เหลือเป็นมูล   ก็นัยนี้.

[ธัมมัฏฐิติญาณ]

ปัญญาในการกำหนดปัจจัย   โดยนัยที่ท่านกล่าวไว้อย่างนี้ว่า   อวิชชานี้

เป็นตัวเหตุ      สังขารทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ       อวิชชาและสังขารแม้ทั้งสองนี้

ก็เป็นเหตุสมุปปันนธรรม   (ธรรมที่เป็นเหตุและเกิดจากเหตุ)      ชื่อธรรมฐิติญาณ.

ปัญญาในการกำหนดปัจจัย        โดยนัยที่ท่านกล่าวอย่างนี้ว่า    อวิชชาทั้งที่เป็น

อตีตัทธา  (อดีตกาล)  ทั้งที่เป็นอนาคตตัทธา    (อนาคต)   เป็นตัวเหตุ

สังขารทั้งหลายเกิดมาจากเหตุ      อวิชชาและสังขารแม้ทั้งสองนี้       ก็เป็นเหตุสมุป-

ปันนธรรม   (ธรรมที่เป็นเหตุและเกิดจากเหตุ)    ชื่อธรรมฐิติญาณและ.    ทุก   ๆ   บท

ผู้ศึกษาพึงให้พิสดารโดยนัยนี้.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 189

[สังเขปและอัทธาในปฏิจจสมุปบาท]

บรรดาองค์แห่งปฏิจจสมุปบาทนั้น      อวิชชาและสังขารเป็นสังเขปหนึ่ง.

วิญญาณ      นามรูป     สฬายตนะ  ผัสสะ   และเวทนา     เป็นสังเขปหนึ่ง.    ตัณหา

อุปาทานและภพ     เป็นสังเขปหนึ่ง.     ชาติและชรามรณะเป็นสังเขปหนึ่ง.    ก็ใน

สังเขป   ๔   นั้น   สังเขปต้น     เป็นอตีตัทธา.     สองสังเขปกลาง   เป็นปัจจุปปันนัทธา

ชาติและชรามรณะเป็นอนาคตัทธา.

[วัฏฏะและสนธิ   ๓   ในปฏิจจสมุปบาท]

อนึ่ง     ในสังเขปต้นนั้น     ตัณหาอุปาทานและภพ      ย่อมเป็นอันท่านถือ

เอาแล้ว     ด้วยศัพท์คืออวิชชาและสังขารนั่นแล    เพราะฉะนั้น     ธรรม  ๕   เหล่านี้

จัดเป็นกรรมวัฏในอดีต.    ธรรม  ๕     อย่าง   มีวิญญาณ เป็นต้น    จัดเป็นวิปากวัฏ

ในปัจจุบัน.       อวิชชาและสังขาร    เป็นอันท่านถือเอาแล้วด้วยศัพท์คือตัณหา

อุปาทานและภพนั่นเอง      เพราะฉะนั้น     ธรรม  ๕   เหล่านี้จัดเป็นกรรมวัฏในกาล

บัดนี้.     ธรรม   ๕   เหล่านี้      จัดเป็นวิปากวัฏต่อไป     (ในอนาคต)    เพราะองค์

ปฏิจจสมุปบาท     มีวิญญาณ     เป็นต้น     ท่านแสดงไขโดยอ้างถึงชาติ  ชรา มรณะ.

ปฏิจจสมุปบาท    มืออวิชชาเป็นต้นนั้น    ว่าโดยอาการมี   ๒๐   อย่าง.

อนึ่ง     ในองค์ปฏิจจสมุปบาทมีสังขารเป็นต้น        ระหว่างสังขารกับ

วิญญาณ     เป็นสนธิหนึ่ง.     ระหว่างเวทนากับตัณหา   เป็นสมาธิหนึ่ง.    ระหว่าง

ภพกับชาติ    เป็นสนธิหนึ่ง     ฉะนี้แล.      พระผู้มีพระภาคเจ้า       ทรงรู้     ทรงเห็น

ทรงทราบ    ทรงแทงตลอด    ปฏิจจสมุปบาทนี้      ซึ่งมีสังเขป  ๔   อัทธา   ๓  อาการ

๒๐   สนธิ   ๓   โดยอาการทุกอย่าง     ด้วยประการฉะนี้.      ความรู้นั้น    ชื่อว่าญาณ

เพราะอรรถว่ารู้   (โดยสภาพตามเป็นจริง)     ชื่อว่าปัญญา      เพราะอรรถว่ารู้ชัด.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 190

เพราะเหตุนั้น    ท่านจึงกล่าวว่า    ปัญญาในการกำหนดปัจจัย   ชื่อธรรมฐิติญาณ.

พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้ธรรมเหล่านั้น   ตามเป็นจริง   ด้วยธรรมฐิติญาณนี้แล้ว

ทรงเบื่อหน่ายคลายความพอใจจะพ้นไปในธรรมมีอวิชชาเป็นต้นนั้น     จึงได้หัก

ทำลาย  กำจัดเสีย    ซึ่งซี่กำทั้งหลาย      แห่งสังสารจักร    มีประการดังกล่าวแล้วนี้.

พระองค์ทรงพระนามว่า    อรห      แม้เพราะทรงหักกำจักรเสีย    แม้ด้วยประการ

อย่างนี้.*

*  อนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น    ย่อมควรซึ่งจีวราทิปัจจัย    และบูชา

วิเศษทั้งหลาย     เพราะพระองค์เป็นผู้ควรซึ่งทักษิณาอันเลิศ.    เพราะฉะนั้น

ในเมื่อพระตถาคตเสด็จอุบัติขึ้นแล้ว     เทพและมนุษย์ผู้มเหสักข์เหล่าใดเหล่าหนึ่ง

จึงไม่ทำการบูชาในที่อื่น.      จริงอย่างนั้น       ท้าวสหัมบดีพรหม     ทรงบูชาพระ

ตถาคต   ด้วยพวงแก้วเท่าเขาสิเนรุ.    อนึ่ง     เทพและมนุษย์เหล่าอื่น     มีพระเจ้า

พิมพิสาร  และพระเจ้าโกศลเป็นต้น     ก็ทรงบูชาแล้วตามกำลัง.    หนึ่ง    พระเจ้า

อโศกมหาราชทรงสละพระราชทรัพย์ถึง   ๙๖    โกฏิ     ทรงสร้างพระวิหาร  ๘๔,๐๐๐

หลังในสกลชมพูทวีป      ทรงพระราชอุทิศพระผู้มีพระภาคเจ้า   แม้เสด็จปรินิพพาน

แล้วก็จะกล่าวอะไรถึงบูชาวิเศษเหล่าอื่น.     เพาะฉะนั้น     จึงทรงพระนามว่า

อรห   แม้เพราะเป็นผู้ควรซึ่งปัจจัยเป็นต้น.     อนึ่ง     เหล่าคนพาลผู้ถือตัวว่าเป็น

บัณฑิตพวกไร  ๆ    ในโลก     ย่อมทำบาปในที่ลับ    เพราะกลัวแต่ความติเตียน

ฉันใด    พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น       ย่อมทรงกระทำดังนั้น      ในบางครั้งก็หาไม่

เพราะฉะนั้น   จึงทรงพระนามว่า    อรห     แม้เพราะไม่มีความลับในการกระทำ

บาป.   ก็ในพระนามนี้  มีคาถาประพันธ์เนื้อความดังนี้ว่า

*   องค์การศึกษาแผนกบาลี   แปลออกสอบในสนามหลวง พ.ศ.  ๒๔๙๕


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 191

พระมุนีนั้น   เพราะความที่พระองค์

เป็นผู้ไกล     และทรงทำลายข้าศึกคือกิเลส

ทั้งหลาย    พระองค์เป็นผู้หักกำแห่งสังสาร-

จักร   เป็นผู้ควรปัจจัยเป็นต้น   ย่อมไม่ทรง

ทำบาปในที่ลับ     เพราะเหตุนั้น     บัณฑิต

จึงถวายพระนามว่า    อรห.

[อธิบายพุทธคุณบทว่า      สมฺมาสมฺพุทฺโธ]

อนึ่ง       พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น    เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ   เพราะตรัสรู้

ธรรมทั้งปวงโดยชอบ      แต่ด้วยพระองค์เอง.    จริงอย่างนั้น   เพราะผู้มีพระภาคเจ้า

นั้น   ตรัสรู้ชอบเองซึ่งธรรมทั้งปวง       คือตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ถึง       โดยความเป็น

ธรรมที่ควรรู้ยิ่ง      ตรัสรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้      โดยความเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้

ตรัสรู้ธรรมที่ควรละ     โดยความเป็นธรรมที่ควรละ    ตรัสรู้ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง

โดยความเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง     ตรัสรู้ธรรมที่ควรทำให้เจริญ     โดยความ

เป็นธรรมที่ควรทำให้เจริญ.    ด้วยเหตุนั้นแหละ     พระองค์จึงตรัสว่า

สิ่งที่ควรรู้ยิ่ง  เราได้รู้ยิ่งแล้ว     สิ่งที่

ควรให้เจริญ  เราก็ให้เจริญแล้ว     และสิ่งที่

ควรละ          เราก็ละได้แล้ว  เพราะเหตุนั้น

พราหมณ์       เราจึงเป็นพระพุทธเจ้า.*

อีกอย่างหนึ่ง      พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น      ตรัสรู้ซึ่งธรรมทั้งปวง โดยชอบ

และด้วยพระองค์เอง    แม้ด้วยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า     จักษุเป็นทุกขสัจ

ตัณหาในภพก่อน        อันยังจักษุนั้นให้เกิด         โดยความเป็นมูลเหตุแห่งจักษุนั้น

*   ขุ .   สุ .   ๒๕/๔๔๔.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 192

เป็นสมุทัยสัจ    ความไม่เป็นไปแห่งจักษุและเหตุเกิดแห่งจักษุทั้งสอง  เป็นนิโรธ

สัจ  ข้อปฏิบัติเป็นเหตุให้รู้นิโรธ      เป็นมรรคสัจ.   ใน      โสตะ     ฆานะ      ชิวหา

กาย  และมนะ     ก็มีนัยเช่นนี้.

บัณฑิตพึงประกอบอายตนะ  ๖    มีรูปเป็นต้น     วิญญาณกาย   ๕  มีจักษุ

วิญญาณเป็นต้น    ผัสสะ   ๖   มีจักษุสัมผัสเป็นต้น    เวทนา   ๖   มีจักษุสัมผัสสชา-

เวทนาเป็นต้น     สัญญา  ๖    มีรูปสัญญาเป็นต้น   เจตนา  ๖   มีรูปสัญเจตนาเป็นต้น

ตัณหากาย  ๖  มีรูปตัณหาเป็นต้น    วิตก   6   มีรูปวิตกเป็นต้น   วิจาร  ๖  มีรูปวิจาร

เป็นต้น   ขันธ์    ๕  มีรูปขันธ์เป็นต้น       กสิณ  ๑๐  อสุภะ  ๑๐   อนุสติ  ๑๐  สัญญา

๑๐   ด้วยอำนาจอุทธุมาตกสัญญาเป็นต้น อาการ  ๓๒   มีผมเป็นต้น อายตนะ

๑๒  ธาตุ  ๑๘  ภพ  ๙  มีกามภพเป็นต้น  ฌาน  ๔  มีปฐมฌานเป็นต้น  อัปป-

มัญญา  ๔ มีเมตตาภาวนาเป็นต้น  อรูปสมาบัติ ๔    มีอากาสานัญจายตนะเป็นต้น

และองค์แห่งปฏิจจสมุปบาท    โดยปฏิโลมมีชรามรณะเป็นต้น   โดยอนุโลมมี

อวิชชาเป็นต้น   โดยนัยนี้นั่นแล.      ในชรามรณะเป็นต้นนั้น    มีการประกอบ

บทเดียวดังต่อไปนี้ : -

พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   ตรัสรู้    คือตรัสรู้ตามสมควร   ได้แก่แทงตลอด

ซึ่งธรรมทั้งปวง   โดยชอบและด้วยพระองค์เอง    ด้วยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่า

ชรามรณะ   เป็นทุกขสัจ     ชาติ   เป็นสมุทัยสัจ   การสลัดออกเสีย    ซึ่งชรามรณะ

และเหตุเกิดแห่งชรามรณะนั้น     แม้ทั้งสองเป็นนิโรธสัจ    ข้อปฏิบัติเป็นเหตุให้รู้

นิโรธ  เป็นมรรคสัจ.     เพราะฉะนั้น    ข้าพเจ้าจึงได้กล่าวว่า   อนึ่ง    พระผู้มี-

พระภาคเจ้านั้น      เป็นพระสัมมาสัมพุทธะ    เพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวง   โดยชอบ

และด้วยพระองค์เอง.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 193

[อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน]

อนึ่ง   พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น     ชื่อว่าผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

ก็เพราะทรงเพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ.    ในวิชชาและจรณะนั้น   วิชชา ๓

ก็ดี   วิชชา  ๘  ก็ดี    ชื่อว่าวิชชา.  วิชชา  ๓   พึงทราบตามนัยที่ตรัสไว้ในภยเภรว-

สูตรนั่นแล.    วิชชา  ๘ ในอัมพัฏฐสูตร.     ก็ในวิชชา  ๓    และวิชชา   ๘   นั้น

วิชชา  ๘  พระองค์ตรัสประมวลอภิญญา  ๖  กับวิปัสสนาญาณและมโนมยิทธิ

เข้าด้วยกัน.   ธรรม  ๑๕  นี้   คือ   สีลสังวร   ความเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้ว

ในอินทรีย์ทั้งหลาย  ความเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะ  ชาคริยานุโยค  สัทธรรม  ๗

ณาน  ๔ พึงทราบว่า   ชื่อว่าจรณะ.   จริงอยู่   ธรรม   ๑๕   นี้แหละ   พระองค์ตรัส

เรียกว่า จรณะ  เพราะเหตุที่เป็นเครื่องดำเนินคือเป็นเครื่องไปสู่ทิศ    คืออมตธรรม

ของพระอริยสาวก.    เหมือนอย่างที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า  ดูก่อนมหา-

นาม  พระอริยสาวกในพระธรรมวินัยนี้          ย่อมเป็นผู้มีศีล    ดังนี้เป็นต้น.*

ผู้ศึกษาพึงทราบความพิสดาร.  พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกอบด้วยวิชชาเหล่านี้

และด้วยจรณะนี้   เพราะฉะนั้น  ท่านจึงเรียกว่า     ผู้ถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ

ในความถึงพร้อมด้วยวิชชาและจรณะนั้น  ความถึงพร้อมด้วยอวิชชา  ยังความที่

พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระสัพพัญญูให้เต็มอยู่.    ความถึงพร้อมด้วยจรณะ   ยัง

ความที่พระองค์เป็นผู้ประกอบด้วยพระมหากรุณาให้เต็มอยู่.   พระผู้มีพระภาคเจ้า

นั้นทรงรู้จักสิ่งที่เป็นประโยชน์  และมิใช่ประโยชน์แก่สรรพสัตว์   ด้วยความเป็น

สัพพัญญู  แล้วทรงเว้นสิ่งที่มิใช่ประโยชน์เสีย  ด้วยความเป็นผู้ประกอบด้วย

พระมหากรุณา  ทรงชักนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์   เหมือนอย่างผู้ที่ถึงพร้อมด้วย

วิชชาและจรณะฉะนั้นแล.  เพราะเหตุนั้น  เหล่าสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

*   ม .   ม.    ๑๓/๒๖.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 194

จึงเป็นผู้ปฏิบัติดี  หาเป็นผู้ปฏิบัติชั่วไม่.    พวกสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น

หาเป็นผู้ปฏิบัติชั่วเหมือนอย่างเหล่าสาวกของพวกบุคคลผู้มีวิชชาและจรณะวิบัติ

ทำตนให้เดือนร้อนเป็นต้นฉะนั้นไม่.

[อรรถาธิบายพระพุทธคุณบทว่า    สุคโต]

*  สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่า   สุคโต    เพราะภาวะที่

ทรงดำเนินไปงาม    เพราะภาวะที่เสด็จไปยังสถานที่ดี     เพราะภาวะที่เสด็จไป

โดยชอบ  และเพราะภาวะที่ตรัสไว้โดยชอบ.   ก็    แม้    คมน    จะกล่าวว่า      คต

ก็ได้.    และการทรงดำเนินนั้น      ของพระผู้มีพระภาคเจ้างดงาม     บริสุทธิ์หาโทษ

มิได้.  และการทรงดำเนินนั้นได้แก่อะไร    ?     ได้แก่ทางอันประเสริฐ.     ก็พระผู้มี-

พระภาคเจ้าพระองค์นั้น    เสด็จไปได้ยังทิศอันเกษม     ไม่ข้องขัดด้วยการเสด็จ

ไปนั้น   เพราะเหตุนั้น    จึงทรงพระนามว่า    สุคโต    เพราะภาวะที่ทรงดำเนิน

ไปงาม.  อนึ่ง  พระองค์เสด็จไปยังสถานที่ดี      คือ       อมตนิพพาน       เพราะฉะนั้น

จึงทรงพระนามว่า      สุคโต          แม้เพราะเสด็จไปยังสถานที่ดี.     อนึ่ง    พระองค์

เสด็จไปโดยชอบ      เพราะเหตุนั้น      จึงทรงพระนามว่า    สุคโต     เพราะไม่กลับ

มาหาเหล่ากิเลสที่มรรคนั้น   ๆ   ละได้แล้ว.      สมจริงดังคำที่ท่านกล่าวไว้ว่า    พระ-

องค์ทรงพระนามว่า    สุคโต      เพราะอรรถว่าไม่กลับมา       ไม่คืนมา   ไม่หวน

กลับมาหาเหล่ากิเลสที่โสดาปัตติมรรคละได้แล้ว  ฯลฯ    พระองค์ทรงพระนามว่า

สุคโต  เพราะอรรถว่าไม่กลับมา        ไม่คืนมา        ไม่หวนกลับมาหาเหล่ากิเลสที่

อรหัตมรรคละได้แล้ว.           อีกประการหนึ่ง    พระองค์เสด็จไปโดยชอบ           คือ

เสด็จไปทรงกระทำประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่โลกทั้งหมดอย่างเดียว        ด้วย

*   องค์การศึกษาแผนกบาลีแปลออกสอบในสนามหลวง  ปี  พ.ศ.  ๒๕๐๖.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 195

การปฏิบัติชอบที่ทรงบำเพ็ญมาด้วยอำนาจพระบารมี  ๓๐    ทัศ        กำหนดจำเดิม

ตั้งแต่แทบพระบาทของพระพุทธทีปังกรจนถึงควงไม้โพธิ์      และไม่เสด็จเข้าไป

ใกล้ส่วนสุดเหล่านี้คือ        เรื่องเที่ยง     เรื่องขาดสูญ    ความสุขในกาม    ความทำตน

ให้ลำบาก      เพราะเหตุนั้น   จึงทรงพระนามว่า    สุคโต      แม้เพราะเสด็จไปโดย

ชอบ.     หนึ่ง   พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น        ตรัสไว้โดยชอบ    คือตรัสพระ

วาจา     ที่ควร    ในฐานะที่ควรเท่านั้น      เพราะเหตุนั้น  จึงทรงพระนามว่า  สุคโต

แม้เพราะตรัสโดยชอบ.

ในข้อนั้นมีพระสูตรเป็นเครื่องสาธกดังต่อไปนี้ว่า    พระตถาคตทรงรู้

วาจาใด      ไม่จริง    ไม่แท้     ไม่เป็นประโยชน์     และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่

ชอบใจของคนพวกอื่น     พระตถาคตย่อมไม่ตรัสพระวาจานั้น,    พระตถาคตทรง

รู้วาจาใด  จริง     แท้    แต่ไม่เป็นประโยชน์       และวานั้นไม่เป็นที่รัก      ไม่เป็น

ที่ชอบใจของคนพวกอื่น    วาจาแม้นั้น        พระตถาคตก็ไม่ตรัส.    ก็แลพระตถาคต

ทรงรู้วาจาใด  จริง  แท้    เป็นประโยชน์    และวาจานั้นไม่เป็นที่รักไม่เป็นที่

ชอบใจของคนพวกอื่น    ในวาจานั้น     พระตถาคตก็ทรงเป็นกาลัญญู    (ผู้รู้กาล)

เพื่อพยากรณ์วาจานั้น.      พระตถาคตทรงรู้วาจาแม้ใด     ไม่จริง    ไม่แท้     ไม่เป็น

ประโยชน์    และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น  พระตถาคตไม่

ตรัสวาจานั้น  พระตถาคตทรงรู้ว่าวาจาแม้ใด  จริง  แท้  แต่ไม่เป็นประโยชน์

และวาจานั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น   วาจาแม้นั้น     พระตถาคตก็

ไม่ตรัส.  ก็แลพระตถาคตทรงรู้วาจาใด     จริง  แท้   เป็นประโยชน์   และวาจา

นั้นเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจของคนเหล่าอื่น      ในวาจานั้น     พระตถาคตก็เป็น

กาลัญญู    (ผู้รู้กาล)  เพื่อพยากรณ์วาจานั้น.*      พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น    บัณฑิต

พึงทราบว่า สุคโต  แม้เพราะตรัสพระวาจาชอบด้วยประการฉะนี้.

*    ม.  ม.  ๑๓/๙๑.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 196

[อรรถาธิบายพุทธคุณบทว่า   โลกวิทู]

อนึ่ง      พระผู้มีพระภาคเจ้า    ชื่อว่า    โลกวิทู   เพราะพระองค์ทรงรู้แจ้ง

โลก  โดยประการทุกอย่าง.   จริงอยู่      พระผู้มีพระภาคเจ้านั้น   ทรงรู้    คือ    ทรงรู้

ทั่วถึง  ทรงแทงตลอดโลก    โดยประการทั้งปวง      โดยสภาพบ้าง   โดยสมุทัยบ้าง

โดยนิโรธบ้าง     โดยอุบายเป็นเหตุถึงนิโรธบ้าง.   เหมือนอย่างที่พระองค์ตรัสไว้

ว่า   ดูก่อนอาวุโส  !  ในที่สุดแห่งโลกใดแล     ไม่เกิด      ไม่แก่   ไม่ตาย     ไม่เคลื่อน

ไม่อุบัติ  เราไม่กล่าวที่สุดแห่งโลกนั้นว่า  อันบุคคลพึงรู้  พึงเห็น  พึงถึง  ด้วย

การไป   (ด้วยกาย),    ดูก่อนอาวุโส  !    และเราไม่กล่าวว่า     การยังไม่ถึงที่สุด

แห่งโลกเลยจะทำที่สุดแห่งทุกข์ใด,       ดูก่อนอาวุโส  !   อีกอย่างหนึ่ง    เราย่อม

บัญญัติโลก     ความเกิดแห่งโลก        ความดับแห่งโลก    และข้อปฏิบัติให้ถึงความ

ดับโลก  ที่กเลวระประมาณวาหนึ่งนี้แล   ซึ่งมีสัญญา  มีใจ,

ที่สุดแห่งโลก    บุคคลไม่พึงถึงได้ด้วย

การไป     (ด้วยกาย)   ในกาลไหน  ๆ   และจะ

ไม่มีการพ้นจากทุกข์ได้    เพราะยังไม่ถึงที่สุด

แห่งโลก    เพราะเหตุนั้นแล     ท่านผู้รู้แจ้งโลก

มีปัญญาดีถึงที่สุดแห่งโลก   อยู่บนพรหมจรรย์

แล้ว   เป็นผู้สงบ     รู้ที่สุดแห่งโลกแล้ว   ย่อม

ไม่ปรารถนาโลกนี้และโลกอื่น.*

[อรรถาธิบายโลก  ๓]

อีกอย่างหนึ่ง     โลกมี  ๓    คือสังขารโลก    (โลกคือสังขาร)    สัตว์โลก

(โลกคือหมู่สัตว์)    โอกาสโลก   (โลกคือแผ่นดิน).

*    องฺ.     จตุกฺก.     ๒๑/๖๒


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 197

บรรดาโลกทั้ง ๓   นั้น    โลกในอาคตสถานว่า     โลก  ๑   คือ  สรรพสัตว์

ดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร      ดังนี้     พึงทราบว่า   เป็นสังขารโลก.    โลกในอาคต

สถานว่า   โลกเที่ยง    หรือว่า   โลกไม่เที่ยง   ดังนี้เป็นต้น   พึงทราบว่า  เป็น

สัตว์โลก.      โลกในอาคตสถานว่า

พระจันทร์และอาทิตย์ รุ่งโรจน์ ย่อม

เวียนส่องทิศทั้งหลาย ให้สว่างไสว     ตลอด

ที่มีประมาณเพียงใด,     โลกมีประการตั้งพัน

ก็ย่อมสว่างไสว ตลอดที่มีประมาณเพียงเน้น.

อำนาจของท่าน      ย่อมเป็นไปในโลกตั้งพัน

จักรวาลนี้   ดังนี้

พึงทราบว่า   เป็นโอกาสโลก.

[พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงรู้แจ้งโลกทั้ง  ๓]

พระผู้มีพระภาคเจ้า     ได้ทรงรู้แจ้งโลกแม้ทั้ง    ๓    นั้น     โดยประการ

ทั้งปวง.      จริงอย่างนั้น     พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น     ได้ทรงรู้แจ้งแม้สังขาร

โลกนี้      โดยประการทั้งปวง   คือ:-

โลก   ๑    คือสรรพสัตว์     ดำรงอยู่ได้เพราะอาหาร,   โลก  ๒   คือนาม  ๑

รูป  ๑โลก  ๓  คือเวทนา   ๓โลก  ๔  คืออาหาร  ๔, โลก  ๕คืออุปทานขันธ์    ๕,

โลก   ๖    คืออายตนะภายใน  ๖,     โลก  ๗   คือวิญญาณฐิติ  ๗โลก  ๘  คือโลก

ธรรม   ๘,   โลก   ๙   คือสัตตาวาส  ๙,     โลก  ๑๐   คืออายตนะ  ๑๐โลก  ๑๒

คืออายตนะ  ๑๒,     โลก  ๑๘  คือธาตุ  ๑๘.

๑. ข.   ปฏิ.  ๓๑/๑๗๙.  ๒. ม.ม.  ๑๓/๑๔๓  ๓.  ม.ม.  ๑๒/๕๙๔  ๔.  ข.  ปฏิ. ๓๑/๑๗๙.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 198

อนึ่ง   เพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น    ทรงทราบอาสยะ  (คือ

ฉันทะเป็นที่มานอน)      อนุสัย     (คือกิเลสที่ตามนอนอยู่ในสันดาน)    จริต   (คือ

ความประพฤติ)      อธิมุตติ     (คืออัธยาศัย)     ของเหล่าสัตว์แม้ทั้งปวง,     (และ)

ย่อมทรงทราบสัตว์ทั้งหลาย      ผู้มีธุลีคือกิเลสในปัญญาจักษุน้อย    ผู้มีธุลีคือกิเลส

ในปัญญาจักษุมาก    ผู้มีอินทรีย์กล้า     ผู้มีอินทรีย์อ่อน   ผู้มีอาการดี   ผู้มีอาการชั่ว

ผู้จะพึงให้รู้ได้ง่าย    ผู้จะพึงให้รู้ได้ยาก    ผู้ควร   (จะตรัสรู้)   ผู้ไม่ควร   (จะตรัสรู้)

เพราะฉะนั้น     แม้สัตว์โลกอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น     ทรงรู้แจ้งแล้ว

โดยประการทั้งปวง.        เหมือนอย่างว่า    พระองค์ทรงรู้แจ้งสัตว์โลก     ฉันใด,

แม้โอกาสโลก   (โลกคือแผ่นดิน)   ก็ทรงรู้แจ้ง     คือได้ทรงทราบ    ได้แก่ทรงแทง

ตลอดแล้ว       ซึ่งโลกธาตุอันไม่มีที่สิ้นสุด      ด้วยพระพุทธญาณอันไม่มีที่สุด

ตลอดอนันตจักรวาล   อย่างนี้    คือ    จักรวาลหนึ่ง    ว่าโดยส่วนยาวและส่วนกว้าง

มีประมาณล้านสองแสนสามพันสี่ร้อยสิบโยชน์,     ท่านกล่าวประมาณไว้โดย

รอบ,

จักรวาลมีปริมณฑลทั้งหมด  สาม

ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสามร้อยห้าสิบโยชน์,

แผ่นดินนี้ในจักรวาลนั้น    บัณฑิตกล่าวไว้

โดยความหนามีประมาณสองแสนสี่หมื่น

โยชน์.

น้ำสำหรับรองแผ่นดิน ซึ่งมีประมาณ

สี่แสนแปดหมื่น   โยชน์นั้นนั่นแลไว้     โดย

ความหนาก็มีประมาณเท่านั้น  ตั้งอยู่บนลม,


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 199

ลมสำหรับธารน้ำแม้นั้นไว้ พุ่งขึ้นจดท้องฟ้า

สูงเก้าแสนหกหมื่นโยชน์ความตั้งอยู่แห่ง

โลกเป็นดังนี้.

ก็ในจักรวาลนี้   ที่ตั้งอยู่แล้วอย่างนี้

มีภูเขาสิเนรุ  เยี่ยมกว่าบรรดาภูเขาทั้งหลาย

หยั่งลงในห้วงมหรรณพ    ถึงแปดหมื่นสี่พัน

โยชน์สูงขึ้นไป   (เบื้องบน) ก็มีประมาณ

เท่านั้นเหมือนกัน.

มหาบรรพตใหญ่ทั้ง  ๗ เหล่านี้   คือ

เขายุคันธร  ๑  เขาอิสินธร  ๑  เขากรวิกะ  ๑

เขาสุทัสสนะ  ๑   เขาเนมินธร  ๑  เขาวินัตต-

กะ  ๑   เขาอัสสกัณณะ  ๑  เป็นของทิพย์

วิจิตรด้วยรัตนะต่าง ๆ   หยั่งลง  (ในห้วง

มหรรณพ)  และสูงขึ้นไป  (เบื้องบน)   ตาม

ลำดับโดยประมาณกึ่งหนึ่ง ๆ  จากประมาณ

แห่งสิเนรุที่กล่าวแล้วทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน

นั้น     เป็นสถานที่อยู่ของท้าวมหาราช

(ทั้ง ๔)  มีเทวดาและยักษ์อาศัยอยู่  ตั้งเรียง

รายอยู่โดยราบภูเขาสิเนรุ    ด้วยอำนาจเป็น

เครื่องล้อม.


พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 200

หิมวันตบรรพต        สูงห้าร้อยโยชน์

โดยส่วนยาวและกว้างสามพันโยชน์ ประดับ

ด้วยยอดแปดหมื่นสี่พันยอด.

ชมพูทวีปท่านประกาศแล้ว   ด้วย

อานุภาพแห่งต้นชมพูใด    ต้นชมพูที่ชื่อว่า

นคะ   นั้นวัดโดยรอบลำต้นประมาณ   ๑๕

โยชน์*  ความยาวของลำต้นและกิ่งประมาณ

๕๐  โยชน์  ความกว้างโดยรอบประมาณ  ๑๐๐

โยชน์ และสูงขึ้นไป  (เบื้อบน)  ก็มีประมาณ

เท่านั้นนั่นแล.

จักรวาลบรรพต    หยั่งลงในห้วง

มหรรณพสองหมื่นแปดพันโยชน์  สูงขึ้นไป

(เบื้องบนก็มีประมาณเท่านั้นเหมือนกัน)  จักร-

วาลบรรพตนี้ตั้งล้อมรอบโลกธาตุทั้งหมดนั้น

อยู่.

[ขนาดพระจันทร์เป็นต้นประมาณ ๔๙ โยชน์]

ในโลกธาตุนั้น   ดวงจันทร์     (วัดโดยตรงโดยส่วนยาวส่วนกว้างและ

ส่วนสูง)  ๕๙  โยชน์   ดวงอาทิตย์ประมาณ  ๕๐  โยชน์   ภพดาวดึงส์ประมาณ

หมื่นโยชน์  ภพอสูร   อวีจิมหานรก    และชมพูทวีปก็มีประมาณเท่านั้น      อมร-

โคยานทวีป ประมาณ   ๗   พันโยชน์    ปุพพวิเทหทวีป    ก็มีประมาณเท่านั้น

อุตรกุรุทวีป  ประมาณ   ๘   พันโยชน์   ก็แล       ทวีปใหญ่  ๆ    ในโลกธาตุนี้    แต่ละ

*    ฏีกาสารรัตถทีปนี   แก้เป็น    ปณฺณรสโยชนปฺปมาณกฺขนฺธปริกฺเขปา  ๑/๔๐๑.


หน้าที่ 101-150
หน้าที่ 201-250